Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Виключна підсудність справВіднесені до підсудності господарського суду справи у спорах, що виникають з договору перевезення, в яких одним з відповіда­чів є орган транспорту, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням цього органу.

Справи у спорах про право власності на майно або про витребу­вання майна з чужого незаконного володіння чи про усунення пе­решкод у користуванні майном розглядаються господарським су­дом за місцезнаходженням майна.

Справи у спорах, у яких відповідачем є вищий чи центральний орган виконавчої влади. Національний банк України, Рахункова палата. Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні. Київська та Се­вастопольська міські ради або обласні. Київська і Севастополь­ська міські державні адміністрації, а також справи, матеріали яких містять державну таємницю, розглядаються господарським судом міста Києва.

Передача справ з одного господарського суду до іншого господарського суду

Якщо справа не підсудна даному господарському суду, мате­ріали справи надсилаються господарським судом за встановле­ною підсудністю не пізніше п'яти днів з дня надходження позов­ної заяви або винесення ухвали про передачу справи.

Ухвалу про передачу справи за підсудністю може бути оскар­жено.

Справа, прийнята господарським судом до свого провадження з додержанням правил підсудності, повинна бути ним розглянута по суті і в тому випадку, коли в процесі розгляду справи вона ста­ла підсудною іншому господарському суду.

Якщо після відводу суддів неможливо розглянути справу в гос­подарському суді, до підсудності якого відноситься справа, то Го­лова Вищого господарського суду України або його заступник ма­ють право витребувати будь-яку справу, що є у провадженні місцевого господарського суду, і передати її на розгляд до іншого місцевого господарського суду.

 

Учасники судового процесу.

Склад учасників судового процесуДо складу учасників судового процесу входять: сторони, треті особи, прокурор, інші особи, які беруть участь у процесі у випад­ках, передбачених цим Кодексом.

Суддя

Суддею є посадова особа господарського суду. Процесуальний статус судді, визначається Законом «Про господарський суд» та цим Кодексом.

Відвід судді

Суддя не може брати участі в розгляді вправи і підлягає відводу (самовідводу), якщо він є родичем осіб, які беруть участь в судо­вому процесі, або буде встановлено інші обставини, що виклика­ють сумнів у його неупередженості. Суддя, який брав участь в розгляді справи, не може брати участі в новому розгляді справи у разі скасування рішення, ухвали, прийнятої за його участю.

При наявності зазначених підстав суддя повинен заявити само­відвід.

З цих же підстав відвід судді можуть заявити сторони та проку­рор, який бере участь в судовому процесі.

Відвід повинен бути мотивованим, заявлятися у письмовій фор­мі до початку вирішення спору. Заявляти відвід після цього можна

лише у разі, якщо про підставу відводу сторона чи прокурор дізна­лися після початку розгляду справи по суті.

Питання про відвід судді вирішується головою господарського суду або заступником голови господарського суду, а про відвід за­ступника голови - головою господарського суду, який виносить з цього приводу ухвалу в триденний строк з дня надходження заяви. Якщо голова господарського суду прийняв справу до свого про-вадження, питання про його відвід вирішується президією Вищо­го господарського суду України в триденний строк з дня надход­ження заяви про відвід.

Сторони в судовому процесі

Сторонами в судовому процесі - позивачами і відповідачами — можуть бути підприємства та організації, зазначені у статті 1 цього Кодексу.

Позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорю­ваного права або охоронюваного законом інтересу.

Відповідачами є підприємства та організації, яким пред'явлено позовну вимогу.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.