Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТИПОВІ ФОРМИ З ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ1.2.1. Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв) (форма № МШ-1)1

Застосовується для обліку зміни запасу інструмен­тів у роздавальних коморах на тих підприємствах, де ведеться облік за принципом встановлення постійно­го обмінного фонду. Відомість складається у двох примірниках начальником цеху разом з начальником інструментального або планового відділу за необхід­ності змін норми постійного запасу інструментів (при­строїв). Один примірник відомості знаходиться в інструментальному відділі, другий — у цеху.

На основі даних відомості зміни заносяться до кар­ток складського обліку матеріалів (типова форма №М-12).

1.2.2. Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (форма № МШ-2)2

Застосовується для обліку малоцінних та швидко­зношуваних предметів, що видані для тривалого користування під розписку робітникові з роздаваль­ної комори цеху.

Заповнюється в одному примірнику комірником на кожного робітника, що отримав ці предмети.

Для обліку інструментів, виданих робітнику для короткострокового користування, застосовується інструментальна марка, що повертається робітни­ку при поверненні інструменту до комори.

На кожну інструментальну марку, в якій вказують номер інструментальної роздавальної комори, номер цеху, табельний номер робітника, комірник видає тільки один інструмент.

1.2.3. Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв) (форма № МШ-3)3

Застосовується для обліку інструментів, що переда­ні для заточування або на ремонт. Використовується на тих підприємствах, де заточування та ремонт ін­струментів проводиться централізовано.

Замовлення виписується у двох примірниках ко­мірником роздавальної комори. Один залишається у комірника з розпискою виконавця, другий передаєть­ся разом з інструментом до цеху виконання роботи. Після заточування або ремонту інструмента (пристрою) комірник робить відмітку на своєму примірнику про повернення інструмента (пристрою) і розписується у примірнику цеху-виконавця.

1.2.4. Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів (форма № МШ-4)4

Застосовується для оформлення поломок та втрати інструментів (пристроїв) і інших малоцінних швид­козношуваних предметів.

Складається в одному примірнику майстром і на­чальником цеху на одного або кількох робітників.

У разі поломки, пошкодження і втрати малоцінних та швидкозношуваних предметів з вини робітника акт складається у двох примірниках. Після пред'явлення робітником акта вибуття йому замість втраченого предмета видається придатний і записується в картку обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (форма № МШ-2).

Після пред'явлення робітником акта вибуття йому замість непридатного або загубленого предмета вида­ється придатний та записується у картку обліку ма­лоцінних та швидкозношуваних предметів (форма № МШ-2). Акти вибуття потім додаються до актів списання (форми № МШ-5 та № МШ-8).

1.2.5. Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні (форма № МШ-5)5

Застосовується для оформлення списання інстру­ментів, що стали непридатними, та обмін їх на при­датні на тих підприємствах, де облік ведеться мето­дом обмінного фонду.

 

 
 


1 Зразок форми наведено на с. 29.

2 Зразок форми наведено на с. 29.

3 Зразок форми наведено на с. 30.

4 Зразок форми наведено на с. 30—31.

5 Зразок форми наведено на с. 31—32.

 

Складається в одному примірнику комісією цеху на підставі разових актів вибуття малоцінних та швид­козношуваних предметів (форма № МШ-4). Непри­датний інструмент за актом здається в комору для ути­лізації. Акт візується начальником інструментального або планового відділу і передається до центрального інструментального складу, що видає цеху інструмен­ти (пристрої) того ж найменування, марки, розміру за актом без виписки вимоги та лімітних карток. Після видачі коморою інструментів (пристроїв) акт пере­дається до бухгалтерії, де згідно з цим актом прово­диться списання інструментів (пристроїв) з комори, без відображення їх руху у роздавальних коморах цехів. Видані коморою інструменти (пристрої) в по­рядку обміну за актами у картці обліку роздавальних комор не відображаються.

1.2.6. Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв (форма № МШ-6)6

 

Форма застосовується для обліку спецодягу, спец­взуття і запобіжних пристроїв, що видаються робіт­никам підприємства в індивідуальне користування за встановленими нормами.

Картка ведеться в одному примірнику і зберігаєть­ся у комірника цеху.

У разі втрати предметів спецодягу, спецвзуття або запобіжних пристроїв у особовій картці за формою № МШ-6 у рядку втраченого предмета в розділі "По­вернено" робиться запис: "Акт вибуття №, дата".

Черговий спецодяг, спецвзуття та запобіжні при­строї колективного використання, видані робітникам і службовцям тільки на час виконання тих робіт, для яких вони передбачені, мають знаходитись в комо­рах і видаватись під відповідальність майстрів та інших робітників, перелік яких затверджується керів­ником підприємства.

Черговий спецодяг, спецвзуття та запобіжні пристрої записуються на окремі картки з відміткою "Чергова".

При автоматизованій обробці даних з обліку ма­лоцінних та швидкозношуваних предметів особиста картка не ведеться.

1.2.7. Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв (форма № МШ-7)7

 

Застосовується для обліку видачі спецодягу, спец­взуття і запобіжних пристроїв працівникам підприєм­ства для індивідуального користування за встановле­ними нормами.

Заповнюється у двох примірниках комірником цеху окремо на видачу і на повернення спецодягу, спецвзуття і запобіжних пристроїв та оформлюється відповідними підписами. Один примірник передаєть­ся до бухгалтерії, другий залишається у комірника цеху.

За цією формою ведеться облік прийнятого від пра­цівників спецодягу, спецвзуття для прання, дезін­фекції, ремонту і літнього зберігання.

1.2.8. Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів (форма № МШ-8)8

 

Застосовується для оформлення списання мораль­но застарілих, зношених і непридатних для подаль­шого використання інструментів (пристроїв), спец­одягу, спецвзуття, запобіжних пристроїв після закін­чення строку використання, інших малоцінних і швид­козношуваних предметів та передачі їх у комору для утилізації.

Акт складається в одному примірнику комісією на підставі разових актів вибуття малоцінних та швид­козношуваних предметів (форма № МШ-4). Після здачі списаних предметів до комори для утилізації акт з розпискою комірника здається до бухгалтерії.

На різні види малоцінних та швидкозношуваних предметів акти на списання складаються окремо.

 
 


6 Зразок форми наведено на с. 33.

7 Зразок форми наведено на с. 34.

8 Зразок форми наведено на с. 34—35.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.