Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Вимоги до знань та умiньАнотацiя дисциплiни

Навчальна дисциплiна передбачає вивчення кола питань щодо органiзацiї росподарських судiв, досудове урегулювання господарських спорiв, пiдвiдомчостi господарських спорiв, учасникiв господарського процесу, доказiв в господарському процесi, порядку подання позову та порушення провадження у справi, вирiшення господарських спорiв, рiшень, ухвал та постанов господарського суду та їх виконання.

 

Вимоги до знань та умiнь

Знати:

структуру господарських судiв, їх компетенцiю та пiдвiдомчiсть господарських спорiв; порядок досудового урегулювання спорiв;

порядок вирiшення господарських спорiв та виконання рiшень, ухвал, постанов господарського суду.

Умiти:

тлумачити та застосовувати норми господарського процесуального права, роз'яснення президiї Вищого господарського суду України;

приймати процесуальнi рiшення в рiзноманiтних процесуальних ситуацiях;

складати претензiї, позовнi заяви та iншi процесуальнi актидокументи.

«Господарський процес ”

Реформування економічних відносин в Україні, запровад­ження та поступовий розвиток ринкових засад господарювання об'єктивно обумовили необхідність перегляду форм та методів здійснення господарського судочинства по вирішенню числен­них спорів та конфліктів, які не можуть не виникати у процесі підприємницької діяльності. Саме для забезпечення рівності прав та обов'язків усіх її учасників незалежно від форми власності їх майна, реального зламу державної монополії на засоби вироб­ництва, розвитку здорової конкуренції та обмеження монополі­зму протягом 1991-1992 рр. в нашій державі були здійснені захо­ди по створенню системи господарських судів як організаційно окремої ланки судової влади. Їх головним завданням як раз і стало шляхом врегулювання конкретних економічних конфліктів, захисту порушених прав та законних інтересів усіх учасників підприємницької діяльності сприяти реалізації та вдосконален­ню нових принципів господарювання.

Саме з врахуванням цього і було розроблено Господагський процесуальний кодекс України, як звід єдиних за характером та змістом правил, що регулюють господарське судочинство, визна­чають основні принципи діяльності господарських судів, забезпе­чують повне, всебічне та об'єктивне дослідження всіх фактич­них обставин спорів.

Верховна Рада України у червні 2001року відповідно до прогами судової реформи прийняла пакет законів, якими внесено суттеві зміни та доповнення до законів України що регулюють судрву систему нашої держави, зокрема до Законону України “Про арбітражний суд”, а також до Арбітражного процесуального кодексу України, який перейменовано на Господарський процесуальний кодекс України. Норми кодексу передбачили сучасні можли­вості захисту прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяль­ності, як то колегіальний склад суддів для вирішення найбільш складних видів справ, скорочення строків досудового врегулювання спорів, набуття рішеннями законної сили негайно після їх прийняття при збільшенні терміну (на відміну від криміналь­ного та цивільного судочинства) на оскарження рішень та пере­вірку їх у порядку нагляду. Практика вирішення господарських спорів відповідно до норм кодексу підтвердила їх об'єктивну доцільність, оскільки лише один відсоток від загального числа прийнятих щорічно господарськими судами України рішень чи ухвал змінюється або скасовується при їх перевірці.Проте в умовах здійснення у нашій державі судово-правової реформи, певної нестабільності законодавчих актів, що регулю­ють господарські відносини, досить невисокого рівня суспільної правосвідомості та правової освідомленності одним з актуаль­них питань застосування господарського процесуального законо­давства залишається забезпечення дотримання процесуальних форм. Відсутність необхідного прошарку юристів, які спеціалі­зуються лише у господарському судочинстві, залучення до ньо­го осіб, що не мають достатньої практики застосування норм господарского процесуального кодексу України (хоча вони і вик­ладені у можливо простій формі, але все ж таки мають свої певні особливості), обумовили необхідність відповідного роз'яснення практики застосування цих норм. Згідно з законом “Про господарські суди” таке право має Вищий господарський суд України, який на основі узагальнення та аналізу судової практики засто­сування норм матеріального та процесуального законодавства видає керівні роз'яснення, що є обов'язковими для господарських судів та підприємств, організацій, державних та інших органів, посадових осіб. Такі роз'яснення затверджуються постановами пленуму Вищого господарського суду України та доводяться до відома зацікавлених осіб через засоби масової інформації, а та­кож іншими способами, встановленими законодавством. І хоча приймаються усі необхідні заходи для поширення цієї вкрай важливої та необхідної для керівників суб'єктів підприємниць­кої діяльності, інших учасників господарсько-судового процесу інформації, практика свідчить, що застосовується вона ще недо­статнім чином. На теперішній час діє більше сімдесяти постанов пленуму Вищого господарського суду України, які містять керівні роз'яс­нення щодо застосування норм процесуального законодавства при розгляді господарських та інших, пов'язаних з підприєм­ницькою діяльністю, спорів. Вони спрямовлені на конкретиза­цію та деталізацію законодавчих актів і повинні застосовуватися як при підготовці позовних матеріалів, так і їх судовому розг­ляді. Знання цих роз'яснень дозволяє уникнути відповідних помилок, забезпечити дотримання норм чинного законодавства та процесуальної форми господарського судочинства.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.