Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Поняття фінансових послугФінансовий ринок забезпечує потреби суб'єктів економіки в капіталі, виконує свої функції шляхом використання механізму надання фінансових послуг.

Фінансова послуга пов'язана з купівлею-продажем грошей, цінних паперів, боргових зобов'язань, прав вимоги боргів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості активів.

Головна особливість фінансової послуги полягає в тому, що товаром вона стає лише за умови її споживання.

Фінансова послуга — це операція з фінансовими активами, шо здійснюється в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження їх вартості.

Таким чином, фінансова послуга — це специфічна категорія фінансового ринку. Вона має певні особливості.

По-перше, споживач фінансової послуги купує не продукт, який має певний набір властивостей, а його здатність задоволь­нити певну потребу. Фінансова послуга виступає як реальна ко­ристь або вигода для споживача.

По-друге, за формою фінансова послуга—це певний набір влас­тивостей, які дають змогу реалізувати певний задум, тобто задо­вольнити потребу.

 

 


Тема 5. Ринок фінансових послуг 103

По-третє, фінансові послуги існують у сфері нематеріального виробництва.

По-четверте, виробництво і споживання послуг найчастіше збігаються за місцем та часом.

По-п'яте, надання фінансових послуг пов'язане із викорис­танням висококваліфікованої праці.

По-шосте, система продажу та перепродажу фінансових послуг є дуже складною, тому потребує значних витрат на юри­дичне та інше обслуговування.

До фінансових послуг належать:

1) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;

2) довірче управління фінансовими активами;

3) діяльність з обміну валют;

 

4) залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;

5) оперативний та фінансовий лізинг;

6) надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансо­вого кредиту;

7) надання гарантій та поручительств;

8) переказ грошей;

9) послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійно­го забезпечення;

 

10) торгівля цінними паперами;

11) факторинг.

Таким чином, фінансові послуги можна поділити на наступ­ні групи:

- послуги кредитного характеру;

- агентські послуги;

- послуги, пов'язані з видачею поруки та гарантій;

- розрахунково-касові послуги;

- страхові та пенсійні послуги.

Фінансові послуги надають фінансові установи; фізичні осо­би, які є суб'єктами підприємницької діяльності та юридичні осо­би, які не є фінансовими інститутами, але згідно з законодавством Мають право надавати фінансові послуги.


104 С. О. Маслова, О. А. Опалов. Ринок фінансових послуг

Джерелами, за рахунок яких надаються фінансові послуги, можуть бути власні кошти та запозичені.

Рівень плати за фінансові послуги визначається залежно від конкретної ситуації на ринку, яка впливає на попит та пропози­цію. Серед цих факторів виділяють:

- загальноекономічні (сукупний попит та пропозиція, еконо­мічний цикл, рівень інфляції);

- конкретні економічні фактори (податки, надійність креди­торів, інвестиційний клімат, рівень розвитку банківської та кре­дитної системи);

- спеціальні (механізм використання фінансових інстру­ментів, рівень державного регулювання, рівень валютного кур­су, відсоткових ставок);

- фактори політичного та військового характеру.

На величину ціни на фінансову послугу впливає також якість фінансової послуги і особливості законодавства країни.

Таким чином, вартість фінансової послуги визначається в за­лежності від виду конкретної послуги з урахуванням прямих витрат, які пов'язані безпосередньо з виконанням послуг, накладних витрат та планових накопичень. Розрахунок цін на фінансові послуги здійснюється зурахуванням фінансових можливостей покупця та продавця, кваліфікації спеціалістів та інтересів фінансової установи з метою залучення клієнтів та збільшення прибутку.

При наданні фінансових послуг необхідно враховувати нас­тупні принципи:

- соціальна справедливість, тобто створення однакових мож­ливостей та умов доступу інвесторів, позичальників на ринок та недопущення монопольних проявів;

- захист інтересів усіх учасників ринку;

-регульованість, тобто створення ефективної та гнучкої сис­теми регулювання ринку;

- контрольованість — створення надійного, діючого механізму обліку, контролю, профілактики зловживань при наданні послуг;

- ефективність — максимальна реалізація всього потенціалу-ринку в процесі мобілізації та розміщення фінансових ресурсів з метою розвитку пріоритетних галузей економіки та задоволення потреб населення;


Тема 5. Ринок фінансових послуг- правова впорядкованість — створення розвинутої правової інфраструктури ринку з метою чіткої регламентації правил поведінки та взаємовідносин між учасниками угод;

- прозорість та відкритість надання фінансових послуг — забезпечення учасників ринку достовірною інформацією, глас­ність фінансово-господарської діяльності та недопущення дис­кримінації учасників ринку;

- конкурентність — забезпечення необхідної свободи
підприємницькоїдіяльності, створення умов для найбільш вигід­
ного розміщення капіталу, встановлення немонопольних цін на фі­
нансові послуги.

Таким чином, дії учасників зі створення, купівлі та продажу фінансових послуг повинні бути спрямовані на створення високо-ліквідного, ефективно функціонуючого фінансового ринку, який регулюється державою та інтегрований у світову економіку.

Контрольні запитання

1. Назвіть особливості фінансових послуг.

2. Які послуги можна віднести до фінансових?

3. Які фактори впливають на вартість фінансових послуг? 4.3 якою метою надаються фінансові послуги?

 

5. Назвіть, на яких принципах надаються фінансові послуги.

6. Дайте характеристику покупцям та продавцям фінансо­вих послуг.

7. Чим фінансова послуга відрізняється від звичайного товару?

8. Чи можна вважати фінансову послугу товаром фінансо­вого ринку? Відповідь поясніть.

9. Які фінансові послуги надаються в Україні? Дайте їм стислу характеристику

10. Які законодавчі акти регулюють надання фінансових послуг в Україні?


106 С. О. Маслова, О. А. Опалов. Ринок фінансових послуг
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.