Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняттяВ межах цього семінару при розкритті поняття механізму держави слід висвітлити його загальні ознаки та структуру. Перед розглядом поняття державного апарату необхідно акцентувати увагу на ототожненні його з поняттям «механізм держави», оскільки в юридичній літературі трапляється таке ототожнення, де поняття механізму держави ширше за поняття державного апарату за складом і структурою.

Розглядаючи поняття, принципи діяльності і структуру державного апарату слід розпочати з формулювання визначення державного апарату та його ознак, після чого перейти до розгляду принципів його діяльності і структури з наведенням конкретних прикладів щодо структурних елементів.

Важливим також є розгляд змісту поняття «державний орган» та його загальних ознак. Після цього слід дати детальну класифікацію державних органів за різноманітними ознаками.

В межах розгляду семінарського заняття важливим є розгляд питання поділу влади як принципу організації і діяльності державного апарату. Необхідним є розгляд становлення принципу поділу влади, що має давню історію.

Важливим теоретичним аспектом цієї теми є поділ державної влади на законодавчу, виконавчу та судову гілки. В рамках відповіді на питання слід дати визначення кожної з гілок державної влади, проаналізувати їх ознаки та розкрити структуру на прикладі Української держави. Окремо слід зупинитися на характеристиці механізму стримувань і противаг як необхідній умові ефективного функціонування всіх гілок державної влади. В межах цього питання необхідно розглянути інститути системи «стримувань і противаг», які передбачені Конституцією України 1996 р.

Останнє питання передбачає розгляд поняття державної служби та її загальних ознак. В межах цього питання також необхідно висвітлити питання державного службовця, його ознак та посадової особи.

 

Дайте визначення наступних понять:

механізм держави, державний апарат, структура державного апарату, державний орган, структура механізму держави, орган держави, інститут держави, державні підприємства, державні установи, принципи організації і діяльності державного апарату, поділ влади, система «стримувань і противаг», парламент, судочинство, правосуддя, орган законодавчої влади,орган виконавчої влади, орган судової влади, місцеві державні органи, органи місцевого самоврядування,державна служба, державний службовець, посада, посадова особа.

Скласти схеми:

ü Структура механізму держави.

ü Органи законодавчої, виконавчої, судової влади та їх функції.

ü Ознаки органу держави.

ü Структура державного апарату.

ü Види державної служби.

Теми рефератів:

Ø «Парламент в системі органів державної влади: українська модель і світовий досвід».

Ø «Державна служба: питання теорії і практики».

Ø «Державний службовець в Україні: теоретико-правовий аспект».

Ø «Органи держави як основний елемент механізму держави».

Ø «Механізм Української держави в умовах сучасних глобалізаційних та інтеграційних процесів».

Ø «Структурованість як невід’ємний атрибут механізму Української держави».

Ø «Механізм держави в системі сучасних теоретико-правових досліджень».

Ø «Державна служба як різновид публічної державної служби в Україні: проблеми інституалізації».

Ø «Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог».

Нормативні акти:

 

v Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник. — 2014. — № 19. — Ст. 583).

v Кодекс законів про працю України : Кодекс України від 10 грудня 1971 року // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1971. — № 50. — С. 375.

v Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим : Закон України від 10 лютого 1998 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 29. — Ст. 191.

v Про вибори Президента України : Закон України від 5 березня 1999 року // Офіційний Вісник України. — 1999. — № 12. — С. 3.

v Про Вищу раду юстиції : Закон України від 15 січня 1998 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 25. — Ст. 146.

v Про державну службу : Закон України від 16 грудня 1993 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України — 1994. — № 52. — С. 490.

v Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 7 жовтня 2010 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 9. — Ст. 58.

v Про міліцію : Закон України від 20 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 4. — Ст. 20.

v Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 року // Офіційний Вісник України. — 1997. — № 25. — С. 20.

v Про прокуратуру : Закон України від 5 листопада 1991 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 53. — Ст. 793.

v Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 41, № 41-42, № 43, № 44-45. — Ст. 529.

v Регламент Верховної Ради України від 10 лютого 2010 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 14-17. — Ст. 133.

Спеціалізована література:

1. Авер’янов В. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог / В. Авер’янов // Право України. — 2003. — № 9. — С. 24-31.

2. Бабенко К. А. Конституційно-правовий вимір реалізації принципу поділу державної влади / К. А. Бабенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2010. — № 7 (105). — С. 19-27.

3. Барсукова В. Н. Понятие принципа уважения чести и достоинства личности в деятельности государственного аппарата и пути повышения эффективности его реализации / В. Н. Барсукова // Современное право. — 2012. — № 11. — С. 52-55.

4. Батайкина С. В. Имидж государственной службы как социальный конструкт : монография / С. В. Батайкина, Л. А. Бурганова. — Екатеринбург : [б. и.], 2013. — 163 с.

5. Бистрик Г. Механізм держави в системі сучасних теоретико-правових досліджень / Г. Бистрик // Юридична Україна. — 2013. — № 10. —
С. 8-16.

6. Бідей О. Деякі проблеми розвитку державної служби / О. Бідей // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 6. — С. 7-11.

7. Бондаренко І. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи: поняття та ознаки / І. Бондаренко // Право України. — 2003. — № 4. — С. 18-21.

8. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно-правовий аспект / В. Борденюк // Право України. — 2003. — № 4. — С. 12-18.

9. Братановский С. Н. Правовые основы и особенности статуса муниципального служащего / С. Н. Братановский // Всероссийский научный журнал "Вопросы правоведения". — 2011. — № 3. — С. 161-177.

10. Буличев А. Проблемні питання встановлення взаємозв’язку понять «публічний службовець», «державний службовець» і «військовослужбовець» / А. Буличева // Підприємництво, господарство і право. — 2013. — № 8. — С. 138-142.

11. Бульба О. Деякі аспекти реформування моделі поділу влади в Україні / О. Бульба // Право України. — 2004. — № 4. — С. 27-30.

12. Вовк Ю. Розмежування сфери компетенції між Президентом і Прем’єр-міністром в Україні / Ю. Вовк // Право України. — 2009. — № 5. — С. 51-54.

13. Вознюк Н. Третейське самоврядування в Україні: проблеми та пропозиції реформування / Н. Вознюк // Юридична Україна. — 2014. — № 3. — С. 17-20.

14. Вырлеева-Балаева О. С. Принцип разделения власти в системе правовых ограничений государственной власти / О. С. Вырлеева-Балаева // Вопросы российского и международного права. — 2012. — № 2. — С. 15-31.

15. Глущенко С. Розвиток законодавства про вищі спеціалізовані судові органи у новітній період історії України/ С. Глущенко // Право України. — 2012. — № 11-12. — С. 327-335.

16. Гончаренко В. Правовий статус Верховної Ради України за Конституцією України 1996 року / В. Гончаренко // Вісник Академії правових наук України. — 2012. — № 1 (68). — С. 77-87.

17. Давиденко А. О. Cоціологічне забезпечення управління кадровими процесами у сфері державної служби: структура та функції / А. О. Давиденко // Грані: науковий вісник. — 2014. — № 1. — С. 11-18.

18. Джавахян Р. М. Судебная власть: сущность, структура и формы реализации / Р. М. Джавахян // Российский юридический журнал. — 2012. — № 4. — С. 122-128.

19. Друцул Т. Поняття органів публічної адміністрації як складової частини державного апарату / Т. Друцул // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 5. — С. 21-24.

20. Дьомін Ю. Поняття і місце митного контролю в системі функцій Української держави / Ю. Дьомін // Право України. — 2003. — № 8. — С. 40-44.

21. Єрмолін В. До питання про співвідношення понять виконавчої влади і державного управління / В. Єрмолін // Право України. — 2002. — № 9. — С. 29-33.

22. Жаровська І. М. Авторитетний ресурс у механізмі державно-владних відносин / І. М. Жаровська // Публічне право. — 2013. — № 1. — С. 289-295.

23. Жуган М. Принцип поділу влади : сучасні інтерпретації / М. Жуган, В. Марченко / Право України. — 2011. — № 2. — С. 193-200.

24. Іншин М. І. Окремі аспекти правового регулювання державної служби нормами Конституції України / М. І. Іншин // Публічне право. — 2013. — № 1. — С. 187-191.

25. Капустинський В. Взаємозв’язок понять «судова влада», «правосуддя» і «судочинство у контексті сучасного реформування» / В. Капустинський, О. Хатинська-Нор // Право України. — 2012. — № 9. — С. 363-368.

26. Коваль В. Актуальні проблеми функціонування судової системи України / В. Коваль // Право України. — 2003. — № 12. — С. 20-25.

27. Косінов С. Демократичні засади ті цінності в організації публічної влади / С. Косінов // Вісник Національної академії правових наук України. — 2013. — №3. — С. 128-135.

28. Косінов С. Контроль над публічної владою: теоретико-правова характеристика / С. Косінов // Вісник Національної академії правових наук України. — 2013. — №4. — С. 49-57.

29. Костенко Н. И. Место прокуратуры в государственном механизме / Н. И. Костенко // Государство и право. — 1995. — № 11. — С. 12-21.

30. Крупчан О. Загальна характеристика змісту компетенції органів виконавчої влади / О. Крупчан // Юридична Україна. — 2013. — № 8. — С. 45-49.

31. Крупчан О. Методологія досліджень діяльності органів виконавчої влади в науці адміністративного права / О. Крупчан // Юридична Україна. — 2013. — № 9. — С. 22-27.

32. Крупчан О. Формування компетенції місцевих органів публічної влади шляхом делегування повноважень / О. Крупчан // Юридична Україна. — 2013. — № 7. — С. 14-20.

33. Кулага Е. Органи внутрішніх справ України в системі поділу державної влади / Е. Кулага // Право України. — 2004. — № 9. — С. 82-91.

34. Кунцевич М. Функції виконавчої влади / М. Кунцевич // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — № 9. — С. 140-146.

35. Мартинюк Р. Проблеми визначення конституційно-правового статусу Президента України в умовах змішаної форми правління / Р. Мартинюк // Право України. — 2009. — № 5. — С. 44-50.

36. Марчук О. До питання про припинення повноважень члена Вищої ради юстиції / О. Марчук // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — № 9. — С. 117-123.

37. Мінюков А. Система органів державної влади, що забезпечують конституційні права і свободи людини і громадянина: їх повноваження / А. Мінюков // Право України. — 2002. — № 4. — С. 61-65.

38. Муравченко В. Б. Понятийно-категориальный аппарат института муниципальной службы / В. Б. Муравченко // Право и экономика. — 2012. — № 2. — С. 64-67.

39. Назаров І. Завдання та повноваження вищого судового органу (на приклад європейських країн) / І. Назаров // Право України. — 2012. — № 11-12. — С. 73-81.

40. Наливайко Л. Р. Державний лад України: теоретико-правова модель : монографія / Л. Р. Наливайко. — Х. : Право, 2009. — 600 с.

41. Новые технологии государственного управления в зеркале канадского и российского опыта : монография / [Айленд Д. и др.] ; под ред. А. М. Марголина и П. Дуткевича. — М. : Моск. гор. ун-т упр. Правительства Москвы; Оттава : [б. и.], 2013. — 267 с.

42. Олинович Д. А. Принцип демократизма как принцип формирования государственного аппарата / Д. А. Олинович // Сибирский юридический вестник. — 2012. — № 3. — С. 23-26.

43. Оніщук М. Організація влади в Україні: шляхи конституційного удосконалення / М. Оніщук // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — № 9. — С. 70-79.

44. Онуфрієнко О. В. Структура функцій держави: інструментальний підхід / О. В. Онуфрієнко // Вісник Луганської академії внутрішніх справ. — 2002. — № 4. — С. 28-38.

45. Павленко Р. Парламент і уряд. Як оптимізувати механізм відносин / Р. Павленко // Віче. — 2002. — № 4. — С. 7-14.

46. Палагнюк Ю. В. Механізми формування державної євроінтеграційної політики України / Ю. В. Палагнюк // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2013. — № 4. — С. 141-146.

47. Петришина-Дюг Г. Деякі питання організаційно-правового механізму реалізації законодавчої функції Верховної Ради України / Г. Петришина-Дюг // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — № 9. — С. 91-97.

48. Подкопаєв С. В. Проблеми формування сучасної концепції організації та діяльності прокуратури України / С. В. Подкопаєв // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 2. — С.177-183.

49. Подорожна Т. С. Конституційно-правові проблеми удосконалення механізму державної влади: світовий досвід / Т. С. Подорожна // Публічне право. — 2013. — № 1. — С. 32-37.

50. Прилуцька М. О. Поняття «державна служба» в історико-правовому аспекті / М. О. Прилуцька // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2012. — № 1. —
С. 149-155.

51. Рунова Н. О. Державна служба як різновид публічної державної служби в Україні: проблеми інституалізації / Н. О. Рунова // Публічне право. — 2013. — № 2. — С. 241-246.

52. Сажнєв І. В. Суб’єкти реалізації правоохоронної функції сучасної держави: теоретико-правовий аналіз / І. В. Сажнєв // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 2002. — № 1. — С. 36-46.

53. Селіванов А. Законодавча влада і конституційне правосуддя в Україні / А. Селіванов // Право України. — 2009. — № 5. — С. 23-29.

54. Сергеева Г. И. Законодательные аспекты повышения эффективности государственной службы / Г. Сергеева // Государственная служба. — 2011. — № 1. — С. 10-13.

55. Скрипнюк В. Праволюдинна парадигма в діяльності органів виконавчої влади сучасної Українии / В. Скрипнюк // Юридична Україна. — 2014. — №2— С. 13-19.

56. Скрипнюк О. Особливості здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві: питання теорії і практики / О. Скрипнюк // Юридична Україна. — 2012. — № 12. — С. 14-21.

57. Смокович М. Вищий адміністративний суд України як суд першої інстанції: проблеми та перспективи / М. Смокович // Юридична Україна. — 2013. — № 5. — С. 25-31.

58. Смокович М. Конституційний контроль правового регулювання виборчих процесів / М. Смокович // Юридична Україна. — 2012. — № 11.— С. 36-46.

59. Смокович М. Правовий статус виборця в Україні: окремі аспекти / М. Смокович // Юридична Україна. — 2014. —№ 2. — С. 28-39.

60. Смокович М. Сторони виборчого спору щодо виборів народних депутатів: проблеми визначення / М. Смокович // Юридична Україна. — 2012. — № 8. — С. 43-51.

61. Смокович М. Судова влада: місце в суспільстві та судовий контроль / М. Смокович // Юридична Україна. — 2012. — № 10. — С. 99-108.

62. Смокович М. Судовий контроль за виборами народних депутатів України / М. Смокович // Юридична Україна. — 2012. — № 7 — С. 4-11.

63. Стародубцева И. А. Особенности конституционной системы "сдержек и противовесов" в России и Франции: от теории к развитию в законодательстве / И. А. Стародубцева // Конституционное и муниципальное право. — 2011. — № 3. — С. 30-34.

64. Татенов М. Механизмы взаимодействия высших органов государственной власти в некоторых странах мира / М. Татенов // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — № 9. — С. 97-106.

65. Татьков В. Конституційне та законодавче підґрунтя для застосування принципу спеціалізації як критерію у розмежуванні судових юрисдикцій/ В. Татьков// Вісник Академії правових наук України. — 2012. — № 1 (72). — С. 198-211.

66. Темченко В. Функції держави із забезпечення прав людини у ринковій економіці / В. Темченко // Право України. — 2003. — № 5. — С. 47-51.

67. Тіщенкова С. О. Організаційно-функціональна характеристика сучасного механізму української держави / С. О. Тіщенкова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2012. — № 2. — С. 90-95.

68. Умнова И. А. Цель и задачи судебной власти как ветви государственной власти: современное понимание / И. А. Умнова; И. А. Умнова, И. А. Алешкова, — В. Власова // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. — 2013. — № 3. — С. 34-42.

69. Фолес А. М. Механізм сучасної правової держави: доктринальні аспекти / А. М. Фолес // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2013. — № 3. — С. 37-43.

70. Чмелюк В. В. Роль місцевих державних адміністрацій та місцевих рад в системі органів виконавчої влади України / В. В. Чмелюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 10. — С. 142-148.

71. Шаповал В. Феномен державного органу (органу держави) або органу державної влади: теоретико-правовий і конституційний аспекти / В. Шаповал // Право України. — 2003. — № 8. — С. 25-30.

72. Шатіло В. Проблеми співвідношення конституційного механізму державної влади та механізму реалізації її функцій / В. Шатіло // Право України. — 2012. — № 1-2. — С. 336-344.

73. Шатіло В. Співвідношення політичної й адміністративної компоненти у функціонуванні державної влади / В. Шатіло // Право України. — 2012. — № 11-12. — С. 271-278.

74. Шевченко А. А. Теоретичні аспекти правової форми діяльності держави / А. А. Шевченко // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 2003. — № 3. — С. 50-58.

Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.