Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Поняття грошової системиГрошова система держави — це форма організації грошового обігу, яка закріплена законодавством, а грошовимобігом вва­жається рух грошової маси у готівковій і безготівковій фор­мах.На думку більшості вчених, до грошової системи включа­ються: офіційна грошова одиниця, емісія грошових знаків та організація готівкового обігу1.

Основним елементом грошової системи є грошова одиниця. Ст. 99 Конституції України визначила грошову одиницю як гривню, а Закон України "Про Національний банк України" записав, що гривня складається з 100 копійок.

Фінансово-правові норми, які вміщені у ст.ст. 33 і 40 Зако­ну України "Про Національний банк України" та визначають емісійне право НБУ, можна об'єднати в чотири групи:

такі, які регулюють організацією грошової системи (виготов­лення та зберігання банкнот і монет; створення резервних фондів банкнот і монет; встановлення номіналів, систем за­хисту, платіжних ознак та дизайну грошових знаків; вста­новлення порядку заміни пошкоджених банкнот і монет;

організацію обігу готівки (встановлення правил випуску в обіг, зберігання, переведення, вилучення та інкасації го­тівки);

визначення порядку касових операцій для банків, інших фінансових установ, підприємств і організацій. Порядок ка­сових операцій, встановлених Національним банком Украї­ни, поширюється на всіх юридичних осіб;

визначення порядку безготівкових розрахунків. Національ­ний банк України встановлює правила, форми і стандарти розрахунків банків та інших юридичних і фізичних осіб в економічному обігу України із застосуванням паперових та електронних грошей.

Цими нормами розкриваються повноваження НБУ як єди­ного органу держави, якому надане право емісії національної валюти.

Законодавство України встановило, що гроші в Україні існують у готівковій та безготівковій формі.

Готівка — це гроші національної валюти — банкноти та мо­нети.

Загальна сума введених в обіг банкнот і монет зазначається в рахунках НБУ, встановлює курс гривні до іноземних валют. Гривня (банкноти і монети) є єдиним законним платіжним за­собом в Україні, приймається усіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень як його пасив. Банкноти і монети є безумовними зобов'язаннями НБУ і забезпечуються всіма його активами.

Згідно із законодавством всі юридичні і фізичні особи — підприємці зобов'язані зберігати свої кошти на рахунках у кредитних установах, які вони обирають собі за своїм волеви­явленням. У кредитних установах відкриваються поточні та депозитні рахунки.

Банки відкривають рахунки зареєстрованим в установлено­му порядку юридичним особам та фізичним особам — суб'єк­там підприємницької діяльності, філіям, представництвам, від­діленням та іншим відокремленим підрозділам підприємств, виборчим фондам, представництвам юридичних осіб — претендентів, іноземним інвесторам, фізичним особам. Поточні ра­хунки відкриваються для зберігання коштів та здійснення усіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного зако­нодавства. До поточних рахунків належать і карткові рахунки, операції за якими здійснюються відповідно до нормативно-правових актів Національного банку.

Банківські рахунки в іноземній валюті поточні і депозитні відкриваються уповноваженими банками підприємствам для проведення розрахунків у межах чинного законодавства Украї­ни в безготівковій і готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій, визначених чинним законодавством Украї­ни, та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.

Фізичним особам — суб'єктам підприємницької діяльності (резидентам), які здійснюють діяльність без створення юри­дичної особи, поточний рахунок відкривається за режимом, що встановлено для юридичних осіб-резидентів. Порядок від­криття, функціонування і закриття усіх видів рахунків, їх особ­ливості регулюються нормами Інструкції НБУ "Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та інозем­ній валюті", затвердженої постановою Правління Національного банку України" від 18 грудня 1998 р., із змінами і доповнен­нями, що вносяться майже щорічно.

Необхідно пам'ятати, що, уклавши договір з банком про від­криття рахунку, клієнт зобов'язався зберігати усі кошти на цих рахунках. Клієнт може здавати готівку до банку сам, через ін­касаторів, через державну службу охорони при МВС України або через підприємства поштового зв'язку для здійснення пере­казу коштів на рахунки в банках. У касі підприємства або орга­нізації можна зберігати готівку в межах ліміту, встановленого обслуговуючим банком для конкретного клієнта.

Ліміт касової готівки— це сума залишку готівки в касі на кінець робочого дня, розмір якої встановлюється клієнту обслуговуючим банком щороку протягом першого кварталу.

Ліміт встановлюється з урахуванням режиму і специфіки роботи, його віддаленості від банку, розміру обороту, строків здавання виручки інкасаторам.

Банківські правила визначають порядок встановлення лімі­ту касової готівки, а також ті підприємства, організації, фізич­них осіб — підприємців, яким не встановлюють ліміти.

Законодавство передбачає штрафні заходи, які застосовують­ся до порушників дисципліни. Так, у разі порушення юридич­ними особами всіх форм власності, фізичними особами рези­дентами і нерезидентами норм із регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються НБУ, до них засто­совуються штрафи:

—за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в ка­сах у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної го­тівки за кожний день;

—за неоприбуткування у касах готівки — у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми;

—за витрачання готівки з виручки за реалізовану продукцію (роботи, послуги) на виплату зарплати, матеріального зао­хочення, будь-яких допомог за наявності податкової забор­гованості — штраф у розмірі здійснених виплат;

—за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки або видачу готівки під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів — штраф у розмірі 25% виданих під звіт сум;

—за проведення готівкових розрахунків без подання платіж­ного документа, який би підтверджував сплату готівки — штраф у розмірі виданих коштів;

—за використання готівки не за цільовим призначенням — штраф у розмірі витраченої готівки;

—у разі не встановлення установою комерційного банку лі­міту залишку готівки в касі з них стягується штраф у 50-кратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний випадок. Ця відповідальність визначе­на Указом Президента України "Про застосування штраф­них санкцій за порушення норм з регулювання обігу готів­ки" № 436/95 від 12 червня 1995 р. зі змінами 1996, 1997 та 1999 рр.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.