Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

I. Вступ: періодизація розвитку українськоїкультури...............................................................334

Запитання для самоконтролю........................351

Література........................................................351

II. Стародавня культура східних слов'ян.............352

1. Джерела вивчення культури стародавніх слов'ян........................................................ 352

2. Основні етапи розвитку стародавньої культури східних слов'ян............................................359

3. Релігійні вірування та міфологія

східнослов'янських племен ...........................367

Запитання для самоконтролю........................377

Література........................................................377

III. Київська Русь.....................................................379

1.Особливості світорозуміння людини часів

Київської Русі ............................................. 379

І

_______________________________________________9

2. Мислителі Київської Русі. Книжна справа...... 384

3. Зародження і розвиток шкільної освіти. Наукові знання............................................ 394

4. Софія Київська як світоглядна ідея і художній шедевр........................................................398

5. Образотворче мистецтво: іконопис, фреска, мозаїка, книжкова мініатюра.........................403

6. Ткацтво, килимарство та вишивка..................412

7. Театральне мистецтво. Музика. Танок............414

Запитання для самоконтролю.......................418

Література................................................419

IV. Період феодальної роздрібненості...................420

1. Соціально-політична і культурна ситуація

в Галичині та на Волині в XII—XIII століттях 420

2. Основні осередки соціального і культурного життя .........................................................424

3. Освіта і наука, архітектура і мистецтво...........427

4. Культурні та політичні зв'язки Галицько-Волинського князівства з іншими землями Стародавньої Русі.........................................436

5. Соціально-політична і культурна ситуація

в польсько-литовську добу ............................439

6. Освіта і книгодрукування в XIV—XVII ст.......443

Запитання для самоконтролю.......................456

Література........................................................456

V. Козацька доба......................................................458

1. Козацтво як явище історії та культури ..........458

2. Нові процеси в духовному житті: реформування церкви та освіти, розвиток науки ...................464

3. Українське бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво....................................................471

4. Специфіка національного варіанту бароко

в літературі, театрі і музиці...........................476

5. Еволюція образотворчого мистецтва...............485

6. Барокова архітектура....................................493

Запитання для самоконтролю........................500

Література........................................................501

VI. Духовні пошуки XIX століття.........................502

1. Формування української національної самосвідомості..............................................502

2. Роль творчості Т.Г. Шевченка у становленні української культури.................................... 508

10 _____________________________________ .

3. Українська суспільна думка: розвиток науки

і філософії................................................... 516

4. Література................................................... 520

5. Образотворче мистецтво, музика, театр............ 527

Запитання для самоконтролю........................535

Література........................................................535

VII. На зламі століть...............................................537

1. Культура як умова відродження нації

в українській естетичній традиції кінця XIX

— початку XX ст......................................... 537

2. Гуманізм українського неоромантизму........... 542

3. Взаємовідносини особистості і світу

в українському експресіонізмі....................... 549

4. Український авангард 1900—1910-х рр..........551

Запитання для самоконтролю........................557

Література........................................................557

VIII. Українська культура у XX столітті.............558

1. Національно-культурне піднесення 20-х років в Україні як передумова розбудови освіти

і науки........................................................ 558

2. Література й театр на тлі нових національних

та соціальних реалій..................................... 564

3. Український мистецький авангард та його доля 574

4. Українська культурна парадигма II половини

XX століття................................................. 583

Запитання для самоконтролю........................593

Література........................................................594

IX. Культура в умовах нової соціальної реальності............................................................595

1. Формування нової соціокультурної дійсності

та її риси .................................................... 595

2. Національна культура в умовах зростання

національно-культурної ідентичності.............604

Запитання для самоконтролю........................609

Література........................................................609

Словник іншомовних слів і термінів.....................................611

ПЕРЕДМОВА

Серед умов успішної розбудови державності України, її духовно­го відродження важливе місце належить вивченню історії національ­ної культури.

Посилення уваги до проблем розвитку української культури нині супроводжується розширенням наукових досліджень, підготовкою фундаментальних праць, монографій, з'ясуванням нових фактів і, як наслідок, впровадженням нових курсів лекцій, створенням оновле­них навчально-методичних програм, більш ефективних методик її вивчення.

Пропонований посібник "Українська і зарубіжна культура" впер­ше на новій методологічній основі, без ідеологічної заангажованості розкриває світ української культури, панораму її історичного розвитку, знайомить з численними маловідомими фактами, подіями і джерелами.

Особлива увага приділена авторами розділам, присвяченим куль­турі Київської Русі та козацької доби. Відомо, що саме тоді і було закладено основи національної свідомості, які в наш час є фундамен­том національного і культурного відродження України. Широко розкривається історія розвитку української культури XVIII — по­чатку XX століть. Це період титанічної боротьби за збереження й збагачення української культури, досягнення цього періоду, як відо­мо, стали вагомим внеском у розвиток світової культури.

Завершується посібник розглядом стану культури України сучас­ної доби, шляхів і проблем духовного відродження, детальним ана­лізом державної політики у галузі культури, пошуків найбільш ефек­тивних моделей її реформування і подальшого розвитку. Така струк­тура посібника дозволяє авторам не тільки відповідним чином упо­рядкувати багатий і різнобічний матеріал з історії української куль­тури, а й по-новому подивитися на особливості її розвитку, виявити і висвітлити ряд нових аспектів і тенденцій.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.