Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Порядок і строки розгляду претензіїПретензія підлягає розгляду в місячний строк, який обчис­люється з дня одержання претензії.

В тих випадках, коли обов'язковими для обох сторін правила­ми або договором передбачено право перепровірки забракованої продукції (товарів) підприємством-виготовлювачем, претензії, пов'язані з якістю та комплектністю продукції (товарів), розгляда­ються протягом двох місяців.

Якщо до претензії не додано всі документи, необхідні для її розгляду, вони витребуються у заявника із зазначенням строку їх подання, який не може бути менше п'яти днів, не враховуючи ча­су поштового обігу. При цьому перебіг строку розгляду претензії зупиняється до одержання витребуваних документів чи закінчен­ня строку їх подання. Якщо витребувані документи у встановле­ний строк не надійшли, претензія розглядається за наявними до­кументами.

При розгляді претензії підприємства та організації в разі необ­хідності повинні звірити розрахунки, провести судову експертизу або вчинити інші дії для забезпечення досудового врегулювання спору.

Підприємства та організації, що одержали претензію, зобов'яза­ні задовольнити обгрунтовані вимоги заявника.

Повідомлення заявника про результати роз­гляду претензії

Про результати розгляду претензії заявник повідомляється у письмовій формі.

У відповіді на претензію зазначаються:

а) повне найменування і поштові реквізити підприємства, орга­нізації, що дають відповідь, та підприємства чи організації, яким надсилається відповідь; дата і номер відповіді; дата і номер пре­тензії, на яку дається відповідь;

б) коли претензію визнано повністю або частково, - визнана су­ма, номер і дата платіжного доручення на перерахування цієї суми

чи строк та засіб задоволення претензії, якщо вона не підлягає грошовій оцінці;

в) коли претензію відхилено повністю або частково, - мотиви відхилення з посиланням на відповідні нормативні акти і доку­менти, що обґрунтовують відхилення претензії;

г) перелік доданих до відповіді документів та інших доказів.

Коли претензію відхилено повністю або частково, заявникові повинно бути повернуто оригінали документів, одержаних з претензією а також надіслано документи, що обґрунтовують відхи­лення претензії, якщо їх немає у заявника претензії.

Відповідь на претензію підписується повноважною озобою підприємства, організації або їх представником та надсилається рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

Якщо у відповіді про визнання претензії не повідомляється про перерахування визнаної суми, заявник претензії по закінченні 20 днів після одержання відповіді має право пред'явити до банку розпорядження про списання у безспірному порядку визнано? боржником суми. До розпорядження додається відповідь боржни­ка, а якщо в ній не зазначено розмір визнаної суми, то до розпо­рядження додається також копія претензії.

Установи банку зобов'язані приймати розпорядження про без-спірне списання коштів і в тих випадках, коли боржник, визнавши претензію, просить з різних причин не стягувати з нього визнану суму.

За необгрунтоване списання у безепірному порядку претензій­ної суми винна сторона сплачує другій стороні штраф у розмірі 10 процентів від списаної суми.

Відповідальність за порушення строків роз­гляду претензії

В разі порушення строків розгляду претензії, встановлених статтею 7 цього Кодексу, чи залишення її без відповіді господар­ський суд при вирішенні господарського спору має право стягти в доход державного бюджету з підприємства, організації, що при­пустилися такого порушення, штраф у розмірі 2 процентів від суми претензії, але не менш як 5 розмірів неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більш як 100 розмірів неоподат­ковуваних мінімумів доходів громадян.

Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають під чає укладення певної кате­горії господарських договорів

Спори, що виникають при укладенні господарських договорів, можуть бути подані на вирішення господарського суду.

Досудове врегулювання апорій: що виникають у разі зміни та розірвання певної категорії гос­подарських договорів

Підприємство чи організація, які вважають за необхідне зміни­ти чи розірвати договір, зазначений у частині другій статті 5 цього Кодексу, надсилають пропозиції про це другій стороні за догово­ром.

Підприємство, організація, які одержали пропозицію про зміну чи розірвання договору, повинні відповісти на неї не пізніше 20 днів після одержання пропозиції. Якщо підприємства і орга­нізації не досягли згоди щодо зміни чи розірвання договору, а та­кож у разі неодержання відповіді у встановлений строк з ураху­ванням часу поштового обігу заінтересована сторона має право передати спір на вирішення господарського суду.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.