Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Цінні папери як головний інструмент фінансового ринкуНайбільш розповсюдженим товаром фінансового ринку є Цінні папери.

Цінні папери — це грошові документи, які засвідчують право володіння чи відносини позики. Крім цього, це й інструмент за­лучення коштів, об'єкт вкладання фінансових ресурсів. Обіг цін-


24 С. О. Маслова, О. А. Опалов. Ринок фінансових послуг

них паперів - це сфера таких видів діяльності як брокерська, депозитарна, реєстраторська, трастова, клірингова і консуль­таційна.

Цінні папери як об'єкт цивільних прав мають вільний характер переходу від одного власника до іншого у порядку уні­версального правонаступництва і не обмежені в обігу. Головним критерієм, відповідно до якого одні грошові документи вва­жаються цінними паперами, а інші - ні, є законодавче закріп­лення переліку цінних паперів.

У визначенні цінних паперів, можна виділити такі їх ознаки: 1) документи; 2) складаються з дотриманням встановленої форми й обов'язкових реквізитів; 3) засвідчують майнові права; 4) здійс­нення або передача майнових прав можливі тільки при пред'­явленні цих документів.

Наведене визначення не вичерпує, однак, усіх складових. Під нього підпадають і документи, не розглянуті як цінні папери. Це відноситься, наприклад, до внутрішньобанківських роз­рахункових документів (платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, акредитивів, гарантій і поручительств), виконавчих документів судів, нотаріальних органів, складських документів іт.ін.

Разом зтим, із наведеного переліку видно, щодо цінних паперів входять різнотипні документи, що відповідають ресурсам, права на які вони виражають. Так, акції відповідають нерухомості; облігації корпорацій, державні цінні папери, депозитні й ощадні сертифікати виражають боргові відносини; коносаменти, векселі, чеки пов'язані з рухом товарів. Тому для розкриття економічної сутності цінних паперів необхідно розглянути додаткові якості, без яких документ не може претендувати на статус цінного паперу.

По-перше, цінні папери являють собою грошові документи, шо засвідчують майнове право у формі титулу власності (акції корпорацій, векселі, чеки, коносаменти і тощо) або майнове право як відношення позики власника документа до особи, що його випустила (облігації корпорацій і держави, сертифікати й ін.).

По-друге, цінні папери виступають як документи, які зас­відчують інвестування коштів. Це особливо важливо для розумій-


Тема 1. Місце Фінансового ринку в ринковій економіці 25

ня економічної суті і ролі цінних паперів. Тут вони відіграють головну роль як вища форма інвестицій.

По-третє, цінні папери — це документи, в яких відбиваються вимоги до реальних активів (акції, чеки, приватизаційні доку­менти, коносаменти, житлові сертифікати та ін.).

По-четверте, важливим моментом для розуміння економіч­ної суті цінних паперів є та обставина, що вони приносять доход. Це робить їх капіталом для власника. Однак такий капітал істотно відрізняється від дійсного капіталу, він не функціонує в процесі виробництва.

Найбільш яскраво це виявляється в облігаціях державних позик, що звичайно випускаються з непродуктивною метою (для покриття бюджетного дефіциту). Гроші, отримані державою від випуску позик, фактично не функціонують як капітал. Проте власники облігацій мають право на одержання регулярного доходу у вигляді відсотка, і тому для них облігації служать капіталом.

Капіталізація регулярних доходів полягає втому, що, виходячи з величини одержуваного доходуй існуючоїтепер норми позикового відсотка, обчислюється капітал, який приносить доход. За інших рівних умов доход від дійсного капіталу залежить від величини капіталу, що функціонує у виробництві. Величина ж капіталу у вигляді цінних паперів не визначає величини принесеного ними доходу, а сама залежить від розмірів доходу від виробничого капіталу. Відбувається своєрідне роздвоєння капіталу. З одного боку, існує реальний капітал, з іншого боку — його відображення в цінних паперах. Реальний капітал функціонує в процесі виробництва, а цінні папери починають самостійний рух на ринку.

Реальний капітал може ще не завершити кругообігу, у той час як власник, наприклад, акцій, продавши їх на ринку, вже одержить свій грошовий капітал назад. Перетворення цінних паперів у гроші не пов'язано безпосередньо з кругообігом реального капіталу. Разом зтим, виникнення цінних паперів від­бувається на основі реального капіталу. Якби реальний капітал не приносив прибуток, то він не зміг би виникнути і розвинутись в капітал у цінних паперах, який претендує на одержання додат­кового прибутку, але сам його не створює.С. О. Маслова, О. А. Опалов. Ринок фінансових послуг


Не можна не відзначити і такі якості цінних паперів, як лік­відність, обіговість, ринковий характер, стандартність, серій­ність, участь у цивільному обороті.

Під ліквідністю розуміється здатність цінних паперів бути перетвореними в кошти шляхом продажу, для цього необхідно, щоб цінні папери могли обертатись на ринку. Обіговість полягає в здатності цінних паперів виступати як предмет купівлі-продажу (акції, облігації), або платіжний інструмент, що опосередковує обіг інших фінансових інструментів на ринку (чеки, векселі, коносаменти, приватизаційні документи).

Цінні папери існують як особливий товар, що повинен мати свій ринок із властивою йому організацією і правилами роботи на ньому. Однак товар, що продається на цьому ринку, є товаром особливого роду, оскільки цінні папери - це лише титул власності, документи, що дають право на доход, але не реальний капітал. Відокремлення ринку цінних паперів визначається саме цією їхньою рисою, і ринок характеризується здебільшого вільною і легко доступною передачею цінних паперів від одного власника до іншого.

Ринок цінних паперів, як і інші ринки, являє собою складну організаційну й економічну систему з високим рівнем цілісності й закінченості технологічних циклів. На ньому цінні папери виступають предметом купівлі-продажу з використанням комплексу цін. Вони мають загальну (номінальну) ціну, емісійну і ринкову ціну (курс).

Однією з ознак цінних паперів є серійність, яка означає випуск цінних паперів серіями, однорідними групами. Вона тісно пов'язана зі стандартністю, тому що цінні папери одного типу повинні мати стандартний зміст (стандартну форму; стан­дартність прав, наданих цінним папером; стандартність термінів дії; інститутів обігу цінних паперів тощо). Стандартність робить цінний папір масовим однотипним товаром.

Участь цінних паперів як товару в цивільному обороті полягає в їхній здатності нетільки бути предметом купівлі-продажу, а й виступати об'єктом інших майнових відносин (угод застави, збе­рігання, дарування, комісії, позики, спадкування і т.п.).

Регульованість, визнання державою, ризикованість, доку-ментарність є допоміжними ознаками цінних паперів.


Тема 1. Місце Фінансового ринку в ринковій економіці 27

Законодавчо регулюються права, що засвідчуються цінними паперами, обов'язкові реквізити цінних паперів, вимоги до форми цінного паперу, порядок емісії, інші параметри їхнього обігу. Державне регулювання в цілому спрямоване на захист інтересів інвесторів, надання їм рівних прав на ринку цінних паперів.

Цінні папери повинні визнаватись державою як такі. Це пок­ликано забезпечити регульованість функціонування цінних паперів і довіру до них інвесторів.

Доход, принесений цінними паперами, можливість повер­нення коштів, що позичаються, як правило, залежать від ба­гатьох факторів з певним характером взаємодії. Це визначає ризикованість інвестицій у цінні папери.

Цінні папери як інструменти фінансового ринку виконують ряд функцій у системі суспільного відтворення. По-перше, вони є його регулятором. Відбиваючи чинність закону вартості і динаміки норми прибутку в різних галузях виробництва, цінні папери забезпечують приплив капіталу в одні галузі і відтік капіталу з інших. Цінні папери надійних, перспективних, доходних галузей, як правило, користуються попитом, чого не можна сказати про цінні папери стагнуючих галузей. По-друге, цінні папери є зна­ряддям мобілізації коштів інвесторів. У розвинутих промислових країнах в умовах рівноважної економіки значна частина вільного капіталу вкладається безпосередньо в купівлю цінних паперів.

Цінні папери мають також яскраво виражену інформаційну Функцію: свідчать про стан економіки. На ринку цінних паперів, перш за все на фондових біржах, формуються курси цінних паперів. Ці курси — барометр будь-яких змін в економічному та політичному житті країни.

Стабільне зниження біржових курсів тих або інших цінних паперів, а також просто масове падіння курсів є ознакою погір­шення економічної кон'юнктури. І навпаки, стабільні курси або їх підвищення, як правило, свідчать про нормальне економічне становище країни. Через цінні папери реалізується також Можливість контролю над економікою й економічними процесами як у рамках макро-, такі мікроекономіки. Цінні папери є сполуч-ною ланкою між суспільними, політичними, державними інститу­тами (надбудовою), з одного боку, і сукупністю економічних відно-син та зв'язків у суспільстві (базисом), з іншого. Наприклад, сус-


28 СО. Маслова, О. А. Опалов. Ринок фінансових послуг

пільно значущі явища і події в надбудові впливають на курси цінних паперів (у першу чергу - біржові), а ті вже, у свою чергу, — на фун­кціонування економіки.

Цінні папери є гнучким інструментом інвестування вільних коштів юридичних та фізичних осіб. Розміщення цінних паперів -ефективний спосіб мобілізації ресурсів для розвитку виробництва та задоволення інших суспільних потреб. Цінні папери активно беруть участь в обслуговуванні товарного та грошового обороту

За допомогою цінних паперів здійснюється переміщення . капіталу інвесторів до виробників, визначення ефективності використання фінансових активів в окремих секторах економіки, переміщення капіталу з однієї галузі в іншу.

Таким чином, цінні папери виступають як економічна та юри­дична категорія. Вони поділяються на два великих класи: основні та похідні.

Основні цінні папери — це цінні папери, в основі яких лежать майнові права на будь-який актив (зазвичай на товар, гроші, капітал, майно, різного роду ресурси та ін.).

Похідні цінні папери — це бездокументарні форми вираження майнового права (зобов'язання), яке виникає в зв'язку зі зміною ціни базового активу, тобто активу, який становить основу даного цінного паперу. Як базові активи можуть розглядатись товари (зерно, м'ясо, нафта, золото і т. ін.), основні цінні папери (акції й облігації). До похідних цінних паперів відносяться ф'ючерсні контракти (товарні, валютні, відсоткові, індексні та ін.) і опціони, які вільно обертаються.

Класифікація цінних паперів - це поділ цінних паперів на види за певними ознаками. Під видом цінних паперів розуміють сукупність, для якої всі суттєві ознаки є спільними, однаковими. Класифікація видів цінних паперів - це поділ видів цінних паперів на підвиди, які, в свою чергу, можуть поділятися на більш дрібні підвиди. Наприклад, облігації - один з видів цінних паперів. Облігація може бути купонною і безкупонною. Безкупонна облігація може бути виграшноюта дисконтною.

За основними характеристиками (ознаками) цінні папери мож­на класифікувати наступним чином (табл. 1.2). Кожна група цін­них паперів включає їх підвиди. Цей поділ зумовлений особливос­тями ринку цінних паперів та законодавства тієї чи іншої країни.

Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.