Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТИПОВІ ФОРМИ З ОБЛІКУ СИРОВИНИ ТА МАТЕРІАЛІВ1.3.1. Журнал обліку вантажів, що надійшли (форма № М-1)1

Застосовується для обліку та контролю за надходжен­ням та прийняттям на баланс матеріальних цінностей.

Записи в журналі виконуються відділом постачан­ня в міру надходження матеріальних цінностей на склад підприємства на підставі товарно-транспортних документів, прибуткових ордерів, актів приймання матеріалів. В журналі також роблять відмітки про за­пити, пов'язані з розшуком вантажів, що не надійшли.

У графі "Нотатки" записують дані про оплату рахунків, відмову від акцепту або суми часткового акцепту тощо.

1.3.2. Довіреність (форми № М-2, № М-26)2

Застосовується для оформлення права окремої посадової особи виступати як довіреного підприєм­ства при отриманні визначених матеріальних цінно­стей. Довіреність в одному примірнику видає бухгал­терія підприємства отримувачу під розписку.

1.3.3. Акт списання бланків довіреностей (форма № М-2а)3

Складається не рідше одного разу на квартал зі вка­зівкою нумерації та кількості списаних бланків. За­тверджується керівником підприємства.

1.3.4. Журнал реєстрації довіреностей (форма№ М-3)4

Застосовується для реєстрації виданих доручень під розписку про їх отримання.

1.3.5. Прибутковий ордер (форма № М-4)5

Застосовується для обліку матеріалів, що над­ходять на підприємство від постачальників або з пе­реробки. Прибутковий ордер в одному примірнику складається матеріально-відповідальною особою на день надходження цінностей у комору.

Графа "Номер паспорта" заповнюється при оформ­ленні господарських операцій стосовно матеріальних цінностей, що містять дорогоцінні метали та каміння.

Реквізит "Синтетичний рахунок для віднесення зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів" заповнюється тільки після придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів за рахунок коштів спеціального призначення, грошових коштів цільо­вого фінансування і цільових надходжень.

1.3.6. Акт про приймання матеріалів (форма №М-7)6

Застосовується для оформлення приймання мате­ріальних цінностей, що мають кількісні і якісні роз­біжності з даними супроводжувальних документів по­стачальника, а також складається при прийманні ма­теріалів, що надійшли без документів. Після прийман­ня цінностей акти з документами, що додаються, пе­редають: один до бухгалтерії підприємства для об­ліку переміщення матеріальних цінностей, а другий — до відділу постачання або до юридичного відділу для направлення листа-претензії постачальнику.

Необхідні додаткові дані, що не виділені у формі окремими рядками, записують у розділі "Інші дані".

Акт складається у двох примірниках приймальною комісією за обов'язкової участі матеріально-відпові­дальної особи та представника постачальника або представника незацікавленої організації.

Акт затверджується керівником підприємства або уповноваженою особою.

1.3.7. Лімітно-забірна картка (форми № М-8 і № М-9, № М-28 і № М-28а)7

Використовуються для оформлення відпуску ма­теріалів, що систематично витрачаються при виготов­ленні продукції, а також для поточного контролю за дотриманням встановлених лімітів відпуску матеріа­лів на виробничі потреби і є виправдовувальними


1 Зразок форми наведено на с. 40.

2 Зразки форм наведено на с. 40,41.

3 Зразок форми наведено на с. 42.

4 Зразок форми наведено на с. 43.

5 Зразок форми наведено на с. 43.

6 Зразок форми наведено на с. 44—46.

7 Зразки форм наведено на с. 45—46, 60—62.

документами для списання матеріальних цінностей з комори.

Лімітно-забірні картки виписуються відділом по­стачання або плановим відділом на одне або декілька найменувань матеріалів (номенклатурних номерів) у двох примірниках. Один примірник до початку міся­ця передається до цеху — споживача матеріалів, дру­гий — до комори цеху. Відпуск матеріалів у вироб­ництво здійснюється коморою при пред'явленні пред­ставником цеху свого примірника лімітно-забірної картки. Комірник зазначає в обох примірниках дату і кількість відпущеного матеріалу, після чого визначає залишок ліміту за кожним номенклатурним номером матеріалів. У лімітно-забірній картці цеху підписується комір­ник, а в лімітно-забірній картці складу — представ­ник цеху.

Для скорочення кількості первинних документів, там, де це доцільно, рекомендується оформлювати відпуск матеріалів безпосередньо в картках склад­ського обліку. В цьому випадку видаткові документи на відпуск матеріалів не оформлюються, а сама опера­ція здійснюється на підставі лімітних карток, що ви­писуються в одному примірнику і не носять характеру бухгалтерських документів. Ліміт відпуску можна вка­зати і в самій картці. Представник цеху при отриманні матеріалів підписується безпосередньо в картках складського обліку, а в лімітно-забірній картці підпи­сується комірник.

У лімітно-забірній картці ведеться також облік ма­теріалів, що не були використані у виробництві (по­вернення). При цьому інші додаткові документи не складаються.

Понадлімітний відпуск матеріалів та заміна одних видів матеріалів іншими допускається тільки з доз­волу керівника підприємства, головного інженера або уповноважених осіб. При цьому виписують акт-ви-могу (форма № М-10). Зміна ліміту здійснюється тими ж особами, яким надано право його встановлення.

Відпуск матеріальних цінностей здійснюється з тих складів, що позначені в лімітно-забірній картці. Комірник зазначає в лімітно-забірній картці дату і кількість відпущеного матеріалу, після чого визнача­ють залишок ліміту за кожним номенклатурним номе­ром матеріалу. Передача лімітно-забірних карток до бухгалтерії здійснюється складом після використан­ня ліміту.

Лімітно-забірна картка призначена:

— форма № М-8 — для багаторазового відпуску номенклатурного номера матеріалів на один місяць;

— форма № М-9 — для чотириразового відпуску лімітованих матеріалів, що належать до одого ви­ду витрат;

— форма № М-28 — для відпуску матеріалів на будівельні об'єкти протягом всього періоду будівниц­тва і знаходиться у виконавця робіт;

— форма № М-28а — складається щомісяця і ведеться одночасно з формою № М-28, але знаходить­ся в коморі. Фактичні витрати матеріалів за місяць ви­значаються шляхом підрахунку у кожному рядку за міну­сом повернення і залишку на об'єкті на кінець місяця.

Оформлені лімітно-забірні картки разом з первин­ними документами додаються до матеріальних звітів і здаються комірником до бухгалтерії. В бухгалтерії відповідно до звіту комори перевіряється правиль­ність списання матеріалів на виробництво за кожним об'єктом і ділянкою в цілому та одночасно визнача­ються дані про витрати матеріалів в лімітно-забірній картці форми № М-28 з початку будівництва кожно­го об'єкту. Лімітно-забірні картки за незакінченими об'єктами повертаються виконавцю робіт. Форма № М-28а виписується на кожен об'єкт на один місяць.

1.3.8. Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів (форма № М-10)8

Використовується для обліку відпуску матеріалів понад встановлений ліміт або при заміні матеріалів і є підставою для списання матеріалів із комори. Акт-вимо­га виписується на один вид матеріалів і його багатора­зовий відпуск у межах ліміту в двох примірниках: один примірник для отримувача, другий — для комори.

Комірник зазначає в обох примірниках акта-вимо-ги дату та кількість відпущеного матеріалу, після чого визначає залишок.

У примірнику отримувача підписується завідувач складу або комірник, у примірнику комори — пред­ставник отримувача.

Здача актів-вимог до бухгалтерії здійснюється піс­ля видачі всієї кількості матеріалів, що потрібна.

Понадлімітний відпуск матеріалів і заміна одних видів матеріалів іншими допускається тільки з доз­волу директора підприємства, головного інженера або уповноважених осіб, і після узгодження з відповід­ними відділами підприємства.

1.3.9. Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (форма № М-11)9

Використовується для обліку руху матеріальних цінностей усередині підприємства та їх відпуску гос­подарствам свого підприємства, що розташовані за ме­жами його території, а також стороннім організаціям.

Накладна-вимога виписується у двох примірниках і підписується головним бухгалтером або уповнова­женою особою.

У випадках внутрішнього переміщення матеріалів накладна-вимога складається матеріально відпові­дальною особою складу, що передає цінності. Один примірник є підставою списання цінностей для скла­ду, що передає, а другий є підставою оприбутку­вання цінностей для складу, що приймає.

У випадках відпуску матеріальних цінностей гос­подарствам свого підприємства, розташованих за ме­жами його території, або стороннім організаціям накладну-вимогу виписують на підставі договорів, на­рядів та інших відповідних документів. Перший при­мірник передають складу як підставу для відпуску матеріалів, другий — отримувачу матеріалів.

 
 


8 Зразок форми наведено на с. 48.

9 Зразок форми наведено на с. 49.

 

13.10. Картка складського обліку матеріалів (форма № М-12)10

Застосовується для обліку руху матеріалів у коморі за кожним ґатунком, видом, розміром, заповнюється на кожен номенклатурний номер матеріалу і ведеться матеріально відповідальною особою. Записи в картці роблять на підставі первинних прибутково-видатко­вих документів на день здійснення операції.

1.3.11. Реєстр приймання-здавання документів (форма№ М-13)11

Застосовується для реєстрації прибутково-ви­даткових документів, що здаються до бухгалтерії. Реєстр складається в одному примірнику матеріаль­но відповідальною особою і здається до бухгалтерії підприємства разом з первинними документами і не­обхідними додатками.

1.3.12. Відомість обліку залишків матеріалів на складі (форма № М-14)12

Ведеться на підприємствах, що обліковують ма­теріали за оперативно-бухгалтерським (сальдовим) методом. Відомість обліку залишків заповнюють за даними карток складського обліку, перевірених бух­галтерією. Достовірність переносу залишків до відо­мості підтверджується підписом особи, яка перевіряє.

1.3.13. Акт про приймання устаткування (форма № М-15)13

Використовується для оформлення устаткування, що надійшло у комору для монтажу.

При виконанні монтажних робіт підрядним спо­собом до складу приймальної комісії входить також представник підрядної монтажної організації, в цьо­му випадку окремо складається акт про передачу об­ладнання на відповідальне зберігання, уповноваже­ний представник монтажної організації підписується безпосередньо в акті, і йому передається копія акта.

У разі неможливості забезпечити якісне прийман­ня обладнання при його надходженні на склад, акт про приймання обладнання (форма № М-15) є попереднім, що складається за результатами зовнішнього огляду.

1.3.14. Акт приймання-передачі устаткування до монтажу (форма № М-15а)14

Використовується для оформлення передачі устат­кування до монтажу.

1.3.15. Матеріальний ярлик (форма № М-16)15

Призначений для відображення характеристики матеріалів кожного номенклатурного номера безпо­середньо в місцях зберігання. Бланк ярлика заповнюється завідувачем складу на кожен номенклатур­ний номер матеріальних цінностей. Ярлик, заповне­ний всіма необхідними даними, кріпиться до місць зберігання матеріальних цінностей і служить для них паспортом.

1.3.16. Акт про виявлені дефекти устаткування (форма№ М-17)16

Складається на дефекти, виявлені у процесі ревізії, монтажу чи випробування устаткування.

13.17. Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від установлених норм запасу (форма№ М-18)17

Використовується для контролю за відхиленнями фактичного залишку матеріалів від встановлених норм запасу і для контролю залишків матеріалів, що знаходяться без руху.

Довідка складається в одному примірнику завіду­вачем складу або комірником, який повинен своєчас­но повідомити відділ постачання про відхилення фак­тичного залишку матеріалів від встановленої норми запасу і про залишки матеріалів, що знаходяться без руху.

Довідка заповнюється на підставі даних склад­ського обліку матеріалів (типова форма № М-12). Кри­терій занесення даних до довідки встановлює відділ матеріально-технічного постачання підприємства.

13.18. Матеріальний звіт (форма№ М-19)18

Застосовується будівельними організаціями тоді, коли матеріально відповідальною особою є викона­вець робіт.

Матеріальні звіти складаються матеріально від­повідальними особами тільки в кількісному вира­женні, в одному примірнику та передаються до бух­галтерії після закінчення місяця. Розцінка надходжен­ня та використання матеріалів проводиться бухгал­терією безпосередньо в матеріальному звіті.

До матеріальних звітів мають включатись всі ма­теріали, що були та є наявними в коморі, незалежно від того, відбувався чи ні руху цих матеріалів у звітно­му місяці.

Разом із матеріальним звітом до бухгалтерії пере­дають всі первинні документи на надходження та ви­трати матеріалів зі вказівкою про кількість документів та їх номерів окремо з надходження та витрат.

1.3.19. Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей (форма№ М-20)19

Накладна є підставою для списання товарно-матеріальних цінностей підприємством, що здійсни­ло їх відпуск і для дозволу на вивіз їх із території

 
 


10 Зразок форми наведено на с. 49.

11 Зразок форми наведено на с. 50.

12 Зразок форми наведено на с. 50—51.

13 Зразок форми наведено на с. 51—52.

14 Зразок форми наведено на с. 53—54.

15 Зразок форми наведено на с. 54. \

16 Зразок форми наведено на с. 55.

17 Зразок форми наведено на с. 56.

18 Зразок форми наведено на с. 56—57. " Зразок форми наведено на с. 57—58.

підприємства-постачальника, а також для їх склад­ського, оперативного та бухгалтерського обліку.

У разі необхідності накладна за формою № М-20 складається як обов'язковий додаток до товарно-транспортної накладної (типова форма № 1-ТН) або товарно-транспортної накладної на перевезення спирту етилового (форма № 1 -ТНспирт).

Накладну на відпуск товарно-матеріальних цін­ностей виписує підприємство, що здійснило відпуск товарно-матеріальних цінностей, у трьох примірни­ках на підставі контракту, нарядів, інших відповід­них документів та підписує особа, яка видала дозвіл на відпуск товарно-матеріальних цінностей, і голов­ний бухгалтер.

Перший примірник видається підприємству-отримувачу товарно-матеріальних цінностей як су­провідний документ та як підстава для їх оприбутку­вання, другий — залишається у коморі підприємства-постачальника і є підставою для списання товарно-матеріальних цінностей, третій — передається пунк­ту перепустки для контролю за вивозом товарно-ма­теріальних цінностей за межі території підприємства. Другий та третій примірники ці служби передають до бухгалтерії для відображення в обліку.

Заповнюють накладну на відпуск товарно-мате­ріальних цінностей відповідні структурні підрозділи центрального апарату управління підприємства або інша посадова особа, призначена керівником підприєм­ства. Рядок "Всього відпущено" та графу 8 заповнює матеріально-відповідальна особа, яка здійснює відпуск товарно-матеріальних цінностей.

Накладна на відпуск товарно-матеріальних цін­ностей заповнюється на кожну партію вантажу.

1.3.20. Інвентарний опис товарно-матеріальних цінностей (форма № М-21)20

Складається при знятті натуральних залишків товарно-матеріальних цінностей за кожною окремою коморою, ділянкою, об'єктом, що знаходяться у ма­теріально відповідальних осіб.

В описі вказують: найменування матеріалів, їх но­менклатурні номери, тип, ґатунок, розмір та інші озна­ки. В кінці інвентарного опису підписуються всі чле­ни комісії та матеріально відповідальні особи.

1.3.21. Акт про витрату давальницьких матеріалів (форма №М-23)21

Застосовується для оформлення витрат матеріалів відкритого зберігання, що належали замовнику, але витрачаються будівельною або монтажною організа­цією, що виконує роботи.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.