Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Алфавітний покажчик означень фізичних явищ, фізичних понять, фізичних величин, систем й приладівФізичні явища

 

А Активний опір 274   В Вторинна електронна емісія 168 Взаємоіндукція 225 Власні коливання 294   Г Гармонічні коливання 294   Е Електрострикція 58 Електретний ефект 58 Електричний струм (далі: струм) 85 Ефект Голла 210 Електромагнетна індукція 225 Електронний парамагнетичний ре­зонанс (ЕПР) 244 Ефективне (діюче) значення змінного струму 274 Ефект Зеебека (термо­ефект­рич­ний ефект) 146 Ефект Пельтьє 147 Ефект Томсона 147   Є Ємнісний опір 274   З Згасальні коливання 294 І Індуктивний опір 274   К Квазістаціонарне коло змінного струму 274 Коефіцієнт трансформації 275   М Магнетоопір (магнеторезис­ти­вний ефект 210 Механомагнетний ефект (Ефект Барнета) 244 Магнетомеханічний ефект (ефект Ейнштейна-де-Гааза) 244 Магнетофононний резонанс (МФР) 244   Н Несамостійний газовий розряд 168   П Поляризація діелектрика 58 П’єзоелектричний ефект 58 Повний опір 275
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Р Резонанс напруг 275 Резонанс струмів 275 Релаксаційні коливання 294 С Самостійний газовий розряд 168 Самоіндукція 225 Скін-ефект 226 Синусоїдний змінний струм 274 Ц Циклотронний резонанс 210, 244   Я Ядерний магнетний резонанс (ЯМР) 244 Фізичні поняття   А Акцептор 125 Антиферомагнетик 246   В Власна провідність напів­про­від­ни­ка 125 Вільна зона (інакше зона про­від­но­сті) 125 Валентна зона 124 Внутрішня різниця потенціялів 135 Водневий електрод 161   Вихрові струми (струми Фуко) 226 Відносна магнетна проникність магнетика 246 Вихрове електричне поле 306 Вектор Пойтінга 307   Г Градієнт скалярної величини 50 Гіромагнетне відношення 244 Гармонічний осцилятор 295   Д Діелектрик 58 Дрейфова швидкість 85 Домішкова провідність напівпро­відника 125 Дірка 125 Донор 125 Дебаєвська довжина 168 Діамагнетик 245 Добротність коливального кон­ту­ра 295   Е Електричний заряд 8 Елементарний заряд 8 Електричне поле 13 Еквіпотенціальна поверхня 50 Електронний газ 114 Енергія йонізації донора 125 Енергія активації акцептора 125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Електроліт 155 Електролітична дисоціація 155 Електроліз 156 Електрохемічний потенціял 161 Елемент струму 181 Ефективна маса вільного елек­т­рона в твердому тілі 246   Ж Жорсткий диполь 24   З Заборонена зона 125 Зовнішня різниця потенціялів 135   І Ізотермічна плазма 168 Ідеальний коливальний контур 295   К Конвекційний струм 85 Коефіцієнт корисної дії спо­жи­вача струму 109 Коротке замикання 109 Коефіцієнт дисоціації 156   Л Лінія напруженості елек­т­рич­ного поля (чи силова лінія) 13 Лінійна напруга 275   Логаритмічний декремент зга­сання 295   М Магнетне поле 181 Магнетон Бора 244 Магнетний гістерезис 245 Магнетна сприйнятливість маг­не­ти­ка 245 Магнеторушійна сила 306 Множник Ланде (g - фактор) 246   Н Неполярний діелектрик 58 Напівпровідник 125 Напівпровідник n-типу провідно­сті 125 Напівпровідник p-типу провідно­сті 125 Нормальна концентрація 161 Нормальний електрохемічний по­тенціял 162 Неізотермічна плазма 168 Намагнеченість (вектор намарне­че­ності) 245   О Орбітальний магнетний момент електрона 244   П Пробний заряд 13 Плече диполя 24
Потенціяльне поле 47 Полярний діелектрик 58 Потенціяльна енергія заряду в даній точці електричного поля 80 Постійний електричний струм 85 Поверхневий стрибок потенціалу 135 Плазма 168 Потік вектора магнетної індукції 201 Питомий заряд частинки 210 Парамагнетик 245 p-n- перехід 125, 144   Р Ротор вектора 47 Робота виходу електрона з металу 135, 151 Рівняння хвилі 306   С Сегнетоелектрик 58 Струм поляризації 85 Струм насичення 85, 151, 168 Сила Ампера 181 Силова лінія магнетного поля 181 Сила Лоренца 210 Спіновий магнетний момент елек­т­рона 244 Спінове гіромагнетне відно­шення 245   Струм зміщення 306   Т Точковий заряд 11 Точковий диполь 24 Точка Кюрі 245   Ф Феромагнетик 245 Феримагнетик 246 Фазна напруга 275   Х Хвильове рівняння 306   Ц Циркуляція 47,201 Циклотронна частота 210   Ч Частота Лармора 245   Ш Ширина забороненої зони 125   Фізичні величини В Відносна діелектрична сприй­нят­ливість 59 Відносна діелектрична проник­ні­сть 59   Г
Густина струму 85   Д Дипольний момент 24   Е Електричний заряд 8 Електрична індукція 30 Електроємність відокремленого про­відника 69 Електричний опір провідника 93 Електрорушійна сила 103   І Індукція магнетного поля 181 Індуктивність провідника 226   Л Лінійна, поверхнева і об’ємна густина заряду 8   М Магнетний момент замкненого струму 181   Н Напруженість електричного поля 13   О Об’ємна густина енергії елект­ри­ч­ного поля 81   П Потік електричної індукції 30 Потенціял електростатичного поля 42 Поляризованість окремої мо­ле­кули 58 Поляризованість діелектрика 58 Питомий опір провідника 93 Питома електропровідність 93   Р Різниця потенціялів 42 Рухливість носія заряду 94   С Сила струму 85 Т Температурний коефіцієнт опору 94   Х Хемічний потенціял 125   Фізичні системи й прилади А Акумулятор 162 Асинхронний двигун 275 В Вакуумний діод 151  
Г Гальванічний елемент 162 Гальванічний елемент Вольта 162 Гальванічний елемент Даніеля 162 Генератор змінного струму 275 Д Диполь 25 Додатковий опір 95 К Конденсатор 69 Коливальний контур 295 М Магнетна стрілка 181 Мас-спектрометр 211 Магнетогідродинамічний генератор 211 Н Напівпровідниковий діод 144 Нормальний елемент Вестона 162 Нормальний соленоїд 190   П Паливний елемент 162 Плоский соленоїд 190 Прискорювач заряджених части­нок 211 М Метал складається з йонів, які, коливаючись біля своїх вузлів утворюють кристалічну ґратку та вільних електронів, які ха­о­тично ру­ха­ють­ся у кристалі. 115   О Опір провідника прямо пропор­ційний до його довжини і обер­не­но про­пор­ційний до його площі поперечного перерізу. 95 П Принцип інваріянтності заряду 8 Принцип квантованості заряду 8 Принцип суперпозиції елек­три­чних полів 18 Принцип лінійної суперпозиції магнетних полів 190     С Сенсор Голла 211 Т Транзистор 144 Термопара 147 Тангенс-гальванометр 190 Тороїд 190 Трансформатор 275 Ф Флюксометр 226   Ш Шунт 95   Постулати   З Закон збереження електричного заряду 7 Закон Кулона 10 Закон Ома 94 Закон Ампера 182 Закон Біо – Савара - Лапласа 190 Закон електромагнітної індукції (Фарадея) 226 Закон електромагнітної індукції (Максвелла) 226 Закон повного струму 307   Під час зіткнення електрона з вузлом кристалічної ґратки елек­трон цілком пе­редає йому свою енергію дрейфового руху 115 С Сукупність вільних електронів у металі трактується як іде­а­ль­ний газ 115 Сила струму в провіднику прямо пропорційна до різниці потен­ція­лів (на­пруги) на кінцях цього провідника. 94 Т Теорема про циркуляцію вектора магнетної індукції 201 Теорема Остроградського-Гауса для магнетного поля 201  

 


Іменний покажчик

А Авогадро 124 Айнштайн 263 Ампер 181, 182-184, 186-187 Архімед 14 Ареніус 156 Б Барнет 244, 263 Бейнбрідж 220 Біо 190, 191, 193, Больцман 121, 131, 167, 166,154 Богуславський 152 Бор 244, 248, 249 В Відеман 120 Вестон 162 Вольта 141-142,162, 166 Г Гаус 30, 32, 33,207 Голл 210-211, 222-223, 224 Гротгус 156   Д Даніель 162 Дюлонг 123 Дешман 154 Дірак 154 Дж-Тавзенда 168   Де-Гааз 273 Джоуль 111-113, 120, 149, 150   З Зеебек 146 К Кулон , 10, 11,12,15 Кавендіш, 12 Кірхгоф, 107-109240-241, 279-280, 299, 306 Клавзіус 156 Кюрі 245, 262   Л Лаплас 51, 190, 191, 193 Ленц 111-113, 120, 149, 150 Ленгмюр 152,174,185 Лоренц 210-211, 213 Ланде 246, 250, 271 Лармор 244-245, 254, 256, 270-271 М Мілікен, 14 Максвел 226, 229, 309, 311, 315, 318   Н Ньютон 101, 118, 120, 182 Нернст 165, 166, 167
О Остроградський 30, 32, 33,207 Ом 95-96, 98-100, 103, 105, 240, 279, 284 Оствальд 157-158 П Планк 248 Пуассон 54 Петі 123 Пельтьє 147, 148-150 Пойтінг 307, 320 Р Річардсон 153-155     С Савар 190, 191, 193 Стокс 49, 158-159, 205, 235, 307 Стюарт 115, 118 Стоней 159 Т Толмен 115,118 Томсон 147, 149-151, 219 Ф Фік 101-102 Фур’є 101-102 Франц 120 Фермі 154 Фарадей 158 -159, 226 Фуко 226, 233

 


Література

 

1.Г. Ф. Бушок, В. В. Левандівський, Г. Ф. Півень. Курс фізики. т. 1. К: Вища школа. 2001, 468 с.

2.Б. М. Яворський, А. А. Детлаф, Л. В. Милковська. Курс фізики. т. 2. К: Вища школа. 1978, 462 с.

3. И. В. Савельев. Курс общей физики. т. 2. М: Высшая школа. 1987. 480 с.

4. Э. Парсел. Берклеевский курс физики. т. 2. М: «Наука». 1983. 416 с.

5. І. М. Кучерук, І. Г Горбачук, І. Т. Луцик. Загальний курс фізики. К: Техніка 1999. 452 с.

6. Фізичний практикум. ч. 2. (під редакцією В. П. Дущенка). К: Вища школа. 1981. 245 с.

7. И. В. Савельев. Сборник вопросов и задач по общей физике. М: Наука. 1982. 271 с.

8. А. Г. Чертов, А. А. Воробьев. Задачник по физике. М: Высшая школа. 1988. 496 с.

9. И. Е. Иродов. Задачник по общей физике. М: Наука. 1988. 415 с.

10. В. С. Волькенштейн. Сборник по об щему курсу физики. М: Наука. 1987. 382 с.

11. І. Т. Горбачук. Збірник задач. Загальна фізика. К: Вища школа. 1993. 323 с.

12. П. П. Чолпан. Фізика. К: К: Вища школа. 2003. 576 с.

13. H. C. Ohanian. Physics. Norton & Com. Inc. Nev-York-London. 1985. 1012 p.

14. С. Г. Калашников. Электричество. М: Наука. 1985. 576 с.

15. Фейнман, Лейтон, Сендс. Фейнмановские лекции по физике. т.2. М: Мир. 1966. 343 с.

16. Д. І. Цюцюра. Розв’язування задач з фізики (електрика і магнетизм). Дрогобич. 1999. 156 с.

17. P. A. Tipler. Physics. Worth Publisher Inc. Nev-York. 1982. 1078 p.

18. В. Козирський і В. Шендеровський. Словник фізичної лексики. К: «Рада». 1996. 932 с.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.