Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТИПОВІ ФОРМИ ЄДИНОЇ ПЕРВИННОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ1.7.1. Подорожній лист вантажного автомобіля в міжнародному сполученні (форма № 1 (міжнародна))1. Подорожній лист вантажного автомобіля (форма № 2 (діє у межах України))2

 

Подорожні листи типових форм, оформлені належ­ним чином, видаються водію під підпис:

— форма № 1 (міжнародна) — на термін відря­дження автомобіля і водія для виконання перевезен­ня вантажу в міжнародному сполученні відповідно до наказу;

— форма № 2 — тільки на один робочий день за умови здачі водієм подорожнього листа за минулий день роботи. На більший термін подорожні листи типової форми № 2 видаються тоді, коли водій вико­нує перевезення вантажів міжнародного сполучення більше доби відповідно до розпорядження перевіз­ника.

Експлуатацію вантажного автомобіля без подо­рожнього листа затвердженої типової форми заборо­нено.

Перевезення вантажів автомобільним транспор­том, як на комерційній основі, так і для власних потреб, здійснюється тільки за наявності належним чином оформлених товарно-транспортних накладних типо­вих форм, що додаються до подорожнього листа. Ця вимога розповсюджується на всі види перевезень ван­тажів автомобільним транспортом незалежно від умов оплати та видів перевезення.

Міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом оформлюються подорожнім листом ти­пової форми № 1 (міжнародна) і товарно-транспорт­ною накладною форми № СМК..

Облік обсягів перевезень у тоннах і тонно-кіломет-^х ведеться у подорожніх листах на підставі товар­но-транспортних накладних типової форми незалеж­но від форми оплати транспортних послуг і видів пе­ревезення. Не можуть вноситися у подорожні листи обсяги вантажних перевезень,що не підтверджені то­варно-транспортними накладними.

1.7.2. Подорожній лист службового легкового автомобіля (форма № З)3

 

Подорожній лист службового легкового автомо­біля використовується підприємствами, які екс­плуатують службові легкові автомобілі або для яких за їх заявками здійснюється транспортне обслуго­вування легковими автомобілями. Він є підставою для обліку транспортної роботи та списання витраченого пального на загальний пробіг службових легкових ав­томобілів, а також для взаєморозрахунків між перевіз­ником та замовником за надання транспортних послуг.

Подорожній лист службового легкового автомо­біля оформлюється тільки на один день і видається за умови повернення водієм подорожнього листа за по­передній день роботи. На великий термін подорожній лист видається у випадках транспортного обслугову­вання в міжміському сполученні більше одної доби відповідно до наказу або розпорядження перевізника.

1.7.3. Товарно-транспортна накладна (форма № 1-ТН)4

 

Товарно-транспортна накладна — це єдиний пер­винний документ, що є підставою для списання товар­но-матеріальних цінностей відправником вантажу і оприбуткування їх отримувачем вантажу на кожну ход­ку автомобіля і для кожного отримувача вантажу ок­ремо.

Цей документ виписують у чотирьох примірниках:

— перший примірник залишається у відправника вантажу і є підставою для списання товарно-матері­альних цінностей. Другий, третій і четвертий примір­ники, завірені підписами і печатками відправників ван­тажу, передаються водію;

— другий примірник, який водій здає отримувачу шантажу, є підставою для оприбуткування товарно-ма­теріальних цінностей;

- третій і четвертий примірники водій передає перевізнику. Третій примірник, що є підставою для розрахунків за виконання транспортних послуг, пе-

 

 
 


1 Зразок форми наведено на с. 99—100.

2 Зразок форми наведено нас. 101—102.

3 Зразок форми наведено на с. 103.

4 Зразок форми наведено на с. 104—105.

ревізник пересилає замовнику автотранспорту для опла­ти за перевезення;

— четвертий примірник додається до подорожньо­го листа і є підставою для обліку транспортної роботи та нарахування заробітної плати водію.

Для вантажів нетоварного характеру, за яким не ве­деться складський облік, але проводиться облік шля­хом заміру, зважування, геодезичного заміру і таке ін-. ше, товарно-транспортну накладну виписують у трьох примірниках:

— перший примірник залишається у відправника вантажу і призначається для обліку виконаних обсягів перевезень;

— другий і третій примірники водій передає пере­візнику.

Другий примірник, що є підставою для розрахун­ків за виконання транспортних послуг, перевізник над­силає замовнику автотранспорту для оплати за пере­везення; третій примірник додається до подорожньо­го листа і є підставою для обліку транспортної робо­ти та нарахування заробітної плати водію.

Якщо в розділі "Відомості про вантаж" товарно-транспортної накладної неможливо перелічити всі на­зви і характеристики товарно-матеріальних цінностей, пред'явлених до перевезення, до товарно-транспорт­ної накладної додається як невід'ємна її частина на­лежним чином оформлена спеціалізована форма то­варної накладної, що застосовується підприємством для оформлення операцій з передачі товарно-матері­альних цінностей.

1.7.4. Талон замовника (форма № 1-ТЗ)5

Застосовується при роботі з погодинною формою оплати транспортних послуг і додається до подорожнього листа вантажного автомобіля типової форми № 2, товарно-транспортної накладної типової форми № 1 -ТН. При цьому товарно-транспортна накладна є підставою для визначення обсягів вантажних переве­зень (в тоннах і тонно-кілометрах) і включення їх до подорожнього листа для розрахунків перевізника з замовником автомобільного транспорту за виконан­ня транспортних послуг.

1.7.5. Журнал обліку руху подорожніх листів (форма № 8)6

Застосовується автомобільними господарствами для контролю за рухом подорожніх листів, виданих водію під підпис.

При видачі подорожніх листів диспетчер перевіряє за журналом здавання, чи здав водій подорожній лист, виданий на попередній день.

Отримання подорожнього листа від водія диспет­чер підтверджує підписом.

1.7.6. Акт заміру (зважування) нетоварних вантажів (форма №2-Т)7

Застосовується при перевезеннях нетоварних ван­тажів, за якими не ведеться складський облік. Скла­дається відправником вантажу в трьох примірниках. Перший і другий примірники передаються автотранс­портному підприємству або організації з перевізни­ком вантажу. Перший додається до рахунка, а другий — до подорожнього листа і є підставою для обліку транспортної роботи. Третій примірник залишається у відправника вантажу і є підставою для обліку вико­наних обсягів перевезень.

 
 


5 Зразок форми наведено на с. 106. 98

6 Зразок форми наведено на с. 107.

7 Зразок форми наведено на с. 108. 


 
 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.