Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТИПОВІ ФОРМИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ТА ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ1.5.1. Наказ (розпорядження) про приймання на роботу (форма № П-1)1

Застосовується для обліку прийнятих на робо­ту, заповнюється у відділі кадрів на всіх праців­ників.

Проект наказу про приймання на роботу праців­ника, якому встановлюється оклад, візується у від­повідній службі підприємства для підтвердження ва­кантної посади і окладу, що встановлюється штат­ним розкладом.

Підписаний керівником підприємства наказ до­водиться до відома працівника під розпис.

На підставі підписаного наказу про приймання на роботу відділ кадрів заповнює документ первин­ного обліку форми № П-2 "Особова картка", робить відповідний запис у трудовій книжці; бухгалтерія відкриває особовий рахунок або аналогічний йому документ.

1.5.2. Особова картка (форма № П-2)2

Картка заповнюється на працівників всіх кате­горій, в тому числі на спеціалістів з вищою та се­редньою спеціальною освітою і молодих праців­ників, які закінчили училища, школи професійно-тех­нічної освіти.

Особова картка заповнюється в одному при­мірнику працівником відділу кадрів на підставі опи­тування працівника, якого беруть на роботу, і відпо­відних документів: паспорта, військового квитка, трудової книжки, диплома та інших документів. Всі наступні зміни даних про працівника регулярно відображають в особовій картці.

Вільні рядки за необхідності можуть заповню­ватись даними на розгляд підприємства.

1.5.3. Алфавітна картка (форма № П-3)3

Застосовується на великих підприємствах з ме­тою полегшення роботи з картотекою, де це доцільно, на кожного робітника додатково відкривається картка. Картотека алфавітних карток ведеться на підприємстві в цілому, і картки розкладаються в алфавітному порядку.

1.5.4. Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні, проектно-конструкторські і технологічні роботи (форма № П-4)4

Заповнюється в одному примірнику працівником відділу кадрів. На кожного такого працівника, крім того, ведеться особова картка форми № П-2.

1.5.5. Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу (форма № П-5)5

Застосовується при оформленні переводу праців­ника з одного цеху (відділу, ділянки) в інший. За­повнюється працівником відділу кадрів у двох при­мірниках. Один примірник зберігається у відділі кадрів, другий передається до бухгалтерії.

Наказ (розпорядження) візується начальниками цеху (відділу, ділянки) попереднього і нового місця роботи та підписується керівником підприємства.

На підставі наказу (розпорядження) про переве­дення на іншу роботу відділ кадрів робить відмітку в особовій картці (форма № П-2), трудовій книжці та інших документах.

На зворотній стороні форми робляться відмітки про майнові, матеріальні та інші цінності, які не здані на попередньому місці роботи.

1.5.6. Наказ (розпорядження) про надання відпустки (форма № П-6)6

Застосовується для оформлення щорічної та ін­ших видів відпусток, що надаються працівникам відповідно до чинного законодавства та за графіками відпусток.

 

 

 
 


1 Зразок форми наведено на с. 70—71.

2 Зразок форми наведено на с. 71—72.

3 Зразок форми наведено на с. 73.

4 Зразок форми наведено на с. 73—74.

5 Зразок форми наведено на с. 74—75.

6 Зразок форми наведено на с. 75—76.

Заповнюється у двох примірниках. Один при­мірник залишається у відділі кадрів, другий пере­дається до бухгалтерії. Підписується начальником цеху (відділу, ділянки) і керівником підприємства.

На підставі наказу (розпорядження) про надан­ня відпустки відділ кадрів робить відмітку в осо­бовій картці робітника (форма № П-2), а бухгалте­рія проводить розрахунок заробітної плати. При наданні відпустки без оплати поруч з вказівкою кількості днів відпустки вказується "Без оплати".

1.5.7. Список про надання відпустки (форма № П-7)7

Відпустки для групи працівників доцільно оформ­лювати за списком. Відділ кадрів на підставі спи­ску про надання відпустки відмічає в особовій картці робітника дані про відпустку, а бухгалтерія прово­дить розрахунок заробітної плати, що належить за відпустку.

1.5.8. Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) (форма № П-8)8

Застосовується при звільненні працівників. За­повнюється працівником відділу кадрів у двох при­мірниках на всіх працівників, крім звільнених стоя-щим вище органом. Один примірник залишається у відділі кадрів, другий передається до бухгалтерії. Підписується начальником цеху і керівником під­приємства.

На підставі наказу (розпорядження) про припи­нення трудового договору бухгалтерія проводить розрахунок з працівником. При звільненні праців­ника за власним бажанням на першій сторінці фор­ми оформлюється заява.

1.5.9. Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них (форма № П-9)9

Застосовується для реєстрації використаних (ви­писаних), а також отриманих бланків трудових кни­жок та вкладишів до них із зазначенням серій та но­мерів. Ведеться робітником відділу кадрів.

1.5.10. Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них (форма № П-10)10

Застосовується для контролю за рухом трудових книжок і вкладишів до них. Книга ведеться праців­ником відділу кадрів.

Отримання (або виписка) трудових книжок і вкладишів до них, а також їх видача оформлюєть­ся підписами відповідальної особи, яка прийняла (або виписала) трудову книжку, і працівника, який отримав таку трудову книжку при звільненні.

1.5.11.Акт на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них(форма№П-11)11

Застосовується для списання з підзвіту матері­ально відповідальної особи зіпсованих бланків трудових книжок і вкладишів до них. Складається спеціально створеною комісією і передається до бухгалтерії.

1.5.12. Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати (форми № П-12, № П-13)12

Застосовується для обліку використання робо­чого часу всіх категорій працівників, для контро­лю за дотриманням працівниками встановленого режиму робочого часу, для отримання даних про відпрацьований час, розрахунку заробітної плати, а також для складання статистичної звітності з праці.

Складається в одному примірнику уповноваже­ними особами. Після відповідного оформлення пе­редаються до бухгалтерії.

Відмітки в табелі про причини неявок на робо­ту, і фактично відпрацьований час або інші відхи­лення від нормальних умов роботи мають бути зроблені тільки на підставі документів, оформле­них належним чином.

Для відображення використаного робочого часу за кожен день у табелі відведено два рядки: один — для відміток умовних позначок видів витрат робо­чого часу, а другий — для запису кількості годин за цими відмітками.

Облік використання робочого часу здійснюєть­ся в табелі методом суцільної реєстрації явок і не­явок на роботу або шляхом реєстрації тільки від­хилень.

Форма № П-13 використовується за умови за­стосування автоматизованої системи управління підприємством. Умовні позначки відпрацьованого та невідпрацьованого часу, подані на титульному листку форми № П-12, застосовуються і для форми №П-13.

Типова форма № П-13 пристосована до різних умов організації виробництва і може бути допов­нена необхідними даними з метою контролю за зна­ходженням на роботі.


7 Зразок форми наведено на с. 77.

8 Зразок форми наведено на с. 77—79.

9 Зразок форми наведено на с. 79.

10 Зразок форми наведено на с. 79—80.

11 Зразок форми наведено на с. 80.

12 Зразок форми наведено на с. 81—83, 84.

1.5.13. Табель обліку використання робочого часу (форма № П-14)13

Призначений тільки для обліку використання ро­бочого часу працівників зі сталим місячним окла­дом або ставкою.

Облік часу понаднормових робіт здійснюється на підставі списків осіб, які працювали понаднормове (форма № П-15). Списки з відміткою майстра про кількість фактично відпрацьованого понаднормово­го часу використовуються для запису в табелі.

Облік часу простоїв здійснюється на підставі листків обліку простоїв (форма № П-16). Листки об­ліку простоїв з відміткою про час простоїв викори­стовуються для запису в табелі.

1.5.14. Список осіб, які працювали в надурочний час (форма № П-15)14

Використовується для обліку часу, відпрацьова­ного надурочно, і оплати роботи в надурочний час. Заповнюється в одному примірнику майстром або іншими посадовими особами, які відповідають за облік робочого часу, і передаються до бухгалтерії.

1.5.15. Листок обліку простоїв (форма № П-16)15

Застосовується для обліку часу простоїв і для запису в табелі, якщо в ньому зазначається час простою.


13 Зразок форми наведено на с. 85.

14 Зразок форми наведено на с. 85.

15 Зразок форми наведено на с. 86.


82 


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.