Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Завдання лабораторної роботи. 1. Поясніть, чому відділ покритонасінні отримав таку назву1. Поясніть, чому відділ покритонасінні отримав таку назву. Укажіть характерні ознаки відділу. Укажіть риси пристосування, які дозволили їм зайняти панівне місце серед царства рослини.

2. Опираючись на матеріал підручника, заповніть таблицю

Загальна характеристика покритонасінних

Ознака Характеристика
Коренева система  
Пагін і стебло  
Листок  
Квітка  

3. Спробуйте визначити родини названих рослин, опираючись на матеріал підручника, визначника рослин та додаткової літератури. З'єднайте стрілками назву виду та відповідної родини.

4. Використовуючи додаткові джерела інформації заповніть таблицю «Характерні ознаки класів однодольних і дводольних»

 

Ознака Дводольні Однодольні
Коренева система    
Пагін і стебло    
Листок (жилкування)    
Квітка    
Запилення    
Насіння    

 

5. Опираючись на матеріал з додаткової літератури, охарактеризуйте значення родин класів Однодольні (Злакові, Лілійні, Цибулеві) та Дводольні (Капустяні, Складноцвіті, Пасльонові, Розові, Бобові, Гарбузові). Доповідь оформіть у вигляді реферату та електронній презентації.

Розробляючи доповідь необхідно враховувати наступні ознаки родин: найхарактерніші представники, форму рослини (дерево, кущ, трава), тип кореневої системи, тип листка, жилкування, тип суцвіття, будова квітки, тип плоду, господарське значення (сільськогосподарське, лікарське, декоративне).

 

6. Розгляньте малюнки рослин і за характерними ознаками визначте, до яких родин вони належать. Відповідь обґрунтуйте.

 

Запитання для контролю

1. Перерахуйте загальні ознаки класів Однодольні та Дводольні.

2. Які прогресивні риси розвитку Покритонасінних рослин ви знаєте?

3. Як відбувається розмноження покритонасінних рослин?

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ОСНОВНА

1. Стеблянко М.І., Гончарова К.Д., Закорко Н.Г. Ботаніка: Анатомія і морфологія рослин: [навч.поібник]/ М.І. Стеблянко та ін. – К.: Вища. Школа, 1995. – 456с.

2. Біологія: [навч. посібник]/ А.О. Слюсаєв, О.В.Самсонов, В.М. Мухін та ін., за ред.. та пер. з рос. В.О. Мотузного. – 2-ге вид., випр. – К.:Вища шк..,1997. – 607с.

3. Васильев А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., Серебрякова Т.И. Ботаника. Анатомия и морфология растений/ А.Е. Васильев – М.: Просвещение, 1978.

4. Войтюк Ю.О., Кучерява Л.Ф., Баданіна В.А. та ін. Морфологія рослин з основами анатомії та цитології/ Юрій Олександрович Войтюк та ін. – К.: Фітосоціоцентр, 1998. – 190 с.

5. Воронин Н.С. Руководство к лабораторным занятиям по анатомии и морфологии растений/ Николай Сергеевич Воронин. – М.: Высш.шк., 1981. – 160 с.

6. Григора І.М., Верхогляд І.М., Шабарова С.І., Алейніков І.М., Якубенко Б.Є. Морфологія рослин/ Іван Михайлович Григора та ін. – Київ: Фітосоціоцентр, 2004. – 143 с.

7. Красільнікова Л.О., Садовниченко Ю.О. Анатомія рослин/ Л.О. Красільнікова, Ю.О. Садовниченко. – Харків: Колорит, 2004. – 237с.

8. Перфільєва Л.П., Перфільєва М.В. Лабораторні роботи /Л.П. Перфільєва, М.В. Перфільєва. – К.: Цент учбової літератури, 2008. – 208 с.

9. Потульницький П. М. Ботаніка: анатомія і морфологія рослин: підручник/ П. М. Потульницький. – Київ : Вища школа, 1971. – 354 с.

10. Потульницький П. М. Польовий практикум з ботаніки: [навчальний посібник]/ П. М. Потульницький. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ: Вища школа, 1972. – 300 с.

11. Учебные задания к лабораторным занятиям по общей ботанике/ под.ред. Закорко Н.Г. – Сумы, 1990. – 31 с.

12. Хржановский В.Г., Пономаренко С.Ф. Ботаника: [учеб.пособие]/ В.Г. Хржановский, С.Ф. Пономаренко, С.Ф. Пономаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1988. – 383с.

13. Хржановский В.Г., Пономаренко С.Ф. Практикум по курсу общей ботаники: [учеб.пособие]/ В.Г. Хржановский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1989. – 416 с.

14. Яковлев Г.П., Челомбытько В.А. Ботаника/ Г.П.,Яковлев, В.А. Челомбытько. – Санкт-Петербург: СпецЛит, 2001. – 680с.

ДОДАТКОВА

 

1. Артамонов В. И. Занимательная физиология растений/ Владимир Иванович Артамонов. – М.: Агропромиздат, 1991. – 337с.

2. Александров В.Г. Анатомия растений/ Василий Георгиевич Александров. – М.: Высш. шк., 1966. – 430с.

3. Бавтуто Г.А. Лабораторный практикум по анатомии и морфологии растений/ Г.А. Бавтуто. – Минск: Высш.шк., 1985. – 352 с.

4. Базилевская Н.А., Белоконь И.П., Щербакова А.А. Краткая история ботаники/ Н.А. Базилевская, И.П. Белоконь, А.А. Щербакова. – М., 1968. – 156с.

5. Барна М.М. Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії/ Микола Миколайович Барна. – К.: Видавничий центр «Академія», 1997. –272с.

6. Биологический энциклопедический словарь / гл.ред. М.С. Гиляров. – М.: Сов. энциклопедия, 1989. – 831с.

7. Войтюк Ю.О., Кучерява Л.Ф., Баданіна В.А. та ін. Морфологія рослин з основами анатомії та цитології/ Ю.О. Войтюк, Л.Ф. Кучерява, В.А. Баданіна. – К.: Фітосоціоцентр, 1998. – 190 с.

8. Воронин Н.С. Руководство к лабораторным занятиям по анатомии и морфологии растений: . – М.: Высш.шк., 1981. – 160 с.

9. Грин Г., Стаут У., Тейлор Т. Биология. В 3-х томах. – Т. 1. – С. 210 – 258., Т.2. – С. 160 – 187., Т.3 – С. 165 – 173., с. 108 – 133.

10. Гришко-Богменко Б.К., Морозюк С.С. та ін. Географія рослин з основами ботаніки. – Київ: Вища шк., 1991. – 255 с.

11. Жизнь растений/ под ред. А.А. Уранова, Н.А. Красильникова. – Т.1. – С. 25 – 49, С. 87 – 99. Т.4. – С. 8 – 32.

12. Зиман С.М., Мосякін С.Л., Булах О.В., Царенко О.М., Фельбаба-Клушина Л.М. Ілюстрований довідник з морфології квіткових рослин: навчально-методичний посібник/ під ред. С.М. Зиман. – Ужгород: Медіум, 2004. – 156 с.

13. Костильов О.В., Романенко О.В. Біологія та екологія автотрофних рослин/ О.В. Костильов, О.В. Романенко. – Київ: Фітосоціоцентр, 1999. – 192 с.

14.Словарь ботанических терминов/ под общей редакцией д.б.н. И.А.Дудки. – Киев: Наукова думка, 1984. – 308 с.

 

ДЛЯ НОТАТКІВ

 

 

ДЛЯ НОТАТКІВ

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.