Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Відмова від касаційної скарги (подання)Особа, що подала касаційну скаргу (подання), має право відмо­витися від неї до винесення постанови касаційною інстанцією.

Касаційна інстанція має право не прийняти відмову від скарги з підстав, зазначених у частині шостій статті 22 цього Кодексу.

Про прийняття відмови від скарги (подання) касаційна інстан­ція виносить ухвалу, якщо рішення або постанову господарського суду не оскаржено іншою стороною.

Межі перегляду справи в касаційній ін­станції

Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касацій­на інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або по­станові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питан­ня про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

У касаційній інстанції не приймаються і н® розглядаються ви­моги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Строк розгляду касаційної скарги (по­дання) .

Касаційна скарга (подання) розглядається у двомісячний строк з дня надходження справи разом із касаційною скаргою (подан­ням) до Вищого господарського суду України.

Касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скар­ги (подання) має право:

1) залишити рішення першої інстанції або постанову апеляцій­ної інстанції без змін, а скаргу (подання) без задоволення;

2) скасувати рішення першої інстанції або постанову апеляцій­ної інстанції повністю або частково і прийняти нове рішення;

3) скасувати рішення першої інстанції або постанову апеляцій­ної інстанції і передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції, якщо суд припустився порушень, передбачених части­ною другою статті 111'° цього Кодексу;

4) скасувати рішення першої інстанції, постанову апеляційної інстанції повністю або частково і припинити провадження у спра­ві чи залишити позов без розгляду повністю або частково;

5) змінити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції;

6) залишити в силі одне із раніше прийнятих рішеньабо поста­нов.

Підставами для скасування або зміни рішення місцевого чи апеляційного господарського судуабо постанови апеляційного господарського суду є порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.

Порушення норм процесуального права є в будь-якому випад­ку підставою для скасування рішення місцевого або постанови апеляційного господарського суду, якщо:

1) справу розглянуто судом у незаконному складі колегії суд­дів;

2) справу розглянуто судом за відсутності будь-якої із сторін, не повідомленої належним чином про час і місце засідання суду;

3) господарський суд прийняв рішення або постанову, що сто­сується прав і обов'язків осіб, які не були залучені до участі в справі.

4) рішення або постанова не підписані будь-ким із суддів або підписані не тими суддями, що зазначені в рішенні або постанові;

5) рішення прийнято не тими суддями, які входили до складу колегії, що розглянула справу;

6) рішення прийнято господарським судом з порушенням пра­вил предметної або територіальної підсудності, крім випадків, пе­редбачених у частині четвертій статті 17 цього Кодексу.

За наслідками розгляду касаційної скарги (подання) суд прий­має постанову.

У постанові мають бути зазначені:

1) найменування касаційної інстанції, склад суду,номер справи і дата прийняття постанови;

2) найменування сторін і найменування особи, яка подала каса­ційну скаргу(подання);

3) найменування місцевого господарського суду або апеляцій­ного господарського суду, рішення, постанова якого оскаржуєть­ся, номер справи, дата прийняття рішення, постанови, прізвище судді (суддів);

4) стислий виклад суті рішення місцевого господарського суду, рішення, постанови апеляційного господарського суду;

5) підстави, з яких оскаржено рішення, постанову;

6) доводи, викладені у відзиві на касаційну скаргу (подання);

7) мотиви, за якими касаційна інстанція не застосовує закони та інші нормативні правові акти, на котрі посилалися сторони, а та­кож закони та інші нормативно-правові акти, якими керувався суд, приймаючи рішення;

8) у разі скасування або зміни рішення, постанови - мотиви, за якими касаційна інстанція не погодилася з висновками суду пер­шої або апеляційної інстанції;

9) висновки за результатами розгляду касаційної скарги (по­дання);

10) дії, що їх повинні виконати сторони та суд першої інстанції у разі скасування рішення, постанови і передачі справи на новий розгляд;

11) новий розподіл судових витрат у разі скасуваннячи зміни

рішення.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття. Постанова надсилається сторонам у справі у п'ятиденний строк

з дня її прийняття.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.