Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняттяПри розкритті поняття форми держави слід дати загальне визначення форми держави шляхом аналізу декількох джерел, а також у загальному вигляді висвітлити структуру форми держави та дати визначення окремих її елементів.

Наступним питанням при розгляді цієї теми є вивчення форми державного правління. Після цього слід перейти до висвітлення двох основних форм державного правління: монархії та республіки шляхом визначення їх ознак та різновидів. Необхідно також окремо проаналізувати чинники, що впливають на становлення тієї чи іншої форми правління.

В межах цього семінару важливим є розкриття поняття форми державного устрою, особливостей унітарних та федеративних держав, передумов виникнення і розвитку держав певної форми устрою. Окремо слід зупинитися на визначенні, ознаках та загальній характеристиці конфедеративної держави, співдружності та міждержавних об’єднань.

Також необхідно детально зупинитися на визначенні державного (політичного) режиму як елемента форми держави. Після цього слід перейти до класифікації політичних режимів, а саме до їх поділу на демократичні та недемократичні та поданих різновидів цих режимів. Особливу увагу слід приділити факторам, що впливають на становлення певних режимів.

 

Дайте визначення наступних понять:

форма держави, структура форми держави, форма державного правління, монархія, республіка, абсолютна монархія, конституційна монархія, парламентська монархія, обмежені монархії, необмежені монархії, парламентарна монархія, дуалістична монархія, парламентська республіка, президентська республіка, змішана республіка, форма державного устрою, унітарна держава, федерація, конфедерація, імперія, форма державного режиму, демократичний режим, антидемократичний режим, авторитарний режим, тоталітарний режим, ліберально-демократичний режим, консервативно-демократичний режим, радикально-демократичний режим.

Скласти схеми:

ü Поняття та структура форми держави.

ü Монархія як форма державного правління: ознаки та види.

ü Демократичний та антидемократичний державні режими: порівняльно-правовий аналіз.

ü Федерація: поняття, ознаки та види.

ü Міжнародні об’єднання держав: поняття, види та загальна характеристика.

Теми рефератів:

Ø «Загальні закономірності та особливості розвитку монархій».

Ø «Форма державного правління сучасної Української держави: сучасний стан та тенденції розвитку».

Ø «Тоталітаризм: походження та сутність».

Ø «Республіка як гарантія демократії».

Ø «Форма державного режиму в постсоціалістичних країнах: теоретико-правовий аналіз».

Ø «Президентська форма правління: юридична модель та політична практика».

Ø «Правовий і державний режими: поняття і співвідношення».

Ø «Форма державного правління в теорії та практиці українського державотворення».

Ø «Парламентарна форма державного правління: особливості та видові ознаки».

Нормативні акти:

v Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник. — 2014. — № 19. — Ст. 583).

 

 

Спеціалізована література:

1. Авдеев Д. А. Республиканская форма правления: проблемы классификации и идентификации / Д. А. Авдеев // Современное право. — 2011. — № 4 . — С. 12-14.

2. Алебастрова И. А. Территориальное деление и территориальное устройство публичной власти в государстве: основные модели / И. А. Алебастрова // Lex Russica. — 2012. — № 5. — С. 925-937.

3. Ализода З. М. Некоторые аспекты эволюции парламентаризма в Республике Таджикистан / З. М. Ализода; З. М. Ализода // Правовая политика и правовая жизнь. — 2012. — № 4. — С. 25-29.

4. Баликіна Л. І. Парламентаризм — система політичної організації держави / Л. І. Баликіна // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 2. — С. 100-106.

5. Барабаш Ю. Президент у змішаних республіках: деякі питання конституційно-правової теорії та практики / Ю. Барабаш // Право України. — 2012. — № 8. — С. 93-99.

6. Беляева Г. С. К вопросу о сущности правового режима / Г. С. Беляева // Гражданин и право. — 2013. — № 2. — С. 8-13.

7. Богатир В. В. Сутність форми державного устрою як соціально-правового явища / В. В. Богатир // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2010. — № 3 (101). — С. 12-18.

8. Богачева О. А. Истоки непосредственной демократии: теоретический анализ / О. А. Богачева // Вопросы политологии. — 2012. — № 4. — С. 27-38.

9. Бойко Ю. П. Федерализм как принцип государственного устройства: вопросы теории / Ю. П. Бойко; Ю. П. Бойко // Евразийский юридический журнал. — 2013. — № 1. — С. 78-81.

10. Бондарева К. Правова інституціоналізація демократичних політичних режимів / К. Бондарева // Юридична Україна. — 2012. — №8 —
С. 28-35.

11. Бондарева К. Правовий вимір інституціоналізації транзитивних політичних режимів / К. Бондарева // Юридична Україна. — 2012. — № 9. — С. 23-30.

12. Бондарева К. Трансформації права та його інститутів у тоталітарних політичних режимах / К. Бондарева // Юридична Україна. — 2012. — № 10. — С. 11-18.

13. Борисенков А. А. Политический режим — способ политического влияния / А. А. Борисенков // Социум и власть. — 2012. — № 2. — С. 38-42.

14. Борисов Н. А. Проектирование национальных идеологий и проблемы стабильности политических режимов [случай Узбекистана и Кыргызстана] / Н. А. Борисов // Политика и общество. — 2013. — № 4. — С. 418-427.

15. Бостан С. К. Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії, практики : [монографія] / С. К. Бостан. — Запоріжжя : Дике поле, 2005. — 540 с.

16. Бостан С. К. Форма правління сучасної держави: теоретико-правові засади : автореф. дис... д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави та права, історія політичних і правових учень» / Бостан С. К. — К., 2008. — 36 с.

17. Бостан С. К. До питання про типологію форми держави / С. К. Бостан // Правова держава: Щорічник. — К., 2004. — Вип. 15. — С. 52-59.

18. Бостан С. К. Загально-методологічні засади поняття «форма держави» / С. К. Бостан // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ / Редкол. : О. Ф. Штанько (голов. ред.) та ін. — К. : КІВС, 2004. — № 9. — С. 345-350.

19. Бостан С. К. Парламентарна форма республіканського правління: європейський досвід та політична реформа в Україні / С. К. Бостан // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ : Збірник наукових праць. — 2003.— Вип. 2.— С. 190-198.

20. Бостан С. К. Поняття «форма державного правління» в сучасній юридичній науці / С. К. Бостан // Вісник Одеського юридичного інституту. — 2005. — № 4-8.

21. Бостан С. К. Президентська форма правління: юридична модель та політична практика / С. К. Бостан // Правова держава : Щорічник. — К., 2005.— Вип. 16.— С. 50-58.

22. Бостан С. К. Форма державного правління сучасної України: проблеми урядової влади та перспективи її реорганізації в умовах політичної реформи / С. К. Бостан // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 2003. — № 2. — С. 110-119.

23. Бредихин А. Л. К вопросу о понятии и элементах формы государства / А. Л. Бредихин // Государственная власть и местное самоуправление. — 2013. — № 5. — С. 3-6.

24. Бунчук В. Л. Такие разные федерации. Современные концепции и модели федерализма / В. Л. Бунчук // Мир и политика. — 2013. — № 1. — С. 108-114.

25. Бухвальд Е. М. Децентрализация управления и целевая функция реформирования российского федерализма / Е. М. Бухвальд; Е. М. Бухвальд // Проблемный анализ и государственно — управленческое проектирование : политология, экономика, право. — 2012. — — 5. — № 6. — С. 94-97.

26. Вовк Ю. Ідея федералізму в Україні у контексті посилення впливу регіонів / Ю. Вовк // Право України. — 2004. — № 10. — С. 19-22.

27. Волощук О. Т. Причини бікамералізму / О. Т. Волощук // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2013. — № 3. — С. 35-44.

28. Гайнуллина Ф. И. Формы распределения власти в условиях демократии / Ф. И. Гайнуллина // Труд и социальные отношения. — 2012. — № 5. — С. 74-78.

29. Георгіца А. Парламентарна форма державного правління: особливості та видові ознаки / А. Георгіца // Право України. — 2009. — № 10. — С. 67-71.

30. Гончаренко В. Бікамералізм у контекст конституційної реформи в Україні / В. Гончаренко // Вісник Академії правових наук України. — 2012. — № 3. — С. 67-77.

31. Гончаренко В. Склад верхньої палати бікамерального парламенту (історико-правовий аспект) / В. Гончаренко // Вісник Національної академії правових наук.України. — 2013. — №3. — С. 48-55.

32. Дмитриев Ю. А. Нетипичная форма государственного устройства: конфедерация России и Беларуси / Ю. А. Дмитриев, В. О. Миронов // Государство и право. — 2012. — № 7. — С. 82-91.

33. Добрынин Н. М. К вопросу о территориальном измерении конституционализма / Н. М. Добрынин // Государство и право. — 2012. — № 1. — С. 14-22.

34. Дончевский Г. Н. Сильные федерализм и местное самоуправление: сценарий для ближайшего и отдаленного будущего / Г. Н. Дончевский // Муниципальная Россия. — 2011. — № 2. — С. 99-101.

35. Дроботова Т. Правові ознаки демократичного державного-правового режиму : актуальні питання систематизації / Т. Дроботова // Юридична України. — 2010. — № 1. — С. 34-40.

36. Жуков Є. В. Теоретико-методологічні засади розуміння форми державного устрою в добу інформатизації / Є. В. Жуков // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. — 2013. — № 5. — С. 196-201.

37. Иванов Е. С. Реализация государственного суверенитета в политической практике / Е. С. Иванов, А. И. Конуров // Власть. — 2012. — № 7. — С. 36-39

38. Исаева П. М. Политические режимы в аравийских монархиях / П. М. Исаева // Закон и право. — 2011. — № 5. — С. 40 — 42.

39. Искужин Р. К. К вопросу о дуализме федерализма: традиции и инструментарии / Р. К. Искужин // Евразийский юридический журнал. — 2012. — № 11. — С. 122-125.

40. Клюкина Е. А. Понятие политического режима и критерии классификации / Е. А. Клюкина // Современное право. — 2012. — № 11. — С. 15-20.

41. Клюкина Е. А. Тоталитарный политический режим: подходы к пониманию / Е. А. Клюкина // Современное право. — 2012. — № 10. — С. 15-18.

42. Колобова Г. А. Политический режим как ключевой детерминант развития системы политико- государственных механизмов регулирования российской экономики в постсоветский период / Г. А. Колобова // Право и политика. — 2012. — № 11. — С. 1829-1837.

43. Кондрашев А. А. Особенности современного формирования политической системы России в контексте характеристики государственного режима / А. А. Кондрашев // Конституционное и муниципальное право. — 2012. — № 5. — С. 21-32.

44. Кондрашев А. А. Современный политический режим России: ограничения базовых гражданских прав и свобод посредством законодательных новаций и правоприменительной практики / А. А. Кондрашев; А. А. Кондрашев // Конституционное и муниципальное право. — 2013. — № 2. — С. 10-17.

45. Кордонский С. Г. Инновации в России: зоны и режим / С. Г. Кордонский // Инновации. — 2011. — № 1. — С. 53-57.

46. Коршун В. Ф. Зміст принципів адміністративно-територіального устрою / В. Ф. Коршун // Держава і право. — 2013. — № 62. —
С. 147-153.

47. Крамской В. В. Парламентаризм и форма правления: теоретико-правовые и методологические особенности исследования / В. В. Крамской // Современное право. — 2013. — № 8. — С. 9 — 15.

48. Кротков В. О. Определение политического режима в период советской трансформации 1985 — 1991 гг. / В. О. Кротков // Политика и общество. — 2011. — № 1. — С. 53-61.

49. Кузнецова Е. С. Политико-культурные показатели в исследовании политических режимов / Е. С. Кузнецова // Мировая экономика и международные отношения. — 2011. — № 8. — С. 110-115.

50. Лексин В. Н. Категория полномочий в диагностике российского федерализма и качества государственного управления / В. Н. Лексин; В. Н. Лексин // Проблемный анализ и государственно — управленческое проектирование : политология, экономика, право. — 2012. — — 5. — № 6. — С. 81-93.

51. Лексин И. В. К вопросу о форме государственного [территориального] устройства / И. В. Лексин; И. В. Лексин // Конституционное и муниципальное право. — 2012. — № 11. — С. 54-59.

52. Лемак В. В. Форма державного режиму в постсоціалістичних країнах: теоретико-правовий аналіз / В. В. Лемак // Вісник ЗЮІ МВС України. — 2003. — № 2. — С. 34-37.

53. Лепехин А. А. Гражданское общество и государственная власть / А. А. Лепехин // Право и образование. — 2012. — № 5. — С. 119-123.

54. Майданник О. Контрольна функція парламенту: сутність, зміст, призначення / О. Майданник // Право України. — 2013. — № 5. — С. 280-286.

55. Мартинюк Р. «Суперпрезидентська республіка»: конституційно-правова оцінка феномену та досвід пострадянських країн / Р. Мартинюк // Право України. — 2013. — № 7. — С. 252-262.

56. Мартинюк Р. Конституційні повноваження президента змішаної республіки та доктрина «прихованих» президентських повноважень / Р. Мартинюк // Право України. — 2012. — № 7. — С. 141-150.

57. Медведев Н. П. Политическая модернизация как поиск эффективной модели политико-административного управления / Н. П. Медведев // Вопросы политологии. — 2011. — № 1. — С. 19-27.

58. Медведева В. К. Политическая конкуренция и избирательный процесс / В. К. Медведева // Вопросы политологии. — 2012. — № 2. — С. 44-49.

59. Медведчук В. Двопалатний парламент: правова ретроспекція формування класичної доктрини і моделі / В. Медведчук // Вісник Академії правових наук України. — 2013. — № 1. — С. 14-23.

60. Медведчук В. Доктринальна модель побудови федеративної держави: українська ретроспектива і сучасність / В. Медведчук // Право України. — 2013. — № 9. — С. 289-305.

61. Медведчук В. Правові проблеми двопалатної організації парламентів і конституційний процес в Україні / В. Медведчук // Право України. — 2012. — №11-12. — С. 259-270.

62. Медведчук В. Актуальні питання бікамералізму (двопалатної структури парламенту) в класичній європейській державно-правовій теорії / В. Медведчук // Право України. — 2013. — № 3-4. —
С.341-347.

63. Медведчук В. Державотворчий потенціал федеративної трансформації України: конституційно-правові аспекти / В. Медведчук // Вісник Національної академії правових наук України. — 2013. — №2. — С. 98-107.

64. Медведчук В. Доктринальні ідеї федералізму: ретроспектива і перспектива українського вибору / В. Медведчук // Право України. — 2012. — № 9. — С. 302-309.

65. Медушевский А. Н. Революция в Киргизии: итоги и перспективы конституционных преобразований / А. Н. Медушевский // Сравнительное конституционное обозрение. — 2011. — № 1. — С. 13-32.

66. Михайленок О. М. Политическая модернизация и политическая стабильность: российский дискурс / О. М. Михайленок // Россия и современный мир. — 2012. — № 3. — С. 47-61.

67. Михайлов М. В. Политико-правовой режим России как критерий соотношения общества и государства / М. В. Михайлов // Современное право. — 2012. — № 1. — С. 3-6.

68. Мкртумян А. Р. Конституционно — правовой статус автономных образований в современных государствах с различной формой государственного устройства / А. Р. Мкртумян // Административное и муниципальное право. — 2012. — № 4. — С. 19-24.

69. Мяловицька Н. А. Сучасні тенденції видозмін державного устрою як структурного елемента форми держави / Н. А. Мяловицька // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 4. —
С. 59-64.

70. Наливайко Л. Р. Державний лад України: теоретико-правова модель : монографія / Л. Р. Наливайко. — Х. : Право, 2009. — 600 с.

71. Ожиганов Э. Н. Информационные операции и стабильность политических режимов / Э. Н. Ожиганов // Вопросы национальных и федеративных отношений. — 2012. — № 4. — С. 108-113.

72. Орзіх М. Президентська республіка – різновид республіканської форми правління / М. Орзіх // Право України. — 2009. — № 10. — С. 72-77.

73. Осавелюк А. М. Государственный режим и политический режим: допустимо ли отождествление / А. М. Осавелюк // Вестник Московского университета МВД России. — 2012. — № 4. — С. 50-54.

74. Осавелюк А. М. Эволюция форм государственного режима и форм правления: сравнительный анализ / А. М. Осавелюк // Конституционное право и политика. — М. . — 2012. — С. 183-191.

75. Партугимов В. В. Построение гражданского общества в современной России как необходимое условие политической модернизации / В. В. Партугимов // Правовая политика и правовая жизнь. — 2012. — № 2. — С. 10-13.

76. Петришин О. Змішана республіканська форма державного правління: питання теорії та практики / О. Петришин, С. Серьогіна // Право України. — 2009. — № 10. — С. 57-60.

77. Плотникова О. В. Региональное измерение в современном мироустройстве [на примере унитарных государств] / О. В. Плотникова // Власть. — 2012. — № 9. — С. 72-75.

78. Погребняк Н. Зарубіжний досвід організації та діяльності парламентського апарату / Н. Погребняк // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 10. — С. 64-67.

79. Полякова А. А. Судьбы монархий в Европе / А. А. Полякова // Современная Европа. — 2012. — № 3. — С. 117-126.

80. Попандопуло А. И. Политический режим в структуре отношений государства и бизнеса / А. И. Попандопуло // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование: политология, экономика, право. — 2011. — № 5. — С. 81-92.

81. Працюк І. В. Змішана республіка: поняття та ознаки / І. В. Процюк // Актуальні проблеми права: теорія і практика. — 2012. — № 25. — С. 462-471.

82. Процюк І. Парламентська форма правління: сутність і особливості / І. Процюк // Вісник Академії правових наук України. — 2012. — № 4. — С. 65-74.

83. Пушкарев С. В. Нетипичные формы республик с президентской системой правления / С. В. Пушкарев // Современное право. — 2012. — № 7. — С. 16-19.

84. Пушкарев С. В. Форма государственного правления: новая концепция определения института / С. В. Пушкарев // Современное право. — 2011. — № 10. — С. 19-22.

85. Пушкіна О. Пріоритетні проблеми конституційно-правового регулювання основ конституційного ладу і форм територіального устрою України / О. Пушкіна // Юридична Україна. — 2012. — № 3. — С. 31-36.

86. Рудік О. Консолідація демократичного режиму як ключовий етап демократизації / О. Рудік // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. — 2001. — № 1. — С. 268-276.

87. Рябов А. Постсоветская общественная модель: характерные особенности и современное состояние / А. Рябов // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. — 2011. — № 1. — С. 5-10.

88. Саитова Э. Ф. Эволюция форм правления в современных государствах: проблемы классификации / Э. Ф. Саитова // Вопросы политологии. — 2012. — № 4. — С. 39-51.

89. Серегин А. В. Монархия. Идея, история и перспективы : монография / А. В. Серегин, А. А. Васильев. — М. : Юрлитинформ, 2013. — 344 с.

90. Сидорчук О. Особливості виборів у напівпрезидентських республіках: досвід України й Польщі / О. Сидорчук // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 73. — С. 342-344.

91. Скрипник О. Вплив інститутів громадянського суспільства на становлення і розвиток демократичного політичного режиму / О. Скрипник // Право України. — 2001. — № 5. — С. 83-89.

92. Скрипнюк О. Категорії «народний університет», «народне волевиявлення», «безпосередня демократія», «форма безпосередньої демократії»: теоретико-методологічні аспекти / О. Скрипнюк, В. Федоренко // Право України. — 2012. — № 9. — С. 281-290.

93. Словська І. Ідеї парламентаризму у поглядах державних діячів / І. Словська // Право України. — 2012. — № 3-4. — С. 473-479.

94. Смелянець Г. Є. Правовий і державний режими: поняття і співвідношення / Г. Є. Смелянець // Актуальні проблеми держави і права. — 2005. — Вип. 24. — С. 283-286.

95. Снігур І. Вплив парламенту України на визначення територіального устрою / І. Снігур // Підприємство, господарство і право. — 2013. — № 4. — С. 3-7.

96. Совгиря О. Організація та діяльність уряду за парламентсько-президентської форми правління: переваги і недоліки / О. Совгиря // Юридична Україна. — 2014. — № 3. — С. 26-32.

97. Стасюк Ю. Є. Інститут Президентства. Конструктиви і деструктиви / Ю. Є. Стасюк // Віче. — 2002. — № 5. — С. 27-31.

98. Суханос В. В. Вплив інституту глави держави на монархічну форму правління / В. В. Суханос // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія: Право. — 2013. — № 1 (7). — С. 1-14.

99. Телешун С. Окремі аспекти реформування адміністративно-територіального устрою в контексті останніх урядових пропозицій / С. Телешун // Право України. — 2003. — № 1. — С. 8-11.

100. Толстенко В. «Правова» і «політична» форма: діалектика співвідношення в правовій теорії держави / В. Толстенко // Юридична Україна. — 2014. — № 3. — С. 9-16.

101. Толстенко В. «Форма держави» і «форма правління»: проблема співвідношення понять у державно-правовій теорії / В. Толстенко // Юридична Україна. — 2013. — № 10. — С. 23-31.

102. Толстенко В. Поєднання правових і політичних форм держави в сучасній державотворчій практиці / В. Толстенко // Юридична Україна. — 2014. — № 4. — С. 21-28.

103. Толстенко В. Поняття форми держави як предмет дослідження сучасної теорії держави та права / В. Толстенко // Юридична Україна. — 2013. — № 10. — С. 8-15.

104. Толстенко В. Форма держави в системі основ конституційного ладу: проблеми теорії і практики / В. Толстенко // Право України. — 2014. — № 2. — С. 283-290.

105. Толстенко В. Форма держави і засоби її конституційно-правового закріплення / В Толстенко // Юридична Україна. — 2013. — № 8. — С. 37-44.

106. Толстенко В. Правові форми сучасної держави: теорія і методологія дослідження / В. Толстенко // Юридична Україна. — 2014. — № 2. — С. 39-47.

107. Федоренко В. Л. Парламенти і парламентаризм — пріоритетний напрямок конституційно-правових досліджень в Україні / В. Л. Федоренко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2013. — № 5. — С. 129-133.

108. Француз-Яковець Т. А. Бікамералізм та система стримувань і противаг за конституціями європейських держав / Т. А. Француз-Яковець // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2013. — № 8. — С. 32-38.

109. Француз-Яковець Т. А. Двопалатний парламент Федеративної Республіки Німеччини: досвід взаємодії палат у сфері сумісної компетенції / Т. А. Француз-Яковець // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 6. — С. 44-50.

110. Француз-Яковець Т. А. Основні питання організаційної діяльності двопалатних парламентів Європи / Т. А. Француз-Яковець // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2012. — № 2. — С. 96-102.

111. Хазов А. Характеристика политических режимов в постсоветской России / А. Хазов // Власть. — 2012. — № 2. — С. 109-112.

112. Ханалиев Н. У. Некоторые особенности политических режимов национальных республик Северного Кавказа / Н. У. Ханалиев; Н. У. Ханалиев // Власть. — 2013. — № 11. — С. 180-184.

113. Харченко О. В. Напівпрезидентська форма правління: становлення і розвиток : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Харченко Оксана Валеріївна. — К., 2008. — 200 с.

114. Хейл Г. Динамика правящего режима в России / Г. Хейл // Pro et Contra. — 2012. — № 4 — 5. — С. 33-53.

115. Черкасов А. И. Президенциализм и парламентаризм в странах современного мира / А. И. Черкасов // Государство и право. — 2012. — № 9. — С. 35-43.

116. Чушенко В. Форма державного правління в теорії та практиці українського державотворення / В. Чушенко // Право України. — 2009. — № 10. — С. 78-82.

117. Шабанов Х. М. Становление и развитие парламентаризма и его особенности на современном этапе / Х. М. Шабанов // Евразийский юридический журнал. — 2011. — № 5. — С. 96-98.

118. Шаповал В. Форма державного правління як конституційний modus vivendi сучасної держави / В. Шаповал // Право України. — 2009. — № 10. — С. 38-56.

119. Шевченко А. А. Територіальний устрій в механізмі розбудови Української держави / А. А. Шевченко // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 1999. — № 1. — С. 74-83.

120. Шкель С. Н. Современные методологические подходы и теоретические модели исследования политико-режимных трансформаций на постсоветском пространстве / С. Н. Шкель // Право и политика. — 2012. — № 1. — С. 156-162.

Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.