Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Які проблеми належать до змістовної методології?1); 2); 3); 4); 5); 6) .

26. Назвіть складові методології: І:1); 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8); 9); 10). ІІ:на відміну від традиційної наукової психології вона має…..ІІІ:

 

27. Назвіть основні функції методології:1); 2); 3); 4); 5); 6); 7; 8)

 

Вставте номери правильних відповідей:

Що є контекстом становлення методології психології ?

Класична методологія (…). Некласична методологія (…). Постнекласична методологія (…). Постпозитивістська методологія (…) . Культурна методологія (….).

Контекст вибраної методології 2. Контекст природознавства 3. Контекст культурології 4. Контекст об'єднання науки про природу і науки про дух 5. Контекст психотерапевтичної практики обслуговування індивідуальної людини

29. Визначите суть принципів і категорій діалектики:

Суть і явище (….). Формальна логіка (…). Причинність (….). Перетворення кількості на якість (….). Діалектична логіка (….). Єдність і боротьба протилежностей (…). Принцип детермінізму (….). . Основні принципи діалектики (…).

1. Загальний зв'язок, становлення, розвиток як основні принципи. 2.Зміна об'єкту відбувається тоді, коли зміни досягають певної межі. 3.Безпосередньо несумісні один з одним елементи є джерелом саморуху і розвитку. 4.Залежність наслідку від відповідних умов. 5.Вивчення причинно-наслідкових відношень в психології. 6. Загальні форми предметного світу і його пізнання. 7.Вся система категорій в їх гносеологічних і логічних функціях. 8.Загальнозначущі форми і засоби думки, які необхідні для раціонального пізнання.

Категоріальний апарат та сучасні методологічні проблеми психології

Поняття категорії

Категорії психології. Основні підходи до категорій в сучасній науці. Призначення категорій в психології. Обмеження, які накладає використання в психології категорій. Категоріальний апарат. Класифікація категорій психології.

1. Категорії психології– гранично універсальні, фундаментальні поняття, що характеризують рівень осмислення і узагальнення основних уявлень про суспільне життя, про соціальну реальність, які мають апріорне значення і допомагають систематизації і організації досвідченого знання.

2. Основні підходи до категорій в сучасній науці: 1) категорії суть найбільш загальні поняття, як правило, такі, що не піддаються визначенню в рамках однієї теорії, а часто і в цілому науковому напрямі, дисципліні; 2) категорії служать складовими елементами категоріальних схем, що визначають процедури мислення; 3) категорії використовуються в завданнях систематизації знання і пізнавального процесу, де вони грають роль позначень для рубрик; 4) категорії – це метамовні утворення, до яких відносять дефініції класів понять; 5) категорії суть особливі когнітивні одиниці, що забезпечують процеси перенесення знань в багато дисциплінарних дослідженнях; 6) категорії фіксують класи знання, етапи і чинники пізнавального процесу, тому вони входять в систему управління знаннями; 7) категорії дозволяють пов'язати будь-яке знання з філософією і, навпаки, здійснити перехід від неї до всякої конкретної області знання.

3. Призначення категорій в психології: 1) дозволяють в узагальненому вигляді, виходячи із специфіки психологічного знання, трактувати універсальні процеси і зміни, що відбуваються в людині з позицій психологічної науки; 2) виконують інтегруючу роль для самих різних потоків інформації, централізують її, об'єднують їх навколо корінних, принципових питань соціального життя; 3) виконують роль комунікації, без якої неможлива сумісна і зіставна творчість, подальший розвиток наукового знання, його доповнення, збагачення, вдосконалення, поглиблення; 4) ріднять психологію з іншими соціальними науками, утворюючи єдине смислове поле, без якого неможливо уявити еволюцію і прогрес в розвитку соціальної думки.

4. Обмеження, які накладає використання в психології категорій: 1) категорії в своїй більшості апріорні, декларативні, і можуть виражати свою суть в найзагальнішому, гранично узагальненому вигляді; 2) категорії багатозначні, по-різному трактуються не тільки серед різних наук, але усередині самої психології, різними школами і концепціями. Так, за твердженням ряду дослідників, тільки визначень культури налічується понад 160 найменувань, а особи – більше 200; 3) категорії не піддаються операціоналізації. У такому разі психологія, не відмовляючись від використання категорій, часто переходить на позиції соціальної філософії, щоб мати можливість узагальнення і операції якимись універсаліями.

5. Категоріальний апараткожної науки імпліцитно містить і її історію, перекличку думок і позицій[353].

6. Класифікація категорій психології( за А. В. Петровським, В.А. Петровським, М.Г. Ярошевським): 1) протопсихологічні категорії (організм, потреба, реакція, сигнал, розпізнавання,, афективність); 2) базисні психологічні категорії (індивід, мотив, дія, образ, ставлення, переживання); 3) метапсихологічні категорії (Я, цінність, діяльність, свідомість, спілкування, почуття); 4) екстрапсихологічні категорії (особистість, ідеал, активність, логос, смисл) .
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.