Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУВизначення середньозваженого бала обраховується за формулою

 

 

бали

де n число модулів (або підсумкових контролів, якщо дисципліна вивчається протягом кількох чвертей, семестрів); - бал за 1-й модуль (або 1-ша підсумкова оцінка) за національною шкалою; - час на засвоєння 1-шого модуля або блоку 1-шого підсумкового контролю (аудиторне навантаження та самостійна робота).

Середньозважений бал за поданою таблицею відповідності трансформується в оцінки національної шкали (відмінно, добре, задовільно, незадовільно, зараховано, незараховано) та шкали ECTS (A, B, C, D, E, FX, F):

 

Середньозважений бал за національною шкалою Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
4,75…5,0 A відмінно (зараховано)*
4,25…4,75 B добре (зараховано)*
3,75…4,25 C добре (зараховано)*
3,25…3,74 D задовільно (зараховано)*
3,0…3,24 E задовільно (зараховано)*
2,5…2,99 FX незадовільно (незараховано)*
2,0…2,49 F незадовільно (незараховано)*

 

Визначається з урахуванням оцінок повторного, видового, змістовного модульного і підсумкового контролю та кількість годин, відведених на них.

1. Загальний обсяг дисципліни – 54 години

2. Тривалість викладання дисципліни – І семестр

3. Кількість модулів – 1 змістовий модуль

4. Оцінка модулів – 2,3,4,5 відповідно

5. Підсумкова форма контролю – залік

Визначення середньозваженого балу за результатами модульного контролю та відповідної оцінки за шкалами національною та ESTS

ЛІТЕРАТУРА

 

1) Аверьянов В.Б. Организация аппарата государственного управления (структурно-организационные аспекты).-К.:Наукова думка,1990.

2) Аудит адміністративної діяльності : Теорія та практика / Пер.з англ.

В.Шульга.- К.:Основи,2000.

3) Байков А.В. «Юридическая клиника: опыт практического обучения юристов»,Санкт-Петербург.- 1999.

4) Бандурко О.М., Соболев В.О. Теорія та методика роботи з персоналом в огранах внутрішніх справ. – Х.: Ун-т внутр. справ, 2000.

5) Бурковская М.О., Єгошина Г.А., Суслопарова М.И. Учебное пособие по интерьвюированию (опросу)клиента ∕Руководство для преподавантелей.

-М,2000.

6) Виконавчя влада і адміністративне право ∕За заг.ред. В. Б. Авер’янова.-К.: Видавничий Дім «Ін-Юре»,2002.

7) Галай А. Концепція пенітенціарної діяльності в Україні: правовий аспект ∕∕Захист соціальних прав людини і громадянина в Україні: проблем юридичного забезпечення: Матеріали науково-практичної конференції. 30 січня 2003р., м,Київ ∕ За ред. Н.Б.Болотної.-К.:МП «Леся»,2003.

8) Галай А. Проблеми підбору персоналу пенітенціфрних установ ∕∕ Проблеми пенітенціарної теорії та практики. Бюлетень КІВС.-2002.-№7.

9) Галай А., Михальченко М.Ю. Юридична Клініка як форма активізації практичної підготовки пенітенціарного персоналу ∕∕ Аспект. Інформаційний бюлетень.-2002.-№2(7).

10) Галай А., Стадник В.В. « Юридична клініка» в Київському інституті внутрішніх справ ∕∕ Проблеми пенітенціарної теорії та практики. Бюлетень КІВС. – 200.-№5.

11) Гентош Р. Є., Дулеба М. В., Козлов В. О., Котуха О. С. Діяльність юридичних клінік у сфері громадського правозахисту: Посібник.-Львів,2003.

12) Дулеба М. В. Діяльність «юридичних клінік» в Україні: шляхи розвитку та вдосконалення. Науково-практичний посібник.- К.: Атіка,2004.

13) Елов В. Актуальні питання нормативного забезпечення «юридияних клінік» України ∕∕ «Відкритий світ».-2004.-№1.

14) Елов В., Васлюк Є.Ф. Навчально-методичний посібник (модуль) з земельного права ( для викладачів юридичних клінік, спецкурс «Юридична практика»).- Луцьк: РВВ «Вежа»,2003.

15)Елов В. Готувати юристів, а не «випускників юридичних вузів» ∕∕ Юридичний вісник України.-2003.-№34.

16) Елов В., Молібог С.І., Павленко Д.Г. Юридична клініка: Навч. посібник.-К.: Школяр, 2004.

17) Елов В. Формування окремих професійних навичок юриста для роботи з клієнтом у студентів юридичнихфакультетів.-Луцьк: РВВ «Вежа».2003.

18) Экономика: Учебник. в сокр. перевод. с англ.- Севастополь: Изд-во «Ахтиар».- 1995.

19) Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприемства, установи, організації ∕∕ ЗП України.- 1996.- №1.- Ст.20.

20) Закон України «Про адвокатуру» ∕∕ ВВР України.- 1993.- №9.- Ст.62.

21) Закон України «Про власнисть» ∕∕ ВВР України.- 1991.- №20.- Ст.249

22) Закон України «Про господарські товариства» ∕∕ ВВР УРСР.- 1991.-№49.

23) Закон України «Про колективні договори і угоди» ∕∕ ВВР України.-

1993.- №36.- Ст. 361.

24) Закон України «Про підприємства» ∕∕ ВВР УРСР.- 1991.- №24.- Ст.272.

25) Кадровая политика в государственном управлении: нучно-аналитиче-

ский обзор ∕ В.Ф. Ломакина; отв. ред. Б.М. Лазерев; АН СССР.- Мю.:

Инион, 1989.

26) Карташов С.А., Обегов Ю.Г., Кокорев И.А. Рекрутинг: найм персонала. Учебное пособие ∕ Под ред. Ю.Г. Одегова.- М.: Экзамен, 2002.

27) Кацавець Г.М., Мова ділових паперів. К., 2007.

28) Кацавець Р.С. Мова у професії юриста, підручник, 2-е вид. К., 2007.

29) Кацавець Р.С. Українська млва: професійне спрямування. Підручник К.,2007.

30) Кацавець Р.С. Культура мови у професійному спілкуванні юристів. Навчальний посібник. Для студентів вищих навчальних закладів. К.,2007.

31) Китов А.И. Психолого-педагогические проблемы профессиональной подготовки кадров для ОВД ∕ Проблемы совершенствования общенаучной и профессиональной подготовки кадров в высшые учебные заведения МВД СССР. Материалы научно-методической конференции руководителей и профессорско-преподавательського состава ВУЗов МВД СССР (21-23 января 1976г.).- Рязань: РВШ, 1977.

32) Кодекс законів про працю ∕∕ Право України.- 1996.- № 2-3.

33) Кондратєв Я. Ю. Продлеми кадрового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ україни ∕∕ Державно-правова реформа в Україні.- К., 1997.

34) Конституція України ∕∕ Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 30.- Ст.141.

35) Копелев В.П. Оценка качества подготовки специалистов.- Л.: Изд-во ЛУ, 1977.

36) Королёв Д. Эффективное управление проектами.- М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2003.

37) Кравчук В. Кадровое ядро коллектива ∕∕ Персонал.- 2001.- № 1.

38) Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник.- К.: Атіка, 2001.

39) Кузнецова В.Ф. Правовые вопросы подбора, расстановки и подготовки управленческих кадров местных советов депутатов трудящихся.- Дисс . ... к. ю. н.- К., 1972.

40) Лобода О. Чего хотят клиенты? ∕∕ Юредическая практика.- № 51.-23.12.2003 г.

41) Лосев В.И., Кузнецова Т.В. Основы делопроизводства.- М., 1975.

42) Матеріали семінару-тренінгу «Діяльність правничіх клінік вщих навчальних закладів України: стан, проблеми.,перспективи» 24-25 травня 2002 року.- К., 2002.

43) Материалы четвёртого ежегодного колоквиума COLPS\PILI по клиническому юридическому образованию. Рига, Латвия 25-27 октября 2001 г.

44) Матюхіна Н.П. Сучасні проблеми управління персоналом ОВС України: Наук.-практ. посібник ∕ За заг. ред. О.М. Бандурки.- Х.: Основа, 2002.

45) Мейєр В.Д. Приватна юридична практика.- Вашингтон: Американська асоціація юристів (CEELI), 1994.

46) Менеджмент у державному управлінні: Навчальний посібник ∕ В.П. Пєтков, О.О. Соломенчук, С.В. Пєтков ∕ За заг. ред. д-ра юрид. наук В.П. Пєткова.- Запоріжжя: ЮІ МВС України, 2001.

47) Моделирование деятельности специалиста на основе комплексного исследования ∕ Е. Э. Смирнов, О.К. Крокинская, Л.А. Скабовская и др.; Под ред. Е.Э. Смирновой.- Л.: Изд. ЛГУ, 1984.

48)Молдован В.В. Деловые игры- совершенствование подготовки будущих юристов. Всесоюзный семинар, КГУ, 1984.

49) Молдован В.В Игровые занятия в подготовке будущих юристов ∕∕ К., «Проблемы высшей школы». 1987, № 62.

50) Молдован В.В Комплекс методов активного обучения ∕∕ М., «Социалистическая законность», 1988, № 9.

51) Молдован В.В Советшенствовать методику обучения студентов юридических вузов. ∕∕ Ленинград, «Правоведения» 1989,№ 3.

52) Молдован В.В Выпускные межкафедральные игры для юристов. К., Минвуз УССР, 1989.

53) Молдован В.В Методы активной юридической подготовки студентов ∕∕ Челябинск. Сб. статтей, 1990.

54) Молдован В.В Игры для студентов-юристов ∕∕ Сю. XVIII Международного семинара (на русском и английском языке) К., 1991.

55) Молдован В.В., Михеєнко М.М. Юридичний практикум. К. 1994.- 228с.

56) Молдован В.В., Кацавець Р.С. Кримінальний процес України: практикум.- К., 2006.- 279 с.

57)Молдован В.В., Кацавець Р.С. Судова риторика: практикум.- К., 2006.- 200 с.

58)Молдован В.В., Чулінда Л.І. Правознавство: навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою.- К., 2006.- 106 с.

59) Молібог С., Павленко Д., Браун Д., Юридичні клініки.- К.: Центр комерційного права.- 2002.

60) Настоящий юрист старается не доводить дело до суда ∕∕ Юридическая практика.- № 20.- 18.05.2004.

61) Організація юридичної служби на підприемстві: навчальний посібник.- Горевий В.У.- Книга для студентів, аспірантів і викладачів ВНЗ.- Університетська книга, 2008.-230 с.

62) Организация и управления в юридической клинике: опыт практической деятельности в современной России: Учеб. Пособие.- М.: Дело, 2003.

63) Основи адміністративного судочинства в Україні.- К.: 2006.

64) Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008р. № 1040 «Про затвердження загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприемства, установ та організацій».

65) Положення про конкурсний відбір талановитої молоді для навчяння за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітьної галузі «Державне управління» та професійними програмами функціональної спеціалізації «Державна служба»: затверджене наказом Голови управління державної служби України та Міністерства освіти та науки України від 12 грудня 2001 року № 97∕799.

66) Порядок проведення конкурсу при прийнятті осіб на роботу до органів державної виконавчої влад: затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 року № 1017.

67) Правовая робота на предприятии. – К., 1987.

68) Практичне право: Навчальний посібник для студентів ВНЗ ∕ За ред. М.В. Удода.- Варшава,2003.

69)Про бородьбу з корупціею: Закон України від 5 жовтня 1995 року. № 356 ∕ 35-ВР ∕∕ Відомство Верховної Ради України.-1995.- № 34.- Ст.266

70) Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 року № 2984-ІІІ∕∕ Офіційний вісник України.- 2002.- № 8.- Ст.327.

71) Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної рефоми в Україні: Указ Президента України від 22 липня 1998 року № 810.

72) Про соціальну роботу з дітьми та молоддю: Закон України № 2558-ІІІ від 21.06.2001 р.

73) Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обучения.- М.: Дело, 2001.

74) Рабочая тетрадь международного коллоквиума «Устойчивое развитие юридических клиник». София-Варна, Болгария, 25-30 июня 2000.

75) Рабочая тетрадь международной конференции «Стратегическое планирование клинического юридического образования и устойчивое развитие юридических клиник в странах СНГ». Москва, Россия. 6-7 ноября 2003.

76) Роббинс С.П. Правда об управлении персоналом: пер. с англ.- М.: Изд.дом «Вильямс», 2002.

77) Роббинс С.П., Коултер М. Менеджмент, 6-е издание: пер. с англ.- М.: Изд.дом «Вильямс»,2002.

78) Рубан Г.С. Робота с кадрами на производстве.- К., 1987.

79) Румянцева З.П., Филинов Н.Б., Шрамченко Т.Б. Общее управление организацией: принципы и процессы.- М.: НФРА-М, 2000.

80) Саймон Г.А. Адміністративна поведінка: дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функцшї: Пер. З англ. вид.- К.: АртЕк, 2001.

81) Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент персонала.- Ростов н∕Д: Феникс, 1997.

82) Сестров М.И. Основы функционального анализа теории организаци.- Л.: Наука. 1972.

83) Словарь иностранных слов. 9-е изд., испр. ∕ Под ред. А.Г. Спиркина, И.А. Акчурина, Р.С. Карпинськой.- М.: Русский язык, 1982.

84) Смирнова Е.Э. Пути формирования модели специалиста с высшим образованием.- Л.: Изд-во ЛУ, 1997.

85) Смоловик П. Управление процессом подбора персонала ∕∕ Персонал.- 2000.- № 4.

86) Стандарти юридичних клінік України: розглянуті на Всеукраїнській конференції «Становлення і розвиток мережі «юридичних клінік» України на шляху до самозабезпечення.14-16 листопада 2003 року.

87) Туманова Л. Требования к составлению заявления в суд ∕∕ Составление заявленияв суд. Методические рекомендации по развитию практического навыка.- Тверь, 1998.

88) Удовица В. Подготовка к тестированию при приеме на роботу ∕∕ Персонал.- 2000.- №4.

89) Украинский рынок .юридических услуг – итоги 2002 года ∕∕ Юридческая практика.- 10 декабря 2002 г.- №50.

90) Уотлинг Б. Контрольные вопросы для проведения оценки деятельности персонала: пер. с англ.- Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2002.- 160с.

91) Управлене и проблемы кадров ∕ Под ред. Г.Х. Попова, Г.А. Джавадова.- М.: Экономика, 1972.

92) Управление персоналом в условиях социально-рыночной экономики∕ Ред. Марр Р., Шмидт Г. Межд. Орг. Труда.- М.: Изд.МУ, 1996.

93) Управление персоналом организации: Учеб. пособие ∕ Под ред. А.Я. Кибанова.- М.: ИНФРА-М, 1997.

94) Управление человеческими ресурсами: опыт индустриально развитых стран. Учеб. пособие ∕ П.В. Журавлёв, Ю.Г. Одегов, Н.А. Волгн.- М.: Экзамен,2002.

95) Формування окремих професийних навичок робіт з кліентом у студентів юридичних факультетів: Навчальний посібник для студентів та викладачів юридичних ВНЗ, практикуючих юристів.- Луцьк: РРВ «Вежа» Волинського державного університету ім. Л.Українки, 2003.

96) Хрестоматия для некоммерческих организаций ∕ Д. Ондрушек и др.-Братислава: Open society foundation Bratislava, Partners for democratic change Slovakia, 2003.

97) Цвєтков В.В. Ефективність державного управління – найактуальніша теоритична і практична проблема сьгодення ∕∕ Правова держава. Щорічник наукових праць Інститу держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.- К., 2002.- Вип. 13.

98) Цивільний кодекс України ∕∕ Право України.- 2003.

99) Цивільно-процесуальний кодекс України ∕∕ Право України № 11-12.

100) Чижов Н.А. Кадровые технологии.- М.: Экзамен, 2000.

101) Школик А.М Адміністративне забезпечення управліньської діяльності в Україні: дис. ... к. ю. н.: 12.00.07 ∕ Одеський державний університет ім. Мечникова І.І.- О., 2000.

102) Штанько О.Ф., Галай В.В., Стаднік В.В. Практичне право: протидія насильству. Навчально-методичний посібник.- К.:Атіка, 2004.

103) Шугрина Е. Техника юридического письма ∕∕ Профессиональные навыки юриста: опыт практического обучения.- М.: 2001.

104) Щекин Г. Новое управленческое мышление требует прихода менеджеров нового типа ∕∕ Персонал.- 1998.- № 6.

105) Щекин Г.В. Теория кадровой политики: Монография.- К.: МАУП, 1997.

106) Юридична клініка ∕ Сергій Молібог, Дмитро Павленко, Дарел Браун.- К.: 2002.

106) Юридическая книга: опыт практического обучения юристов: Уч.-метод. пособие.- Спб.: Равена, 1999.

107) «Юридичні клініки» в Україні: роль, завдання та організаційно-правові засади: Посібник ∕ За ред. М.В. Дулеби.- К.:МП «Леся», 2003.

108) Янчук. А. Карьерный рост: за и против ∕∕ Юридическая практика.- № 20.- 18.05.2004.

109) Яцуба В.Г. Кадрове забезпечення державного управління (організаційно-правовий аспект): дис. ... к. н. з державного управління: 25.00.01 ∕ Українська академія державного управління при Президентові України.- К., 1999.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.