Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

АЛІФатиЧнІ ВУГЛеВОДнІ. аЛКанииСО + (2и+ 1)Н2-2ЕЕ-+ СпН2п + 2 + иН2О

Синтез Фішера—Тропша застосовують у промисловості для одержання синте­тичного бензину та окремих вуглеводнів.

Каталітичне гідрування алкенів і алкінів.Реакція перебігає за нормальних умов у присутності каталізаторів Pt, Pd або Ni:

сн3—с=с—сн3 Н2' >сн3—сн=сн—сн3 Н2' >сн3—сн2—сн2—сн3

2-бутин 2-бутен бутан

Взаємодія галогеналканів з металічним натрієм.Метод відомий як реакція Вюрца (1855) полягає в обробці галогеналканів (переважно йодидів і бромідів) надлишком натрію:

2СН3—I + 2N a*- СН3—СН3 + 2Ш\

йодометан етан

Реакція проходить через стадію утворення металорганічних сполук:

СН3—I + —► СН3Ка +

метилнатрій

а + СН3—I —► СН3—СН3

якщо як вихідні речовини використовують два різних галогеналкани, то в ре­зультаті реакції утворюється суміш трьох вуглеводнів:

сн-і + сн3-сн2-і ^

—► сн3—сн3 + сн3—сн2—сн3 + сн3—сн2—сн2—сн3

етан пропан бутан

Замість натрію в цій реакції можуть бути використані й інші метали (Zn, Мg, Li). Найлегше реакція Вюрца проходить з первинними йодалканами, важче з бром- і хлоралканами. Вторинні і третинні галогенопохідні вуглеводнів в умовах реакції Вюрца практично не утворюють алканів. У цьому випадку утворюються переважно алкени. Реакція рідко використовується в синтетичних цілях через на­явність побічних процесів (елімінування, перегрупування).

Сплавлення солей карбонових кислот з лугами.як вихідні речовини зазвичай використовують солі карбонових кислот з лужними або лужноземельними мета­лами і натрій або барій гідроксиди з додаванням натронного вапна. При сплав­ленні утворюється алкан, що має на один атом Карбону менше, ніж у вихідній кислоті:

СН3—СН2—СОСЖа + КаОН -*-► СН3—СН3 +

натрій пропіонат

Взаємодія металорганічних сполук з водою.При дії води на металорганічні сполуки літію, Натрію, Магнію або цинку розривається зв'язок метал—Карбон з утворенням вуглеводнів:

сн3—сн2м§і + нон —► сн3—сн3 + м§(он)і

етилмагніййодид етан

Дією води на алюміній карбід добувають метан:Глава 9


 


А14С3


12Н2О


3CH46 + 4Al(OH)35


електроліз водних розчинів солей карбонових кислот.Частіше використовують натрієві і калієві солі карбонових кислот:


2СН3СОО

натрій ацетат


2О


електроліз


СН3—СН3


NaO


2 + 2


+2


На аноді ацетат-іон СН3СОСГ віддає один електрон, перетворюючись у нестій­кий вільний радикал, який розпадається на карбон(IV) оксид і вільний метильний радикал. Метильні радикали димеризуються з утворенням етану:


2СН3СОО


2СН3СОО' -


2СО,


ген;


СН3—СН3


На катоді утворюються водень і гідроксид відповідного лужного металу.

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

За звичайних умов чотири перших представники гомологічного ряду алканів — газоподібні речовини; нормальні алкани, які містять від 5 до 17 атомів Карбо­ну,— рідини, наступні гомологи — тверді речовини (табл. 9.3).

Таблиця 9.3 Фізичні характеристики деяких алканів

 

 

 

Формула Назва Температура, °С
плавлення кипіння
СН4 Метан -182,6 -161,6
СН3СН3 Етан -183,3 -88,5
СН3СН2СН3 Пропан -187,1 -42,2
СН3(СН2)2СН3 Бутан -138,4 -0,5
СН3СН(CH3)СН3 2 - Метилпропан -159,6 -11,7
СН3(СН2)3СН3 Пентан -129,7 36,1
СН3СН(СН3)СН2СН3 2 - Метилбутан -159,9 27,8
СН3C(СН3)3 2,2-Диметилпропан -16,6 9,5
СН3(СН2)4СН3 Гексан -94,0 68,7
СН3(СН2)5СН3 Гептан -90,5 98,4
СН3(СН2)8СН3 Декан -29,7 174,1
СН3(СН2)13СН3 Пентадекан 270,7
СН3(СН2)18СН3 Ейкозан 36,4 345,1

У гомологічному ряду алканів у міру збільшення молекулярної маси зростають температури плавлення і кипіння. Температури кипіння ізомерів з розгалуженим вуглецевим ланцюгом більш низькі порівняно з алканами нормальної будови. Газоподібні і тверді алкани не мають запаху, рідкі — мають характерний «бензи­новий» запах. Усі алкани легші за воду і практично не розчиняються в ній. Але вони добре розчиняються в неполярних розчинниках — діетиловому етері, те-


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.