Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Формальний опис процесу функціонування ССУТехнологічний комплекс, являє собою сукупність керованих підсистем {Рі}. Кожна з яких характеризується векторами стану Хі, вихідних змінних Уі, збурень Zi, управлінь Uі. В складі Uі є як управління з боку "власної" си­стеми, так і з боку координатора. В ТК можуть бути байпасні та зворотні зв’язки, які враховуються змінними взаємодії між підсистемами. Кожна з підсистем оцінюється показником ефективності φі.

Підзадачею управління підсистемою Рі на часовому інтервалі τ ≤ t ≤ τ+h є процес пошуку управління Uі(t), яке забезпечує оптимум функціонування φі тобто:

 

(6.1)

при виконанні обмежень, які враховують взаємодію підсистем та особливість функціонування. Тоді зрозуміло, що при управлінні ТК в цілому обов'язково повинна бути підзадача координації. Таким чи­ном, можна визначити сукупність:

(6.2)

де: - задача управління ТК на n-му рівні;

- підзадачі управління підсистемами; , - підзадача координації.

Коли управління підсистемами {Рі} достатньо складні, то кожну з них в свою чергу можна зобразити додатковою множиною більш простих підсистем:

(6.3)

де: - множина порядкових індексів управляємих підсистем, які входять в склад {Рі}.

Тоді:

(6.4)

Таким чином, можна розкладати і далі загальну задачу,
виділяючи більш мілкі підсистеми. Вираз тоді набуває вигляду:

 

(6.5)

Процес розкладання на мілкі підсистеми можна продовжувати до того часу, коли з однієї сторони це зручно, а з іншої - до визна­чення елементарної підсистеми, тобто такої, для якої існує та визначена підзадача . Структура підзадач має такі властивості:

загальна задача управління розкладена на ряд послідовно підпорядкованих задач (вертикальна декомпозиція);

взаємозв'язки між підзадачами нижнього рівня обираються (визначаються), виходячи з умов розв'язання задачі верхнього рівня (пріоритет дії підзадачі верхнього рівня) ;

розв'язання підзадачі верхнього рівня в свою чергу залежить від задач нижнього рівня.

Наявність сукупності підзадач приводить до важливого висновку: кожну із підзадач для управління ТК необхідно розв'язати на визна­чений момент часу, щоб управління могли реалізуватись в підсистемах. Це значить, що, наприклад, в трьохрівневій системі в просто­рово-часовій області необхідно використати множину підзадач першо­го , другого , та третього рівнів з урахуванням їх багато­кратного розв'язання на певному часовому інтервалі.

При управлінні технологічними комплексами необхідно враховувати, що підсистеми зв'язані між собою не тільки в просторі, а й в часі, оскільки поточний стан кожної з підсистем визначається управляючими діяннями в попередні моменти часу. Оскільки між підзадачами на інтервалі управління існують часові зв'язки, то узгодження цих підзадач можливе також лише за умови узгодження (координації) в часі та (j+1)-мy рівні ієрархії. ,

Таким чином, кожна з підзадач управління визначається трьома координатами: рівнем ієрархії, порядковим індексом підсистеми (або їх множини) та часом розв'язання. Це може бути представлено графом в трьохвимірному просторі. Вершинам графа відповідають задачі, а дугам - координуючі діяння.

Важливо відзначити, що при такому представленні задачі нового змісту набуває децентралізація управління, а саме:

кожна з підзадач управління може розв'язуватись незалежно від інших в будь-який обраний момент часу на інтервалі, який відпо­відає періоду розв'язання підзадач верхнього рівня;

при розв'язанні підзадач можуть використовуватись різні кри­терії ефективності, які найкраще відповідають загальній меті управління;

періоди розв'язання підзадач обираються незалежно, тому можли­ва оптимізація інформаційного процесу в ієрархічній системі управління за рахунок розподілення обчислювальної потужності технічних засобів (ЕОМ).

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.