Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Обов'язковість вказівок, що містяться у постанові касаційної інстанціїВказівки, що містяться у постанові касаційної інстанції, є обо­в'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи.

Постанова касаційної інстанції не може містити вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про пере­ваги одних доказів над іншими, про те, яка норма матеріального права повинна бути застосована і яке рішення має бути прийнято за результатами нового розгляду справи.

Касаційні скарги на ухвали господар­ських судів

Ухвали місцевого .або апеляційного господарського суду мо­жуть бути оскаржені у касаційному порядку у випадках, передба­чених цим Кодексом та Законом України «Про відновлення плато­спроможності боржника або визнання його банкрутом».

Касаційні скарги на ухвали місцевого або апеляційного госпо­дарських судів розглядаються у порядку, передбаченому для роз­гляду касаційних скарг на рішення місцевого господарського су­ду, постанови апеляційного господарського суду.

Касаційні скарги на ухвали місцевого або апеляційного госпо­дарських судів можуть подавати сторони та інші учасники судо­вого процесу, передбачені цим Кодексом та Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

У випадках скасування касаційною інстанцією ухвал про від­мову у прийнятті позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство про повернення позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство, зупинення провадження у спра­ві, припинення провадження у справі, про залишення позову без розгляду або про залишення без розгляду заяви у провадженні у справі про банкрутство, справа передається на розгляд суду пер­шої інстанції.

 

Тема №8

Перегляд судових рішень Вищого господарського суду України Верховним судом України. Перегляд рішень за нововиявленими обставинами.

План:

Перегляд судових рішень Вищого господарського суду України Верховним судом

України.

Перегляд рішень за нововиявленими обставинами.

Перегляд судових рішень Вищого господарського суду України Верховним судом

України.

Право касаційного оскарження судових рішень Вищого господарського суду Ук­раїни

Сторони у справі та Генеральний прокурор України мають пра­во оскаржити у касаційном порядку постанову Вищого господар­ського суду України, прийняту за наслідками перегляду рішення місцевого господарського суду, що набрало законної сили, чи по­станови апеляційного господарського суду до Верховного Суду України.

Підстави для оскарження до Варховного Суду України постанов Вищого госпо­дарського суду України

Верховний Суд України переглядає у касаційному порядку по­станови Вищого господарського суду України у випадках, коли вони оскаржені:

1) з мотивів застосування Вищим господарським судом Укра­їни закону чи іншого нормативно-правового акта, що суперечить Конституції України;

2) у разі їх невідповідності рішенням Верховного Суду України чи вищого суду іншої спеціалізації з питань застосування норм матеріального права;

3) у зв'язку з виявленням різного застосування Вищим госпо­дарським судом України одного й того ж положення закону чи ін­шого нормативно-правового акта у аналогічних справах;

4) на підставі визнання їх міжнародною судовою установою,

юрисдикція якої визнана Україною, такими, що порушують між­народні зобов'язання України.

Порядок подання касаційної скарги та внесення касаційного подання на по­станову Вищого господарського суду України

Касаційна скарга, касаційне подання Генерального прокурора України на постанову Вищого господарського суду України мо­жуть бути подані не пізніше одного місяця з дня її прийняття.

У разі виникнення підстав для оскарження постанови Вищого господарського суду України після закінчення зазначеного строку Верховний Суд України зобов'язаний прийняти касаційну скаргу (подання) до свого провадження.

Касаційна скарга, касаційне подання Генерального прокурора України на постанову Вищого господарського суду України пода­ються до Верховного Суду України через Вищий господарський суд України.

Вищий господарський суд України надсилає касаційну скаргу (подання) разом із справою до Верховного Суду України у десяти­денний строк з дня надходження скарги (подання).

Порядок перегляду у касаційному по­рядку постанов Вищого господарського суду України

Провадження з перегляду Верховним Судом України постано­ви Вищого господарського суду України порушується за згодою не менше п'яти суддів Верховного Суду України і розглядається протягом місяця з дня надходження касаційної скарги чи касацій­ного подання.

Постанова Вищого господарського суду України переглядаєть­ся на спільному засіданні відповідних колегій суддів Верховного Суду України.

Постанови Вищого господарського суду України переглядаю­ться у касаційному порядку за правилами розгляду справи у гос­подарському суді першої інстанції, за винятком процесуальних дій, пов'язаних із встановленням обставин справи та їх доказуван­ням.

Повноваження Верховного Суду Укра­їни при перегляді у касаційному поряд­ку опостанв Вищого господарського су­ду України

Верховний Суд України за результатами розгляду касаційної 59

скарги, касаційного подання Генерального прокурора Україниввпостанову Вищого господарського суду України має право:

1) залишити постанову без змін, а скаргу (подання) без задово­лення;

2) скасувати постанову і передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції;

3) скасувати постанову і припинити провадження у справі.

Підстави для скасування постанов Ви­щого господарського суду України

Підставами для скасування постанов Вищого господарського суду України є їх невідповідність Конституції України, міжнарод­ним договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, чи інше неправильне застосування норм мате­ріального права.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.