Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Оскарження дій чи бездіяльності органів Державної виконавчої службиСкарги на дії чи бездіяльність органів Державної виконавчої служби щодо виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів можуть бути подані стягувачем, боржником або прокурором протягом десяти днів з дня вчинення оскаржуваної дії, або з дня, коли зазначеним особам стало про неї відомо, або з дня, коли дія мала бути вчинена.

Скарги на дії органів Державної виконавчої служби розгляда­ються господарським судом, про час і місце якого повідомляють­ся ухвалою стягувач, боржник чи прокурор та орган виконання су­дових рішень. Неявка боржника, стягувача, прокурора чи пред­ставника органу Державної виконавчої служби в судове засідання не є перешкодою для розгляду скарги.

За результатами розгляду скарги виноситься ухвала, яка надси­лається стягувачеві, боржникові та органові виконання судових рішень. Ухвалу може бути оскаржено у встановленому цим Ко­дексом порядку.

Поворот виконання рішення, постанови

Якщо виконані рішення або постанова змінені чи скасовані і прийнято нове рішення про повну або часткову відмову в позові, або провадження у справі припинено, або позов залишено без роз­гляду, боржникові повертається все те, що з нього стягнуто на ко­ристь стягувача за зміненими чи скасованими у відповідній части­ні рішенням, постановою.

Видача наказу про повернення стягнутих грошових сум, майна або його вартості провадиться господарським судом за заявою боржника, до якої додається довідка, підписана керівником чи за­ступником керівника і головним (старшим) бухгалтером, про те, що суму, стягнуту за раніше прийнятим рішенням, списано уста­новою банку або майно вилучено державним виконавцем.

Якщо не виконані рішення або постанова змінені чи скасовані і прийнято нове рішення про повну або часткову відмову в позові, або'провадження у справі припинено, або заяву залишено без роз­гляду, господарський суд виносить ухвалу про повне або часткове

припинення стягнення за зміненими чи скасованимяу вддвовідній

частині рішенням, постановою.

Провадження у справах за участю іноземних підприємств і організацій.

Процесуальні права іноземних підприємств і організацій

Іноземні підприємства і організації мають право звертатися до господарських судів згідно з встановленою підвідомчістю і під­судністю господарських спорів за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Іноземні підприємства і організації мають процесуальні права і обов'язки нарівні з підприємствами і організаціями України.

Законодавством України можуть бути встановлені відповідні обмеження щодо підприємств і організацій тих держав, законо­давством яких обмежуються процесуальні права підприємств або організацій України.

Компетенція господарських судів у спра­вах за участю іноземних підприємств І організацій

Господарські суди розглядають справи за участю іноземних підприємств і організацій, якщо місцезнаходження відповідачанатериторії України.

Підвідомчість і підсудність справ за участю іноземних підпри­ємств і організацій визначається за правилами, встановленими статтями 12-17 цього Кодексу.

Господарські суди мають право також розглядати справи за участю іноземних підприємств і організацій, якщо:

І) місцезнаходженням філії, представництва, іншого відособ­леного підрозділу іноземного підприємства чи організації є тери­торія України;

2) іноземне підприємство чи організація має на території Укра­їни нерухоме майно, щодо якого виник спір.

Судовий імунітет

Подання до господарського суду позову до іноземної держави, залучення її до участі у справі як третьої особи, накладення ареш­ту на майно або грошові кошти, що належать іноземній державі і знаходяться на території України, а також застосування щодо неї інших заходів забезпечення позову, звернення стягнення на майно іноземної держави в порядку примусового виконання судового рішення господарського суду допускається лише за згодою ком­петентних органів відповідної держави, якщо інше не передбаче­но законами України або міжнародними договорами України, зго­да на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Судовий імунітет міжнародних організацій визначається зако­нодавством України і міжнародними договорами України.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.