Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Права та обов'язки сторінСторони користуються рівними процесуальними правами.

Сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, ро­бити з них витяги, знімати копії, брати участь в господарських засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення госпо­дарському суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти кло­потань і доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення господарського суду в установленому цим Кодек­сом порядку, а також користуватися іншими процесуальними пра­вами, наданими їм цим Кодексом.

Сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обста­вин справи.

Позивач вправі до прийняття рішення по справі змінити під­ставу або предмет позову, збільшити розмір позовних вимог за

умови дотримання встановленого порядку досудового врегулю­вання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позов­них вимог.

Відповідач має право визнати позов повністю або частково. Господарський суд не приймає відмови від позову, зменшення розміру позовних вимог, визнання позову відповідачем, якщо ці дії суперечать законодавству або порушують чиї-небудь права і схоронювані законом інтереси.

Участь у справі кількох позивачів та відпо­відачів

Позов може бути подано кількома позивачами чи до кількох відповідачів. Кожний з позивачів або відповідачів щодо іншої сто­рони виступає в судовому процесі самостійно.

Залучення до участі у справі Іншого відпо­відача. Заміна неналежного відповідача

Господарський суд за наявністю достатніх підстав має право до прийняття рішення залучити за клопотанням сторони або за своєю ініціативою до участі у справі іншого відповідача.

Клопотання про залучення до участі в справі іншого відповіда­ча може бути задоволене за умови вжиття щодо нього заходів до­судового врегулювання спору у випадках, передбачених стат­тею 5 цього Кодексу. Залучення до участі у справі відповідача з ініціативи господарського суду може здійснюватися незалежно від додержання порядку досудового врегулювання спору.

Господарський суд, встановивши до прийняття рішення, що позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, може за згодою позивача, не припиняючи провадження у справі, допустити заміну первісного відповідача належним відповідачем.

Про залучення іншого відповідача чи заміну неналежного від­повідача виноситься ухвала, і розгляд справи починається заново.

Процесуальне правонаступництво

В разі вибуття однієї з сторін у спірному або встановленому рішенням господарського суду правовідношенні внаслідок реор­ганізації підприємства чи організації господарський суд здійснює заміну цієї сторони її правонаступником, вказуючи про це в рішенні або ухвалі. Усі дії, вчинені в процесі до вступу правонаступника, е обов'язковими для нього в такій же мірі, в якій вони були б обов'язковими для особи, яку він замінив.

Правонаступництво можливе на будь-якій стадії судового про­цесу.

Треті особи, які заявляють самостійні ви­моги на предмет спору

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спо­ру, можуть вступити у справу до прийняття рішення господар­ським судом, подавши позов до однієї або двох сторін за умови вжиття заходів досудового врегулювання спору у випадках, пе­редбачених статтею 5 цього Кодексу.

Про прийняття позовної заяви та вступ третьої особи у справу господарський суд виносить ухвалу.

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спо­ру, користуються усіма правами і несуть усі обов'язки позивача.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.