Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняттяВ межах цього семінару при розкритті поняття функцій держави слід навести принаймні декілька варіантів визначення функції держави та, базуючись на цих визначеннях, дати власне. Після цього доцільно перейти до класифікації функції держави, причому для цієї мети слід застосовувати якомога більше критеріїв. Кожен з пунктів класифікації має підкріплюватися конкретним прикладом.

Розвиток і вдосконалення функцій держави як динамічних явищ знаходить своє відображення у формах та методах їх реалізації, які так само необхідно розглянути. Аналіз досліджуваних категорій варто розпочати з їх етимологічного походження, а потім вже перейти до основних наукових підходів до визначення поняття та видів форм реалізації функцій держави.

Також необхідно детально зупинитися на визначенні механізму реалізації функцій держави. Після цього слід перейти до елементів механізму реалізації функцій держави та надати їм розгорнуту характеристику.

Дайте визначення наступних понять:

функції держави, класифікація функцій держави, економічна функція держави, соціальна функція держави, політична функція держави, екологічна функція держави, культурна функція держави, інформаційна функція держави, правоохоронна функція держави, правозахисна функція держави, функція співробітництва та інтеграції з сучасними державами, функція забезпечення миру та підтримка світового правопорядку, функція оборони,

 

Скласти схеми:

ü Ознаки функцій держави.

ü Критерії класифікації та види функцій держави.

ü Форми і методи реалізації функцій держави.

ü Об’єктні функції сучасної держави.

ü Технологічні функції держави.

Теми рефератів:

Ø «Загальнотеоретична характеристика функцій держави».

Ø «Класифікації зовнішніх функцій України».

Ø «Шляхи та перспективи розвитку економічної функції сучасної Української держави».

Ø «Аналіз визначення поняття “функції сучасної держави”».

Ø «Аналіз функцій держави та специфіка їх співвідношення в державно-правовій теорії Т. Гоббса».

Ø «Поняття функцій держави у правовій теорії Г. Єллінека: теоретико-методологічні аспекти».

Ø «Системно-структурні зв’язки політичної системи суспільства та політичної функції держави».

Ø «Проблема визначення функцій держави в консервативно-правовій теорії».

Нормативні акти:

v Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник. — 2014. — № 19. — Ст. 583).

Спеціалізована література:

1. Аносов А. В. Электронное правосудие как инструмент развития информационной функции государства / А. В. Аносов // Общество и право. — 2013. — № 1. — С. 239-241.

2. Аракелян М. Нова парадигма правозахисної функції сучасної демократичної держави / М. Аракелян // Право України. — 2012. — № 11-12. — С. 252-258.

3. Афанасьев В. С. Государство: новые подходы к сущности, функциям, типологии / В. С. Афанасьев // Общая теория права и государства : [учеб. для студ. высш. учеб. завед.] / под ред. В. В. Лазарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Юристъ, 1999. — C. 325-352.

4. Байрамов Ф. Д. К вопросу о понятии “функции государства” / Ф. Д. Байрамов, Ф. Н. Аббасов // История государства и права. — 2003. — № 5. — С. 8-11.

5. Байтин М. И. Функции государства / М. И. Байтин // Общая теория государства и права. Академический курс : в 3 т. / отв. ред. М. Н. Марченко. — Т. 1. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Зерцало-М, 2002. — С. 336-353.

6. Байтин М. И. Функции государства / М. И. Байтин, И. Н. Сенякин // Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юристь, 2001. — С. 60-78.

7. Беляєва М. В. Конституційні конфлікти й їх вплив на реалізацію політичної функції Української держави / М. В. Беляєва // Підприємництво, господарство і право. — 2013. — № 6. — С. 3-5.

8. Беляєва М. В. Системно-структурні зв’язки політичної системи суспільства та політичної функції держави / М. В. Беляєва // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2006. — № 1 (17). — С. 12-15.

9. Беляєва М. Конституційні конфлікти й їх вплив на реалізацію політичної функції Української держави / М. Беляєва // Підприємництво, господарство і право. — 2013. — № 6. — С. 3-5.

10. Борденюк В. Концептуальні основи співвідношення функцій місцевого самоврядування та його органів з функціями держави / В. Борденюк // Право України. — 2003. — № 11. — С. 17-23.

11. Булкат М. С. Загальна характеристика форм та методів реалізацій функцій держави / М. С. Булкат // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2011. — Вип. № 4. — С. 107-113.

12. Булкат М. С. Сучасні підходи до класифікації зовнішніх функцій України / М. С. Булкат // Часопис Київського університету права. — 2012. — № 1. — С. 60-65.

13. Булкат М. С. Функції держави у взаємодії з категоріальним апаратом теорії держави / М. С. Булкат // Право і безпека. — 2011. — Вип. № 2 (39). — С. 70-73.

14. Буховец А. Н. Идеологическая функция государства : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства, история правовых учений» / А. Н. Буховец. — М., 2002. — 18 с.

15. Варич О. Г. Економічні функції сучасної держави: природа, зміст, тенденції розвитку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави та права; історія політичних і правових учень» / О. Г. Варич — К., 2006. — 22 с.

16. Варич О. Г. Теоретико-правове розуміння економічної функції держави / О. Г. Варич // Юридичні читання молодих вчених : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. 23-24 квітня 2004 року. — К., 2004. — С. 28-31.

17. Варич О. Г. Шляхи та перспективи розвитку економічної функції сучасної Української держави / О. Г. Варич // Правова держава : щорічник наук. пр. — 2004. — Вип. 15. — С. 423-431.

18. Волинець В. В. Аналіз функцій держави та специфіка їх співвідношення в державно-правовій теорії Т. Гоббса / В. В. Волинець // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 8. — С. 95-102.

19. Волинець В. Вчення Л. Дюгі про функції держави та реалізацію права / В. Волинець // Право України. — 2012. — № 9. — С. 392-400.

20. Волинець В. Екологічна функція в системі функцій сучасної держави: проблеми правового забезпечення в Україні / В. Волинець // Юридична Україна. — 2012. — № 11. — С. 4-11.

21. Волинець В. Забезпечення міжнародної інтеграції та співпраці як функція сучасної української держави: правові аспекти / В. Волинець // Юридична Україна. — 2013. — № 2. — С. 8-14.

22. Волинець В. Зв'язок системи функцій держави та її ідеї у державно-правовій теорії І. Ільїна / В. Волинець // Юридична Україна. — 2012. — № 5. — С. 16-22.

23. Волинець В. Охорона прав і свобод людини і громадянина як функція сучасної демократичної держави / В. Волинець // Юридична Україна. — 2013. — № 4. — С. 9-15.

24. Волинець В. Податково-фінансова функція української держави і проблеми його правового забезпечення / В. Волинець // Юридична Україна. — 2012. — № 6. — С. 4-10.

25. Волинець В. Поняття функцій держави у правовій теорії Г. Єллінека: теоретико-методологічні аспекти / В. Волинець // Право України. — 2012. — № 7 . — С. 118-126.

26. Волинець В. Правова теорія «функцій державного владарювання» М. Коркунова в контексті дослідження публічної влади / В. Волинець // Юридична Україна. — 2012. — № 3. — С. 9-15.

27. Волинець В. Правове забезпечення державної підтримки науки, освіти і культури в Україні / В. Волинець // Юридична Україна. — 2013. — № 3. — С. 9-15.

28. Волинець В. Правові аспекти реалізації оборонної функції сучасної держави / В. Волинець // Юридична Україна. — 2013. — № 5. — С. 4-10.

29. Волинець В. Правові основи забезпечення політичної функції сучасної демократичної держави / В. Волинець // Юридична Україна. — 2012. — № 8. — С. 4-11.

30. Волинець В. Правові основи забезпечення політичної функції сучасної демократичної держави / В. Волинець // Юридична Україна. — 2012. — №8 — С. 4-12.

31. Волинець В. Проблеми визначення функцій держави в консервативно-правовій теорії ( П. Казанський, Л. Тихомиров ) / В. Волинець // Юридична Україна. — 2012. — № 4. — С. 4-10.

32. Волинець В. Проблеми правового забезпечення інформаційної функції держави у сучасній Україні / В. Волинець // Юридична Україна. — 2012. — № 10. — С. 4-10.

33. Волинець В. Роль правоохоронної функції у державнотворчому і правотворчому процесах в Україні/ В. Волинець // Юридична Україна. — 2012. — № 7. — С. 4-10.

34. Волинець В. Соціальна функція держави і соціальна політика: правові проблеми реалізації / В. Волинець // Юридична Україна. — 2012. — № 9. — С. 15-23.

35. Волинець В. Становлення вчення про функції і призначення держави в політико правовій теорії Дж. Локка / В. Волинець // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 5. — С. 97-104.

36. Волинець В. Функції держави і проблеми організації публічної влади у правовій державі / В. Волинець // Юридична Україна. — 2012. — № 6. — С. 4-10.

37. Волинець В. Функція гарантування національної безпеки в контексті державно-правового розвитку сучасної України / В. Волинець // Юридична Україна. — 2013. — № 1. — С. 9-16.

38. Габер В. А. Функции государства / В. А. Габер. — М. : Юрид. лит., 1996. — 198 с.

39. Глебов А. П. Проблемы структуры функций государства : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теория и история права и государства, история правовых учений” / А. П. Глебов. — М., 1974. — 18 с.

40. Григорьева В. А. Прямое и опосредованное участие государства в экономических отношениях / В. А. Григорьева // Право и політика. — 2013. — № 8. — С. 960-970.

41. Давиденко В. В. Економічна функція сучасної держави / В. В. Давиденко // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2003. — Вип. 19. — С. 73-79.

42. Дергунова Н. В. Социальная функция государства : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теория и история права и государства, история правовых учений”/ Н. В. Дергунова. — М., 2001. — 19 с.

43. Климентьєв О. Перспективи розвитку інформаційної функції держави / О. Климентьєв // Підприємництво, господарство і право. — 2013. — № 12. — С. 101-104.

44. Ковальський В. Функції права: ціннісний та сутнісний виміри / В. Ковальський // Юридична Україна. — 2012. — № 9. — С. 4-10.

45. Конопелько О. В. Особливості формування ідеологічної функції сучасної держави: постановка проблеми / О. В. Конопелько // Право і безпека. — 2013. — № 1 (48). — С. 18-23.

46. Конопелько О. В. Реалізація ідеологічної функції держави: досвід Німеччини / О. В. Конопелько // Право і безпека. — 2013. — № 2 (49). — С. 33-38.

47. Костецька Т. А. Інформаційна функція держави: конституційні та інституційні аспекти / Т. А. Костецька // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2010. — Вип. 47. — С. 113-119.

48. Котляренко О. Військова служба правопорядку – суб’єкт реалізації правоохоронної функції держави / О. Котляренко // Вісник Національної академії прокуратури України. — 2013. — № 1. — С. 116-121.

49. Лапина М. А. Информационная функция государства в сети Интернет / М. А. Лапина, Б. С. Николаенко // Информационное право. — 2013. — № 4. — С. 11-15.

50. Легеза Ю. О. Функції держави як зміст її функції / Ю. О. Легеза // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2012. — Вип. № 2. — С. 68-75.

51. Легеза Ю. О. Функції держави як зміст її сутності / Ю. О. Легеза // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2012. — № 2. —
С. 68-74.

52. Легеза Ю.О. Визначення змісту екологічної функції держави / Ю. О. Легеза // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2012. — № 1. — С. 95-100.

53. Майданник О. Контрольна функція парламенту: сутність, зміст, призначення / О. Майданник // Право України. — 2013. — № 5. — С. 280-286.

54. Мацькевич М. Розвиток культурної функції держави як умова демократичних трансформацій українського суспільства / М. Мацькевич // Право України. — 2012. — № 8. — С. 210-217.

55. Московець В. І. Поняття та значення правоохоронної функції держави / В. І. Московець // Право і безпека. — 2011. — № 2 (39). — С. 7-11.

56. Мотиль І. І. Сутність та класифікація функцій демократичної держави / І. І. Мотиль // Право і суспільство. — 2011. — № 3. — С. 23-28.

57. Мурза В. В. Історико-правова характеристика становлення та розвитку наглядової функції держави / В. В. Мурза // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2012. — Вип. № 2. — С. 83-90.

58. Мурза В. В. Поняття та види функцій сучасної держави / В. В. Мурза // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2011. — Вип. 4 (55). — С. 42-50.

59. Мурза В. В. Проблеми відмежування наглядової функції від інших функцій держави / В. В. Мурза // Право і безпека. — 2011. — № 5 (42). — С. 26-29.

60. Мурза В.В. Історико-правова характеристика становлення та розвитку наглядової функції держави / В.В. Мурза // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2012. — № 2. — С. 83-89.

61. Наливайко Л. Р. Державний лад України: теоретико-правова модель : монографія / Л. Р. Наливайко. — Х. : Право, 2009. — 600 с.

62. Наливайко Л. Р. Культурна функція української держави / Л. Р. Наливайко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2011. — Вип. № 1. — С. 58-67.

63. Наливайко Л. Р. Політична функція Української держави / Л. Р. Наливайко // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2011. — Вип. № 1. — С. 146-158.

64. Нехайчик В. К. Правоохранительная функция современного российского государства: проблемы реализации и правового регулирования / В. К. Нехайчик // Российский юридический журнал. — 2013. — № 3. — С. 100-102.

65. Николюк Д. А. Екологічна функція в системі функцій сучасної держави / Д. А. Николюк // Часопис Київського університету права. — 2011. — № 4. — С. 101-105.

66. Онопенко П. В. Правоохоронні функції Української держави: зміст і реалізація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави та права; історія політичних і правових учень» / П. В. Онопенко. — К., 2005. — 20 с.

67. Падалко Г. В. Про деякі перспективи розвитку функцій держави у сфері місцевого самоврядування / Г. В. Падалко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2006. — № 10 (60). — С. 134-143.

68. Пустовіт Ж. М. Поняття, сутність та зміст функцій Верховної Ради України / Ж. М. Пустовіт // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 11. — С. 18-23.

69. Сковронський Д. М. Теоретичні аспекти змісту соціальної функції української держави / Д. М. Сковронський // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2011. — Спец. вип. № 8. — С. 164-173.

70. Ткачова Н. А. Ідеологічна функція держави та її роль у правовому регулюванні суспільних відносин / Н. А. Ткачова // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2011. — Вип. 53. — С. 19-24.

71. Федорищев В. Экономический рост и функции государства / В. Федорищев // Государственная служба. — 2013. — № 1. — С. 60-64.

72. Шатіло В. Проблеми співвідношення конституційного механізму державної влади та механізму реалізації її функцій / В. Шатіло // Право України. — 2012. — № 1-2. — С. 336-344.

73. Шатіло В. Співвідношення політичної й адміністративної компоненти у функціонуванні державної влади / В. Шатіло // Право України. — 2012. — № 11-12. — С. 271-278.


 

ТЕМА 4. ФОРМА ДЕРЖАВИ

Семінарське заняття – 4 год.

1. Поняття та загальна характеристика елементів форми держави.

2. Форма державного правління: поняття та види.

2.1. Монархія як форма державного правління: поняття, ознаки та види.

2.2. Республіка як форма державного правління: поняття, ознаки та види.

3. Загальна характеристика форми державного устрою.

3.1. Унітарна держава: поняття, ознаки та види.

3.2. Федерація: поняття, ознаки та види.

3.3. Інші форми державного устрою.

4. Міжнародні об’єднання держав: поняття, види та загальна характеристика.

5. Державно-правовий режим як елемент форми держави: поняття та види.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.