Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТИПОВІ ФОРМИ ПЕРВИННОЇ ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ1.1.1. Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма № ОЗ-1)1

Застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів, для вве­дення їх в експлуатацію, для оформлення внутріш­нього переміщення основних засобів з одного цеху (відділу, ділянки) в інший, для оформлення передачі основних засобів з комори в експлуатацію, а також для виключення зі складу основних засобів при пе­редачі іншому підприємству.

При оформленні приймання основних засобів акт складається в одному примірнику на кожний окре­мий об'єкт приймальною комісією, призначеною розпорядженням (наказом) керівника підприємства. Складання загального акта, що оформлює прий­мання декількох об'єктів основних засобів, допус­кається тільки при обліку господарського інвента­рю, інструменту, обладнання та ін., якщо ці об'єкти однотипні, мають однакову вартість та прийняті в одному календарному місяці. Акт після його оформ­лення з доданою технічною документацією, що стосується певного об'єкта, передається до бухгал­терії підприємства, підписується головним бухгал­тером та затверджується керівником підприємства або уповноваженою особою.

При оформленні внутрішнього переміщення основних засобів акт виписується у двох примірни­ках працівником відділу-здавальника (цеху-зда-вальника). Перший примірник з розпискою отриму­вача і здавальника передається до бухгалтерії, а дру­гий — у відділ-здавальник (цех-здавальник).

При безоплатній передачі основних засобів іншому підприємству акт складається у двох примірниках (для підприємства, що передає, та підприємства, що приймає основні засоби). При передачі основних за­собів іншому підприємству за плату акт складається утрьох примірниках: перші два для підприємства, що передає (перший примірник додається до звіту, а дру­гий — до повідомлення на передачу та для акцепту), третій примірник надається особі, яка приймає основ­ні засоби.

1.1.2. Акт приймання-здавання відремонтова­них, реконструйованих та модернізова­них об'єктів (форма № ОЗ-2)2

Застосовується для оформлення приймання або здачі основних засобів з ремонту, реконструкції та модернізації при виконанні зазначених робіт як влас­ними силами підприємства, так і сторонніми підпри­ємствами.

Акт, підписаний уповноваженим на приймання основних засобів працівником цеху (відділу) та пред­ставником цеху (відділу), де було проведено ремонт, реконструкцію та модернізацію, здають в бухгалтерію підприємства. Акт підписується головним бухгалтером і затверджується керівником підприємства або упов­новаженою особою. В технічний паспорт певного об'єк­та основних засобів мають бути внесені необхідні зміни до характеристики об'єкта, пов'язані з капіталь­ним ремонтом, реконструкцією та модернізацією.

Якщо ремонт, реконструкцію або модернізацію виконують сторонні підприємства, акт складається у двох примірниках. Перший примірник залишаєть­ся на підприємстві, другий примірник передають під­приємству, що виконує ремонт, реконструкцію або модернізацію.

1.1.3. Акт на списання основних засобів (форма № ОЗ-З)3

Застосовується для оформлення вибуття основних засобів (крім автотранспорту) при повному або част­ковому їх списанні, внаслідок повного зносу, ава­рійного стану, з причин розкрадання тощо.

Акт складається у двох примірниках комісією, призначеною керівником підприємства або уповно­важеною особою. Перший примірник акта переда­ють до бухгалтерії, другий залишається в особи, відповідальної за зберігання основних засобів і є підставою для здачі у комору запчастин, що зали­шились у результаті їх списання, а також матеріа­лів, металобрухту тощо.

 
 


1 Зразок форми наведено на с. 14—15.

2 Зразок форми наведено на с. 16.

3 Зразок форми наведено на с. 17—18.

Витрати від списання, а також вартість матеріаль­них цінностей, що надійшли від зносу та розбирання будівель, споруд, демонтажу обладнання тощо, відоб­ражають в акті (в розділі "Розрахунки результатів спи­сання об'єктів").

1.1.4. Акт на списання автотранспортних засобів (форма № ОЗ-4)4

Застосовується для оформлення списання ванта­жівки, легкового автомобіля, причепа або напівпри­чепа при їх ліквідації.

Акт складається у двох примірниках і підпи­сується комісією, що призначається керівником під­приємства та затверджується керівником підпри­ємства або уповноваженою особою. Перший при­мірник передається до бухгалтерії, другий зали­шається у особи, яка відповідає за зберігання основних засобів, і є підставою для здачі в комору матеріальних цінностей та металобрухту, отрима­них від списання.

Витрати від списання, а також вартість матері­альних цінностей, що надійшли від розбирання автотранспортних засобів, відображають у розділі "Розрахунки результатів списання автомобіля (при­чепа, напівпричепа)".

1.1.5. Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини (форма № ОЗ-5)5

Застосовується в будівельно-монтажних органі­заціях для оформлення передачі, установки та пус­ку будівельних машин і подальшого їх демонтажу та передачі базі з прокату машин.

Акт складається у двох примірниках представ­ником бази з прокату машин і представником буді­вельної ділянки, яка експлуатує будівельні машини та механізми.

1.1.6. Інвентарна картка обліку основних засобів (форма № ОЗ-6)6

Застосовується для обліку всіх видів основних за­собів, а також для групового обліку однотипних об'єктів основних засобів, що надійшли в експлуата­цію в одному календарному місяці та таких, що ма­ють однакове виробничо-господарське призначення, технічну характеристику і вартість. Інвентарна карт­ка ведеться в бухгалтерії за кожним об'єктом або групою об'єктів. У разі групового обліку картка заповню­ється шляхом позиційних записів окремих об'єктів основних засобів.

Форма № ОЗ-6 заповнюється в одному примірни­ку на підставі акта (накладної) приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма № ОЗ-1), технічної та іншої докумен­тації.

Підставою для відміток про вибуття об'єктів основних засобів при передачі їх іншому підприєм­ству, а також про переміщення всередині підприєм­ства є акт (накладна) приймання-передачі (внутріш­нього переміщення) основних засобів (форма № ОЗ-1); при списанні об'єкта основних засобів внаслідок старіння чи зносу — акт на списання основних за­собів (форма № ОЗ-З). Записи про закінчені роботи з добудови, дообладнання, реконструкції та модерні­зації, ремонту об'єкта ведуться в картці на підста­ві акта приймання-здачі відремонтованих, рекон­струйованих та модернізованих об'єктів (форма № ОЗ-2).

У розділі "Коротка індивідуальна характери­стика об'єкта" фіксуються тільки основні якісні та кількісні показники основного об'єкта, а також най­важливіші прибудови, пристосування і приладдя, що належать йому, обмежені двома-трьома най­більш важливими для цього об'єкта якісними по­казниками, виключаючи дублювання даних, що міс­тяться в технічній документації підприємства на цей об'єкт.

У разі групового обліку основних засобів корот­ку індивідуальну характеристику дають не за кож­ним об'єктом окремо, а в цілому за всією групою об'єктів, що беруться до розрахунку в інвентарній картці.

При значних змінах якісних і кількісних показ­ників у характеристиці об'єкта в результаті рекон­струкції (модернізації), добудови і дообладнання попередню інвентарну картку у разі неможливості поновити в ній всі показники, що характеризують реконструйований об'єкт в цілому, замінюють но­вою. Стару інвентарну картку зберігають як довід­ковий документ.

1.1.7. Опис інвентарних карток з обліку основних засобів (форма № ОЗ-7)7

Застосовується для реєстрації інвентарних кар­ток обліку основних засобів. Опис складається в одному примірнику бухгалтерією з метою контро­лю за зберіганням інвентарних карток. Записи ве­дуться в розрізі класифікаційних груп основних засобів.

4 Зразок форми наведено на с. 18—21.

5 Зразок форми наведено нас. 21—22.

6 Зразок форми наведено на с. 22—23.

7 Зразок форми наведено на с. 24.

1.1.8. Картка обліку руху основних засобів (форма № ОЗ-8)8

Застосовується для обліку руху основних засобів за класифікаційними групами при ручній обробці облікової документації. Заповнюється на підставі даних інвентарних карток відповідних груп основ­них засобів і звіряється з даними синтетичного об­ліку основних засобів.

На основі підсумкових даних цих карток запов­нюються звітні форми з руху основних засобів.

1.1.9. Інвентарний список основних засобів (форма № ОЗ-9)9

Застосовується для пооб'єктного обліку основ­них засобів за місцем їх знаходження за матеріаль­но відповідальними особами. Дані пооб'єктного об­ліку основних засобів за місцями їх знаходження (експлуатації) мають бути тотожними записам в інвентарних картках обліку основних засобів, що ведуться в бухгалтерії.

 
 


8 Зразок форми наведено на с. 25.

9 Зразок форми наведено на с. 26.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.