Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛАДОВЪ-ДЕНЪ. 8 страницаТа заправи силна свадба;

Бре си кани стара майка,

Стара му майка на свадба. 390

Млада е булка дарба дарува —

Утъ лику хи ясну слънце,

На гръди хи ясна мосечина,

Фъ скути хи дребни звезди: —

«Халалъ, сину, да ти е! 395

Чи е за тебе, спроти тебе».

Орпю ми е млада крале,

Млада ми крале, Юдна царе.

Свирка свири, песна пее.

Та му песна устанала. 400

Йоще му са песна пее.

 

ТОЛКУВАНЬЕ

за неразбрани речи отъ пѣвеца кои-то са срещатъ въ притурка-та I и II.

 

Снигна: билъБогъ, кой-то пращалъ на земя-та снегъ-тъ и студъ-тъ; той былъ предстатель на зима-та.

Слана: билъ слуга на Снигна, за кого-то вѣрували че слевалъ на земя-та и фърлелъ снегъ-тъ по гори-те.

Бана: билъ нашъ царъ, кой-то първъ пъть излелъ отъ Край-земя и дошелъ по тая земя та заселилъ наши-те дедовци.

Царина: значи, царь.

Вета: книга, коя-то съдьржела пѣсни-те исп ѣвани на курбане-те.

Кулини: значи, кули.

Юдица: градъ голѣмъ на Край-земя, гдѣ-то седели Юди-те.

Ясно пиле: значи, свято, защо-то го колели курбанъ на Бога.

Заревъ-месецъ: есенскiй мѣсецъ кога-то зафащала зима-та.

Егнило: де ся ягнетъ овци-те.

Руевита: пѣсна, съ коя- то фалили Рую, кой-то научилъ человѣци-те да праветь вино-то.

Котлива: градъ голѣмъ обиграденъ съсъ кули.

Дивенъ: значи, дивъ.

Улетни: значи, летни.

Вета е вила ветише и пр. са рѣчи отъ стари-йтъ язикъ на нашите дедове, на кои-то значение-то не са зная.

Баици: значи, Богини.

Зара: значи, биларинъ, кой-то гледа на звезди-те и познава какво ще бъде.

Флана: е второ име на слънце-то за фаленье.

Огне: наши-те дедове го назовевали и съсъ това имя.

Бъдница: вѣечеря определена за праздникъ на голѣмъ денъ.

Мреница: нарицали бъдница-та за Летовъ-денъ.

Мирнива: миризлива.

Фура, ми, мале, mamинa; рунъ, дефина, чире и пр.: рѣчи са непознати.

Яра: имя на Бога.

Диа: значи, Боже.

Прена: имя на Бога.

Зерби ти ярнешъ и пр.: речи са отъ стари-те китапе на наши-те дедове.

Лама: значи Ламия.

Звеза: м ѣсто-то кадѣ- то седетъ звезди-те.

Ясница: светла.

Севица: посветена.

Атле: друго имя на Бога.

Махрица: махрама.

Суйна: копринена.

Хуйналу: изгонилу.

Рибита: рибаринъ.

Групна: мреже.

Ду лета: ду година.

Ду жива: до кога-то сьмъ живъ.

Марга: билъ мѣсецъ-тъ кога-то зафащала пролеть-та.

Копра: билька миризлива.

Мренева: направе манже-та съсъ миродии, миризливи бильки.

Усрива: забелюва.

________

 

За Енювъ-денъ.

 

Вейница: коя-то съсъ бильки лекувала, магиосница.

Дроида: била мома, коя-то седела въ гора-та подъ дърве-то и слугувала на Юди-те.

Греювъ-денъ: праздникъ голѣмъ въ честь на слънце-то.

Златица: прочуена гора кад-то седели Богове-то.

Дрейница: гора отъ дъбе и кадѣ-то седели моми та лекували болни-те.

Чентици: торби.

Тинишъ: почиташъ.

Слейки: пилета голабче-та.

________

 

Отъ пѣсни-те за Коледовъ-денъ.

 

Дефне: значи, чистъ.

Превита: що знае всичко.

Арита: друго имя.

Денита: друго имя.

Aпита: пакъ имя.

Гуру: гора.

Идро: чешма, кладнецъ.

Золина: златно.

Укиса: имя-то на дъро-ту.

Краска: чаше.

Рука: ръка.

Абросу: вода, коя-то давала животъ.

Раитъ: блескаву.

Пирну: йогнену.

Жарну: като жаръ.

Узрелъ: виделъ.

Арни: момчета.

Афици: девойки.

Уярилъ: налютилъ.

Славу: кой-то има голѣма честь.

Бленици: ябълки.

Рехици: орехи.

Кравнаци: благи пити.

________

 

Отъ пѣсна за Коледа отъ другио пѣвецъ.

 

Коледа: Богъ на зима-та и предстатель на къщи-те.

Асухна: кой-то не у мира.

Дефна: кой-то е безг рѣшенъ.

Ртава: много силънъ.

Укарана и Асирита: били са отъ харапска-та земя.

Билита: найголямио градъ въ харапско.

Канити: пилета.

Марга: една отъ деветъ-тяхъ Юди, кои-то са намирали въ гора-та.

Кале: и тя отъ деветъ-тяхъ.

Мазата: била найпърва-та отъ деветъ-тяхъ и много пѣснополька.

Глазнумъ глазни: съсъ гласъ рукни.

Урита: кой-то съдилъ и на урало-то.

Химна: кой-то прави найдобри-те работи.

Урвиталъ: каилъ станалъ.

Църна змее: кой-то правилъ зло на человѣци-те.

Кличе: билъ змей, кой-то ходилъ само нощя и кого сретналъ умаралъ.

Калита: гора, въ коя-то седяли Богове-то.

Димита: дърво свято, кое-то било знакъ на вѣкое добро нѣщо.

Дима клана: вейка отъ дърво димита.

Сними нине у гура: слези сега въ гора-та.

Ужида та: чека та.

Абрита: вода, коя-то давала безсмъртие.

Никатна: коя-то ни турела чело вѣк-тъ въ темнило, т. е. въгроб-тъ.

Злиту: лошо.

Злита Бога: Богъ на злото.

_________

 

Отъ песни за лѣто-то.

 

Зимледелъ: билъ слуга на Лѣтна Бога и предстатель на лѣто-то.

Заравиелъ: не са зная значение- то му.

Урана: небе-то.

Укита: съдъ кадѣ-то стояли цвете-то.

Пирчина: книга.

Ширини: писма.

Иже: къща.

Спритецъ: не са зная що значи.

Белица: гора кадѣ- то седели Богове-то.

Афлене, бифне, флана, думти, авлежина, акипа: всички-те тѣзи речи са отъ старо врѣмя на кое-то значение-то не ся зная.

___________

От пѣсна за Орпю.

 

Орпю: билъ единъ отъ староврѣмски-те юнаци; наши-те дедове всякого, кой-то билъ юнакъ, нарицали го.

Бане: имя, кое-то са отдавало на юнаци-те.

Банинъ - денъ: праздникъ опрѣдѣленъ въ честь на юнаци-те.

Бъдникъ: вѣчеря, коя-то готвили особно на голѣми те праздници.

Друда: била жена, коя-то не са женила, но била опрѣдѣлена още отъ рождение-то въ слугуванье на Бога; тя живѣяла всегда въ гора-та, найвече коя-то била насъдена отъ дъбъ.

Дрида: гора коя-то била насъдена отъ дъбъ.

Друдну дъбну: такви-те жени, говорили съ особенъ язикъ, кой-то не билъ никому познатъ, само Юди-те говорили съ него.

Орпюмъ ди нинъ у язби: до сога е Орпю въ къщи.

У язби собою: въ къщи съсъ тебе.

Слугалъ е тебе: на тебе е хизметъ правилъ.

Дивичумъ тебе ситилъ: съсъ ловъ та е хранилъ.

Двисте веке лета: ето веке двасте години.

Ача е юненъ суренъ: че е юнакъ на Бога опрѣдѣленъ.

Нине ми суренъ друденъ: сега е веке юнакъ опрѣдѣленъ на Бога, както е друда въ гора-та.

Врида: дъщеря на Юдна краля прочуена за гиздавина-та си.

Оле, оле улевина: мольба къмъ Бога.

Друденъ ми пришеде: юнакъ ми дойде.

Сура си сурина: здравъ си като Сура Бога.

Ясна си яснина: ясънъ си като зората.

Друмна си друмина: силънъ си като камень.

Азна ми бидина: не са зная значение-то.

Сутрешъ ми дудина: и това не са зная.

Ахайна ми хаята: живъ си хичь не умирашь.

Сурумъ дивна удита: чуденъ си нишенлия.

Жива Юда: предстателька на животъ-тъ.

Мора Юда: предстателька на смъртъ-та.

Живни, Юду, живни: подари му Юду животъ.

Тулундуле у Златица: не са зная значение-то.

Тусе, буне, уара: стари рѣчи отъ дѣдовия языкъ.

Ухута жимъ жинева: рѣчи, съ които призовава помощь-та Богова

Ючна Бога: наши-те дѣдове вѣрували трима Бога въ едно лице; ючна, е турска рѣчъ, кое-тр значи трима.

 

К о н е ц ъ.

I

ПРАЗДНИК КОЛЕДОВ ДЕНЬ

ПЕСНЯ 1

 

Вышла к нам старая мать

Вышла к нам из дворца,

В правой руке её ясная огневица,

Ясная огневица, ясный огонь,

А в левой её руке белая книга,

Белая книга черного письма,

Крикнула она, позвала,

Громко зов песней спела.

Песню спела по белой книге

Белой книге, чёрного письма:

«Гои 1 юнаки 2, люди добрые,

Завтра будет Бадний 3 вечер.

Когда взойдет ясное Солнце,

С Солнцем наступит праздник,

Наступит праздник, Коледов день.

Бога Коледы 4 на земле этой,

Златой посох 5 он носит,

Да шествует по земле

От града, к граду,

От села к селу,

От дома к дому,

Когда Солнце взойдет,

Немного по земле пройдет

И поднимется до Белой горы,

Сядет он под деревом тем,

Под деревом на белом колодце,

И будет чудеса сотворять.

Кто из юнаков требу 6 ему приносит,

Кто ему ловит мелкую дичь,

Мелкую дичь, белую птицу,

Да их матери относит,

Чтоб приготовила Бадний вечер,

Да угостила старого отца,

Старого отца на трапезе:

Потом Коледа сойдёт,

Да пройдётся по земле,

От града к граду,

От села к селу,

От дома к дому;

Сядет он на трапезу

Взмахнёт златым посохом

Да разгонит Чёрных 7 Юд

Чёрных Юд самувил.

Какой юнак ему требу не приносит,

Который не ловит мелкую дичь,

Мелкую дичь, белую птицу

Да матери не принесёт

Чтоб та готовила Бадний вечер,

Не сядет он к нему за трапезу,

Не взмахнёт златым посохом,

Чтоб разогнать чёрных Юд

Чёрных Юд самувил.

В кармане у него златая чаша

Златая чаша, да костяная,

А в чаше урина вода -

Чтоб на его дом прыснуть,

Да не будет в доме удачи,

В доме не будет счастья».

Как вышла старая мать

Да пела она и говорила,

Юнаки над ней насмехаются :

Ты нас младых, обманываешь!

Как же снизойдет Коледа Бог

Пока взойдет ясное солнце,

Да пройдёт немного по земле,

Да пройдёт из града в град,

От села к селу,

От дома к дому,

Птицы ведь не допорхают,

Не допорхают и не долетят.

Далеких земель чтоб достичь:

Говори, мама, не говори,

Чуть-чуть нам, мама, ты врёшь,

Чуть нас, мама, обманываешь:

Смотри ты, нам уже надоело,

Тут ты до беды доведёшь,

Да посылаешь в лес тот,

Чтоб наловили мелкую дичь,

Мелкую дичь, белых птиц, -

Ну, а их пасёт Белый Змей

Белый Змей летучий,

Если увидит он в лесу том,

Что мы ловим мелкую дичь,

Мелкую дичь, белых птиц,

Рассердится он, да разгневается,

Достанет он лютую стрелу

Да в нас стрелой выстрелит

Мы ещё младые, чтоб сгинуть,

Еще младые и не обручённые,

Не обручённые и не женатые».

Старая мать им отвечает:

«Ступайте вы, я не обманываю,

Не обманываю вас и не лгу.

Вскочил он на коня Ласточку,

Ласточку, коня шестикрылого,

Который порхает, как птица,

Как птица поднимается в высоту,

В высоту и летит в ширину,

В ширину и очень далеко,

Только моргнёшь правым глазом,

Промчится он по всей земле,

От края земли до края земли,

От края моря до края моря».

Потом вам юнакам скажу:

« Кто пойдёт в лес тот,

Да наловит мелкой дичи,

Мелкой дичи, белых птиц,

Коляде Богу на трапезу,

Взмахнёт он златым посохом,

Да разгонит чёрных Юд,

Черных Юд самувил,

Кто ему требу не принесёт,

Не ловит ему мелкую дичь,

Мелкую дичь, белых птиц,

Да к матери их не отнесёт,

Чтоб приготовила Бадний вечер,

Не сядет он за трапезу,

Не взмахнёт златым посохом,

Да не разгонит чёрных Юд,

Чёрных Юд самувил.

В кармане у него златая чаша,

Златая чаша, да костяная.

В чаше у него урина вода

Если в дом ему прыснет,

Не будет ему в доме удачи,

В доме ему счастья не будет».

Услышали то младые юнаки.

Брали тонкий лук на свое плечо ,

Брали тонкие стрелы в руки,

Да все поспешили в лес,

Чтоб ловитъ мелкую дичь,

Мелкую дичь, белых птиц.

Только вылез Белый Змей,

Белый Змей и крылатый,

Разлютовался да рассердился,

Лютую стрелу вынимал,

Вставлял стрелу да хотел стрелять,

Еще стрелу в них не пустил,

Появилась Юда самувила 8,

Да ему велит и говорит:

« Эй, ты, братка, Белый Змей,

Белый Змей крылатый,

Что ты, братка, лютуешь,

Да стрелы достаешь,

И стреляешъ в младых юнаков?

Не по своей воле пришли,

А послала их старая мать.

Завтра будет у нас праздник

Наш праздник, Коледы день,

Да надо наловить мелкой дичи,

Мелкой дичи, белых птиц,

Да приготовить Бадний вечер;

И накрыть златую трапезу,

Чтоб все сели на той трапезе,

И ожидали Коледу Бога

Чтоб он сел за трапезу,

Да вечерял Бадний вечер;

Чтоб взмахнул златым посохом,

Да прогнал чёрных Юд,

Чёрных Юд самувил,

Да не загнал в дом нужду.

Так их просила старая мать,

Просила и говорила,

Юнаки испугались,

Да в лес не хотят идти

Чтобы их не подстрелили,

Потом мать с них спросит.

Уходи, братка, пригнись,

Влезай, братка, в пещеру,

Чтоб юнаки дичь ловили,

Мелкую дичь, белых птиц,

Да вернулись чтоб к вечеру,

Так как мать будет их ждать;

А если не придут во время,

Разгневается Коледа Бог,

Разгневается да рассердится,

Не сядет за трапезу

Да не повечеряет вечером,

Не прихватит златой посох

И не разгонит чёрных Юд

Чёрных Юд самувил;

В его кармане златая чаша,

Златая чаша костяная,

В чаше у него урина вода,

Да ему в дом прыснет,

Не будет в доме удачи,

И не будет у него счастья».

Белый Змей Юде отвечает:

«Сестра Юда, сестра самувила,

Да иду уже я в пещеру ту,

Оставлю этих белых птиц,

Та летают они ведь высоко,

Высоко ведь, на гору ту,

Где скрываются в камнях,

Юнаки их не поймают,

Три дня они уже сидели

А мелкой дичи не наловили—

Только Бога разгневали,

Разгневали да рассердили,

И он ими не доволен;

Я тебя с мольбой прошу,

Чтобы подождать юнаков,

Да подождать ещё немного,

Ещё немного, только полдня,

Пока порхают белые птицы,

Да пойдут они к пещере,

И будут пастись на лужочке.

А я брошу в них посох тот,

Да с посохом им заклинание,

Чтобы не взлетели они высоко,

Не нужно тогда тонкое ружьё,

Не нужно пускать лютую стрелу,

А брать их надо прямо руками

Живыми нести к старой матери.

Старая мать их разделает,

И приготовит Баднюю вечерю.

Для Коледы Бога трапезу,

Взмахнёт он златым посохом,

Да прогонит чёрных Юд,

Черных Юд самувил,

Чтоб убежали они в лес».

Крикнула Юда, позвала,

Да юнакам речь она говорит:

«Эй вы, мои младые юнаки,

Пока постойте, подождите

Ещё немного до полудня,

Когда затрепещет ясное солнце,

Когда влезет Белый Змей

Белый Змей и крылатый

Да влезет он в пещеру ту,

Где порхают белые птицы

Летают в пещере той,

Да пасутся на лужочке;

Где пасутся белые птицы,

Не охоттесь с тонким ружьём,

С тонким ружьём, с лютой стрелой,

А хватайте вы их руками,

Да матери живыми несите,

Чтоб она их в требу принесла,

Требу принесла, вечерю сготовила,

Да накрыла златую трапезу,

Тогда придёт сам Коледа Бог,

Чтоб вечéрять Баднюю вечерю;

Да взмахнёт златым посохом,

Чтоб прогнать Чёрных Юд,

Чёрных Юд самувил».

Так им Юда самувила сказала,

Юнаки с ней согласились,

Да под деревом сидели,

И ждали они до полудня;

Когда затрепещет ясное солнце,

Да уберётся Белый Змей,

Белый Змей крылатый.

Лишь залез он в пещеру ту,

Достает он златую свирель

И на свирели играет,

Тут птицы запорхали,

Запорхали они в пещере,

Да потом паслись на лужочке,

На лужочке, что в саду том.

Подошёл Белый Змей,

Белый Змей крылатый

Да хотел бросить посох,

Ещё посоха не бросил,

Обезумели белые птицы,

Не пасутся они, не летают.

Тут хватают их младые юнаки.

Каждый юнак по девять птиц;

Каждый их матери несёт:

Птицы живые, преживые,

С ружьём на них не охотились,

Лютой стрелой их не стреляли,

Тут мать их в требу приносит,

В требу приносит белых птиц,

Да готовит Баднюю вечерю.

И накрывает трапезу ту,

Но за трапезу не садятся ,

Пока не запалят ясную огневицу,

Ясную огневицу, ясный 9 огонь,

Да с ней прогуляются по граду.

 

Один день перед Коледовым днём каждый селянин ходил в лес, заготавливал по одной или две птицы, и ещё кое-какие травы, да относил их домой, а там готовили птиц или овнов для Баднего вечера. Женщина собирала девятъ девушек и им давала по одной запалёной огневице, этот огонь нарицали «Блестящий (ясный) огонь» и так ходили они по селу с огневицами и пели следующую песню:

ПЕСНЯ 2.

 

Мама, мама, старая мама,

Выйди, мама, покажись,

Покажись, мама, в воротах,

В воротах, мама, в калитке,

Завтра, мама, будет праздник,

Будет праздник, Коледов денъ.

Старая Барита огонь сотворяла,

Ясный огонь, яснейший,

Баднюю вечерю готовила,

Златую трапезу сложила,

И за трапезу Баднюю вечерю

Всё ещё не садилась,

Не садилась до вечера,

Да ожидала Коледу Бога,

Лишь запалили ясную огневицу,

Ясную огневицу, ясный огонь,

И ту огневицу не дали,

Пока наказ не получили:

Тот, у кого огонь пылал,

Сейчас же тот огонь погасить,

А запалить ясный огонь,

Чтоб готовить Баднюю вечерю,

Всем на том огне неугасимом.

Да садились все у огнища,

И садился старый дед,

Он подкидывал златой пенёк 10,

Да следил, чтобы пенёк не погас,

Что, если сядет тут Коледа Бог,

Сядет с нами на трапезу,

Вечерять Баднюю вечерю;

Если огонь вдруг погаснет,

Разгневается Коледа Бог,

Разгневается да рассердится,

Не взмахнёт златым посохом,

В домах будут чёрные Юды,

Чёрные Юды самувилы

Да там не будет счастья;

И поля будут запущеные,

А с полем и нивы те,

Пшеница не уродится

Амбары будут пустые,

Малые дети будут плакать,

Заплачут и запричитают,

Что они хлеба не едят,

Чистого хлеба, чистой пышки

Слышишь ли ты, мама?

Если ты, мама, не слышишь,

Сейчас, мама, услышишь:

Позлати ясную огневицу,

Да запали ясный огонь.

И приготовь Баднюю вечерю;

Бадний вечер уже настает,

Трепещет ясное солнце

Трепещет солнце и заходит,

Да уже больше темнеет,

Темень с мраком спускаются,

Темень с мраком чёрные.

Теперь тебе, мама, и говорим:

Если юнака не посылала

В лес, мама, к пещере той,

Чтоб наловил мелкой дичи,

Мелкой дичи, белых птиц,

Если юнак птиц не принёс,

Чтоб готовить белых птиц,

Да разделать, да сготовить,

Ещё огневицу не запалила,

Да огонь не развела,

Вдруг придет Коледа Бог,

Лишь сядет за трапезу,

Да увидит он вечером,

Что ты, мама, не готовила

Белых птиц к Бадней вечере,

Разгневается он, рассердится,

Да в тот вечер сотворит;

Златую чашу он возьмёт,

Златую чашу, костяную,

Да в дома из неё прыснет,

Прыснет урину воду,

В домах будут чёрные Юды,

Чёрные Юды самувилы,

Дома те придут в запустение.

 

Каждая девушка выходила с огневицей, да запаливала огонь от одной из этих огневиц, которые носили девятъ девушек и пели горную песню: девушки возвращались в дом волхва, кланялись тем, кто ждал их у ворот и им отдавали огневицу, а они пели следующую песню:

 

ПЕСНЯ 3

 

«Ой, мама, старая мама,

Уста твои, мама, позлаченные,

Коса твоя мама посребренная,

Куда ты, мама нас, посылаешь,

И что ты нам, мама, наказываешь,

Ясную огневицу ты запалила,

Да в град нас послала,

И ходим мы, мама, по граду,

По граду, мама, по домам,

Поём, мама, да говорим:

Завтра будет у нас праздник

Праздник наш, Коледов день

Слетит сей Бог на землю,

Когда затрепещет ясное солнце,

Когда затрепещет, да зайдёт,

И шёл сам Бог, шествовал,

От града к граду,

От села до села,

От дома до дома;

Кто огонь сотворил,

Ему огонь на огнище,

Кто вечерю ему приготовил,

Ясную вечерю из белых птиц,

Сядет к нему Бог на трапезу,

Да с ним вéчерю повечéряет,

И песню он, мама, споет».

Младые девушки отделились,

Ясные огневицы златили,

Да матери их подавали,

Потом мать их запалила,

Ясный огонь сотворила ;

Ещё пенёк не положила,

Златой пенёк позлаченный,

Чтобы подождать до утра,

До утра, ещё до Зари:

Ступай, мама, да садись,

Садись, мама, за трапезу,

Ожидай его, мама, на вечерю,

Пока дойдет Коледа Бог,

Пока дойдет до трапезы,

Да сядет он на вечерю.

 

Кто-нибудь клал на огнище один большой пень, который палили медленно до утра для поддержания огня. Когда разводили огонъ, то пели следующую песню:

 

ПЕСНЯ 4.

 

Ой, мама, старая мама,

Смотри, мама и слушай,

Да чтоб эта огневица не гасла,

Когда огонь разводишь,

Когда сей огонь запалишь.

Младая дева приоделась,

Приоделась, да нарядилась.

На гору, мама, поднималась,

На гору, мама, на Белую ту.

Там, где сидит Коледа Бог,

Коледа Бог под деревом,

Златой пенёк выбирала,

Отдирала пенёк от дерева,

Сама, его, мама, носила,

Пока ей это уже надоело;

Бросила его дева, забросила,

Пока солнце уже затрепетало,

Затрепетало, мама, да зашло;

Тут девушка задумалась,

Что ей делать, как ей быть,

Ведь Бог на неё разгневался.

Белого Змея на неё напустил,

Белого Змея крылатого,

Тот ей такие слова говорит:

«Ой, дева, ой, девчоночка,

Что ты, девица, сидела,

Да много раздумывала?

Когда тебя мать послала,

Чтоб ты в лес сходила,

В лес, дева, под дерево,

Где сидел Коледа Бог.

Златой пенёк прежде неси,

Да положишь его на огнище,

Чтоб сотворить ясный огонь,

Тогда и придёт Коледа Бог,

Да сядет он у огнища,

У огнища же за трапезу».

«Ой ты, Змей, лютый гад,

Думай, Змей, что говоришь,

Посмотри ты, очи открой,

Открой очи, Змей, слепец!

Мать меня в лес послала,

В лес тот к Белите,

Где Бог уже снизошёл,

Снизошёл Бог под дерево;

Златой пенёк сама отломала,

Я сама его, Змей, носила,

Теперь душа моя притомилась,

Притомилась и замлела,

Да только на чудо надеялась:

Если я не отнесу златой пенёк,

Мать тогда рассердится,

Рассердится да разгневается,

Люто меня мать проклянёт,

Будет клясть мать, проклинать»

Белый Змей разжалобился,

Разжалобился, опечалился,

Златой пенёк взвалил на плечи,

И принёс его во двор,

Да на огнище положил,

Потом вспорхнул и исчез,

Чтобы Бог его не увидел.

Сотвори мне, мама, огонь,

Сотвори мне, мама, разведи.

Когда была дева в лесу,

Коледа Бог под деревом,

Ей такую речь говорил:

«Ступай, дева, уходи,

Так как уже вечереет,

Ясное Солнце трепещет,

Трепещет Солнце и заходит,

Да сотвори ясный огонь,

И приготовь Баднюю вечерю;

А я на землю ту сойду,

На землю ту, в ваше село,

В ваше село и в ваш град».

Слышала её мать, услышала,

Да огонь сотворила,

Лёгкий огонь прелёгкий,

Да вечерю сготовила,

Баднюю вечерю ясную,

Ещё трапезу не накрывала.

 

Когда подавали трапезу, чтобы вечерять, девушки пели следующую песню:

 

ПЕСНЯ 5

.

Старая мать ей говорит:

«Ступай, моя девица, иди,

Но ты, девица, приоденься,

Приоденься, дева, нарядись,

Да трапезу накроешь,

На трапезу Баднюю вечерю;

Как Бог нам уже наказал.

А если трапезу не накрыть,

То я его люблю такой любовью,

А любовь будет обманута.

Он тогда разгневается,

Разгневается, да рассердится,

Не пойдёт по нашим домам,

Не сядет с нами на трапезу,

Ни поест и ни попьет,

Не прогонит чёрных Юд,

Чёрных Юд самувил.»

Приоделась младая дева,

Приоделась да нарядилась,

Златую трапезу накрыла,

Накрыла трапезу на огнище:

Мать вечерю тоже готовила,

Баднюю вечерю на трапезу;

Садилась мать за вéчерю,

Садился и отец на огнище,

Да разводил он огонь,

Огонь разводил, запаливал,

Да всю ночь не спал;

Бога Коледу поджидал,

Да сел потом за трапезу,

Чтоб вечерять Баднюю вечерю;

Ждал его, ещё поджидал,

Пока придет младая дева,

Пока дойдет с леса того.

 

Когда садился старший за трапезу, то приглашали всех гостей, девушка пела следующую песню со своей матерью:

 

ПЕСНЯ 6.

 

Вернулась девушка из леса,

Из леса, девушка, да от Бога,

Да крикнула она, позвала :

«Ой, батюшка, родной батюшка,

Садись, батюшка, за трапезу,

За трапезу, да за вéчерю,

Вот что Бог мне поручил

Да наказ мне говорил:

«Ступай, девушка, в град,

В град, и в тот дворец,

Да царю ты уж скажи,

Царю, девушка, и отцу,

Чтоб мать трапезу накрыла,

На трапезу Баднюю вечерю,

Чтоб теперь все уже сели.

Чтобы и ты вышла из леса,

В лесу тебе наскучилось,

Да пошла бы в Стольный 11 град,

В Стольный град, во дворец,

Да садилась за трапезу.

Если требу мне принесёте,

В требу мне белых птиц,

Которых наловит твой брат,

Твой брат, Драчила воевода,

Если мать их приготовит,

Приготовит к Бадней вечере;

То подам ему позлаченный посох,

Позлаченный посох костяной,

Царь покрутит посохом,

А его три змеи увивают,

Увивают, всего его оплетают,

Языком пламя закрывают,

Да смолу они не изрыгают,

Лишь изливают алое вино,

Алое вино трехгодичное.

Высунулись чёрные Юды,

Чёрные Юды самувилы,

Показались на воротах,

На воротах, на проходе,

Показались, осмотрелись,

Да и назад повернули,

Потом в лес полетели ;

Если требу мне не принесёт,

Требу из белых птиц,

То не дам ему позлаченный посох,

Позлаченный посох костяной,

Не сяду к нему на трапезу,

Три змеи не будут виться,

Не виться, не оплетаться,

Языком пламя не закроют,

Лютую смолу они изрыгнут;

Да прилетят чёрные Юды,

Чёрные Юды самувилы,

Подбросят злыдней 12,

Прогонят от вас счастье.

Во дворце не будет почёта,

Больным будет царь лежать,

Больным лежать в постели,

Больным целых три года .»

Садился царь за трапезу,

Садился с первой любовью,

С первой любовью и с детьми,

Но мы ещё не вечеряли,

Лишь ожидали Коледу Бога,
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.