Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 2. Електричні коливанняФізичні явища

· Гармонічні коливання – це коливання які відбуваються за гар­мо­нічним зако­ном (законом синуса або косинуса).

· Власні коливання – це коливання які відбуваються з власною час­тотою.

· Згасальні коливання – це коливання амплітуда яких змен­шу­є­ться з часом.

· Релаксаційні коливання– це коливання за яких протягом пе­рі­оду коливань розсіюється вся енергія системи, тобто за один період вони б цілком згасли якби не підтримувалися зовні.

Фізичні поняття

·Гармонічний осцилятор – система, яка здійснює гармонічні коли­ван­ня.

·Логаритмічний декремент згасання – це логаритм відно­шен­ня двох пос­лі­довних амплітуд згасальних коливань (позначення )

 

 

де Т – період коливань.

·Добротність коливального контура– це величина обернена до ло­га­рит­міч­ного декремента згасання і збільшена в разів (поз­начення Q)

 

.

 

·Ідеальний коливальний контур – це коливальний контур опір яко­го дорівнює нулеві.

 

Фізичні системи й прилади

·Коливальний контур – це коло складене з конденсатора та солено­їда.

 

Задачі

(246) На основі другого правила Кірхгофа встановимо закон коли­ван­ня за­ря­ду в ідеальному коливальному контурі.

 

Згідно з другим правилом Кірхгофа сума напруг (а це напруга на конденсаторі) має дорів­ню­вати сумі електрорушійних сил (а це електро­ру­шій­на сила самоіндукції) (мал. 163).

 

 

Згідно з означенням ємності підставимо

 

,

 

де q – заряд в конденсаторі, С – його ємність, а згідно з означенням сили струму

 

 

Дістанемо

 

 

або

 

 

Позначивши

 

 

отримаємо диференціяльне рівняння гармонічних коливань (в мате­матиці: лінійне однорідне диференціяльне рівняння другого порядку) розв’язок якого

 

 

За цим законом і коливається заряд у конденсаторі. Очевидно, що циклічна частота цих коливань є

 

(247) Встановимо закон зміни сили струму в ідеальному коли­валь­но­му кон­турі.

 

Продиференціювавши закон коливань заряду в ідеальному коли­ва­льному контурі отриманий в попередній задачі дістанемо закон коливань сили струму

 

 

Очевидно, що величина має розмірність сили струму (бо є величина безрозмірна) і крім того є максимальним його зна­ченням (тоді коли ). Позначивши її дістанемо закон коливань струму

 

 

(248) Покажемо, що сила струму в ідеальному коливальному контурі і напруга на конденсаторі цього коливального кон­тура зсунуті за фазою на

Для того щоб отримати закон коливань напруги на кон­ден­са­то­рі поділимо закон коливань заряду (задача 246) на його ємність

 

 

Позначивши згідно з означенням ємності , маємо

 

 

З цього рівняння та рівняння для сили струму (задача 247) бачимо, що напруга коливається за законом синуса, а сила струму за законом ко­синуса, тобто вони є зсунутими за фазою на Це оз­на­чає, що коли нап­руга на конденсаторі максимальна, то сила струму в колі дорівнює нулю і навпаки, коли напруга дорівнює нулю, сила струму максимальна. За­ува­жи­мо, що функція косинус також є розв’язком диференціального рівняння гармонічних коливань, тому коливання заряду і напруги можуть так само описуватися функцією косинус. Тоді сила струму буде виражена через функцію синус і зсув фаз між ними залишиться тим самим.

 

(249) Покажемо, що сума енергій електричного і магнетного полів ідеального коливального контура є сталою в часі вели­чи­ною.

 

Знайдемо вираз для енергії електричного поля

 

 

та вираз енергії магнетного поля

 

 

де за ми підставили закон зміни сили струму в ідеальному коли­ва­ль­но­му контурі (задача 247), а за підставили (задача 246).

Тепер знаходимо суму енергій електричного та магнетного по­лів

 

 

Бачимо, що ця сума є сталою і визначається зарядом та ємністю конденсатора.

 

(250) На основі другого правила Кірхгофа встановимо закон коли­ван­ня за­ря­ду в реальному коливальному контурі.

На відміну від ідеального коливального контура в цьому контурі є опір, тому крім напруги на конденсаторі є ще напруга на цьому опорі (мал. 164).

Згідно з другим правилом Кірхгофа

 

 

або

 

 

Підставивши дістанемо диференціяльне рівняння зга­са­ль­них коливань

 

 

Позначивши

 

 

де – коефіцієнт згасання і

 

отримаємо його у вигляді

 

 

Зауважимо, що це рівняння є подібним до диференціяльного рів­нян­ня механічних згасальних коливань з тією різницею, що замість заряду там є координата х.

Розв’язок цього лінійного однорідного диференціяльного рівнян­ня другого порядку

 

 

Бачимо, що амплітуда коливань дійсно зменшується з ча­сом. З цього розв’язку також бачимо, що величина ві­ді­грає роль частоти коливань, тому позначимо її і назвемо циклічною час­то­тою згасальних коливань. Отже,

 

 

З цього рівняння бачимо, що за умови або що одне і теж , тобто за малого коефіцієнта згасання

 

 

тобто коливання відбуваються з такою частотою яка би була якби не було опору (в ідеальному коливальному контурі), а саме з власною частотою.

За умови під коренем буде від’ємне число і рівняння дій­сного розв’язку не має, це означає, що немає і коливань – кон­ден­са­тор розрядиться без жодного коливання заряду. Це нагадує нам ме­ха­нічну систему з великим коефіцієнтом згасання коли система повер­тається в стан рівноваги не зробивши жодного коливання (як приклад демпферний механізм амортизатора автомобіля).

 

(251) На основі означення логаритмічного декремента та закону зга­са­льних коливань встановіть зв'язок логаритмічного дек­ремента та добротності з параметрами коливального кон­тура.

Згідно з означенням логаритмічний декремент згасання

 

.

 

Підставивши замість та закон згасальних коливань (за­дача 250) дістанемо

 

 

і добротність

 

 

З останніх двох рівнянь бачимо, що більший коефіцієнт зга­сан­ня , то більший логаритмічний декремент згасання і менша доб­рот­ність коливального контура. В свою чергу коефіцієнт згасання буде більший, що більший опір коливального контура

 

(252) На основі другого правила Кірхгофа встановіть закон ви­му­шених ко­ливань в коливальному контурі під дією гар­мо­нічної ЕРС.

 

В цьому колі є дві напруги, а саме напруга на опорі та на кон­денсаторі та дві ЕРС, а саме самоіндукції та ЕРС джерела тому друге правило Кірхгофа матиме вигляд

 

 

Зведемо це рівняння до вигляду

 

 

і позначимо як і до того

 

, .

 

Маємо лінійне неоднорідне диференціяльне рівняння другого по­ря­д­ку, розв’язком якого є

 

 

де

 

 

(253) На основі закону вимушених коливань заряду в ко­ли­ва­ль­ному контурі встановіть зв'язок резонансної частоти з пара­мет­рами коливального контура.

 

З виразу для амплітуди вимушених коливань (з виразу для з по­передньої задачі) видно, що в контурі будуть відбуватися гар­мо­ні­чні ко­ливання заряду з частотою змушуючої ЕРС, причому ам­плі­туда цих коливань залежить від цієї частоти (на мал. 165 пока­за­ний схе­матичний графік цієї залежності).

Знайдемо частоту за якої амплітуда має максимум – так зва­ну резонансну частоту. Для цього продиференціюємо підкореневий вираз у знаменнику виразу для , а са­ме вираз за частотою і прирівняємо його до нуля. Діста­немо

 

 

звідки

 

.

 

Позначивши цю резонансну частоту через і підставивши ви­рази для та : , дістанемо зв'язок резонансної частоти з параметрами коливального контура

 

 

З цієї формули видно, що за малого коефіцієнта згасання резонансна частота є близькою до власної частоти коливань контура . Нагадаємо, що за цієї ж умови частота згасальних коливань є близькою до власної частоти (задача 251).

 

(254) Намалюємо схему та пояснимо роботу лампового (тран­зис­тор­ного) генера­то­ра електричних коливань.

Вимушені електричні коливання отри­мують за допомогою ге­не­ратора основними елементами якого є: коливальний контур та тріод або тран­зистор.

Спрощену схему лампового гене­ра­тора показано на мал. 166. Коли ми увім­к­немо джерело постійної ЕРС то в коли­ва­льному контурі виникнуть коливання. Такі самі ко­ливання напруги виникнуть між катодом і сіткою (вони приєднані до обкладок конден­са­то­ра). В ті проміжки часу коли на сітці по­тенціял буде бі­ль­шим ніж на катоді, елек­трони з катода легко рухатимуться проти елек­трич­ного поля і досяга­тимуть анода, тобто в колі анода йтиме струм. Цей час триватиме половину періоду ко­ливань напруги в коли­валь­ному контурі. Другу половину періоду на сітці буде менший потенціял щодо катода і струм через тріод не прохо­ди­тиме. Таким чином, в колі анода ви­никне сину­соїдний змін­ний струм, який ство­рить в соле­ноїді анодного кола змін­ний маг­нетний потік, котрий, своєю чер­гою, спричинить в соленоїді коли­вального контура змінний струм цієї ж частоти і таким чином під­три­му­ва­тиме коливання в коливальному контурі.

В напівпровідникових генераторах замість вакуумного тріода ви­ко­ристовується напівпровідниковий тріод, інакше кажучи транзистор. Схема такого генератора з транзистором п-р-п – типу показана на мал. 167. Коли потенціял бази є нижчим за потенціял емітера, то струм через транзистор проходить і заряджає конденсатор коливального контура С поповнюючи енергією коливальний контур. Другу половину періоду струм через тран­зистор не проходить, а конденсатор коливального контура роз­ряджається. Коливання в коливальному контурі індуктивно передаються на базу.

 

(255) Намалюємо схему та пояснимо роботу релаксаційного ге­не­ра­то­ра елек­трич­них коливань.

 

На мал. 168 показана схема такого ге­не­ратора. В цьому генераторі немає коли­ва­льного контура. Якщо ввімкнути джерело по­стійної ЕРС то конденсатор по­чинає за­ря­д­жа­тись. Проте за певної нап­ру­ги в неоновій лампі яка ввімкнена пара­ле­льно до конденсатора від­бу­деться газовий розряд, то­бто лампа запалиться. При цьо­му її опір різко змен­шиться і конденсатор почне розряд­жа­ти­ся через лампу. Роз­ря­д­жан­ня конденсатора спри­чинить змен­шення напруги на його обклад­ках і, відповідно, на лампі, що спричинить до по­гасання лампи за напруги і різкого зростання її опору. Далі, оче­вид­но, що конденсатор поч­не знову заряд­жа­тися і все пов­тори­ться. Ці коливання не бу­дуть гармоніч­ни­ми, а матимуть пилкоподібну форму (мал. 169). На цьому графіку штри­хо­ваною лінією показано хід нап­руги за відсутності лам­пи. Бачимо, що напруга на конденсаторі в цьо­му випадку зростає до тих пір, поки не досягне величини ЕРС джерела

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.