Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ОКРЕМІ ПРЕДСТАВНИКИ. ЗАСТОСУВАННЯ. Циклопропан.Безбарвний газ (тЦиклопропан.Безбарвний газ (т. кип. -34,5 °С), добре розчи­няється в органічних розчинниках, погано розчиняється у воді. Легкозаймистий, суміші з киснем або нітроген (IV) оксидом вибу­хонебезпечні. Застосовується в медичній практиці як засіб для ін­галяційного наркозу.

Циклопентан.Безбарвна рідина (т. кип. 49,3 °С), не розчиня­ється у воді, розчинна в органічних розчинниках, є ефективним розчинником для целюлози. Має наркотичну дію. Використову­ється в органічному синтезі.

ю

Адамантан.Безбарвна кристалічна речовина із слабким запахом камфори. Температура плавлення адамантану 270 °С, але вже при кімнатній темпера­турі кристали сублімуються. Уперше був одержа­ний з нафти в 1933 році.

Молекула адамантану містить конденсовану си­стему, що складається з трьох циклогексанових кілець, які мають конформацію крісла. Просторове розташування атомів Карбону подібне до кристалічної решітки алмазу.

Деякі похідні адамантану застосовуються в медичній практиці як лікарські засоби, що мають сильну противірусну дію.

Через високу інертність циклоалканів (за винятком циклопро­пану, що має ненасичений характер) для їх ідентифікації не вда­ються до хімічних методів.

О КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ВПРАВИ

1. Напишіть структурні формули таких сполук:

а) 1,1-диметилциклопропан; в) 1,3-діетилциклобутан;

б) 1,1,2-триметилциклопентан; г) 1,3-диметилциклогексан.


2. Назвіть за систематичною номенклатурою наведені сполуки:

а) Н2С—СН2—СН2 б) (СН2)4 в) (СН2)5СНСН3

г) (СН2)5СНСН3 ґ) (СН3)2С(СН2)3СНС2Н5 д) (СН2)8

Сн,

.----- , ґ V

є)

3. Яка формула вуглеводню, відносна густина парів якого за метаном
5,25, якщо вміст Карбону в ньому 85,7 %. Напишіть структурні фор­
мули ізомерів, назвіть їх за систематичною номенклатурою. Отри­
майте кожний ізомер з відповідних дигалогенопохідних. Розташуй­
те ці ізомери в порядку збільшення:

а) температури кипіння; б) реакційної здатності.

Відповідь обгрунтуйте.

4. Для яких ізомерів, названих у задачі № 3, характерне існування гео­метричних ізомерів?

5. Речовина, відносна густина парів якої за азотом дорівнює 3, під час згорання утворює 11,2 л (н. у.) вуглекислого газу та 9 г води. Знай­діть формулу речовини та наведіть хімічні реакції цієї сполуки.

6. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна одержати з відповідних дигалогеналканів:

а) метилциклопропан; г) 1,2-диметилциклопропан;

б) 1,1-диметилциклопропан; ґ) 1,3-диметилциклобутан.

 

в) 1,2-диметилциклобутан;
Назвіть реагенти.

7. Укажіть, з якими з наведених сполук реагуватиме циклобутан: а) Н2, Рї (200 °С); б) Вг2 (йу); в) НВг; г) Н>403 розведена. Напишіть відповідні рівняння реакцій, назвіть продукти.

8. На прикладі циклопропану і циклогексану поясніть подібність і від­мінність у реакційній здатності циклоалканів. Напишіть відповідні рівняння реакцій.

9. Розташуйте сполуки за порядком зменшення стійкості циклів: цик­лобутан, циклогексан, циклопропан, циклопентан. Скориставшись кулестержньовими моделями, покажіть, в яких конформаціях існу­ють наведені циклоалкани.


Органічна хімія


НЕНАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ

ГЛАВА
ГЛАВА

а®

АЛКЕНИ

І Алкенами називаються вуглеводні аліфатичного ряду, містять один подвійний зв'язок.

Загальна формула алкенів С„Н2п. Вони складають гомологіч­ний ряд, першим представником якого є етилен (табл. 10.1), тому алкени ще називають етиленовими вуглеводнями. Для них зберег­лася також історична назва — олефіни (маслоутворювальні), оскіль­ки нижчі гомологи цієї групи сполук при взаємодії з хлором або бромом утворюють маслянисті рідини.


Алкени__________________________________________________ 9д

НОМЕНКЛАТУРА

За правилами ШРАС назви алкенів утворюють від назв відпо­відних алканів, замінюючи суфікс -ан на -єн і вказуючи положен­ня подвійного зв'язку в ланцюзі карбонових атомів. Наприклад, етен, пропен, 1-бутен і т. д. (табл. 10.1). Утворюючи назви алкенів за замісниковою номенклатурою ШРАС, виконують такі правила:

1. Вибирають найдовший карбоновий ланцюг, що включає
подвійний зв'язок (головний карбоновий ланцюг);

2. Атоми Карбону головного ланцюга нумерують, причому ну­мерацію починають з того кінця ланцюга, до якого ближче розмі­щений подвійний зв'язок;

3. Складають назву алкену. Спочатку перелічують (як і у випа­дку з алканами) в алфавітному порядку вуглеводневі замісники і вказують їх положення в головному ланцюзі. Потім називають вуглеводень, якому відповідає головний карбоновий ланцюг, а перед назвою через дефіс ставлять цифру, яка свідчить про положення подвійного зв'язку (номер першого з двох атомів Карбону, які утворюють подвійний зв'язок), наприклад:


 


Таблиця 10.1
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.