Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розділ 1. ФОРМИ ПЕРВИННОЇ ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇШарманська В.М.

Ш25 Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку: Навч. посіб. — К.:

Знання-Прес, 2003. — 268с. — (Вища освіта XXI століття).

ISВN 966-7767-75-2

Пропонований навчальний посібник — перше в Україні видання, в якому не тільки зібрано, а й проаналізовано типові форми первинних документів бухгалтерського обліку, розкривається, якими мають бути ці документи, коли і ким вони складаються, які обов'язкові реквізити вони повинні мати для того, щоб набути юридичної сили, як вони мають упорядковуватися, прийматися і зберігатися тощо, вказуються нормативно-правові акти, які регламентують роботу з первинними документами.

Розраховано насамперед на студентів економічних спеціальностей. Книга буде корисною всім, хто має справу з обліком господарських операцій, аналізом фінансових результатів діяльності підприємств і організацій.

УДК 657.2

ББК 65.052(4УКР)я73

 

ІSВN 966-7767-75-2 © В.М. Шарманська, 2003

© Видавництво "Знання-Прес", 2003

 

 

ПЕРЕДМОВА

Бухгалтерський облік як упорядкована система узагальнення інформації про діяльність юридичних осіб грунтується на суцільному і безупинному доку­ментуванні всіх господарських операцій, що здій­снюються на підприємствах, в установах і організа­ціях. Тільки документовані господарські операції, включені до обліку, потім заносяться до облікових регістрів.

Кожна упорядкована система, природно, перед­бачає застосування норм, правил і порядку, що за­кріплюються відповідним нормативним документом для загального користування.

Основні, принципово важливі умови і вимоги ви­кладені в Законі України "Про бухгалтерський об­лік і фінансову звітність в Україні". Операції, що здійснюються у підприємницькій, фінансово-госпо­дарській діяльності і впливають на стан капіталу, майна, зобов'язань і фінансові результати, мають бути оформлені первинними документами. Типові форми первинних документів затверджені наказами Міністерства статистики України та іншими доку­ментами.

Первинні документи — це письмові свідоцтва, що фіксують і підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження і дозволи адміністрації (власника) на їх проведення. Порядок упорядкуван­ня, прийняття, збереження первинної документації регулюється Положенням про документальне за­безпечення записів у бухгалтерському обліку, за­твердженим наказом Міністерства фінансів Украї­ни від 4 травня 1995 р. № 88.

Первинні документи мають складатися в момент проведення господарської операції або, якщо це не можливо, безпосередньо після її завершення. Пер­винні документи для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов'язкові реквізи­ти: назву підприємства, установи, від імені яких складено документ, назву документа, код форми, дату і місце складання, зміст господарської операції і її вимірники у натуральному і вартісному вира­женні, посади, прізвища і підписи осіб, відповідаль­них за дозвіл та здійснення господарської операції і складання первинного документа. Залежно від ха­рактеру операції і технології опрацювання даних у первинні документи можуть включатися додаткові реквізити: ідентифікаційний код підприємства, но­мер документа, підстава для здійснення операції, дані про документ, що підтверджує особу одержу­вача тощо.

Первинні документи складаються на бланках ти­пових форм, затверджених Міністерством стати­стики України, а також на бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами і відомствами України. Документування господарських операцій може здійснюватися з використанням самостійно виготовлених бланків, у яких мають обов'язково вказуватися реквізити типових або спеціалізованих форм.

Бланки первинних документів, на яких оформ­люються окремі операції, можуть бути віднесені до бланків суворої звітності, вони підлягають обов'язко­вій нумерації, відповідно до Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворої звіт­ності, затверджених наказами Міністерства фінансів України від 25 листопада 1993 р. № 98, Служби безпе­ки України від 15 листопада 1993 р. № 118, Міністер­ства внутрішніх справ України від 24 листопада 1993 р. № 740 і зареєстрованих Міністерством юстиції Украї­ни 14 січня 1994 р. № 8/217.

Бланки суворої звітності друкуються за зразка­ми типових або спеціалізованих форм, затвердже­них відповідними міністерствами і відомствами, із обов'язковим зазначенням на бланках квитанцій, квитків, талонів, абонементів і т. ін. їхньої номіналь­ної вартості.

Говорячи про оформлення первинних докумен­тів, не зайвим буде згадати про засоби і способи заповнення відомостей і реквізитів. Записи у пер­винних документах, облікових регістрах мають здійснюватись чорнилом тільки темного кольору, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації й інших засобів, які б забезпе­чили зберігання цих записів протягом встановлено­го терміну зберігання документів і запобігли внесен­ню несанкціонованих і непомітних виправлень. Слід також виключити випадки заповнення докумен­тів чорнилом червоного кольору, оскільки в бух­галтерському обліку цей колір традиційно викори­стовується для виправлення помилок методом "сторно".

Для запобігання несанкціонованому втручанню в оформлення первинних документів або повторно­му їх використанню вільні рядки в первинних до­кументах слід обов'язково перекреслювати.

Первинні документи до внесення їх у регістри об­ліку обов'язково мають бути перевірені за формою і змістом працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, тобто перевіряється наявність у документі обо­в'язкових реквізитів і відповідність господарської операції чинному законодавству, логічна пов'я­заність окремих показників.

Первинні документи на операції, що суперечать законодавству, нормативним актам і встановлено­му порядку прийому, збереження і витрат коштів, товарно-матеріальних цінностей та іншого майна, порушують договірну і фінансову дисципліну, зав­дають шкоди державі, власникам, іншим юридич­ним і фізичним особам, мають передаватися голов­ному бухгалтеру підприємства, установи для прий­няття у встановленому порядку рішення про вне­сення їх до регістрів обліку.

Жодна господарська операція, що здійснюється на підприємстві та в установі, не повинна уникнути документування. Проте документуванням госпо­дарських операцій займаються не тільки працівни­ки бухгалтерської служби підприємства або уста­нови, а насамперед особи, які проводять госпо­дарські операції та дають дозвіл на їх проведення. Це посадові особи виробничих, організаційно-тех­нологічних, інженерно-технічних і розпорядчих служб і підрозділів. Тому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1995 р. № 307 ви­знано необхідним зобов'язати керівника підприєм­ства, організації або установи забезпечити докумен­тування всіх господарських операцій, пов'язаних з одержанням прибутків, різними витратами, зміною у складі і стані майна та капіталу, розподілом при­бутку тощо.

З метою упорядкування документальної фіксації згаданих фактів господарської діяльності керівник підприємства, організації і установи затверджує пе­релік посадових осіб, яким він надає право давати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійс­нення господарських операцій, пов'язаних із відпус­ком (витратою) коштів і документів, товарно-ма­теріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна.

Документи, якими оформлюються касові і бан­ківські операції, операції з цінними паперами з будь-якими виправленнями не приймаються до виконан­ня. В усіх інших первинних документах не повинно бути непогоджених виправлень.

Первинні документи, що пройшли обробку і за­реєстровані в облікових регістрах, підлягають обо­в'язковому збереженню і передаються до архіву. Виключається несанкціонований доступ до них.

Зберігаються первинні документи відповідно до Переліку типових документів, що утворяться в діяльності органів державної влади і місцевого са­моврядування, інших установ, організацій і під­приємств, із зазначенням термінів збереження до­кументів, затверджених наказом Головного архів­ного управління від 31 березня 1997 р. № 11-а.

Документи, термін зберігання яких минув і які не мають науково історичного значення, за затвер­дженим керівником підприємства, установи актом-описом здаються організаціям вторинної сировини.

Відповідно до українського законодавства дер­жавні органи дізнання, попереднього слідства, про­куратури, судів, податкової і контрольно-ревізійної служб мають право на підставі постанови вилуча­ти первинні документи разом зі звітами й облікови­ми регістрами. Вилучення оформлюється протоко­лом (актом), копія якого вручається під розписку відповідній посадовій особі підприємства, установи. Коли зазначені вище органи повертають вилучені раніше документи, їх має прийняти під розписку по­садова особа підприємства або установи.

Облікові регістри призначені для хронологічно­го, систематичного та комбінованого накопичення, групування та узагальнення інформації про госпо­дарські операції, яка міститься у прийнятих до об­ліку первинних документах. Вони складаються що­місяця, підписуються виконавцями та головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку. Ведення облікових регіст­рів та контирування документів первинного об­ліку здійснюються із застосуванням, щонайменше, коду класу рахунків і коду синтетичного рахунка. Регістри бухгалтерського обліку побудовані за ко­респонденцією рахунків бухгалтерського обліку, що встановлена Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіта­лу, зобов'язань і господарських операцій під­приємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від ЗО листопада 1999 р. № 291 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за № 893/4186.

 

 

Розділ 1. ФОРМИ ПЕРВИННОЇ ОБЛІКОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.