Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Зупинення провадження у справі та його поновленняГосподарський суд зупиняє провадження у справі в разі немож­ливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею ін­шої справи органом, що вирішує господарські спори, або відпо­відного питання компетентними органами.

Господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках:

1) призначення господарським судом судової експертизи;

2) надсилання господарським судом матеріалів до слідчих ор­ганів;

3) заміни однієї з сторін її правонаступником внаслідок реорга­нізації підприємства, організації.

Господарський суд поновлює провадження у справі після усу­нення обставин, що зумовили його зупинення.

Про зупинення провадження у справі та його поновлення вино­ситься ухвала.

Ухвалу про зупинення провадження може бути оскаржено.

Господарський суд припиняє провадження у справі, якщо:

1) спірне підлягає вирішенню в господарських судах України;

І1) відсутній предмет спору;

2) є рішення господарського суду або іншого органу, який в ме­жах своєї компетенції вирішив господарський спір між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав;

3) заявник не вжив заходів досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу, і можливість та­кого врегулювання втрачена;

4) позивач відмовився від позову і відмову прийнято господар­ським судом;

5) сторони уклали угоду про передачу даного спору на ви­рішення третейського суду;

6) підприємство чи організацію, які є сторонами, ліквідовано;

7) сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господар­ським судом.

У випадках припинення провадження у справі повторне звер­нення до господарського суду зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав не допускається.

Про припинення провадження у справі виноситься ухвала, в якій мають бути вирішені питання про розподіл між сторонами господарських витрат, про повернення державного мита з бюдже­ту, а також можуть бути розв'язані питання про стягнення штра­фів, передбачених у пунктах 4 і 5 частини другої статті 83 цього Кодексу.

Ухвалу про припинення провадження в справі може бути оскар­жено.

Залишення позову без розгляду

Господарський суд залишає позов без розгляду, якщо:

1) позовну заяву підписано особою, яка не має права підписува­ти її, або особою, посадове становище якої не вказано;

2) у провадженні господарського суду або іншого органу, який діє в межах своєї компетенції, є справа з господарського спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав;

3) позивач не вжив заходів досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу, і можливість такого врегулювання не втрачена;

4) позивач не звертався до установи банку за одержанням з від­повідача заборгованості, коли вона відповідно до законодавства мала бути одержана через банк;

5) позивач без поважних причин не подав витребувані госпо­дарським судом матеріали, необхідні для вирішення спору, або представник позивача не з'явився на виклик у засідання господар­ського суду і його нез'явлення перешкоджає вирішенню спору;

6) громадянин відмовився від позову, який було подано у його інтересах прокурором.

Про залишення позову без розгляду виноситься ухвала, в якій можуть бути вирішені питання про розподіл між сторонами гос­подарських витрат, про повернення державного мита з бюджету, а також про стягнення штрафів, передбачених у пунктах 4 і 5 части­ни другої статті 83 цього Кодексу.

Ухвалу про залишення позову без розгляду може бути оскаржено.

Після усунення обставин, що зумовили залишення позовубезрозгляду, позивач має право знову звернутися з нею до господар­ського суду в загальному порядку.

Протоколи

У судовому засіданні, а також про огляд і дослідження письмових або речових доказів у місці їх знаходження складається протокол. У протоколі судового засідання зазначаються:

1) рік, місяць, число і місце судового засідання;

2) найменування суду, що розглядає справу, та склад суду;

3) номер справи і найменування сторін;

4) відомості про явку в судове засідання представників сторін, інших учасників судового процесу або про причини їх неявки;

5) відомості про роз'яснення господарським судом сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їх процесуальних прав і обов'язків, зокрема, права заявляти відводи, та попередження пе­рекладача про відповідальність за завідомо неправильний пере­клад, судового експерта - за дачу завідомо неправильного виснов­ку або відмову від дачі висновку;

6) усні заявиі клопотання сторінта інших осіб, які берутьучасть у справі;

7) усні роз'яснення судовими експертами своїх висновків і від­повіді на поставлені їм додаткові запитання.

Протокол веде секретар судового засідання.

Протокол у триденний строк підписують суддя (суддя - голо­вуючий у колегії суддів) і секретар судового засідання.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з протоколами і протягом п'яти днів після їх підпи­сання подавати письмові зауваження з приводу допущених у про­токолах неправильностей або неповноти протоколу. Зауваження на протоколи у всіх випадках долучаються до матеріалів справи.

Господарський суд розглядає зауваження на протокол протя­гом п'яти днів з дня подання зауваження і за результатами розгля­ду виносить ухвалу, якою приймає зауваження або мотивовано відхиляє їх.

Господарський суд може здійснювати стенографічний,а такожаудіо- чи відеозапис судового засідання.

Прийняття рішення

При вирішенні господарського спору посуті (задоволення по­зову, відмова в позові повністю або частково) господарський суд приймає рішення.

Рішення викладається у письмовій формі та підписується всіма суддями, які брали участь у засіданні. У разі розгляду справи трьома суддями суддя, не згодний з рішенням, зобов'язаний ви­класти у письмовій формі свою окрему думку, що приєднується до справи.

Господарський суд, приймаючи рішення, має право:

1) визнати недійсним повністю чи у певній частині пов'язаний з предметом спору договір, який суперечить законодавству;

2) виходити за межі позовних вимог, якщо це необхідно для за­хисту прав і законних інтересів позивачів або третіх осіб з само­стійними вимогами на предмет спору і про це є клопотання заінте­ресованої сторони;

3) зменшувати у виняткових випадках розмір неустойки (штра­фу, пені), яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила зо­бов'язання;

4) стягувати у доход Державного бюджету України із сторони, що порушила строки розгляду претензії, штраф у розмірі, вста­новленому статтею 9 цього Кодексу або у відповідності до зако­нів, що регулюють порядок досудового врегулювання спорів у конкретних правовідносинах;

5) стягувати в доход Державного бюджету України з винної сторони штраф у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян за ухилення від вчинення дій, покладених госпо­дарським судом на сторону;

6) відстрочити або розстрочити виконання рішення.

Зміст рішення

Рішення господарського суду ухвалюється іменем України і складається із вступної, описової, мотивувальної і резолютивної частин, при цьому;

1) у вступній частині вказуються найменування господарсько­го суду, номер справи, дата прийняття рішення, найменування сторін, ціна позову, прізвища судді (суддів), представників сторін, прокурора та інших осіб, які брали участь у засіданні, посади цих осіб. При розгляді справи на підприємстві, в організації про це та­кож вказується у вступній частіші рішення;

2) описова частина має містити стислий виклад вимог позива­ча, відзиву на позовну заяву, заяв, пояснень і клопотань сторін та їх представників, інших учасників судового процесу, опис дій, виконаних господарським судом (огляд та дослідження доказів і ознайомлення з матеріалами безпосередньо в місці їх знаход­ження);

3) у мотивувальній частині вказуються обставини справи, вста­новлені господарським судом; причини виникнення спору; дока­зи, на підставі яких прийнято рішення; зміст письмової угоди сто­рін, якщо її досягнуто; доводи, за якими господарський суд відхилив клопотання і докази сторін, їх пропозиції щодо умов до­говору або угоди сторін; законодавство, яким господарський суд керувався, приймаючи рішення; обгрунтування відстрочки або розстрочки виконання рішення;

4) резолютивна частина має містити висновок про задоволення позову або про відмову в позові повністю чи частково по кожній

з заявлених вимог. Висновок не може залежати від настання або ненастання якихось обставин (умовне рішення).

При задоволенні позову в резолютивній частині рішення вка­зуються:

найменування сторони, на користь якої вирішено спір, і сторо­ни, з якої здійснено стягнення грошових сум або яка зобов'язана виконати відповідні дії, строк виконання цих дій, а також строк сплати грошових сум при відстрочці або розстрочці виконання рішення;

розмір сум, що підлягають стягненню (основної заборговано­сті за матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги, неустойки, штрафу, пені та збитків, а також штрафів, передбаче­них у пунктах 4 і 5 частини другої статті 83 цього Кодексу);

найменування і номер рахунка, з якого підлягають стягненню грошові суми;

найменування майна, що підлягає передачі, і місце його знаход­ження (у спорі про передачу майна);

найменування, номер і дата виконавчого або іншого документа про стягнення коштів у безспірному порядку (у спорі про визнан­ня цього документа як такого, що не підлягає виконанню), а також сума, що не підлягає списанню.

У спорі, що виник при укладанні або зміні договору, в резолю­тивній частині вказується рішення з кожної спірної умови дого­вору, а у спорі про спонукання укласти договір - умови, наяких сторони зобов'язані укласти договір, з посиланням на поданий по­зивачем проект договору.

В резолютивній частині рішення вказується про визнання дого­вору недійсним у випадках, передбачених у пункті 1 статті 83 цьо­го Кодексу.

При задоволенні заяви про визнання акта недійсним в резолю­тивній частині вказуються найменування акта і органу, що його видав, номер акта, дата його видання, чи визнається акт недійсним повністю або частково (в якій саме частині).

В резолютивній частині рішення вказується про розподіл госпо­дарських витрат між сторонами, про повернення державногомита з бюджету.

Якщо у справі беруть участь кілька позивачів і відповідачів, в рішенні вказується, як вирішено спір щодо кожного з них.

При розгляді первісного і зустрічного позовів у рішенні вка­зуються результати розгляду кожного з позовів.

Оголошення рішення та набрання ним за­конної сили

Прийняте рішення оголошується суддею у судовому засіданні після закінчення розгляду справи.

За згодою сторін суддя може оголосити тільки вступну та резо­лютивну частини рішення, про що зазначається у протоколі судо­вого засідання.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття, а у разі, якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та ре­золютивну частини рішення, воно набирає законної сили після за­кінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформ­леного відповідно до статті 84 цього Кодексу.

У разі подання апеляційної скарги або внесення апеляційного подання рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційною інстанцією.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.