Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Колегії суддів Вищого господарського суду УкраїниДля розгляду справ у Вищому господарському суді України утворюються колегії суддів з числа суддів Вищого господарсько­го суду України.

Колегія суддів складається з трьох або п'яти суддів залежно від категорії і складності справи.

Колегії суддів формуються Головою Вищого господарського суду України.

Статус судді господарського суду.

Законодавство про статус судді господарського суду.

Статус судді господарського суду визначається Конституцією України, законами України «Про статус суддів», «Про кваліфіка­ційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відпо­відальність суддів судів України», «Про органи суддівського само­врядування», «Про державний захист працівників суду і правоохо­ронних органів», іншими законами з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Суддя господарського суду.

Суддею господарського суду є посадова особа, наділена повно­важеннями здійснювати правосуддя з господарських відносин.

Повноваження судді господарського суду визначаються Кон­ституцією України, цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України та іншими законами.

Голова Вищого господарського суду України, його заступники, голови апеляційних господарських судів та їх заступники, голова господарського суду Автономної Республіки Крим, голови госпо­дарських судів областей, міст Києва та Севастополя, їх заступни­ки мають статус судді господарського суду.

Суддя має право вносити Голові Вищого господарського суду пропозиції щодо роз'яснення застосування законодавства, яке ре­гулює відносини в господарській сфері, та порядку вирішення господарських спорів.

Суддя має право очолювати структурний підрозділ апарату господарського суду.

Правона зайняття посади судді господарського суду.

Право на зайняття посади судді Вищого господарського суду України має громадянин України, який досяг на день призначення ЗО років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за спеціальністю не менше десятироків. Правона зайняття посади судці апе­ляційного господарського суду, а також господарського суду Ав­тономної Республіки Крим, господарських судів областей, міст Києва та Севастополя має громадянин України, який досяг на день призначення 25 років, має вищу юридичну освіту і стаж ро­боти за спеціальністю не менше п'яти років.

Інші питання діяльності господарського суду.

Для підготовки науково обгрунтованих рекомендацій з питань організації та діяльності господарського суду, розробки пропози­цій щодо вдосконалення законодавства, порядку і практики роз­гляду господарських спорів при Вищому господарському суді України утворюється науково-консультативна рада з провідних вчених та інших висококваліфікованих спеціалістів.

Склад науково-консультативної ради та порядок її організації і діяльності затверджуються президією Вищого господарського суду.

Статистичний облік

Господарські суди ведуть у встановленому порядку статистич­ний облік.

Вищий господарський суд України аналізує статистичні дані і використовує їх для вдосконалення діяльності господарських су­дів.

Зв'язки з органами, що вирішують госпо­дарські спори, і координація діяльності з правоохоронними органами

Вищий господарський суд України здійснює зв'язки з органа­ми, що вирішують господарські спори в інших державах, на під­ставі угод і договорів.

Вищий господарський суд України, апеляційні господарські суди, а також господарський суд Автономної Республіки Крим, господарські суди областей, міст Києва і Севастополя взаємо-

діють із засобами масової інформації та громадській органе ціями у роботі по попередженню порушень законності, а також координують свою діяльність із правоохоронними органами Ук­раїни та інших держав щодо запобігання порушенням законодав­ства у сфері господарських відносин.

Вищий господарський суд України розробляє пропозиції щодо організації і діяльності третейських судів на території України.

Друкований орган Вищого господарського суду України

Структура, чисельність і штатний розкис господарських судів

Чисельність суддів Вищого господарського суду України, апе­ляційних господарських судів, а також господарського суду Авто­номної Республіки Крим, господарських судів областей, міст Ки­єва і Севастополя встановлюється Президентом України.

Структура апарату та штатний розпис Вищого господарського суду затверджуються його Головою.

Для вивчення, узагальнення практики, аналізу статистики, попередження правопорушень у сфері господарських відносин, систематизації і кодифікації законодавства та виконання інших функцій, пов'язаних з діяльністю Вищого господарського суду, утворюються управління, відділи, інші структурні підрозділи. В апараті Вищого господарського суду є посади помічників суддів спеціалістів та інших працівників.

Структура апарату та платний розпис апеляційних господарських судів, а також господарського суду Автономної Республіки Крим, господарських судів областей, міст Києва і Севастополя затверд­жуються головами цих господарських судів, які в разі необхідності можуть утворити відділи, визначивши організацію, завдання і поря­док їх діяльності. В апараті апеляційних господарських судів госпо­дарського суду Автономної Республіки Крим, в апаратах господар­ських судів областей, міст Києва і Севастополя є посади помічників суддів, спеціалістів та інших працівників.

Фінансування та матеріально-технічне за­безпечення господарських судів

Фінансування господарських судів здійснюється за рахунок Державного бюджету України. Розмір асигнувань на утримання господарських судів затверджується Верховною Радою України за поданням Голови Вищого господарського суду України.

Порядок і умови оплати праці працівників господарських судів встановлюються Верховною Радою України.

Кошторис витрат на утримання Вищого господарського суду, апеляційних господарських судів, а також господарського суду Автономної Республіки Крим, господарських судів областей, міст Києва і Севастополя затверджується головою відповідного госпо­дарського суду.

Матеріально-технічне, транспортне забезпечення та обслуго­вування Вищого господарського суду, апеляційних господар­ських судів здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Матеріально-технічне, транспортне забезпечення та обслуго­вування господарського суду Автономної Республіки Крим здій­снюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

Матеріально-технічне, транспортне забезпечення та обслуго­вування господарських судів областей, міст Києва і Севастополя здійснюється обласними. Київською та Севастопольською місь­кими державними адміністраціями.

Особам, призначеним на посаду судді або обраним суддями, видаються посвідчення встановленого зразка.

Закріплені за господарськими судами службові приміщення знаходяться на їх балансі та використовуються безплатно

Охорона службових приміщень господарських судів здійснюєть­ся в порядку, встановленому законом.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.