Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Дії судді по підготовці справи до розглядуЗ метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя вчиняє в необхідних випадках такі дії по підготовці справи до розгляду:

1) вирішує питання про залучення до участі у справі іншого від­повідача та про виключення чи заміну неналежного відповідача;

2) виключає з числа відповідачів підприємства та організації, яким не було надіслано пропозицію про досудове врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу;

3) викликає представників сторін (якщо сторони знаходяться у тому ж населеному пункті, що й господарський суд) для уточнен­ня обставин справи і з'ясовує, які матеріали може бути подано до­датково;

4) зобов'язує сторони, інші підприємства, установи, організа­ції, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходжен­ня тощо); витребує від них документи, відомості, висновки, необ­хідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження;

5) вирішує питання про призначення судової експертизи;

6) провадить огляд і дослідження письмових та речових доказів у місці їх знаходження;

7) вирішує питання про визнання явки представників сторін у засідання господарського суду обов'язковою;

8) вирішує питання про виклик посадових та інших осіб для да­чі пояснень по суті справи;

9) вирішує питання про розгляд справи безпосередньо на під­приємстві, в організації;

10) вирішує питання про вжиття заходів до забезпечення по­зову;

11) вчиняє інші дії, спрямовані на забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи.

Забеспечення позову.

Підстави забезпечення позову

Господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його за­ступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжи­ти заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допуска­ється в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Позов забезпечується:

накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві;

забороною відповідачеві вчиняти певні дії;

забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору;

зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Про забезпечення позову виноситься ухвала.

Ухвалу про забезпечення позову може бути оскаржено.

Скасування забезпечення позову

Питання про скасування забезпечення позову вирішується гос­подарським судом, що розглядає справу, із зазначеннямпро це врішенні чи ухвалі.

Порушення провадження усправі та підготовка матеріалів до розгляду у першій інстанції.

Строк вирішення спору

Спір має бути вирішено господарським судом у строк не біль­ше двох місяців від дня одержання позовної заяви.

Спір про стягнення заборгованості за опротестованим вексе­лем має бути вирішено господарським судом у строк не більше одного місяця від дня одержання позовної заяви.

У виняткових випадках голова господарського суду чи заступ­ник голови господарського суду має право продовжити строк ви­рішення спору, але не більшяк на один місяць.

За клопотанням обох сторін чи клопотанням однієї сторони, погодженим з другою стороною, спір може бути вирішено у більш тривалий строк, ніж встановлено частиною першою цієї статті.

Про продовження строку вирішення спору виноситься ухвала.

Порядок ведення засідання визначається суддею, а в разі роз­гляду справи трьома суддями - суддею, головуючим у засіданні.

Суддя оголошує склад господарського суду, роз'яснює учасни­кам судового процесу їх права та обов'язки і сприяє у здійсненні належних їм прав.

У засіданні заслуховуються представники позивача і відповіда­ча та інші особи, які беруть участь у засіданні.

Якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським су­дом документи не подано, справу може бути розглянуто за наяв­ними в ній матеріалами.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.