Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Формули з алгебри і геометріїФормули для наприближенихзних обчислень

 

Якщо , то у першому наближенні можна прийняти:

 

 

Якщо кут малий ( чи радіана) та виражений у радіанах, то у першому наближенні можна вважати:

 

 

Десяткові приставки до назв одиниць

М – мега (106) м – мілі (10-3)
к – кіло (103) мк – мікро (10-6)
с – санти (10-2) н – нано (10-9)

Основні фізичні константи

 

Величина Числове значення
Стала Больцмана k=1,38066·10-23 Дж/К
Стала Планка h=6,6262·10-34 Дж·с
Число Авогадро N=6,022·1023 моль-1
Гравітаційна сталаАтомна одиниця маси 1 а.о.м.=1,6606·10-27 кг
Газова стала R=8,3144 Дж/моль·К
Магнетон БораОб’єм моля газу при нормальних умовах V=22,4138·10-3 м3/моль
Стала Стефана – Больцмана σ=5,6703·10-8 Вт/м2·К4
Стала Віна b=2,8978·10-3 м·К
Заряд електрона е=1,6022·10-19 Кл
Маса спокою електрона те=0,9109·10-30 кг
ЕЕнергія, 1 електронвольтлектрична стала 1 еВ=1,6022·10-19 Дж
Магнетна стала Температура, що відповідає 1 еВ Т=11606 К
Ядерний магнетон

 

Десяткові приставки до назв одиниць

М – мега (106) м – мілі (10-3)
к – кіло (103) мк – мікро (10-6)
с – санти (10-2) н – нано (10-9)

Формули диференціяального та інтегрального числення

при

 


Список задач

  Розділ І. Електростатика Тема 1. Електричний заряд
(1) Вкажіть на один з методів перевірки принципу інва­ріяа­н­т­но­сті заряду………………………………………………….. 89
(2) (2) Покажіть, що сила гравітаційного притягання електрона до ядра в атомі водню не спроможна втримати електрон в ато­мі, тому повинна існувати ще одна сила негравітаційної природи. ………………………………………………………. 89
(3) Установіть, який заряд на сьогодні є елементарним. ……… 101
  Тема 2. Закон Кулона
(4) Установіть одиницю фізичної величини k. ………………… 112
(5) Вкажіть на ідею визначення електричної сталої ……….. 123
  Тема 3. Електричне поле і його напруженість
(6) Знайдіть заряд електрона в ході мислено проведеного дос­ліду Мілікена. ………………………………………………… 145
(7) На основі означення напруженості електричного поля та закону Кулона устано­віть вираз для напруженості поля точкового заряду. …………………………………………….. 156
(8) Установіть картину си­лових ліній поля точкового заряду. 167
(9) Покажіть, що густота ліній напруженості електричного поля точ­ко­во­го заряду в певній області простору вказує на величину напруженості елек­тричного поля в цій області…. 178
  Тема 4. Принцип суперпозиції електричних полів
(10) Вкажіть на метод знаходження напруженості електричного по­ля за­ряд­же­ного тіла, яке не можна вважати точковим зарядом. ……………………………………………………… 189
(11) Установіть вираз для напру­же­ності елек­тричного поля рів­но­мірно за­ряд­женого кіль­ця ра­діусом і лінійною гус­ти­ною заряду на осі кільця на відстані від його центру… 1920
(12) Знайдіть вираз для нап­ру­же­ності поля, рів­но­мірно заряд­же­ного по­верх­не­вою густиною за­ряду диска радіусом на осі диска на відстані від його центра. ………………… 212
(13) Знайдіть середнє значен­ня нап­ру­жено­сті електричного по­ля точ­ко­вого за­ряду в межах майданчика у вигляді диска, якщо заряд є на осі цього диска. …………………………….. 234
  Тема 5. Диполь  
(14) Установіть, який стан займе віль­ний ди­поль, який потрапив в одно­рідне електричне поле. …………………… 256
(15) Установіть вираз для напруженості електричного поля точ­кового диполя з плечем в точці на відстані від се­ре­ди­ни плеча диполя, яку видно під кутом до плеча диполя. 267
(16) Покажіть, що в неоднорідному елек­трич­ному полі вільний диполь не буде в стані спокою (на відміну від випадку од­но­рід­ного поля, де диполь є в стані спокою). ……………… 2830
(17) Поясніть явище притягання дрібних частинок до наелек­т­ри­зо­ва­них тіл. ………………………………………………… 2931
(18) Поясніть принцип роботи йонного мікроскопа. …………… 2931
  Тема 6. Потік електричної індукції. Теорема Остро­град­ського-Гауса
(19) На основі означення потоку елек­т­ричної індукції одно­рід­ного поля через плоску по­верхню виведітьсти формулу для по­току електрич­ної ін­дукції будь-якого поля через будь яку поверхню. ……………………………………………………... 312
(20) Доведіть, що потік індукції електричного по­ля через певну по­верхню пропорційний до кількості силових ліній, які її пронизують.………………………………………………….... 323
(21) Доведіть теорему Остроградського–Гауса: потік елек­т­рич­ної ін­дук­ції через будь-яку замкнену поверхню дорівнює заряду, який є в об’ємі, об­меженому цією поверхнею, тоб­то або застосувавши означення потоку та об’ємної густини заряду, ……………………………….. 324
(22) Переведіть теорему Остро­град­сь­ко­го–Гауса з інтегральної в дифе­рен­ціяльну форму, тобто в таку форму рівняння, у яку б входили ди­фе­рен­ціальні характеристики, що означає: характерис­тики певної точки поля. ………………………… 335
  Тема 7. Обчислення напруженостей електричних полів на основі теореми Остро­град­ського-Гауса  
(23) На основі теореми Остроградського–Гауса встановіть ви­раз для нап­ру­женості електричного поля точкового заряду. 356
(24) На основі теореми Остроградського–Гауса встановіть ви­раз для напру­же­ності електричного поля рівномірно заряд­же­ної площини з поверх­не­вою густиною заряду 367
(25) На основі теореми Остроградського–Гауса встановіть ви­раз для напру­же­ності електричного поля на по­верхні за­ря­дженого провідника.………………………………………….. 379
(26) На основі теореми Остро­градського–Гауса встановіть ви­раз для напру­женості елек­три­ч­ного поля рівномірно заряд­женої нескінченно довгої прямої нитки з лінійною густи­ною заряду …………………………………………………. 389
(27) На основі теореми Остро­гра­д­ського–Гауса вста­новіть ви­раз для напру­же­но­сті елект­ри­ч­ного поля рівномірно заряд­женої сфери...……………………………………………….. 3941
(28) На основі теореми Остроградського–Гауса вста­но­віть ви­раз для нап­ру­же­ності електричного поля рівномірно за­ряд­женого нескінченно довгого цилін­дра.…………………….. 401
(29) Доведіть, що в об’ємі, обмеженому заряд­женою поверх­нею, напру­же­ність електричного поля дорів­нює нулеві. 412
(30) З’ясуйте, для розрахунку яких елек­тричних полів можна ефективно застосовувати теорему Остроградського–Гауса. 413
  Тема 8. Потенціял електростатичного поля
(31) Покажіть, що якщо в заданій точці простору є не одне, а ба­га­то полів, то потенціял в цій точці дорівнюватиме сумі потенціяалів, створених кожним із полів…………………….. 434
(32) На основі означення потенціялу встановіть вираз для по­тен­ціялу поля точкового заряду в точці, яка є на відстані від цього заряду…………………………………………….. 445
(33) На основі принципу додавання по­тенціялів та виразу для потенціялу поля точкового заряду встановіть вираз для по­тенціялу поля точкового диполя…………………………….. 446
(34) Знайдіть метод обчислення потенціялу, ство­ре­но­го будь-яким не­точ­ко­вим зарядженим тілом……………………. 457
(35) Знайдіть вираз для потенціялу поля, ство­реного рівномірно зарядженим диском у будь-якій точці на його осі………….. 468
  Тема 9. Потенціяльність електростатичного поля
(36) На основі означення потенціялу доведіть, що електро­ста­тичне поле є по­тенціяльне………………………………….. 4850
(37) На основі означення роботи покажіть, що умовою по­тен­ціяльності елек­тро­ста­тич­ного поля є рівність нулеві цир­ку­ля­ції вектора його нап­ру­же­ності вздовж будь-якого замк­нену­того контура………………………………………………... 4850
(38) На основі теореми Стокса подайте умову потенціяльності електро­ста­тич­но­го поля в диференціаяльній формі…… 4951
  Тема 10. Зв'язок між напруженістю і потенціялом
(39) Установіть зв'язок між напруженістю електростатичного поля та його потенціялом. …………………………………… 502
(40) З формули зв’язку напруженості і потенціялу та теореми Остроградського–Гауса отримайте рівняння Пуассона……. 524
(41) Доведіть, що вектор напруженості електростатичного поля завжди нормальний до еквіпотенціяльної поверхні………... 535
(42) Доведіть теорему про середнє значення потенціялу: потен­ціял у будь-якій точці простору, дорівнює серед­ньо­му зна­чен­ню потенціялу на будь-якій уявній сфері з центром в цій точці яка не охоплює електричних зарядів……………... 535
(43) Поясніть метод елек­тро­ста­тич­но­го очищення газів… 546
  Тема 11. Провідник в електричному полі
(44) Покажіть, що в провіднику, поміщеному в електричне по­ле, воно дорівнюватиме нулеві, а за межами провідника – зміниться.……………………………………………………… 557
(45) Покажіть:якщо провіднику на­дати заряду, то він роз­мі­ститься на його поверхні. …………………………………… 568
(46) Покажіть, що як заряд­же­ний так і електронейтральний провід­ник є еквіпотен­ці­яль­ним. …………………………… 568
(47) Доведіть, що електричне поле між точковим зарядом та не­скін­чен­ною провідною площиною збігається з полем, ство­реним цим заря­дом, та його дзеркаль­ним зо­браженням у цій пло­щині.………………………………………………….. 579
  Тема 12. Діелектрик в електричному полі  
(48) Виразіть поляризованість поміщеного в електричне поле непо­ляр­ного діелектрика через напруженість електричного поля всередині діелек­три­ка. ……………………………… 602
(49) Покажіть, що в діелектрику зовнішнє електричне поле по­слаб­лю­є­ться.………………………………………………… 603
(50) Покажіть, що поляризованість діелектрика дорівнює по­верх­невій густині індукованих на його поверхнях зарядів (поляризаційних зарядів).……………………………………. 614
(51) Покажіть, що електричне поле послаблюється в діелек­три­ку в ра­зів.………………………………………………….. 624
(52) Установіть зв'язок між вектором поляризації та вектором елек­трич­ної індукції.………………………………………. 625
(53) Установіть, який вигляд мають співвідношення елек­тро­ста­тики в діе­лек­трику.……………………………………. 636
  Тема 13. Електричне поле на межі середовищ  
(54) На основі властивості потенціяльності електричного поля доведіть, що при переході з одного діелектрика в інший тангенціяльна (дотична) складова вектора напруженості не змінюється, а така ж складова вектора індукції змінюється пропорційно до діелектричної проникності.………………... 647
(55) На основі теореми Остроградського–Гауса доведіть, що при переході з од­но­го діелектрика в нормальна складова вектора електричної індукції раптово змінюється на вели­чину поверхневої густини вільних зарядів на межі середо­вищ.……………………………………………………………. 658
(56) Доведіть, що вектор напруженості завжди нормальний до межі провід­ника з діелектриком.…………………………… 6770
(57) Виведіть закон заломлення силових ліній на межі двох ді­е­лектриків.……………………………………………………… 6770
(58) Поясніть принцип електро­фото­графування (ксерографія). 6871
  Тема 14. Електроємність
(59) Покажіть, що потенціял відокрем­ле­ного провідника про­пор­ційний до його заряду.…………………………………… 702
(60) Покажіть:якщо поблизу про­від­ни­ка розмістити ін­ший провідник, то його єм­ність збільшиться.…………………… 703
(61) Установіть вираз для електроємності провідної кулі та сфери і об­чи­сліть ємність Землі.………………………….. 714
  Тема 15. Конденсатори  
(62) Установіть вираз для ємності плоского кон­денсатора.…… 725
(63) Установіть вираз для єм­ності ци­лін­дричного кон­денсатора дов­жи­на якого значно бі­льша за радіуси ци­лін­дрів.… 736
(64) Доведіть, що за паралельного з’єд­нання двох чи більше кон­ден­са­торів ємність цієї ділянки кола дорівнює сумі єм­ностей окремих конденсато­рів.…………………………….. 785
(65) Покажіть, що ємність конденсатора будь-якої форми за умови, що від­стань між його обкладками є знач­но меншою за їхні розміри, дорівнює ємності плоского конденсатора з такою ж площею обкладок і відстанню між ними.………… 796
(66) Доведіть, що за послідовного з’єднання двох чи більше кон­ден­саторів обернена ємність цієї ділянки кола дорівнює сумі обернених ємностей окремих конденсаторів.………… 7680
(67) Установіть вираз для ємності двохпровідної лінії, тобто системи двох паралельних проводів довжиною радіусами відстань між осями яких причому розглянути прак­тичний випадок коли .……………………… 7781
(68) Установіть вираз для ємності од­но­провідної лінії дов­жи­ною і ра­ді­у­сом проводу що знаходиться на висоті над землею.……………………………………………………. 7983
(69) Установіть вираз для потенціяльної енергії взаємодії точкових зарядів.……………………………………………… 814
(70) Встановіть вираз для густини по­тен­ціяльної енергії елек­трич­ного поля.………………………………………………. 825
(71) Установіть вираз для потенціяльної енергії зарядженого про­від­ни­ка та конденсатора.…………………………….. 837
  Розділ ІІ. Постійний електричний струм та кон­тактні явища в металах та напівпровідниках. Тема 1. Електричний струм та його характеристики: сила та густина струму
(72) Покажіть, що сила струму – це потік вектора густини струму.………………………………………………………… 869
(73) Покажіть, що сила постійного струму є однакова в усіх послідовно з’єд­наних провідниках.………………………… 879
(74) На основі теореми Остроградського–Гауса ви­ведіть рів­няння неперер­вно­сті струму.……………………………… 8891
(75) Доведіть, що провідник зі струмом не є еквіпотенціяльним. 893
(76) Покажіть, що в провіднику зі струмом носії заряду дрейфу­ють зі ста­лою швидкістю.…………………………………… 893
(77) Покажіть, що густина струму залежить від концентрації та дрей­фо­вої швидкості носіїв струму і встановіть цю залеж­ність.…………………………………………………………… 914
(78) Покажіть, що рівняння неперервності постійного струму мо­же бути по­дане у вигляді ……………………… 925
(79) Обчисліть силу струму, створену електроном в атомі вод­ню.……………………………………………………………... 926
  Тема 2. Закон Ома для ділянки кола. Опір провідника
(80) Представте закон Ома в диференціяльній формі.…………... 959
(81) Установіть, як питома провідність залежить від пара­мет­рів носіїв заряду: їхньої рухливості та концентрації.…………... 96100
(82) Установіть залежність питомого опору провідника від тем­ператури умови залежного та незалежного від температури коефіцієнті опору.…………………………………………….. 96100
(83) На основі рівняння неперервності струму та закону Ома для ділянки кола доведіть, що за послідовного з’єднання опорів, опір ділянки кола дорівнює сумі окремих опорів.… 98102
(84) Доведіть, що за па­ра­лель­ного з’єднання опорів обер­не­ний опір ділянки кола дорівнює сумі обернених опорів.……….. 98102
(85) Обчисліть опір шунта, який слід приєднати до ам­пер­метра, щоб роз­ши­ри­ти межу його вимірювань у п разів.……… 99103
(86) Обчисліть додатковий опір, який слід приєднати до вольт­метра, щоб роз­ширити межу його вимірю­вань у п разів. 1004
(87) Покажіть, що електропровідність є одним з явищ пе­ре­не­сен­ня.…………………………………………………………. 1004
  Тема 3. Електрорушійна сила (ЕРС). Зако Ома для ді­лянки кола з ЕРС. Закон Ома для повного кола
(88) Доведіть, що стороння сила не може бути потенціяльною. 1037
(89) Установіть закон Ома для ділянки кола з електро­ру­шій­ною силою та для замкненого кола з електрорушійною си­лою. 1037
(90) Установіть вираз для ЕРС, яка виникає при обертанні ме­та­левого диска.…………………………………………………... 1059
(91) Обчисліть відносну похибку, яку ми допускаємо, вимірю­ючи ЕРС дже­ре­ла постійного струму вольтметром.…….. 1059
  Тема 4. Правила Кірхгофа
(92) На основі рівняння неперервності струму встановіть пер­ше правило Кірх­гофа, а саме, що арифметична сума струмів, які входять у вузол, дорівнює арифметичній сумі стру­мів, які з нього виходять.………………………………………….. 10610
(93) На основі закону Ома для ділянки кола з ЕРС установіть друге правило Кірхгофа, а саме, що в будь-якому контурі, виділеному з розгалуженого ко­ла, алгебраїчна сума напруг до­рівнює алгебраїчній сумі ЕРС, які є в цьому контурі.….. 10711
(94) На основі правил Кірхгофа знайдіть опір за допомогою так зва­ної міст­кової схеми, якщо відомі опори , та піді­б­рані так, що сила струму у вітці ВД дорівнює нулеві. 10812
(95) Визначіитьи ЕРС джерела струму компенсаційним методом. 10913
  Тема 5. Робота і потужність струму  
(96) Установіть вираз для роботи, яку виконує постійний струм та вираз його потуж­ності.…………………………………… 1104
(97) Установіть закон Джоуля-Ленца в інтегральній та ди­фе­рен­ціяльній фор­мах.………………………………………… 1115
(98) Знайдіть вираз для ККД джерела постійного струму.……… 1127
(99) Визначіть кількість теплоти, яка виділиться в провіднику за час про­тягом якого струм у ньому рівномірно зростає від ну­ля до ве­ли­чи­ни Обчисліть також середню по­тужність за цей час.…………………………………………... 1138
  Тема 6. Класична теорія електропровідності металів
(100) За допомогою мислено проведеного експерименту Тол­ме­на і Стюарта підтвердіть наявність у металі вільних елек­тронів та визначте їхній питомий заряд.……………………. 1159
(101) Покажіть, що з основних постулатів класичної теорії елек­тропро­відності металів можна вивести закон Ома.……….. 11823
(102) Покажіть, що з основних постулатів класичної теорії елек­тро­провідності металів можна вивести закон Джоуля-Ленца.………………………………………………………….. 11924
(103) На основі КТЕМ виведіть емпіричний закон Відемана-Фра­н­ца, який по­лягає у тому, що відношення питомої тепло­про­від­ності до питомої електропровідності для усіх металів за певної температури є сталою величиною а за зміни температури це відношення зростає про­пор­цій­но до темпера­тури ………………………. 1205
(104) Покажіть, що в рамках КТЕМ можна пояснити тем­пе­ра­тур­ну залежність опору металів.……………………………. 1227
(105) Покажіть, що в рамках КТЕМ можна отримати пра­вильний ре­зу­ль­тат щодо теплоємності еле­ктронного газу.…….. 1238
(106) Установіть зв'язок концентрації вільних електронів у ме­та­лі з йо­го густи­ною і молярною масою.……………………. 1249
  Тема 7. Провідність напівпровідників  
(107) Покажіть, що власна провідність напів­про­відника зумов­лена дво­ма ти­па­ми носіїв за­ря­ду – електронами й дірками. 12531
(108) Покажіть, що в напівпровіднику кремнію домішки фос­фо­ру, ми­ш’яку та сурми є донорами, а домішки бору, галію та індію – ак­цепторами.…………………………………………. 1327
(109) Покажіть, що за низьких температур у напівпро­від­ни­ках пере­ва­жає домішкова провідність, а за високих – влас­на. 12833
(110) Покажіть, що на відміну від провідників опір напів­про­від­ників змен­шується з підвищенням температури.………….. 12934
(111) На основі розподілу Больцмана та того факту, що хемічний по­тен­ціял у власному напівпровіднику знаходиться приб­ли­з­но посе­ре­ди­ні забо­ро­не­ної зони встановіть залежність пи­то­мої електро­про­від­ності власного на­півпровідника від темпе­ратури.…………………………………………………. 1305
(112) На основі розподілу Больцмана та того факту, що хемічний по­тен­ціял у домішковому напівпровіднику знаходиться приблизно по­се­редині між домішковим рівнем та відпо­від­ною зоною (зоною про­відності у донорному напів­про­від­нику чи валентною зоною в акценторному) установіть темпе­ра­турну залежність домішкової провідності.………. 1317
(113) Поясніть типову експериментальну залежність опору на­пів­про­від­ника від температури.…………………………. 1327
(114) Покажіть, як на основі експериментальної температурної залеж­но­сті питомої провідності напівпровідника можна об­числити його ширину забороненої зони та енергію ак­ти­вації доміш­ки …………………………………… 1338
  Тема 8. Контактні явища в металах  
(115) Покажіть, що між поверхнею металу та вакуумом виникає різ­ниця по­тен­ціялів, так званий поверхневий стрибок по­тенціялу і встановіть її зв'язок з роботою виходу елек­тро­нів з металу.…………………………………………………… 13541
(116) Покажіть, що між двома різними металами виникає зов­ніш­ня різ­ниця по­тенціялів і встановіть вираз для цієї різ­ниці потенціялів.……………………………………………… 13642
(117) Вважаючи вільні електрони в металі класичним елект­рон­ним газом, покажіть, що між двома різними металами ви­никає внутрішня різниця по­тенціялів і встановіть, як вона залежить від концентрацій вільних електронів у цих мета­лах та температури.…………………………………………… 1437
(118) Вважаючи вільні електрони в металі квантовим елек­трон­ним га­зом, вста­новіть залежність внутрішньої контактної різниці по­тен­ціялів від концентрації вільних електронів у металах та тем­пе­ра­тури.…………………………………. 1406
(119) Установіть вирази для контактної різниці потенціялів як в кла­сич­ній, так і в квантовій моделях і встановіть перший закон Вольта.………………………………………………….. 1417
(120) Доведіть другий закон Вольта: якщо послідовно привести в кон­такт багато різних металів, які пе­ребувають за од­на­кової темпе­ратури, то різниця потенціалів між крайніми металами не залежить від того, які саме метали включені як проміжні у цьому з’єднанні, а залежить лише від типу цих крайніх металів.………………………………………...... 1428
(121) Покажіть, що контакт двох металів не має односто­ронньої провідності.……………………………………………………. 1428
  Тема 9. Явища в контактах двох напівпровідників та напівпровідника з металом  
(122) Поясніть механізм виник­нення односторонньої про­від­но­с­ті на p-n-переході.……………………………………………….. 14450
(123) Покажіть, що контакт металу з напівпровідником може як мати одно­сторонню провідність, так і її не мати: залежно від природи цього металу і напівпровідника.………………. 14652
  Тема 10. Термоелектричні явища  
(124) Покажіть, що якщо контакти (спаї) термопари пере­бу­ва­ють за різних температур, то між ними виникає електро­ру­шійна сила, яка пропорційна до цієї різниці температур.….. 14753
(125) З’ясуйте природу ефекту Пельтьє на основі класичної теорії елек­т­ро­про­відності металів та знайдіть спосіб експе­римент­ального вимірю­вання теплоти Пельтьє.………….. 1548
(126) З’ясуйте природу ефекту Томсона і вкажіть на спосіб ек­с­пе­ри­мен­тального вимірювання теплоти Томсона.…….. 14956
  Тема 11. Електричний струм у вакуумі  
(127) Доведіть, що дрейфова швидкість електронів між катодом і анодом у вакуумному діоді є практично не залежною від нап­руги.………………………………………………………. 15158
(128) Поясніть природу вольт-амперної характеристики (ВАХ) ваку­ум­ного діода і зокрема струму насичення.………….. 1528
(129) На основі класичної теорії електропровідності встановіть за­леж­ність густини струму насичення у вакуумному діоді від тем­пера­ту­ри катода та роботи виходу електрона з кака­тода (формула Річар­д­со­на).……………………………… 15360
(130) На основі формули Річардсона-Дешмана покажіть, як за до­по­могою експериментальної залежності густини струму на­си­чен­ня від температури можна обчислити роботу ви­хо­ду електрона з металу.………………………………………... 15461
  Тема 12. Електричний струм в рідинах  
(131) Наведіть експериментальні факти, які свідчать, що но­сіями елек­т­ричного струму в електролітах є йони.…………….. 15662
(132) Поясніть механізм елек­тро­літ­ичної дисоціації.………… 1563
(133) Виведіть формулу розчинення Оствальда та проаналізуйте її в граничних випадках.……………………………………… 15763
(134) Покажіть, як на основі закону електролізу Фарадея можна дос­лід­ним шля­хом визначити заряд електрона.………… 1658
(135) Покажіть, що внаслідок нагрівання опір електролітів змен­шу­є­ться.…………………………………………………….. 15966
(136) Доведіть експериментально, що рухливість будь-якого йо­на в електро­літі малої концентрації не залежить від наяв­ності в ньому інших йонів.…………………………………… 1607
  Тема 13. Контактні явища між металами та електро­лі­тами  
(137) Покажіть, що якщо занурити метал у воду чи у водний роз­чин солі цього металу, то між металом і розчином виникає різниця потенціялів.…………………………………………... 1639
(138) Покажіть, що процес вимірювання електрохемічного по­те­н­ціялу неминуче впливає на вимірювану величину.……… 16370
(139) Покажіть, як за допомо­гою еталонного водневого електро­да можна ви­мірюваяти електрохемічні потенціяли.………… 16471
(140) Покажіть, що в замкненому колі з послідовно з’єднаними мета­лами та електролітами, різниця потенціялів між будь-якими з них не дорівнює нулеві (на відміну від замкненого кола складеного з металів), тобто в такому колі виникає ЕРС.……………………………………………………………. 16572
(141) Покажіть, що між двома елек­тро­літами різних кон­цен­тра­цій, роз­ді­ле­них пористою перегородкою, виникає різниця потенція­лів, і встановіть вираз для цієї різниці потенціялів (формула Нернста).…………………………………………… 16673
  Тема 14. Електричний струм в газах.Плазма  
(142) Установіть залежність густини струму насичення від шви­д­кості генерації йонів та довжини трубки, і покажіть, що за несамостійного розряду за малих напруг ви­ко­ну­є­ться закон Ома, а за великих напруг струм досягає насичення.……….. 16976
(143) Установіть часову залежність концентрації йонів у газо­роз­рядній трубці після вимкнення йонізатора.……………. 1718
(144) Встановити залежність сили струму та потоку електронів від від­стані в електронній лавинімпі, яка має місце в само­стій­ному розряді.………………………………………………….. 1729
(145) Установіть умову самостійного розряду, тобто умову, за якої струм буде підтримуватися у відсутності зовні­шнього йонізатора.…………………………………………………….. 17481
(146) Покажіть, що за низького тиску плазма є ближчою до не­ізо­тер­міч­ної, а за високого – до ізотермічної.………….. 17583
(147) Встановіть зв'язок дебаївської довжини з температурою та кон­центрацією заряджених частинок одного знаку.………. 17684
(148) На основі припущення про флуктуації заряду в плазмі та виразу для де­ба­ї­вської довжини встановіть вираз для плазмової (ленгмюрової) частоти.…………………………… 1786
(149) Вважаючи рух електрона в плазмі під дією електричного поля рівномірним, покажіть, що для струму в плазмі вико­нується закон Ома і встановіть вираз для питомої елек­тропровідності плазми.……………………………………….. 1786
  Розділ ІІІ. Магнетне поле Тема 1. Закон Ампера. Індукція магнетного поля. Про­відник зі струмом у магнетному полі  
(150) Знайдіть метод обчислення сили, яка діє з боку магнетного поля на про­від­ник зі струмом довільної форми.…………. 18290
(151) Установіть, як зорієнтується віль­ний контур зі струмом в одно­рід­ному магнетному полі.……………………………. 18391
(152) Знайдіть вираз для моменту сили, який обертає коловий контур зі стру­мом у випадку, коли площина контура паралельна до ліній магнетної індукції.…………………….. 18492
(153) Знайдіть силу, яка розтягає (стискає) коловий контур зі стру­мом, маг­нет­ний момент якого паралельний (анти­па­ра­лельний) до вектора індукції однорідного магнетного поля. 18593
(154) Покажіть, що можливий стан рівноваги контура зі струмом за анти­па­ралельного напряму його магнетного моменту щодо нап­ряму зов­ніш­ньо­го однорідного магнетного поля, проте, цей стан рівноваги не є стійким.……………………... 18694
(155) Покажіть, що в неоднорідному маг­нет­ному полі контур зі струмом не набуде стану спокою, а буде переміщу­ва­тися в область силь­ні­шого поля.…………………………………. 18795
(156) Знайдіть вираз для величини орбіталь­ного маг­нетного мо­мен­ту електрона в атомі.……………………………………. 18896
(157) Установіть вираз для магнетного моменту рівномірно заряд­же­но­го за­ря­дом стержня довжиною , який обер­тається з кутовою швид­кістю .…………………………… 18897
  Тема 2. Закон Біо– Савара–Лапласа  
(158) Установіть картину силових ліній індукції магнетного поля пря­мого, коло­вого та соленоїдного струмів.…………………… 1919
(159) Установіть вираз для індукції магнетного поля, створеного в до­ві­льній точці простору прямим нескінченно довгим про­відником зі струмом.……………………………………. 192200
(160) Установіть вираз для індукції маг­нет­но­го поля на осі ко­ло­вого струму.…………………………………………………… 193202
(161) Установіть вираз для індукції маг­нетного поля на осі пло­с­кого соленоїда.………………………………………………... 195203
(162) Установіть вираз для індукції магнетного поля на середині осі нор­ма­ль­ного соленоїда.……………………………… 196204
(163) Установіть вираз для індукції магнетного поля, створеного точ­ко­вим зарядом , який рухається зі швидкістю .….. 197206
(164) Знайдіть спосіб визначення гори­зон­та­ль­ної складової маг­нетного поля Землі за до­помогою тангенс-гальванометра. 199207
(165) На основі законів Ампера та Біо-Савара-Лапласа доведіть, що два паралельні проводи зі струмами одного напряму притягаються, а протилежних – відштовхуються.…………. 2008
  Тема 3. Циркуляці і потік вектора індукції магнетного поля  
(166) На основі означення одиниці фізичної величини ампера ви­з­на­чіть числове значення магнетної сталої.……………… 2102
(167) Перевірте теорему про циркуляцію вектора магнетної індукції для пря­мого струму.……………………………….. 20311
(168) На основі теореми про магнетну циркуляцію покажіть, що для випадку струмів будь-якої форми, які течуть у про­во­дах де − алгебраїчна су­ма струмів, яка охоплена будь-яким контуром довжиною L.……………...… 20513
(169) Представте теорему про магнетну циркуляцію у диферент­ція­ль­ній формі.……………………………………………… 20514
(170) За допомогою теореми про магнетну циркуляцію знайдіть вираз для індукції магнетного поля тороїда.………………... 20615
(171) На основі теореми про магнетну циркуляцію знайдіть ви­раз для індук­ції магнетного поля всередині нормального соле­ної­да.……………………………………………………. 20716
(172) Представте теорему Остроградського-Гауса для магнет­ного поля в диференціальній формі.………………………… 20917
(173) Покажіть, що теорема Остроградського-Гауса для маг­нет­но­го поля свідчить про замкненість силових ліній маг­нет­ного поля, що, своєю чергою, може трактуватися як від­сутність у природі магнетних зарядів.………………………. 20918
  Тема 4. Сила Лоренца  
(174) Установіть вираз для сили Лоренца.………………………… 21120
(175) Вкажіть на відносність магнетного поля.…………………… 21322
(176) Порівняйте силу електричної та магнетної взаємодії між двома точ­ковими зарядами.…………………………………. 21322
(177) Знайдіть циклотронну частоту то­чкового заряду, який по­тра­пив у магнетне поле нормально до його силових ліній. 21524
(178) Знайдіть радіус і крок гвинтової лінії вздовж якої буде ру­ха­тися заряджена частинка, яка потрапила в магнетне поле під довільним кутом α до його силових ліній.……………… 21625
(179) Визначте питомий заряд електрона, якщо він, будучи при­ско­реним різницею потенціялів потрапивши в нор­ма­льне до його швидкості магнетне поле з індукцією , відхи­лив­ся на відстань , пройшовши відстань .……………………. 2127
(180) Визначте питомий заряд електрона методом Томсона, а саме: якщо він, рухаючись нормально до силових ліній взаємно-нормальних та однорідних електричних та магнет­них полів, не зазнав відхилення.…………………………….. 21928
(181) Знайдіть масу однозарядного йона, який по­тра­пив на фото­пла­с­тинку у масс-спектрографі Бейнбріджа на відстані L від щілини.…………………………………………………….. 2230
(182) Поясніть механізм виник­нен­ня ефекту Голла і виразитит нап­ругу Гол­ла через індукцію магнетного поля і силу струму.………………………………………………………… 2231
(183) Покажіть, що вимірявши експериментально напругу Голла можна виз­начити концентрацію та рухливість носіїв стру­му в металі чи напів­про­від­нику.………………………… 22232
(184) Поясніть роботу прискорювача заряджених частинок − цикло­трона.………………………………………………….. 2233
(185) Поясніть роботу магнетогідродинамічного генератора (МГД-ге­не­ра­то­ра).……………………………………… 22433
(186) Поясніть, як виникає явище “північне сяйво”.……………... 2234
  Тема 5. Електромагнетна індукція  
(187) Перевірте закон електромагнетної індукції Фарадея для від­різка проводу, який рухається в однорідному магнет­ному полі нормально до його силових ліній.……………….. 2237
(188) З’ясуйте, у чому полягає різниця між формулюваннями закону елек­тро­маг­нет­ної ін­дук­ції Фарадея та Максвелла. 22938
(189) На основі закону електромагнетної індукції Фарадея та озна­чення маг­нетного потоку проаналізуйте способи, яки­ми мож­на отримати ЕРС індукції.………………………….. 2239
(190) Знайдіть напрям індукованого струму у таких випадках елек­тро­маг­нет­ної індукції: а) провідний коловий контур є в однорідному маг­нет­ному полі, індукція якого змен­шуєть­ся; б) провідний коловий контур деформують в постійному одно­рід­ному магнетному полі; в) провідний контур рів­но­мір­но обертається в постійному одно­рід­но­му магнетному полі.……………………………………………………………. 2340
(191) Поясніть, як вимірюють індукцію магнетного поля флюк­сомет­ром.…………………………………………………….. 23241
(192) Поясніть механізм виникнення вихрових струмів (струмів Фуко).………………………………………………………….. 23342
(193) Поясніть механізм виникнення скін-ефекту.……………….. 2343
(194) Поясніть природу явища самоіндукції і встановити вираз для ЕРС самоіндукції.………………………………………… 2434
(195) Представте закон електромагнетної індукції у дифе­рен­ці­яаль­ній формі.………………………………………………… 2435
(196) Знайдіть вираз для індуктивності нормального соленоїда, тобто ви­ра­зіитьи цю величину через геометричні розміри соленоїда та густоту витків.………………………………….. 2346
(197) Розкрийте принцип роботи прискорювача заряджених час­тинок бе­та­т­рона та встановіитьи умову за якої заряджена частинка буде утри­му­ва­ти­ся в бетатроні на сталій орбіті. 23746
(198) Установіть закон спадання сили струму після розмикання кола постійного струму.……………………………………… 2409
(199) Установіть закон зростання сили струму після замикання кола постій­ного струму.…………………………………….. 24150
(200) Виразіть енергію магнетного поля через силу струму, який є джерелом цього поля.………………………………………. 2452
(201) Виразіть густину енергії магнетного поля через індукцію цього поля.…………………………………………………….. 24352
  Тема 6. Магнетне поле в речовині  
(202) Знайдіть відношення орбітального магнетного моменту електрона в атомі до його орбітального моменту імім­пу­ль­су (орбітальне, гіро­маг­нет­не відношення).……….. 2456
(203) Покажіть, що вектор моменту імпульсу електрона в атомі протилежний до вектора його орбітального магнетного моменту.……………………………………………………….. 2457
(204) Знайдіть числове значення магнетона Бора (на основі кван­то­ваності моменту імпульсу).………………………………. 24857
(205) На основі того факту, що електрон має власний момент імпульсу та власний (спіновий) магнетний момент, який дорівнює магнетону Бора, знайдіть спінове гіромагнетне відношення.……………………………………. 2458
(206) Установіть, з яких складових складається магнетний мо­мент атома та цілого магнетика.…………………………….. 24958
(207) Покажіть, що гіромагнетне відношення електрона в атомі не дорівнює ні спіновому, ні орбітальному гіромагнетному відношенню.…………………………………………………... 2459
(208) Покласифікуйте всі магнетики на діа- пара- та феро­маг­не­тики з погляду наявності магнетних моментів у їхніх електронів, атомів, мікро- та макрообластей.………………. 2560
(209) З’ясуйте механізм виникнення доменів у феромагнетику.… 2561
(210) Покажіть, як за приблизними розмірами домену у фе­ромагнетику можна зЗнайтидіть ймовірність його виникнення і навпаки.………………………………………………………. 25261
(211) З’ясуйте природу діамагнетного ефекту, тобто покажіть, що діа­маг­не­тик намаг­не­чу­єть­ся проти зовніш­нього маг­нет­ного поля, що означає, що магнетне поле в діа­маг­нетику послаблюється.………………………………………………… 2562
(212) Знайдіть вираз для зміни орбітальної частоти електрона в зов­ніш­ньо­му магнетному полі (частоти Лармора).……. 2564
(213) Знайдіть зміну орбітального магнетного моменту елек­т­ро­на в магнет­ному полі.………………………………………… 2566
(214) Покажіть, що в пара- та феромагнетику магнетне поле підсилюєть­ся.…………………………………………………. 25766
(215) Покажіть, що у феромагнетику на відміну від діа- чи пара­маг­нетика, після виключення зовнішнього магнетного поля упорядкованість маг­нетних моментів не зникає цілком, тобто їм властиве явище гістерезису.………………………... 2567
(216) Покажіть, що пара- та феромагнетику властиве насичення маг­нет­ного мо­менту в зовнішньому магнетному полі, тоб­то явище незростання магнет­ного моменту, починаючи з певних значень напруженості зовнішнього магнетного по­ля.……………………………………………………………….. 2568
(217) Покажіть, що в магнетиках зовнішнє магнетне поле під­си­люється в разів.……………………………………............... 2568
(218) Оцініть межі, у яких лежать магнетні сприйнятливості різних магне­ти­ків.………………………………………….. 2609
(219) Поясніть експериментальну криву магнетного гістерезису. 2670
(220) Покажіть, що існує певна температура, за якої феро­магнетик перехо­дить у парамагнетик.……………………… 2672
(221) Покажіть, що в неоднорідному магнетному полі пара­маг­нетик ру­ха­ється в бік сильнішого поля, тоді як діамагнетик – в бік слабшого поля (виштовхується з магнетного поля). 26372
(222) Покажіть, що обертання магнетика приводить до його на­маг­не­чення (меха­но­маг­нетний ефект, Барнет, 1909 р.) і, навпаки, на­магнечення магнетика викликає його обер­тання (магнето­механік­ний ефект, Айнштаейн і де-Гааз, 1915 р.).… 2673
(223) На основі закону відсутності в природі магнетних зарядів доведіть, що на межі двох магнетиків нормальна складова вектора індукції не змінюється.………………………………. 26675
(224) На основі теореми про магнетну циркуляцію доведіть, що на межі двох магнетиків т

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.