Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

МетОДи ВСтанОВЛення БУДОВи ОрГанІЧних СПОЛУК

випромінювання в ближній ультрафіолетовій та видимій ділянках, що зв'язано з п—~п*- або п9-я*-переходами. Розрізняють хромофори ізольовані і кон 'юговані. До перших належать угруповання з одним кратним зв'язком

/С=с^, — с=с—, /С=о, /С=іч—, — с=іч, —N=14—, —N=0, — ^ ,

до других — системи з кон'югованими кратними зв'язками:


       
 
   
 

с=сн—сн=с(, /С=сн—с=о,

* а* (МО) ті* (МО) о
л(МО) ті(МО) ст(МО)

 

 

 

 

 

 

 

;  
1       1 і  
    і \    
(/?-»7С*)     (л-»о*)    
і \  
        (П -> 7С*)  
  і    

(ст


тощо.

Збуджений стан молекули

Основний стан молекули


Рис. 7.2. енергетична діаграма молекулярних орбіталей і типи електронних переходів у молекулах

як видно з табл. 7.2, у молекулах з кон'югованими хромофорами поглинання відбувається в більш довгохвильовій ділянці спектра і з більшою інтенсивністю, ніж в аналогічних системах з ізольованими хромофорами. Максимум поглинання хромофора в певних межах може змінюватися залежно від його оточення, тобто від будови молекули. До збільшення довжини хвилі і підвищення інтенсивності поглинання приводить включення в систему хромофора так званих ауксохромів — груп, які містять гетероатом з неподіленими парами електронів, наприклад —H2, —H, —H (див. табл. 7.2).

Особливу структуру електронних спектрів мають ароматичні сполуки, де кон'югована система замкнена в цикл. Так, бензен має три смуги поглинання, зумовлені я—-я*-переходами, найбільш довгохвильова з яких має Хтах = 255 нм (є = 220). Уведення в бензенове кільце різних замісників приводить до згладжу­вання тонкої структури і невеликого зсуву смуги поглинання в довгохвильову область.

У цілому для характеристики спектральних змін хромофора, викликаних моди­фікацією структури або заміною розчинника, використовують спеціальну терміно­логію: зсув смуги поглинання вбік великих довжин хвиль називають батохромним зміщенням; зсув смуги поглинання вбік менших довжин хвиль — гіпсохромним зміщенням; збільшення інтенсивності поглинання — гіперхромним ефектом; змен­шення інтенсивності поглинання — гіпохромним ефектом.Глава 7


Таблиця 7.2

Параметри електронних спектрів деяких органічних сполук


Сполука*


Хромофор


Тип переходу


 


н,с=сн,


\с_с/10 000


 


н,с=сн—сн=сн,


 

т?

)с=с-с=с(20 900


 


Н,С=СН

=гн—!м^ 2

-^с2н5


\с_с/
 


сн,—с=сн


—с=с—
 


сн,


 

н

—с^1


с=о


160 293


20 000 12


 


Н2С=СН—


СН


с=с—с=о


230 327


12 600 40


 


О


С=О


187 271


1000 16


 


183 203 255


46 000


 


Н-ГШ,і


234 286


8300 1500


71-»-71*


* Пунктирною лінією відмічено ауксохроми.


зо
І20
о

Я, нм 400 350 300 250 225

           
         
    £•25   є  
         
    \      
    \   \  
> / V V

25 ЗО 35 40 45 V ■ 103, см"1

Рис. 7.3. електронний спектр поглинання

антрацену


електронні спектри переважно вимірю­ють у розведених розчинах, застосовуючи розчинники, які не поглинають вище 200 нм. цим умовам відповідають насичені вуглевод­ні, вода, спирти, етери тощо. При досліджен­ні електронних спектрів вимірюють оптичну густину розчину:

де I0 — інтенсивність світлового потоку, що падає на речовину;

/ — інтенсивність потоку, що пройшов через речовину.

За законом Бугера—ламберта—Бера

В = есі,

де с — концентрація речовини в розчині, моль/л;

/ — товщина шару розчину, см;

є — коефіцієнт пропорційності, так зва­ний «молярний коефіцієнт поглинання».


метОДи ВСтанОВЛення БУДОВи ОрГанІЧних СПОЛУКМолярний коефіцієнт поглинання є служить мірою поглинальної здатності молекули і є величиною, характеристичною для кожної речовини.

електронний спектр поглинання, отриманий автоматично або записаний за точками, має вигляд графіка, де по осі абсцис відкладається енергія випроміню­вання (зазвичай довжина хвилі або хвильове число), а по осі ординат — молярний коефіцієнт поглинання є (рис. 7.3).

електронна спектроскопія застосовується для ідентифікації сполук, досліджен­ня будови і кількісного аналізу.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.