Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ1. Аксьонова О.В. Методика викладання економіки / Аксьонова О.В. - К.: КНЕУ, 2006. – 708 с.

2. Андрушків Б.М. Основи менеджменту / Б.М. Андрушків, О.Є. Кузьмін. – Львів: Світ, 1995. – 296 с.

3. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. – М.: Экономика, 2005, 527 с.

4. Виноградський М.Д. Менеджмент в організації: Навч. посіб. для студентів екон. спец. вузів / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. – К.: КОНДОР, 2002

5. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність. – К.: Вища шк., 1995. - 268 с.

6. Гончарова С.Ю. Маркетинг: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Х.: Видавничий Дім “ІНЖЕК”, 2003. — 140 с.

7. Господарський кодекс України від 16.01.2003.

8. Гріфін Р. Основи менеджменту. Підручник / Р. Гріфін, В. Яцура. – Львів: БаК, 2001. – 624с.

9. Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 696 с.

10. Гурков И.М. Страхование грузов и ответственность перевозчика / И. М. Гурков, И. В. Исаев. – СПб., 1999.

11. Діденко В.М. Менеджмент: Підручник / В.М. Діденко. – К.: Кондор, 2008. – 584 с.

12. Дозорець О. Договір перевезення вантажу різними видами транспорту: правова характеристика / О. Дозорець // Підприємництво, господарство, право. –2001. – № 7.

13. Дроздова, Г. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навч. посіб. для студ. вузів / Г. М. Дроздова. – К. : ЦУЛ, 2004. – 247 c.

14. Економіка підприємства: Підручник для студ. Економ. вузів / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: Хвиля-Прес, 1995. – Т.1. – 393 с. – 280 с.

15. Загородній А.Г., Ясінська А.І Оцінювання ефективності управліня витратами на засадах системного підходу/ А.Г Загородній, А.І. Ясінська – НУ «ЛП» 2008 с. 332–336 с

16. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р.

17. Закон України “Про режим іноземного інвестування ”.

18. Закон України “Про страхування” від 10 січня 2002 р.

19. Захарчин Г. М. Інформаційне забезпечення процесу формування організаційної культури на підприємстві / Г. М. Захарчин // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №10. – С. 212-219

20. Жаліло Я.А., Базилюк Я. Б. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / Нац. ін.- т стратегічних досліджень. – К.: Знання України, 2005. – 387 с.

21. Інформаційний портал «Сміда»//. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://smida.gov.ua

22. Карлов О. О. Правове регулювання перевезень вантажів автомобільним транспортом / О. О. Карлов. – К., 1974.

23. Ковальчук Г.О. Формування професійних педагогічних умінь майбутніх викладачів економіки / Г.О. Ковальчук // Педагогіка і психологія. – 1999. №1. – С. 98-103.

24. Козак К. Б. Дослідження проблем управління персоналом на сучасних підприємствах / К. Б. Козак, О. В. Щиголь // Економіка харчової промисловості. – №4 (12). – 2011. – с. 52-55

25. Козловський В. О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Практикум. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2000. – 122 с.

26. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: Підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – К.: Академвидав, 2007. – 462 с.

27. Литовченко І.Л., Пилипчук В.П. Інтернет-марктеинг: Навчальний посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2008. –184 с.

28. Мазаракі А. А. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. – К.: КНИГА, 2003. – 272 с.

29. Марков В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций.– М.: ИНФРА-М, Новосибирск, 2000. – 288 с.

30. Мацибора, В. І. Економіка підприємства : навч. посібник / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2008. – 312с.

31. Міщенко А.П. Стратегічне управління: Навч. Посібник. – К.: «Центр навчальної літератури», 2004. – 366 с.

32. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. Д.М.Черваньов, Л.І.Нейкова. – К., 2003 р. – 514 с.

33. Михайлов О.В. Основы мировой конкурентоспособности. – М.: Издательство «Познавательная книга плюс», 1999. – 592 с.

34. Основи міжнародної торгівлі: Навч. Посібник – 2-е вид., пере-роб. і доп. / За ред. Ю. Г. Козака, Н. К. Логвінової. К. I. Рже-пішевського. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 656 с.

35. Організація виробництва: Навч. посіб. /В. О. Онищенко, О. В. Ред-кін, А. С. Старовірець, В. Я. Чевганова. – К.: Лібра, 2005. – 336 с.

36. Офіційний сайт підприємства//. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.luaz.com/

37. Офіційний сайт Державної служби статистики України, http://www.ukrstat.gov.ua/.

38. Офіційний сайт Світової організації торгівлі, http://www.wto.org/

39. Педагогічні технології: Навч. посібник для вузів / [Нісімчук А.С., Падалка О.С., Смолюк І.О., Шпак О.Т.]. – К.: “Українська енциклопедія” ім. М.П. Бажана, 1995. – 253 с.

40. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. – К.: Лібра, 2004. – 472 с.

41. Пересада А.А., Майорова Т.В. Інвестиційне кредитування: Навч.посібник. –К.: КНЕУ, 2005. – 271 с.

42. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 460 с

43. Смолін І. В. Принципи та форми адаптації організації до змін зовнішнього ринкового середовища / І. В. Смолін // Статистика України. – 2004. – №1. – С. 87-90.

44. Титаренко Н.О., Поручник А.М. Теорії інвестицій: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 160 с.

45. Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ [Текст]: міжнародний документ [підписаний 24.06.2010]. [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: офіц. веб-сайт. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=998_456.

46. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / За ред. А. I. Кредісова: П. . з рос. Н. Кіт. К. Саражим. – К.: ВІРА-Р, Альтерпрес, 2000. –448 с

47. Федоренко В. Г. і К°. Шляхи підвищення ефективності інвестицій в Україні.: – К.: Науковий Світ, 2003.

48. Чибісов Д. М. «Процедура вирішення спорів в рамках Світової організації торгівлі: теорія і практика» сс. 135–144 // Актуальні проблеми політики : зб.наук.пр. / гол. Ред.. С. В. Ківалов; відп. за. Вип.. Л. І. Кормич. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія» : Південноукраїнський центр тендерних проблем, 2011. – Вип.. 42. – 352 с.

49. Шпек Р. Іноземні інвестиції в Україні // Уряд, кур'єр. – 1996. – № 62. – 2 квіт. – С. 5.

50. Шумейко В. Організаційні структури управління маркетингом на виробничих підприємствах. // Маркетинг в Україні, № 1, 2009. – С. 46-49.

ДОДАТКИ

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.