Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

В якій функції гроші виступають в наявній формі і обслуговують товарний метаморфоз Т - Г - Т?Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра банківської справи

ГРОШІ ТА КРЕДИТ

ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Київ 2009


Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

 

 

Укладачі: Сушко Н.М., к.е.н., доц., Нетребчук Л.О., ст.викл., Гагаріна С.А., викл., Гербич Л.А., викл., Серажим Ю.В., викл., Сундук Т.Ф., викл.

 

 

Збірник тестових завдань обговорено та схвалено на засіданні кафедри банківської справи, протокол №14 від 4 березня 2009 р. та розглянуто і затверджено на засіданні методичної комісії ФФБС, протокол №6 від 12 березня 2009 р.

 

 

Рецензент: Аванесова І.А., к.е.н., доц.

Навчально-методичне видання

Гроші та кредит

Збірник тестових завдань

Укладачі: СУШКО Наталія Мар’янівна

НЕТРЕБЧУК Лариса Олександрівна

ГАГАРІНА Світлана Андріївна

ГЕРБИЧ Людмила Анатолівна

СЕРАЖИМ Юліан Віталійович

СУНДУК Тетяна Федорівна

 

Редактор

 

Підп. до друку Формат Папір друк.

Офс.друк. Ум.друк. арк. . Ум. фарбо-відб.

Обл.-вид. арк. Тираж .Зам.

 

Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ.

02156, Київ-156, вул. Кіото, 19


ВСТУП

Тестові завдання є складовою навчально-методичного комплексу дисципліни “Гроші та кредит”, що є нормативною дисципліною для всіх професійних спрямувань економічної підготовки.

Тестові завдання охоплюють всі 12 тем дисципліни. Кількість питань за темою залежить від важливості теми, наявної інформації та можливості подальшого поглибленого вивчення в інших дисциплінах.

Тестові завдання складаються із закритих тестів. Закриті тестові питання використовуються для поточного контролю знань та підсумкового контролю знань при складанні іспитів. Їх покликання полягає у формуванні у студентів достатньо точного визначення економічної характеристики окремого аспекту функціонування грошово-кредитних систем. Закриті тести охоплюють обов’язкові питання щодо нормативно-правових та загальнотеоретичних аспектів функціонування грошового та кредитного ринків.

Тестові завдання не мають ключів відповідей і потребують самостійного опрацювання студентами матеріалу з нормативно-правових та літературних джерел, що наведені у списку рекомендованої літератури. Правильною в тесті може бути лише одна відповідь.

Наведені тестові завдання мають вигляд контрольних тестів, тобто потребують детального вивчення специфіки функціонування грошово-кредитних ринків в цілому та діяльності окремих інститутів зокрема.

Результати тестування враховуються при проведенні атестаційного(модульного) контролю знань студентів.

При проведенні поточного контролю використовуються окремі варіанти закритих тестів по 10 в кожному білеті.

Рівень знань студентів оцінюється за наступною шкалою.

 

Шкала оцінювання знань студентів

Кількість балів Національна оцінка ECTS
90-100 відмінно A
82-89 добре B
75-81 добре C
68-74 задовільно D
60-67 задовільно E
25-59 незадовільно FX
1-24 незадовільно F

 


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ У РОЗРІЗІ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМА 1. ПРИРОДА ГРОШЕЙ

1. В економічній теорії виділяють такі концепції походження грошей:

1. Трансакційна.

2. Еволюційна.

3. Монетаристська.

4. Маржинальна.

2. Формами вартості грошей є:

1. Розмінна.

2. Загальна.

3. Класична.

4. Еквівалентна.

При яких операціях гроші виконують функцію засобів обігу ?

1. При бартерних угодах.

2. При вимірюванні вартості товарів і послуг.

3. При погашенні різноманітних боргових зобов’язань.

4. При купівлі товарів і послуг.

Який з перерахованих видів грошей не є замінниками дійсних грошей?

1. Паперові гроші.

2. Кредитні гроші.

3. Срібні монети.

4. Нейзильберові монети.

5. Мідно-нікелеві монети.

Які гроші виконують функцію грошей як міри вартості ?

1. Повноцінні, ідеальні.

2. Повноцінні, реальні.

3. Неповноцінні, реальні.

4. Неповноцінні,штучні.

6. До електронних грошей належать:

1. Казначейські білети.

2. Банкнота.

3. Картки для банкоматів.
4. Чеки.

В якій функції гроші виступають в наявній формі і обслуговують товарний метаморфоз Т - Г - Т?

1. Міра вартості.

2. Засіб обігу.

3. Платіжний засіб.

4. Засіб накопичення.

8. Функція грошей як міра вартості – це:

1. Функція, при якій гроші забезпечують вираження і вимір вартості, надаючи їй форму ціни.

2. Функція, при якій гроші виступають як посередник при обміні товарів і забезпечують їх обіг.

3. Функція, при якій гроші погашають різні боргові зобов’язання суб’єктів економічних відносин.

4. Функція, при якій гроші обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обороті.

9. Світові гроші виконують такі функції:

1. Міжнародного засобу нагромадження.

2. Загального втілення суспільного багатства.

3. Забезпечують безперервність виробництва в країні.

4. Міжнародного засобу обігу.

10. Що означає термін “нерозмінні гроші”?

1. Нездатність обміну грошей на іноземну валюту.

2. Нездатність обміну грошей на дорогоцінні метали.

3. Нездатність обміну паперових грошей на неповноцінні металеві гроші.

4. Неможливість обміну грошей на купюри меншого номіналу.

11. Гроші припинять функціонувати у якості засобів обігу, якщо:

1. Їх вартість як товару буде нижча, ніж вартість як грошей.

2. Їх вартість як товару буде дорівнювати їх вартості як грошей.

3. Їх вартість як товару буде дорівнювати їх вартості в іноземній валюті.

4. Їх вартість як товару перевищить вартість як грошей.

12. Визначити, які гроші перебувають в обігу в Україні у сучасних умовах:

1. Повноцінні.

2. Неповноцінні.

3. Обидва види.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.