Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняттяРозгляд цього семінару слід розпочати з аналізу передумов виникнення науки теорії держави і права. Необхідно звернути увагу на процес становлення і подальшого розвитку цієї науки через призму поглядів як провідних світових, так і вітчизняних вчених. Аналізуючи функції теорії держави і права, слід висвітлити суспільне призначення цієї науки, її місце і роль у дослідженні держави, права та інших соціальних феноменів. Слід також приділити увагу визначенню предмету теорії держави і права, причому студенти мають висвітлити декілька підходів до визначення предмету із зазначенням вчених, що були прибічниками цих підходів.

Важливим теоретичним аспектом цієї теми є взаємозв’язок предмету і методу теорії держави і права, адже метод, по суті, є сукупністю прийомів і способів, за допомогою яких досліджується предмет. Окрему увагу слід приділити класифікації методів, зокрема, їх поділу на загальнонаукові та спеціально-наукові, адже загальнонаукові методи властиві більшості наук та неодноразово будуть зустрічатися студентам надалі.

Наступне питання передбачає розгляд системи юридичних наук. В межах цього питання необхідним є аналіз системи юридичних наук та місце теорії держави і права у цій системі. Необхідно визначити взаємозв’язки теорії держави і права як з історично-теоретичними науками, так і з юридичними науками інших груп (галузевими та прикладними). Далі слід перейти до визначення місця теорії держави і права в системі інших суспільних наук, дослідивши її співвідношення з філософією, політологією, економічною теорією, соціальною психологією тощо.

Останнє питання передбачає розгляд теорії держави і права як навчальної дисципліни. В межах цього питання необхідним є розкриття поняття, системи та завдань навчальної дисципліни. З метою з’ясування місця та ролі цієї навчальної дисципліни в системі підготовки майбутніх юристів також необхідно звернути увагу на взаємозв’язок теорії держави і права з іншими навчальними дисциплінами.

 

Дайте визначення наступних понять:

теорія, закономірність, теорія держави і права, предмет теорії держави і права, функції теорії держави і права, аксіологічна функція, онтологічна функція, евристична функція, прогностична функція, методологічна функція, ідеологічна функція, політична функція, системотворча функція, комунікативна функція, навчальна функція, науково-прикладна функція, метод теорії і держави права, методологія теорії держави і права, теорія держави і права як навчальна дисципліна.

Скласти схеми:

ü Класифікація методів науки теорії держави і права.

ü Загальнотеоретична характеристика функцій науки теорії держави і права.

ü Ознаки теорії держави і права.

ü Загальнонаукові методи пізнання держави і права.

ü Теорія держави і права як навчальна дисципліна: поняття, система, завдання.

ü Теорія держави і права та суспільні науки: питання взаємодії.

Теми рефератів:

Ø «Теорія держави і права: становлення і розвиток науки».

Ø «Місце та значення теорії держави і права у вітчизняній науці».

Ø «Проблеми розвитку методології сучасного правознавства».

Ø «Системно-інформаційний підхід у контексті методологічного забезпечення наукового аналізу проблем теорії правової системи України».

Ø «Проблеми методології дослідження правових феноменів у творчості Б. Кістяківського».

Спеціалізована література:

1. Андрианов Н. В. Модернизация правовых институтов: проблемы методологии / Н. В. Андрианов // Государство и право. — 2013. — № 6. — С. 5-17.

2. Андрусишин Б. Юридичні та фактичні підстави незалежності української держави / Б. Андрусишин // Вісник Академії правових наук України. — 2012. — № 4. — С. 114-122.

3. Антонов В. О. Методологія дослідження принципів системи забезпечення національної безпеки України / В. О. Антонов // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — Вип. 62. — С. 104-108.

4. Варламова Н. Методологія юридичної науки: спокуса постмодерном / Н. Варламова // Право України. — 2014. — № 1. — С. 69-77.

5. Ветютнєв Ю. Методологічні проблеми розуміння істини як правової цінності / Ю. Ветютнєв // Право України. — 2014. — № 1. —
С. 106-112.

6. Вибрана бібліографія сучасних монографічних праць з філософії права і методології правознавства // Право України. — 2011. — № 8. — С. 233-234.

7. Гаврилюк Р. Чи можливо наукове некласичне пізнання права? / Г. Гаврилюк // Право України. — 2014. — № 1. — С. 94-105.

8. Ганьба Б. Системний підхід та його застосування в дослідженні державно-правових явищ / Б. Ганьба // Право України. — 2000. — № 3. — С. 41-44.

9. Гацалов Р. Р. Лидерская теория происхождения государства и права : актуальные проблемы теории и практики / Р. Р. Гацалов. — Санкт-Петербург : Полетихнический ун-т, 2013. — 111 с.

10. Гревцов Ю. Методологічні проблеми пізнання відповідальності суб'єкта права / Ю. Гревцов // Право України. — 2014. — № 1. — С. 187-194.

11. Гриценко Д. До питання методології наукових досліджень / Д. Гриценко // Гуманітарні науки. — 2010. — № 2. — С. 155-158.

12. Гусарєв С. Діяльнісний підхід у структурі методології сучасного правознавства / С. Гусарєв // Право України. — 2011. — № 8. — С. 160-166.

13. Денисов С. Використання діалектико — матеріалістичного методу в пізнанні права / С. Денисов // Право України. — 2014. — № 1. — С. 86-93 .

14. Дойников И. В. Некоторые методологические проблемы постсоветского периода российского государства и права / И. В. Дойников // Административное и муниципальное право. — 2013. — № 1. — С. 68-79.

15. Дубов Г. О. Плюралізм правової методології: зміст, особливості інтерпретацій та умов формування юридичної науки на сучасному етапі розвитку / Г. О. Дубов // Часопис Київського університету права. — 2011. — № 1. — С. 48-51.

16. Єрмоленко І. Проблеми методології дослідження правових феноменів у творчості Б. Кістяківського / І. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 8. — С. 126-129.

17. Жуков В. Н. Место теории государства и права, философии права и истории политических учений в системе высшего юридического образования / В. Н. Жуков // Государство и право. — 2000. — № 12. — С. 99-102.

18. Кампо В. Філософія і розвиток інноваційної методології досліджень у сфері конституційної юстиції в Україні / В. Кампо // Юридична Україна. — 2014. — № 3. — С. 33-38.

19. Козюбра М. Загальнотеоретичне правознавство: стан та перспективи / М. Козюбра // Право України. — 2010. — № 1. — С. 32-43.

20. Козюбра М. Методологія правознавства та методологія права: співвідношення понять та їх особливості / М. Козюбра // Право України. — 2014. — № 1. — С. 22-32.

21. Копєйчиков В. В. Проблеми загальної теорії держави та права / В. В. Копєйчиков, А. М. Колодій // Право України. — 1993. — № 4. — С. 91-92.

22. Коростей В. На захист конституційного вчення про державу і права / В. Коростей // Право України. — 2002. — № 3. — С. 25-27.

23. Кравчук М. Сучасна методологія пізнання юриспруденції / М. Кравчук // Підприємництво, господарство і право. — 2008. — № 12. — С. 114-117.

24. Кресін О. Розвиток методології порівняльного правознавства: історичний аспект / О. Кресін // Право України. — 2006. — № 2. — С. 128-130.

25. Кресін О. Формування теоретико-методологічних засад порівняльного правознавства у працях Пауля Йоганна Анзельма фон Файєрбаха / О. Кресін // Право України. — 2012. — № 1-2. — С. 380-394.

26. Кунєв О. Об’єкт правознавства: системодіяльнісний підхід / О. Кунєв // Право України. — 2008. — № 3. — С. 32-35

27. Кунєв Ю. Методологія дослідження державно-правових явищ як актуальна проблема / Ю. Кунєв // Право України. — 2009. — № 11. — С. 118-123.

28. Кунєв Ю. Об’єкт правознавства: системодіяльнісний підхід / Ю. Кунєв // Право України. — 2008. — № 3. — С. 32-35.

29. Курінний Є. Об’єкт права: доктринальні питання визначення категорії / Є. Курінний // Право України. — 2003. — № 10. — С. 33-36.

30. Кучук А. М. Моделі розвитку юридичної науки: філософсько-правовий дискурс / А. М. Кучук // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2012. — № 2. — С. 62-67.

31. Лобода Ю. Плюралізація методології правової науки і проблема розмежування наукових дисциплін: до питання про дисциплінарну приналежність досліджень правової традиції у науці радянського періоду та сучасній вітчизняній правовій науці / Ю. Лобода // Юридична Україна. — 2009. — № 5. — С. 4-7.

32. Максимов С. Антропологічні передумови правової теорії: досвід класичної філософії права / С. Максимов // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2002. — Вип. 37. — С. 64-69.

33. Мамченко Н. Теорія та філософія права: проблема розмежування / Н. Мамченко // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 12. — С. 3-5.

34. Манжул І. В. Визначення методів пізнання в науковій літературі / І. В. Манжул // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 11. — С. 11-17.

35. Мірошниченко М. Системно-інформаційний підхід у контексті методологічного забезпечення наукового аналізу проблем теорії правової системи України / М. Мірошниченко // Право України. — 2007. — № 6. — С. 22-25.

36. Мосьондз С. О. Орієнтири ефективного публічного адміністрування науки в Україні / С. О. Мосьондз // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — Вип. 62. — С. 172-177.

37. Оборотов Ю. Аспекти розгортання методології юриспруденції / Ю. Оборотов // Право України. — 2014. — № 1. — С. 33-39.

38. Онищук І. Техніка юридичного письма: понятійно-категоріальний апарат / І. Онищук // Вісник Національної академії правових наук України. — 2013. — №3. — С. 87-94.

39. Павлишин О. Методологічне значення семіотики права та її місце у структурі правового пізнання / А. Колодій // Право України. — 2014. — № 4. — С. 160-165.

40. Павлов С. Методологія наукового пізнання правових традицій України / С. Павлов // Право України. — 2007. — № 10. — С. 17-21.

41. Панов М. Проблеми методології формування категоріально - понятійного апарату юридичної науки / М. Панов // Право України. — 2014. — № 1. — С. 50-60.

42. Панов М. Проблеми формування понятійного апарату юридичної науки: методологічні аспекти / М. Панов // Вісник Академії правових наук України. — 2003. — № 2-3. — С. 47-51.

43. Пацурківський П. Методологія правопізнання Євгена Ерліха: некласична парадигма : [австр. вчений-правознавець] / П. Пацурківський, Р. Гаврилюк // Право України. — 2012. — № 9. — С. 383-391.

44. Пендяга Г. Щодо питання організації та методології проведення правової практики / Г. Пендяга // Підприємництво, господарство і право. — 2010. — № 4. — С. 15-18.

45. Подорожна Т. Конституційно-правові категорії в системі понятійно-категоріального апарату конституційного права / Т. Подорожна // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 12. — С. 15-17.

46. Поліщук Н. Праґматизм: деабсолютизація філософської методології (історико-філософський аспект) / Н. Поліщук // Філософська думка. — 2008. — № 4. — С. 100-121.

47. Рабинович П. Методологія вітчизняного загальнотеоретичного праводержавознавства: деякі сучасні тенденції / П. Рабінович // Право України. — 2014. — № 1. — С. 11-21.

48. Рабінович П. Загальна теорія права та держави: стан, тенденції / П. Рабінович // Право України. — 2012. — № 3-4. — С. 364-374.

49. Рабінович П. М. Загальнотеоретичне право та державознавство в Україні: здобутки, проблеми, перспективи / П. М. Рабінович // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 1. — С. 16-26.

50. Рабінович П. Проблема формування універсальної теорії права як спільної концептуальної основи теорій національного права і міжнародного права / П. Рабінович // Право України. — 2013. — № 5. — С. 240-244.

51. Рабінович П. Загальна теорія права та держави: стан, тенденції / П. Рабінович // Право України. — 2012. — № 3-4. — С. 364-374.

52. Рабінович П. Пріоритетна функція загальнотеоретичного праводержавознавства / П. Рабінович // Право України. — 2010. — № 1. — С. 25-31.

53. Рабінович П. Проблеми трансформації методології вітчизняного правознавства: досягнення, втрати, перспективи / П. Рабінович // Вісник Академії правових наук України. — 2002. — № 4 (31). — С. 3-14.

54. Саїдов А. Методологічні проблеми антропології права / А. Саїдов // Право України. — 2014. — № 1. — С. 56-165.

55. Саїдов А. Порівняльне правознавство та закономірності розвитку права в умовах глобалізації / А. Саїдов // Право України. — 2012. — № 3-4. — С. 463-472.

56. Салихов М. М. Методология исследования проблем воздействия права на государство в свете социологических исследований / М. М. Салихов // Аграрное и земельное право. — 2013. — № 9. — С. 111-116.

57. Семеніхін І. До питання про співвідношення і взаємодію правової доктрини та юридичної науки / І. Семеніхін // Вісник Національної академії правових наук України. — 2013. — №3. — С. 64-72.

58. Сивий Р. До методології системного дослідження приватного права у структурі позитивного права: формально- та діалектико-логічний аспект / Р. Сивий // Право України. — 2004. — 12. — С. 58-68.

59. Скакун О. Загальна теорія права і держави: проблематизація та переосмислення метатеорії / О. Скакун // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 4. — С. 27-36.

60. Скрипнюк В. М. Методологія компаративного аналізу в сучасних конституційно-правових дослідженнях / В. М. Скрипнюк // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — Вип. 62. — С. 85-90.

61. Скрипнюк О. Методологічні проблеми теорії конституційного права / О. Скрипнюк // Право України. — 2013. — № 5. — С. 253-261.

62. Стеценко С. Біоюриспруденція — фундаментальна частина сучасного загальнотеоретичного правознавства / С. Стеценко // Право України. — 2013. — № 9. — С. 194-216.

63. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : підручник / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 318 с.

64. Тимошина О. Методологічні підстави соціології права: Л. Петражицький vs. Є. Ерліх / О. Тимошина // Право України. — 2014. — № 1. — С. 195-202.

65. Тихомиров О. Компаративний метод: постнекласична інтерпретація / О. Тихомиров // Право України. — 2014. — № 4. — С. 197-203.

66. Тихомиров О. Методологія юридичної компаративістики: проблеми філософського осмислення / О. Тихомиров // Право України. — 2006. — № 2. — С. 32-34.

67. Тімочко О. Проблеми розвитку методології сучасного правознавства / О. Тімочко // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 11 (167). — С. 10-13.

68. Фаренік С. А. Логіка і методологія наукового дослідження / С. А. Фаренік. — К : УАДУ, 2000. — 337 с.

69. Халилова Р. М. Специально-юридическая методология исследования реализации права человека на защиту закона / Р. М. Халилова; Р. М. Халилова // Современное право. — 2013. — № 6. — С. 25-28.

70. Честнов І. Постклассична методологія права / І. Честнов // Право України. — 2014. — № 1. — С. 78-85.

71. Шайтан О. Теорія держави та права (проблеми вивчення) / О. Шайтан // Історія України. — 2001. — № 6. — С. 6-8.

72. Шафіров В. Людиноцентристський підхід як методологічна основа наукових досліджень у правознавстві / В. Шафиров // Право України. — 2014. — № 1. — С.148 - 155.

73. Шутак І. Юридична техніка як сфера наукових знань і навчальна дисципліна / І. Шутак // Вісник Національної академії правових наук України. — 2013. — №3. — С. 81-86.

74. Ющик О. До питання методології пізнання законодавчого процесу в Україні / О. Ющик // Право України. — 2009. — № 10. — С. 89-95.

75. Ющик О. До проблеми розвитку методології права / А. Ющик // Право України. — 2014. — № 1. — С. 40-49.

76. Яцино К. С. Соціологія права: деякі аспекти методології / К. С. Яцино // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 8. — С. 160-169.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.