Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНАМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра загальноправових дисциплін

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Методичні рекомендації

Для підготовки до семінарських занять

 

(для студентів 1 курсу юридичного факультету

ННІ права ДДУВС)

 

За загальною редакцією
доктора юридичних наук, професора

Наливайко Л.Р.

Дніпропетровськ


Теорія держави і права : методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять (для студентів 1 курсу юридичного факультету ННІ права ДДУВС) / Уклад.: д.ю.н., проф. Наливайко Л. Р., Зимовець А. В., Беляєва М. В., Рибалкін А.О., Чепік-Трегубенко О.С. ; за заг. ред. Л.Р. Наливайко. — Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2013. — 150 с.

 

Укладачі: Наливайко Л. Р., завідувач кафедри загальноправових дисциплін Навчально-наукового інституту права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

 

Зимовець А. В., доцент кафедри загальноправових дисциплін загальноправових дисциплін Навчально-наукового інституту права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

 

Рибалкін А. О., доцент кафедри загальноправових дисциплін Навчально-наукового інституту права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

Беляєва М. В., доцент кафедри загальноправових дисциплін Навчально-наукового інституту права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук

 

Чепік-Трегубенко О. С., викладач кафедри загальноправових дисциплін Навчально-наукового інституту права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

 

 

Рецензенти: Бостан С. К., професор кафедри теорії і історії держави і права Інституту права iменi Володимира Сташиса Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, професор

Гавриленко О. А.,професор кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент

Схвалено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін ННІ права. Протокол № 9 від 07.12.2012 року

Схвалено Науково-методичною радою Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Протокол №2 від 11.12.2012 року


Зміст

 

ВСТУП.. .. 3

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН.. 5

ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ.. 7

ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА.. 15

ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВИ.. 19

ТЕМА 3. ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ.. 24

ТЕМА 4. ФОРМА ДЕРЖАВИ.. 30

ТЕМА 5. МЕХАНІЗМ ТА АПАРАТ ДЕРЖАВИ.. 35

ТЕМА 6. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВА.. 41

ТЕМА 7. ДЕМОКРАТИЧНА, СОЦІАЛЬНА, ПРАВОВА ДЕРЖАВА.. 49

ТЕМА 8. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВА.. 54

ТЕМА 9. ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) ПРАВА.. 62

ТЕМА 10. НОРМА ПРАВА.. 69

ТЕМА 11. СИСТЕМА ПРАВА І СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА.. 73

ТЕМА 12. ПРАВОВІДНОСИНИ.. 77

ТЕМА 13. ПРАВОТВОРЧІСТЬ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ.. 81

ТЕМА 14. РЕАЛІЗАЦІЯ І ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА.. 86

ТЕМА 15. ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА.. 90

ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА. ПРАВОПОРУШЕННЯ.. 95

ТЕМА 17. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.. 100

ТЕМА 18. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН.. 105

ТЕМА 19. ЗАКОННІСТЬ ТА ПРАВОПОРЯДОК.. 109

ТЕМА 20. ПРАВОСВІДОМІСТЬ ТА ПРАВОВА КУЛЬТУРА. ПРАВОВЕ ВИХОВАНЯ.. 114

ТЕМА 21. ЮРИДИЧНА ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. ЮРИДИЧНИЙ ПРОЦЕС 119

ТЕМА 22. ОСНОВНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ 122

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ.. 126

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ.. 127

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ.. 128

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА». 130

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (іспиту) З КУРСУ «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА». 132

 


ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Теорія держави і права» є фундаментальною юридичною дисципліною, що посідає важливе місце в системі підготовки майбутніх фахівців-юристів.

Метоюцієї дисципліни є надання студентам систематизованого матеріалу в сфері державно-правових явищ. Вивчення цієї навчальної дисципліни передбачає процес усвідомлення студентами комплексу загальних базових знань про державно-правові явища, державно-правову організацію суспільства; отримання уявлень про основні категорії, що відображають особливі властивості держави і права; з’ясування закономірностей становлення та розвитку загальнотеоретичної юридичної науки та значення загальнотеоретичних знань для наступної практичної діяльності тощо.

Навчальна дисципліна «Теорія держави і права» викладається студентам 1 курсу юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ протягом 1 та 2 семестрів, що є запорукою глибокого та систематизованого вивчення цієї галузі знань. Цей курс є базовим в системі інших навчальних юридичних дисциплін.

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» містять детальні вказівки щодо підготовки до кожної теми семінарського заняття, перелік основної літератури до навчального курсу та додаткової до кожної теми семінарського заняття, перелік питань, що виносяться на обговорення в межах семінарських занять, ключові поняття до кожної теми семінарського заняття, тематику рефератів та схем, зміст індивідуальної та самостійної роботи стуентів, порядок проведення модульного та підсумкового контролю знань студентів, основні положення рейтингової системи оцінювання успішності навчання, а також питання до підсумкового контролю.

При вивченні навчальної дисципліни «Теорія держави і права» студенти повинні:

знати:

- поняття та систему юридичної науки;

- функції юридичної науки, її завдання на сучасному етапі;

- предмет загальної теорії держави і права;

- методи (методологію) пізнання держави і права;

- місце теорії держави і права в системі суспільних та юридичних наук;

- поняття та ознаки держави;

- наукові погляди щодо сутності держави;

- особливості становлення державно-правової організації в Україні;

- поняття типу держави, фактори, які його визначають;

- поняття та структуру форми держави тощо;

- поняття та сутність права;

- функції та принципи права;

- поняття та види джерел (форм) права;

- критерії класифікації та види норм права;

- поняття, ознаки та структурні елементи системи права;

- функції та принципи правотворчості;

- поняття, сутність та призначення систематизації нормативно-правових актів;

- значення тлумачення в правотворчій та правозастосувальній діяльності;

- поняття, ознаки та види правової поведінки;

- особливості та предмет регулювання суспільних віносин;

- принципи та гарантії законності;

- типи (сім’ї) правових систем світу тощо.

вміти:

- користуватися понятійним апаратом з курсу «Теорія держави і права»;

- володіти загальнотеоретичними поняттями і категоріями;

- правильно, логічно, послідовно та обґрунтовано викладати свої думки про складні юридичні явища;

- використовувати теоретичні знання у юридичній практиці;

- знаходити необхідну юридичну та іншу літературу для поповнення своїх теоретичних знань;

- аналізувати та тлумачити норми права;

- безпомилково застосовувати правові приписи на практиці;

- використовувати правові процедури захисту прав і свобод людини;

- на основі глибокого засвоєння основних принципів законності додержуватись її вимог при забезпеченні правопорядку у суспільстві;

- обґрунтовувати законність і доцільність правових рішень, які приймаються.

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» розраховані на студентів денного відділення юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (54 годин лекцій; 72 годин семінарів; 126 години індивідуальної та самостійної роботи; 4 змістових модулів).

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для студентів 1 курсу денного відділення

 

№ з/п Назва теми Всього Кількість годин, відведених на:
Лекції Семінарські заняття с/р, інд/р Форми підсумкового контролю
Перший заліковий кредит (1 семестр) Змістовий модуль І Предмет і методологія теорії держави і права. Сутність і типологія держави. Форма держави.
  Всього Залік
1. Теорія держави і права як наука та навчальна дисципліна  
2. Поняття, сутність та типологія держави  
3. Теорія функцій держави  
4. Форма держави  
5. Механізм та апарат держави  
6. Громадянське суспільство, політична система суспільства і держава  
7. Демократична, соціальна, правова держава  
Змістовий модуль ІІ Поняття і сутність права: сучасні підходи. Джерела (форми) права. Норма права.
8. Поняття та сутність права  
9. Джерела (форми) права  
10. Норма права  
Другий заліковий кредит (2 семестр) Змістовий модуль ІІІ Система права. Правовідносини. Правомірна поведінка. Правопорушення і юридична відповідальність.
  Всього Іспит
11. Система права і система законодавства  
12. Правовідносини  
13. Правотворчість. Систематизація нормативно-правових актів  
14. Реалізація і застосування норм права  
15. Тлумачення норм права  
16. Правомірна поведінка. Правопорушення  
17. Юридична відповідальність  
Змістовий модуль ІV Юридичний процес. Правосвідомість та правова культура. Законність і правопорядок.
18. Правове регулювання суспільних відносин  
19. Законність та правопорядок  
20. Правосвідомість та правова культура. Правове виховання  
21. Юридична практична діяльність. Юридичний процес  
22. Основні правові системи сучасності  
                 

 


ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ:

 

Ø Актуальні проблеми теорії держави та права : навч. посіб. / Є. В. Білозьоров, Є. О. Гіда, А. М. Завальний та ін. ; за заг. ред. Є. О. Гіди. — К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2010. — 260 с.

Ø Актуальные проблемы теории государства и права : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / [М. М. Рассолов и др.] ; под ред. А. И. Бастрыкина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 471 с.

Ø Апт Л. Ф. Теория государства и права : учебник / [Л. Ф. Апт и др.] ; под ред. В. Н. Корнева. — М. : Росийская акад. правосудия, 2013. — 558 с.

Ø Бабаева В. К. Теория государства и права : учебник / [В. К. Бабаев и др.] ; под ред. В. К. Бабаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2013. — 715 с.

Ø Бабкіна О. В. Теорія держави та права у схемах і визначеннях : навч. посіб. / О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка. — К. : МАУП, 2004. — 144 с.

Ø Багатомовний юридичний словник-довідник / І. О. Голубовська та ін. ; відп. ред. І. О. Голубовська. І. Ю. Штиченко. — К. : Київський університет, 2012. — 543 с.

Ø Беляева О. М. Теория государства и права в схемах: учебное пособие / О. М. Беляева. — М. : Эксмо, 2009. — 96 с.

Ø Беляева О. М. Теория государства и права в схемах и определениях : учебное пособие / О. М. Беляева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. — 311 с.

Ø Бережнов А. Г. Теория государства и права : учебник / [А. Г. Бережнов] ; под ред. М. Н. Марченко. — 6-е изд. — М. : Зерцало-М, 2013. — 708 с.

Ø Блажеев В. В. Основы права : учебное пособие / [В. В. Блажеев и др.] ; под ред. В. В. Блажеева. — М. : Проспект, 2013. — 384 с.

Ø Бойкова М. А. Діалектична методологія ефективного державотворення і прогнозування розвитку країни : монографія / М. А. Бойкова, О. Ф. Омельченко. — К. : К.І.С., 2011. — 128 с.

Ø Бостан С. К. Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії, практики : [монографія] / С. К. Бостан. — Запоріжжя : Дике поле, 2005. — 540 с.

Ø Братановский С. Н. Теория государства и права : курс лекций / С. Н. Братановский, Я. Р. Джамбалаев, А. Е. Епифанов. — М. : Юнити, 2013. — 214 с.

Ø Васильєв А. С. Теорія права і держави : підручник / А. С. Васильєв, І. В. Борщевський, В. В. Іванов, І. С. Канзафарова, Р. С. Притченко, В. І. Труба — Х. : Одіссей, 2007. — 447 с.

Ø Ведєрніков Ю. А. Теорія держави та права: навч. посібник / Ю. А. Ведєрніков, А. В. Папірна. — К. : Знання, 2008. — 333 с.

Ø Великий енциклопедичний юридичний словник / ред. Ю. С. Шемшученко. — К. : Юридична думка, 2007. — 992 с.

Ø Великий енциклопедичний юридичний словник. А-Я / за ред. Ю. С. Шемшученка. — 2-е вид., переробл. і допов. — К. : Юридична думка, 2012. — 1017 с.

Ø Венгеров А. Б. Теория государства и права : учебник / А. Б. Венгеров. — 10-е изд., стер. — М. : Омега-Л, 2014. — 607 с.

Ø Власов В. И. Теория государства и права : учебное пособие / В. И. Власов, Г. Б. Власова, С. В. Денисенко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2014 — 332 с.

Ø Воронцов Г. А. Теория государства и права : краткий курс : за три дня до экзамена / Г. А. Воронцов. — 5-е изд. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2014 — 158 с.

Ø Головатий С. Верховенство права : [монографія] : в 3 кн. / С. Головатий. — кн. 3 : Український досвід. — К. : Фенікс, 2006. — 1747 с.

Ø Гринюк Р. Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практична реалізація : монографія / Р. Ф. Гринюк. — К. : Ін Юре, 2004. — 386 с.

Ø Гришко О. М. Теорія держави і права : практикум / О. М. Гришко, В. І. Риндюк, Ю. М. Рижук ; за заг. ред. Ф. П. Шульженка. — К. : КНЕУ, 2013. — 308 с.

Ø Гриценко М. В. Теория государства и права : учебник / М. В. Гриценко, Н. И. Летушева. — 7-е изд., перераб. — М. : Академия, 2013. — 220 с.

Ø Гуков А. С. Теория государства и права в схемах и определениях : учебное пособие / А. С. Гуков. — М. : Финансовый ун-т, 2013. — 110 с.

Ø Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії: монографія / І. О. Кресіна, О. В. Скрипнюк, А. А. Коваленко, Є. В. Перегуда, О. М. Стойко та ін. ; за ред. І. О. Кресіної. — К. : Логос, 2007. — 314 с.

Ø Дорский Г. Ю. Теория государства и права : курс лекций / [Г. Ю. Дорский и др. ; под общ. ред. С. Л. Сергевнина, П. А. Оля]. — Санкт-Петербург : ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2013. — 431 с.

Ø Дудченко О. С. Теорія держави і права : навч.-метод. посіб. / О. С. Дудченко. — Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. — 99 с.

Ø Жинкин С. А. Теория государства и права : конспект лекций / С. А. Жинкин. — 17-е изд. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. — 218 с.

Ø Загальна теорія держави і права : підручник / за ред. М. В. Цвік, О. В. Петришин. — Х. : Право, 2011. — 584 с.

Ø Загальна теорія держави та права : навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисенков, В. П. Пастухов, О. Д. Тихомиров ; Ред. : В. В. Копєйчиков. — Вид. стереотип. — К. : Юрінком Інтер, 2001. — 317 с.

Ø Загальна теорія держави та права : навч. посіб. / В. В. Лемак. — Ужгород : ПП Медіум, 2003. — 251 с.

Ø Загальна теорія держави та права : навч. посіб. / Р. А. Калюжний, С. М. Тимченко, Н. М. Пархоменко, С. М. Легуша. — К. : Паливода А. В., 2007. — 296 с.

Ø Загальна теорія держави та права : навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою) / Л. А. Луць. — К. : Атіка, 2013. — 412 с.

Ø Загальна теорія держави та права: [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін. ; за ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. — Х. : Право, 2002. — 432 с.

Ø Зайчук О. В. Теорія держави та права. Академічний курс : підручник / О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 688 с.

Ø Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження : монографія / ред. : О. В. Зайчук ; С. В. Бобровник. — К. : ЮСТІНІАН, 2004. — 211 с.

Ø Зыков С. В. Актуальные проблемы правовой теории государства : учебное пособие / [С. В. Зыкова и др.] ; под ред. В. П. Малахова, А. И. Клименко. — М. : ЮНИТИ, 2013. — 181 с.

Ø Камінська Н. В. Словник міжнародно-правових термінів / Н. В. Камінська. — К. : КУТЕП, 2013. — 150 с.

Ø Кармаліта М. В. Теорія держави : навч. посіб. / М. В. Кармаліта, А. В. Старостюк. — Ірпінь : [б. в.], 2013. — 152 с.

Ø Карпунов В. М. Теорія держави та права : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В М. Карпунов. — 2-е вид. — Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. — 208 с.

Ø Кельман М. С. Загальна теорія держави та права : підручник / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. — К. : Кондор, 2006. — 477 с.

Ø Кириченко В. М. Теорія держави та права : модульний курс / В. М. Кириченко, О. М. Куракін. — К. : ЦУЛ, 2010. — 264 с.

Ø Комаров С. А. Общая теория государства и права : учебник / С. А. Комаров. — 7-е изд. — СПб. : Питер, 2008.— 512 с.

Ø Копєйчиков В. В. Загальна теорія держави та права : навч. посібник / В. В. Копєйчиков, А. М. Колодій, С. Л. Лисенков та ін. — К. : Юрінком Інтер, 2000. — 320 с.

Ø Копиленко О. Л. Загальна теорія держави та права (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції) : навч. посіб. / О. Л. Копиленко, О. В. Зайчук, А. П. Заєць, В. С. Журавський та ін. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 400 c.

Ø Коталейчук С. П. Теорія держави та права : навч. посіб. для підготов. до держ. іспитів / С. П. Коталейчук. — К. : КНТ, 2009. — 320 с.

Ø Котюк В. О. Загальна теорія держави та права : навч. посіб. / В. О. Котюк. — К. : Атіка, 2005.— 592 с.

Ø Кудрявцев Ю. А. Государственные режимы / Ю. А. Кудрявцев. — Санкт-Петербург : Юридический центр-Пресс, 2012. — 540 с.

Ø Кузьмін С. А. Теорія держави та права в питаннях і відповідях : посібник / С. А. Кузьмін, Д. М. Карпенко. — К. : Паливода А. В., 2010. — 128 с.

Ø Кузнецов И. А. Основы теории права и государства : учебное пособие / И. А. Кузнецов. — Волгоград : Волгоградского фил. ФГОБУ ВПО РАНХиГС, 2013. — 291 с.

Ø Кузнецов И. А. Теория государства и права : учебник / И. А. Кузнецов. — 4-е изд., доп. и перераб. — Волгоград : Волгоградского фил. ФГОБУ ВПО РАНХиГС, 2013. — 319 с.

Ø Кузько А. В. Теория государства и права : учебно-методическое пособие : [для студентов юридических факультетов] / А. В. Кузько. — Брянск : Ладомир, 2013. — 199 с.

Ø Кулапов В. Л. Теория государства и права : учебник / В. Л. Кулапов. — М. : КноРус, 2014. — 380 с.

Ø Лившиц Р. З. Теория права : учебник / Р. З. Лившиц. — 2-е изд. — М. : БЕК, 2001. — 224 с.

Ø Лук'янов Д. В. Теорія держави і права : посіб. для підготов. до держ. іспитів / [Д. В. Лук'янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова] ; за заг. ред. О. В. Петришина. — Х. : Право, 2012. — 190 с.

Ø Лушников А. М. Теория государства и права : базовый курс : учебное пособие / А. М. Лушников. — М. : Юрлитинформ, 2013. — 270 с.

Ø Малько А. В. Теория государства и права в вопросах и ответах : [учебно-методическое пособие] / А. В. Малько. — 5-е изд. — М. : Дело, 2014. — 350 с.

Ø Малько А. В. Теория государства и права : учебник / [А. В. Малько и др.] ; отв. ред. А. В. Малько. — 4-е изд., стер. — М. : КиноРус, 2014. — 400 с.

Ø Малько А. В. Теория государства и права : учебник для средних специальных учебных заведений / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. В. Шундиков. — М. : Норма, 2013. — 431 с.

Ø Малько А. В. Теория государства и права : элементарный курс / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. В. Шундиков. — 4-е изд., стер. — М. : КиноРус, 2013. — 239 с.

Ø Малахов В. П. Общая теория права и государства. К проблеме правопонимания : учебное пособие / В. П. Малахов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 143 с.

Ø Марченко М. Н. Теория государства и права : учебник для бакалавров / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. — М. : Проспект, 2014. — 432 с.

Ø Марченко М. Н. Теория государства и права в вопросах и ответах : учебное пособие / М. Н. Марченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 2014. — 239 с.

Ø Марченко М. Н. Теория государства и права : схемы с комментариями : учебное пособие / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. — М. : Проспект, 2014. — 198 с.

Ø Марченко М. Н. Теория государства и права : учебник / М. Н. Марченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 2013. — 636 с.

Ø Марчук В. М. Теорія держави і права : навч. посіб. / В. М. Марчук, О. В. Корольков. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. — 415 с.

Ø Матузов Н. И. Теория государства и права : [учебник] / Н. И. Матузов, А. В. Малько. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Дело, 2014. — 525 с.

Ø Мелехин В. А. Теория государства и права: учебник / В. А. Мелехин. — М. : Маркет ДС, 2007. — 640 с.

Ø Морозова Л. А. Теория государства и права : учебник / Л. А. Морозова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма, 2013. — 663 с.

Ø Мухаев Р. Т. Теория государства и права : учебник / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2014. — 584 с.

Ø Наливайко Л. Р. Державний лад України: теоретико-правова модель : монографія / Л. Р. Наливайко. — Х. : Право, 2009. — 600 с.

Ø Наливайко Л. Р. Політична функція Української держави: теоретико-правові та конституційно-правові засади : монографія / Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва. — К. : Хай-Тек Прес, 2013. — 316 с.

Ø Новик М. К. Теорія держави та права : практикум / М. К. Новик, В. А. Новик. — Житомир : Полісся, 2004. — 213 с.

Ø Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах / Отв. ред. М. Н. Марченко. — Т.1. — М. : Зерцало, 2002. — 528 с.

Ø Осауленко О. І. Загальна теорія держави та права : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. І. Осауленко. — К. : Істина, 2007. — 336 с.

Ø Пендюра М. М. Теорія держави і права : навч. посіб. / М. М. Пендюра. — К. : О. С. Ліпкан, 2013. — 302 с.

Ø Перевалов В. Д. Теория государства и права : учебник / В. Д. Перевалов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2013. — 428 с.

Ø Письменицький А. А. Теорія держави та права : навч. посіб. / А. А. Письменицький, Д. В. Слинько, А. С. Спаський. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. — 242 с.

Ø Пихтін М. П. Теорія держави та права : термінол. слов. / М. П. Пихтін, В. В. Галунько, М. М. Новіков, М. М. Новікова та ін. — Херсон : Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т, 2011. — 262 с.

Ø Погребной И. М. Государственный (выпускной) экзамен по теории государства и права : пособие по подготовке / И. М. Погребной, А. М. Шульга. — Х., : Рубикон, 1997. — 126 с.

Ø Погребной И. М. Теория права : учебное пособие / И. М. Погребной. — 3-е изд., испр. и доп. — Х. : Основа, 2003. — 128 с.

Ø Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності : монографія / Оніщенко Н. М. та ін. ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. — К. : Кондор, 2012. — 614 с.

Ø Правові системи сучасності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Ю. С. Шемшученка. — К. : Юридична думка, 2012. — 490 с.

Ø Проблеми модернізації політичних систем сучасності : монографія / М. І. Панов (кер. авт. кол.), Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян та ін. ; за заг. ред. Л. М. Герасіної, О. Г. Данильяна. — Х. : Право, 2008. — 320 с.

Ø Протасов В. Н. Теория государства и права : учебник / В. Н. Протасов. — М. : Юрайт, 2014. — 494 с.

Ø Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. 5-те вид. зі змінами / П. М. Рабінович. — 5-те вид. зі змінами. — К. : Атіка, 2001. — 176 с.

Ø Радько Т. Н. Теория государства и права в схемах и определениях: учебное пособие / Т. Н. Радько. — М. : Проспект, 2011. — 135 с.

Ø Радько Т. Н. Хрестоматия по теории государства и права / под общей ред. И. И. Лизиковой. — 2-е изд. — М. : Проспект, 2009. — 720 с.

Ø Радько Т. Н. Теория государства и права : учебник / Т. Н. Радько, В. В. Лазарев, Л. А. Морозова. — М. : Проспект, 2014. — 562 с.

Ø Радько Т. Н. Теория государства и права в схемах и определениях : учебное пособие / Т. Н. Радько. — М. : Проспект, 2014. — 175 с.

Ø Рассказов Л. П. Теория государства и права : учебник / Л. П. Рассказов. — 6-е изд. — М. : РИОР, 2014. — 473 с.

Ø Рассолов М. М. Актуальные проблемы теории государства и права : учебное пособие / [М. М. Рассолов и др.] ; под ред. А. И. Бастрыкина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 471 с.

Ø Романенкова Е. Н. Теория государства и права : конспект лекций : [учебное пособие] / Е. Н. Романенкова. — М. : Проспект, 2014. — 94 с.

Ø Рудик П. А. Основи теорії держави : навч. посіб. / П. А. Рудик. — К. : Алерта, 2013. — 206 с.

Ø Самоленский М. Б. Теория государства и права : учебник / М. Б. Смоленский. — М. : ИНФРА-М, 2013. — 270 с.

Ø Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій) : навч. посіб. / М. Й. Сидоренко. —2-ге вид., переробл. і допов. — К. : Ун-т «Україна», 2013. — 197 с.

Ø Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун. — 4-те вид., допов. і переробл. — К. : Правова єдність, 2013. — 524 с.

Ø Скірський І. В. Теорія держави та права : навч. посіб. / І. В. Скірський. — Вінниця : [Б. В.], 2006. — 292 с.

Ø Словник юридичних термінів і понять : навч. посіб. / [В. Г. Гончаренко та ін.] ; за ред. В. Г. Гончаренка та З. В. Ромовської. — К. : Юстініан, 2013. — 597 с.

Ø Субботін В. М. Теорія держави та права : навч. посіб. / В. М. Субботін, О. В. Філонов, Л. М. Князькова, І. Я. Тодоров. — К. : Знання, 2005. — 327 с.

Ø Сухонос В. В. Теорія держави та права : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Сухонос. — Суми : Ун-ка кн., 2005. — 536 с.

Ø Теория государства и права : краткий курс : за три дня до экзамена / Г. А. Воронцов. —5-е изд. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. — 158 с.

Ø Теория государства и права : курс лекций / С. Н. Братановский, Я. Р. Джамбалаев, А. Е. Епифанов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 214 с.

Ø Теория государства и права : схемы с комментариями : учебное пособие / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. — М. : Проспект, 2014. — 198 с.

Ø Теория государства и права : учебник / А. Б. Венгеров. — 10-е изд., стер. —М. : Омега, 2014. — 607 с.

Ø Теория государства и права : учебник / Л. Ф. Апт и др. ; под ред. В. Н. Корнева. — М. : Российская акад. правосудия, 2013. — 558 с.

Ø Теория государства и права : учебник / В. К. Бабаев и др. ; под ред. В. К. Бабаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2013. — 715 с.

Ø Теория государства и права : учебник / Н. И. Матузов, А. В. Малько. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Дело, 2014 — 525 с.

Ø Теория государства и права : учебник для вузов / Под ред. В. М. Корельского, В. Д. Перевалова. — 2-е изд. — М. : ИНФРА М-НОРМА, 2002. — 616 с.

Ø Теория государства и права : учебник для студентов вузов / [А. В. Малько и др.] ; отв. ред. А. В. Малько. — 4-е изд. — М. : КноРус, 2014 — 400 с.

Ø Теория государства и права : учебное пособие / В. И. Власов, Г. Б. Власова, С. В. Денисенко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. — 332 с.

Ø Теория государства и права : учебное пособие / А. М. Лушников. — Ярославль : Акад. МУБиНТ, 2012. — 239 с.

Ø Теория государства и права : учебное пособие для курсантов и слушателей / [В. П. Балан и др.]. — Воронеж : Науч. кн., 2012. — 217 с.

Ø Теория государства и права в вопросах и ответах : учебно-методическое пособие / А. В. Малько. — 5-е изд. — М. : Дело, 2014. — 350 с.

Ø Теория государства и права в вопросах и ответах : учебное пособие / М. Н. Марченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 2014. — 239 с.

Ø Теория государства и права в схемах и определениях : учебное пособие / О. М. Беляева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. — 311 с.

Ø Теория государства и права: учебник для студентов высших учебных заведений / Л. П. Рассказов — М. : РИОР, 2014. — 400 с.

Ø Теория права и государства : материалы для подготовки к тестированию и устному ответу на экзамене : учебное пособие / А. В. Бориев. — Нальчик : Тетраграф, 2013. — 354 с.

Ø Теорія держави і права : навч. посіб. / [С. К. Бостан та ін.]. — К. : Академія, 2013. — 346 с.

Ø Теорія держави і права : навч. посіб. для підготовки до державних іспитів / О. В. Петришин; за заг. ред. О. В. Петришина. — 2-ге вид., зі змінами й допов. — К. : Прецедент, 2014. — 208 с.

Ø Теорія держави і права : підручник / О. В. Петришин та ін. ; за ред. О. В. Петришина. — Х. : Право, 2014. — 366 с.

Ø Теорія держави і права : посіб. для підготов. до держ. іспитів / Д. В. Лук'янов та ін. ; за заг. ред. О. В. Петришина. — Х. : Право, 2013. — 202 с.

Ø Теорія держави та права (для підготовки до державного іспиту) : навч. посіб. / Л. П. Самофалов, А. В. Старостюк, О. В. Чернецька, В. С. Шилінгов. — Ірпінь : Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, 2007. — 198 с.

Ø Теорія держави та права : навч. посіб. / О. М. Головко [та ін.] ; за заг. ред. І. М. Погрібного. — Х. : ХНУВС, 2010. — 277 с.

Ø Тодика Ю. М. Конституційні засади формування правової культури : монографія / Ю. М. Тодика — Х. : РАЙДЕР, 2001. — 160 с.

Ø Хахуліна К. С. Теорія держави та права в схемах та визначеннях : навч. посіб. / К. С. Хахуліна, В. А. Малига, І. В. Стаднік. — Донецьк : Донбас, 2011. — 340 с.

Ø Хропанюк В. Н. Теория государства и права : учебник / В. Н. Хропанюк. — 3-е изд. — М. : ОМЕГА-Л, 2008. — 336 с.

Ø Черданцев А. Ф. Теория государства и права : учебник для вузов / А. Ф. Черданцев. — М. : Юристъ, 2003. — 393 с.

Ø Чиркин В. Е. Государствоведение : учебник для магистрантов / В. Е. Чиркин. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Московский психолого-социальный ун-т ; Воронеж : НПО «МОДЭК», 2012. — 479 с.

Ø Шестопалова Л. Теорія права та держави : навч. посібник / Л. Шестопалова. — К. : Паливода А. В., 2012. — 256 с.

Ø Энциклопедический юридический словарь / [В. Н. Додонов и др.]. — 2-е. изд. — М. : ИНФРА-М, 1999. — 367, [1] с.

Ø Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 1 : А-Г. — 672 с.

Ø Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1999. — Т. 2 : Д-Й. — 744 с.

Ø Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2001. — Т. 3 : К-М. — 792 с.

Ø Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 4 : Н-П. — 720 с.

Ø Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 5 : П-С. — 736 с.

Ø Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 6 : Т-Я. — 768 с.

Ø Юридичний енциклопедичний словник: в 6 т. / за заг. ред : Ю. С. Шемшученко. — К. : Юридична думка, 2012. — 1020 с.

Ø Якушев А. В. Теория государства и права: лекции для подготовке к сдаче экзаменов / А. В. Якушев. — М. : А-Приор, 2007. — 192 с.

Ø Ямбушев Ф. Ш. Теория государства и права : учебное пособие / Ф. Ш. Ямбушев, Н. Г. Тараканова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Саранск : Принт-Издат, 2013. — 315 с.


ТЕМА 1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Семінарське заняття – 4 год.

1. Поняття та система теорії держави і права, її об’єкт, предмет, ознаки.

2. Функції теорії держави і права: поняття, види та їх характеристика.

3. Методологія і методи в пізнанні держави і права.

3.1. Загальні (філософські) підходи до дослідження держави і права.

3.2. Загальнонаукові методи пізнання держави і права.

3.3. Спеціальні та власні методи правознавства.

4. Понятійно-категоріальний апарат і концепція теорії держави і права.

5. Місце теорії держави і права в системі юридичних наук.

6. Теорія держави і права та суспільні науки: питання взаємодії.

7. Теорія держави і права як навчальна дисципліна: поняття, система, завдання.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.