Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Видатковий касовий ордер .(форма № КО-2)2

Застосовується для оформлення видачі готівки з каси при обробці інформації як з використанням обчислювальної техніки, так і без. Виписується в одно­му примірнику працівником бухгалтерії, підписується керівником підприємства і головним бухгалтером або уповноваженою на це особою. Реєструється в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових до­кументів.

1.8.3. Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів (форма № КО-3)3

Застосовується для реєстрації прибуткових та видаткових касових документів і заводиться окремо на прибуткові та видаткові касові документи.

1.8.4. Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів (форма № КО-За)4

Форма № КО-За ведеться на розсуд керівництва замість журналу за формою № КО-3.

1.8.5. Касова книга (форма № КО-4)5

Застосовується для обліку руху готівки в касі. Ко­жен лист касової книги складається з двох однакових частин: одна з них (з горизонтальним лініюванням) заповнюється касиром як перший примірник і зали­шається у книзі, друга (без горизонтального лініюван­ня) заповнюється через копіювальний папір, вона відривна і є звітом касира. Перший і другий примірни­ки нумеруються однією цифрою.

Аркуші касової книги мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою підприємства або юридичної особи. Кількість аркушів у касовій книзі засвідчується підписами керівника і головного бухгал­тера підприємства.

Виправлення в касовій книзі не допускаються. Як­що виправлення зроблені, то вони засвідчуються під­писами касира, а також головного бухгалтера.

Записи в касовій книзі робляться касиром за опера­ціями одержання та видачі готівки за кожним прибут­ковим касовим ордером і видатковим документом у день їх надходження або видачі.

Щоденно в кінці робочого дня касир підсумовує операції за день, виводить залишок готівки в касі (на­явна готівка в період виплати заробітної плати пере­раховується з урахуванням готівки, виданої за неза­критими платіжними відомостями) наступного дня і передає до бухгалтерії як звіт другий відривний аркуш (копію записів у касовій книзі за день) з прибуткови­ми касовими ордерами і видатковими документами під підпис у касовій книзі.

1.8.6. Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей (форма № КО-5)6

Застосовується для обліку грошей, виданих з каси підприємства довіреній особі (платнику), яка випла­чує заробітну плату, і повернення готівкових коштів та оплачених документів.

Книга ведеться касиром. Видача й повернення коштів та сплачених документів оформлюється підпи­сами.

 
 


' Зразок форми наведено на с. 110.

2 Зразок форми наведено на с. 111.

3 Зразок форми наведено на с. 111.

4 Зразок форми наведено на с. 112.

5 Зразок форми наведено на с. 113-115.

6 Зразок форми наведено на с. 116.
 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.