Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТИПОВІ ФОРМИ З ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ1.10.1. Інвентарний опис основних засобів (форма № інв-1)1

 

Застосовується для оформлення даних інвентари­зації основних засобів (будівель, споруд, передаваль­них пристроїв, машин та обладнання, транспортних засобів, інструменту, виробничого та господарського інвентарю тощо. Складається в одному примірнику окремо за кожним місцем знаходження цінностей і кожній посадовій особі, яка відповідає за збережен­ня основних засобів, підписується комісією та мате­ріально відповідальною особою і передається до бух­галтерії. До початку інвентаризації від кожної мате­ріально відповідальної особи, яка відповідає за збе­реження цінностей, береться розписка. Розписку вклю­чено до першої частини форми.

На останній сторінці форми перед підписом голо­ви комісії подано два вільні рядки для запису останніх номерів документів у разі руху основних засобів під час інвентаризації. Форма інвентарного опису № інв-1 розрахована для відображення даних інвентаризації за трьома датами. Опис друкується зі вкладними арку­шами, кількість яких визначає замовник бланків.

1.10.2. Інвентарний ярлик (форма № інв-2)2

 

Застосовується для обліку фактичної наявності си­ровини, готової продукції, товарів та інших матері­альних цінностей у коморах у період проведення інвентаризації в тих випадках, коли за умовами органі­зації виробництва інвентаризаційна комісія не має можливості відразу провести підрахунок матеріаль­них цінностей і записати їх в інвентарний опис. Запов­нюється в одному примірнику і зберігається разом з перерахованими товарно-матеріальними цінностями за місцем їх знаходження.

Рух матеріальних цінностей під час інвентаризації відображається на зворотній стороні форми № інв-2. Дані цієї форми використовуються для заповнення інвентарного опису товарно-матеріальних цінностей (форма № інв-3).

1.10.3. Інвентарний опис товарно-матеріальних цінностей (форма № М-21)3

 

Складається при інвентаризації залишків товарно-матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, гото­вої продукції, малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо), які є в наявності. Інвентарний опис складається в одному примірнику на підставі фактич­ного перерахунку, зважування, перемірювання цінно­стей окремо за кожним складом, цехом, матеріально відповідальною особою, на збереженні якої знахо­дяться цінності. Підписується комісією та матеріаль­но відповідальною особою і передається до бухгал­терії для зіставлення фактичної наявності за ре­зультатами інвентаризації з обліковими данимита встановлюються розбіжності. На виявлені при інвен­таризації непридатні або зіпсовані матеріали та го­тові вироби складаються відповідні акти.

До початку інвентаризації від кожної матеріаль­но відповідальної особи, яка відповідає за збережен­ня товарно-матеріальних цінностей, береться роз­писка. Розписку включено до початкової частини інвентаризаційного опису. На останній сторінці фор­ми перед підписами голови комісії подано два віль­них рядки для записів останніх номерів документів у разі руху товарно-матеріальних цінностей під час інвентаризації. Опис друкується зі вкладними аркушами, кількість яких встановлює замовник бланків.

1.10.4. Акт інвентаризації товарів відвантажених (форма № інв-4)4

 

Застосовується при інвентаризації вартості від­вантажених товарів. На товари відвантажені термін оплати яких не настав, та на товари відвантажені, але не сплачені вчасно, складаються окремі акти в одному примірнику інвентаризаційною комісією, підписуються і передаються до бухгалтерії.

 

 


1 Зразок форми наведено нас. 133—135.

2 Зразок форми наведено на с. 136.

3 Зразок форми наведено на с. 58.

4 Зразок форми наведено на с. 137.

1.10.5. Інвентарний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (переданих) на відповідальне збереження (форма № інв-5)5

Застосовується при інвентаризації товарно-ма­теріальних цінностей, прийнятих (переданих) на відповідальне збереження. Складається в одному примірнику інвентаризаційною комісією, підпису­ється членами комісії та матеріально відповідаль­ною особою і передається до бухгалтерії.

До початку інвентаризації від кожної матеріаль­но відповідальної особи, яка відповідає за збережен­ня прийнятих нею товарно-матеріальних цінностей, береться розписка. Розписку включено до початко­вої частини інвентарного опису.

При інвентаризації товарно-матеріальних цінно­стей, прийнятих на відповідальне збереження, за­писи в опис проводяться інвентаризаційною комі­сією на підставі перевірки і перерахунку фактично наявних цінностей. Товари і матеріали, що зберіга­ються в коморах інших організацій, заносяться до опису на підставі документів, що підтверджують пе­редачу цих цінностей на відповідальне збереження.

1.10.6. Акт інвентаризації матеріалів та товарів, що знаходяться в дорозі (форма № інв-6)6

Застосовується для виявлення кількості та вар­тості матеріалів і товарів, які в момент інвентари­зації знаходяться в дорозі. Складається в одному примірнику на підставі документів, що підтверджу­ють знаходження матеріалів і товарів в дорозі, і пе­редається до бухгалтерії.

1.10.7. Акт інвентаризації дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, природних алмазів та виробів з них (форми № інв-8 і № інв-9)7

Застосовується при інвентаризації дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, природних алмазів і виробів з них у всіх місцях збереження та безпосе­редньо у виробництві. Складається у двох примірни­ках, один примірник передається в бухгалтерію, а дру­гий залишається у матеріально відповідальної особи.

1.10.8. Акт інвентаризації незакінчених капітальних ремонтів основних засобів (форма № інв-10)8

Застосовується при інвентаризації незакінчених капітальних ремонтів будівель, споруд, машин, об­ладнання та інших об'єктів основних засобів. Скла­дається в одному примірнику на підставі перевірки стану фактичних робіт і передається до бухгалтерії.

1.10.9. Акт інвентаризації витрат майбутніх періодів (форма № інв-11)9

Застосовується при інвентаризації витрат май­бутніх періодів. Складається в одному примірнику на підставі виявлення за документами залишків сум, що обліковуються на відповідному рахунку, і передається до бухгалтерії.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.