Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Сутність та структура фінансового ринкуКиїв

КОНДОР


УДК658.14(477)(075.8) ББК 65.9(4 Укр)26я7 Р49

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист МОНУ№ 14/18.2-1763 від 19.07.05р.)

Рецензенти:

Поліщук М. П.—д. є. н., професор,завідувач кафедри

менеджменту організацїїДержавного агроекологічного

університету;

Солонінко К. С— к. е. н., професор, завідувач кафедри

економічної теорії Житомирського державного технологічного

університету

С. О. Маслова, О. А. Опалов

Р 49 Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. - К.:

Кондор, 2006.-192 с

ISBN 966-8251-96-2

У посібнику розглянуто сутність та особливості сегментів фінансового ринку, специфіку фінансових послуг, місце та роль фінансових інститутів.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, практичних працівників сфери фінансових послуг.

ББК 65.9(4 Укр)26я7 ISBN 966-8251-96-2

©С. О. Маслова,

О. А. Опалов, 2005 ©"Кондор", 2005


Зміст

Передмова............................................................................. 5

ТЕМА 1. Місце фінансового ринку в ринковій економіці........ 7

1.1.Сутність та структура фінансового ринку............................. 7

1.2.Суб'єкти фінансового ринку........................................ 15

І.З.Фінансовіінструментияктоварифінансовогоринку.... 18

1.4. Цінні папери як головний інструмент фінансового ринку.. 23

1.5. Особл ивості ціноутворення на фінансовому ринку............. 32

Контрольні запитання......................................................... 39

ТЕМА2. Грошовий ринок.................................................... 40

2.1. Сутність та структура грошового ринку............................. 40

2.2. Обліковий ринокта його особливості......................... 53

2.3. М іжбанківський ринок. Операції на міжбанківському ринку. 58

Контрольні запитання......................................................... 63

ТЕМАЗ. Валютний ринок.................................................... 64

3.1.Валютний риноктайого місце на фінансовому ринку 64

3.2.Характеристика валютних операцій........................... 70

3.3.Курсова політика Центрального банку та валютне регулювання 74

Контрольні запитання......................................................... 82

ТЕМА4. Ринок капіталів..................................................... 83

4.1. Сутність та структура ринку капіталів................................ 83

4.2. Особливості ринку банківських кредитів................... 87

4.3. Ринок цінних паперів як складова ринку капіталів... 192

Контрольні запитання....................................................... 101

ТЕМА 5. Ринок фінансових послуг.................................... 102

5.1. Поняття фінансових послуг....................................... 102

Контрольні запитання..................................................... 105

5.2...................................................................................... Фінансові установи як головні учасники ринку фінансових
послуг............................................................................ 106

Контрольні запитання..................................................... 115

5-3. Характеристика послуг кредитного характеру.................. 115

Контрольні запитання..................................................... 135


4 С. О. Маслова, О. А. Опалов. Ринок фінансових послуг

5.4. Особливості трастових послуг........................................ 136

Контрольні запитання...................................................... 140

5.5. Гарантійні послуги ........................................................ 141

Контрольні запитання...................................................... 144

5.6. Послуги розрахунково-касового обслуговування............... 144

Контрольні запитання..................................................... 159

5.7. Торгівля цінними паперами як вид фінансових послуг 159

Контрольні запитання..................................................... 169

5.8. Загальна характеристика послуг у сфері страхування......... 169

Контрольні запитання..................................................... 186

Рекомендована література................................................. 187


Передмова

Фінансовий ринок, виступаючи сферою накопичення, розподілу й перерозподілу фінансових ресурсів, великою мірою визначає ефективність функціонування сфери матеріального виробництва та всієї економіки країни. В умовах зростання обсягів виробництва, валового внутрішнього продукту, скорочення дефіциту бюджету та інших позитивних зрушень галузь фінансів, як ніколи, впливає на економічне піднесення в країні. У зв'язку з цим зростає роль фінансових інститутів, які активно надають різноманітні фінансові послуги та виступають у ролі продавців на ринку фінансових послуг. Ринок фінансових послуг являє собою специфічну сферу економічних відносин, які пов'язані з купівлею-продажем різноманітних фінансових активів та забез­печують розподіл і перерозподіл капіталу господарюючими суб'єктами, сферами та галузями економіки. На фінансовому ринку та ринку фінансових послуг активно працюють банківські інститути, небанківські кредитно-фінансові інститути з метою забезпечення потреб у грошових коштах фізичних, юридичних осіб та держави, що забезпечує врегулювання економічних взаємовідносин законодавства між усіма суб'єктами економіки.

Зміна стереотипів, що панували в Україні протягом деся­тиліть, формування нових орієнтирів та мети діяльності суб'єктів господарювання потребують абсолютно нових підходів як до управління економікою в цілому, так і окремо взятого під­приємства, фірми, компанії. Ефективність функціонування будь-якої сфери економіки країни значною мірою залежить від компетенції, досвіду та освіти фахівців, які приймають певні Управлінські рішення, направлені на налагодження нормальної роботи ринкової системи. Робота на фінансовому ринку та ринку Фінансових послуг, проведення операцій з цінними паперами, валютою, грошовими коштами, вимагає у працівників володін­ня специфічним понятійним апаратом, фундаментальної теоретичної й практичної підготовки.


6 С. О. Маслова, О. А. Опалов. Ринок фінансових послуг

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів комп­лексного розуміння системи взаємозв'язків у фінансовій сфері. Предметом вивчення дисципліни є сукупність економічних від­носин, які виникають на ринку фінансових послуг та пов'язані з акумулюванням, розподілом і перерозподілом фінансових ре­сурсів між державою, фінансовою та виробничою сферами, фор­муванням грошових фондів за допомогою ефективно функ­ціонуючої системи посередників.

Прикладна спрямованість навчального посібника допома­гає реалізувати головну мету дисципліни — надати, закріпити й поглибити теоретичні знання з фундаментальних економічних дисциплін, виявити навички застосування теорії в розв'язанні практичних ситуацій.

Навчальний посібник містить п'ять тем, які дають змо­гу уявити ринок фінансових послуг як підсистему фінансо­вих відносин, зрозуміти послідовність розвитку основних категорій ринку. Надаються характеристики основних інстру­ментів фінансового ринку та ринку фінансових послуг.

Автори сподіваються, що матеріали навчального посібника знайдуть широке коло застосування, стануть у нагоді студентам у процесі вивчення інших фінансово-економічних дисциплін, а також будуть корисними для тих, хто цікавиться проблемами формування й розвитку ринкових відносин у фінансовій сфері.


ТЕМА 1

МІСЦЕ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

/. Сутність та структура фінансового ринку.

2. Суб'єкти фінансового ринку.

3. Фінансові інструменти як товари фінансового ринку.

4. Цінні папери як головний інструмент фінансового ринку.

5. Особливості ціноутворення на фінансовому ринку.

Сутність та структура фінансового ринку

Цивілізована, ефективно функціонуюча ринкова економіка для забезпечення процесу суспільного відтворення передбачає створення умов для здійснення розподілу та перерозподілу мобілізованих тимчасово вільних коштів господарюючих суб'єктів між різними секторами економіки. Активну участь у цьому процесі бере фінансовий ринок.

Фінансовий ринок - ие ринок, на якому виявляються попит і пропозиція на різноманітні фінансові інструменти. На фінансовому ринку відбувається рух коштів (капіталу). Гроші — не тільки головна мета підприємництва, а й найважливіший засіб для досягнення цієї мети, при цьому необхідно вирішити питання про джерела капіталу та напрямки його вкладання. Тому всі господарюючі суб'єкти стикаються в першу чергу з фінансовим ринком, де шукають необхідні кошти або здійснюють інвестування тимчасово вільних грошових коштів і отримують від цього додатковий прибуток. Таким чином, на фінансовому ринку виникає кругообіг капіталу, причому в одних господарюючих суб'єктів утворюються заощадження, а інші відчувають необхідність у фінансових ресурсах для розширення

своєї діяльності.

Крім того, фінансовий ринок стимулює зростання обсягів виробництва, накопичення фінансових ресурсів та сприяє появі й розвитку позитивних соціальних змін у суспільстві. Реалізація Цих функцій здійснюється в тому числі і через ринок цінних


С. О. Маслова, О. А. Опалов. Ринок фінансових послуг

паперів, який значно розширює та полегшує шлях усім суб'єктам економіки до отримання необхідних їм грошових ресурсів.

Фінансовий ринок як ринок фінансових ресурсів має таку структуру (рис. 1.1).


Тема 1. Місце Фінансового ринку в ринковій економіцікредитний ринок — це механізм, за допомогою якого встановлюються взаємовідносини між підприємствами і громадянами, які мають потребу в фінансових ресурсах, та організаціями і фомадянами, які можуть надати необхідні кошти на певних умовах;

валютний ринок — це механізм, за допомогою якого встановлюються правові і економічні взаємовідносини між продавцями і покупцями валют;

-ринок цінних паперів — об'єднує частину кредитного ринку (ринок інструментів позики або боргових зобов'язань) і ринок інструментів власності, тобто цей ринок охоплює операції з випуску й обігу інструментів позики, інструментів власності, а також їх гібридів.

При іншому підході в структурі фінансового ринку виділя­ють (рис. 1.3):

- ринок готівкових коштів;

- короткострокових платіжних коштів, які виконують функції, подібні до готівкових фошей (чеки, векселі);

-ринок валюти;

— ринок цінних паперів;

- ринок позикового капіталу, тобто ринок коротко-, середньо-
та довгострокових банківських кредитів.


10 СО. Маслова, О. А. Опалов. Ринок фінансових послуг

Зточки зорутермінівдії фінансових інструментів фінансовий ринок розглядають як сукупність грошового ринку і ринку капі­талів (рис. 1.4).

Рис 1.4. Структура фінансового ринку

Грошовий ринок — це ринок готівкових грошей, короткостро­кових кредитних операцій, валюти. На грошовому ринку обер­таються надійні короткострокові інструменти. їх рух зумовлений різницею в рівнях прибутку та ризику.

Ринок капіталів поділяється на ринок цінних паперів (середньо-та довгострокових) і ри нок середньострокових та довгострокових банківських кредитів. Ринок капіталів є найважливішим джерелом довгострокових інвестиційних ресурсів. Якщо грошо­вий ринок у першу чергу підтримує ліквідність на фінансовому ринку, то ринок капіталів сприяє рентабельному використанню або алокації фінансових коштів. Це означає, що очікувана при­бутковість капіталовкладень повинна з урахуванням відповід­ного ризику, як мінімум, відповідати відсотку на ринку капіталів.

Таким чином, фінансовий ринок забезпечує платоспромож­ність фінансової системи, забезпечує максимально безболісне узгодження загальноекономічних процесів накопичення та ін­вестування як за обсягом, так і в структурному відношенні.

З точки зору джерел залучення коштів фінансовий ринок включає(рис. 1.5):

- боргові ринки, або ринки кредиту. За допомогою фінансових інструментів суб'єкти господарювання беруть гроші в борг і вико­ристовують їх згідно зі своїми намірами. Основними фінансовими інструментами на цих ринках є облігації, закладні та векселі;


Тема 1. Місце Фінансового ринку в ринковій економіці—ринки акціонерного капіталу. За допомогою акцій інвесто­ри мають можливість об'єднати гроші, вкласти їх у певний проект, а прибутки розподіляти пропорційно до вкладених коштів.

Рис. 1.5. Структура фінансового ринку

Виділяють також національний і міжнародний фінансові ринки. На міжнародному ринку процеси купівлі-продажу това­рів фінансового ринку регламентуються законами і норматив­ними актами з міжнародної торгівлі. Відповідальність за дотри­мання цих правил несе держава, суб'єкти якої виходять на світо­вий ринок.

Фінансовий ринок можна поділити на первинний і вторинний. Первинний ринок виникає при емісії цінних паперів, і на ньому мобілізуються фінансові ресурси. На вторинному ринку ці ресур­си перерозподіляються, тобто на вторинному ринку вони опиня­ються після того, як були вже продані на первинному.

У свою чергу вторинний ринок поділяється на біржовий і позабіржовий. Біржовий ринок представлений фондовою біржею як особливим інституційно організованим ринком. На ньому обертаються цінні папери високої якості і виконуються операції професійними учасниками. Фондова біржа є торговельним, про­фесійним, нормативним, технологічним ядром ринку цінних паперів та фінансового ринку. На позабіржовому ринку здійс­нюються операції з цінними паперами позафондової торгівлі. У Цьому випадку об'єктом купівлі-продажу стають цінні папери, які не пройшли лістинг, тобто ті, які збудь-яких причин не котиру­ються на біржі.


12 СО. Маслова, О. А. Опалов. Ринок фінансових послуг

Необхідно мати на увазі, як би не трактувалася структура фінансового ринку, головною метою є розподіл надлишку коштів або заощаджень, їх мобілізація і перерозподіл між сферами і секторами економіки. Головна функція фінансового ринку — трансформація бездіючих грошових коштів у позиковий капітал. Фінансовий ринок робить рівнодоступними грошові фонди для всіх його учасників (держави, підприємств, домашніх госпо­дарств), які переслідують одну мету — збільшення капіталу.

Наведемо коротку характеристику окремих сегментів фінансового ринку.

Кредитний ринок — це специфічна сфера економічних відно­син, де об'єктом операцій є наданий на певних умовах у позику капітал.

Цей ринок виконує такі функції:

—об'єднання дрібних, розрізнених грошових заощаджень населення, державних підрозділів, приватного бізнесу, іноземних інвесторів і утворення великих грошових фондів;

—трансформація грошових коштів у позиковий капітал, який забезпечує зовнішні джерела фінансування матеріального виробництва національної економіки;

— надання позик державним органам і населенню для
вирішення таких важливих завдань, як покриття дефіциту дер­
жавного бюджету, фінансування різного роду соціальних програм.

Таким чином, кредитний ринокдозволяє здійснювати нако­пичення, рух, розподіл та перерозподіл позикового капіталу між сферами економіки. Кредитний ринок потрібно розглядати як синтез ринків різних платіжних засобів. Він поділяється на ринок грошових ресурсів і ринок боргових зобов'язань.

Валютні ринки - офіційні центри, де здійснюється купівля-продаж валюти на основі попиту і пропозиції. Вони обслуговують міжнародний платіжний оборот, пов'язаний з оплатою грошових зобов'язань юридичних і фізичних осіб різних країн. Валютний ринок може бути розглянутий як механізм встановлення правових та економічних відносин між покупцями і продавцями валют.

Попит на іноземну валюту пов'язаний із залежністю націо­нальної економіки від імпорту й зумовлений конвертованістю


Тема 1. Місце Фінансового ринку в ринковій економіці 13

цієї валюти, тобто гарантованою можливістю грошової одиниці вільно обмінюватися на інші валюти. Чим нижчий рівень конвер-тованості національної валюти, тим у більшою мірою валютний ринок підлягає державному регулюванню (зокрема, встанов­ленню фіксованого курсу національної валюти по відношенню до інших валют). Основою проведення валютних операцій на валютних ринках є міжнародна торгівля і пов'язані з нею послуги, а також міжнародний рух капіталу та кредитів. Валютний ринок виконує такі функції:

- своєчасне здійснення міжнародних розрахунків;

- регулювання валютних курсів; -диверсифікація валютних резервів;

- страхування валютних ризиків;

 

- отримання прибутку учасниками валютного ринку як різниці курсів валют;

- проведення валютної політики, що грунтується на дер­жавному регулюванні національної економіки і реалізації по­годженої політики в межах світового господарства.

В основі функціонування валютного ринку лежить валют­ний курс — співвідношення, за яким виконується обмін однієї валюти на іншу, тобто "ціна" грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни. Курси іноземних валют встановлюються шляхом їх котирування відповідно до діючих законодавчих норм та практики, яка склалася.

Суб'єктами валютного ринку є продавці валюти, покупці та посередники.

В їх ролі можуть виступати :

- комерційні банки — великі транснаціональні, середні й малі банки, для яких характерною є тенденція до зосередження операцій на великих біржах;

- небанківські фінансові установи — фонди хеджування (в основному спекулятивні фонди) та пенсійні фонди. Ці установи безпосередньо на ринку не виступають, а користуються посе­редництвом банків. Обсяги угод досягають великих розмірів, і вони не підпадають під правила банківських установ з точки зору обережності;

- підприємства та приватні особи.


14 СО. Маслова, О. А. Опалов. Ринок фінансових послуг

Залежно від обсягу, характеру валютних операцій та набору валют, ринки поділяються на міжнародні, регіональні та націо­нальні.

Міжнародний ринок — сукупність відносин з валютами, які виступають на вільному світовому ринку в країні походження валюти. Сукупність операцій з валютами, які виступають на віль­ному світовому валютному ринку поза країною їх походження, здійснюється на євроринку.

На регіональних та національних ринках банки проводять опе­рації з обмеженою кількістю вільно конвертованої валюти.

Торгівля іноземною валютою на території України здійс­нюється через уповноважені банки на міжбанківському ва­лютному ринку України. Важливим напрямком становлення і подальшого розвитку внутрішнього валютного ринку в Україні є його лібералізація та децентралізація.

Ринок цінних паперів являє собою досить широку сукупність суспільних відносин, які виникають і існують з приводу цінних паперів, включаючи державне та інституційно-правове їх регулювання.

Таким чином, роль фінансового ринку проявляється через наступні функції:

1) мобілізація заощаджень фізичних осіб та вільних коштів підприємств, держави, фінансових установ;

2) перерозподіл грошових коштів на взаємовигідних умовах між учасниками ринку;

3) сприяння економічному розвитку, інвестиційному клімату на основі визначення найбільш ефективних напрямків використання фінансових ресурсів;

4) створення умов для найбільш ефективного та безупинного переміщення грошових коштів у процесі здійснення платежів і регулювання грошової маси;

5) формування ринкових цін на фінансові інструменти на основі попиту та пропозиції з метою задоволення інтересів продавців та покупців;

6) мінімізація фінансових ризиків шляхом проведення
операцій з окремими фінансовими інструментами;


Тема 1. Місце Фінансового ринку в ринковій економіці 15

7) сприяння ефективному здійсненню операцій, які пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю.

Вишеперелічені функції фінансовий ринок виконує шляхом надання кредитів, проведення операцій з валютними цінностями, здійснення операцій з цінними паперами, готівковими та без­готівковими коштами, за активною участі фінансових установ та держави.

Тому, на наш погляд, серед усієї множини підходів до струк­тури фінансового ринку найбільш доцільно розглядати її як сукупність грошового ринку та ринку капіталів.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.