Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ВИБІР МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

 

С.М.Епоян, О.Г.Друшляк, В.А.Сташук, О.А.Сироватський,

А.С.Карагяур, О.Г.Ісакієва

 

 

ВОДОЗАБІРНІ СПОРУДИ

І НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ

 

Харків 2012


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

 

С.М.Епоян, О.Г.Друшляк, В.А.Сташук, О.А.Сироватський,

А.С.Карагяур, О.Г.Ісакієва

 

 

ВОДОЗАБІРНІ СПОРУДИ

І НАСОСНА СТАНЦІЯ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ

 

 

Рекомендовано

методичною радою університету

як навчально-методичний посібник

для студентів спеціальностей 6.060101, 7.06010108, 8.06010108

«Водопостачання та водовідведення»

і напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»

 

 

Харків 2012


УДК 628.11, 628.12

Е – 68

Рецензенти:

С.С.Душкін,д.т.н., професор, зав. кафедри водопостачання, водовідведення та очищення вод Харківської національної академії міського господарства

Г.І.Сухоруков, к.т.н, доцент кафедри водопостачання, каналізації та гідравліки ХНУБА

Рекомендовано кафедрою водопостачання, водовідведення та гідравліки,

протокол № 9 від 7 лютого 2012 р.

Затверджено методичною радою університету,

протокол № 6 від 23.02.2012 р.

Автори: С.М.Епоян

О.Г.Друшляк

В.А.Сташук

О.А.Сироватський

А.С.Карагяур

О.Г.Ісакієва

Е – 68 Епоян С.М., Друшляк О.Г., Сташук В.А. та ін. Водозабірні споруди і насосна станція першого підйому: Навчально-методичний посібник. – Х.: ХНУБА, 2012. – 67 с.

У навчально-методичному посібнику розглянуто питання проектування споруд для забору природних вод з поверхневих водних джерел та насосних станцій першого підйому. Подано необхідні для проектування формули, нормативні та довідкові дані, схеми й креслення споруд, приклади розрахунків окремих елементів водоприймача та насосної станції першого підйому.

Видання призначене для допомоги студентам денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Водопостачання та водовідведення» і напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» під час виконання комплексного курсового проекту «Водозабірні споруди і насосна станція першого підйому», а також студентам спеціальностей 7.06010108, 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення» денної та заочної форм навчання під час виконання розділу дипломного проекту (магістерської роботи) «Водозабірні споруди та насосна станція першого підйому».

Іл.: 13; табл.: 12; бібліогр.: 8 назв.

© С.М.Епоян, О.Г.Друшляк, В.А.Сташук та та ін., 2012

ВСТУП

 

Під час підготовки фахівців з водних ресурсів, водопостачання та водовідведення дуже важливим є отримання студентами навичок проектування окремих елементів систем водопостачання, в тому числі водозабірних споруд і насосних станцій. Навчальними планами підготовки бакалаврів з напрямів 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» (спеціальність «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») і «Будівництво» 6.060101 (спеціальність «Водопостачання та водовідведення») передбачено виконання комплексного курсового проекту на тему: «Водозабірні споруди і насосна станція першого підйому». Приклад завдання для виконання курсового проекту наведений у додатку А.

Навчально-методичний посібник вміщує послідовність виконання комплексного курсового проекту, необхідні пояснення щодо вибору технічних рішень, розрахункові формули та характеристики основного обладнання, яке може бути застосоване в процесі проектування споруд для забору води з поверхневих джерел та насосної станції першого підйому. Наведені матеріали також можуть бути використані під час виконання відповідних розділів дипломного проекту студентами спеціальностей 7.06010108, 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення».

Комплексний курсовий проект «Водозабірні споруди і насосна станція першого підйому» складається з пояснювальної записки і графічної частини.

Пояснювальна записка виконується на аркушах формату А4 і вміщує усі необхідні розрахунки, схеми та пояснення. Титульний лист пояснювальної записки виконується за стандартними умовами. Обов’язково до пояснювальної записки додається завдання для виконання курсового проекту. Після завдання має бути наведений зміст пояснювальної записки. Далі йдуть: вступ, основна частина, список джерел інформації. До складу основної частини пояснювальної записки входять такі розділи:

1 Вибір місця розташування і характеристика типу водозабору.

2 Розрахунок напірних водоводів і визначення повного напору насосів першого підйому.

3 Підбір насосів.

4 Уточнення загальної схеми комунікацій водоприймача і насосної станції.

5 Гідравлічний розрахунок основних елементів водоприймача (грат, сіток, самопливних або сифонних трубопроводів, всмоктуючих трубопроводів).

6 Визначення основних розрахункових рівнів води у водоприймачі.

7 Визначення позначки осі насоса і осі всмоктуючого трубопроводу на його перетині з стіною водоприймача.

8 Визначення заглиблення насосної станції.

9 Уточнення напору насосів і перевірка пропускної здатності водоводів у випадку аварії.

10 Розрахунок напірних водоводів на гідравлічний удар і визначення (в разі необхідності) заходів щодо їх захисту.

11 Визначення розмірів споруд.

12 Видалення осаду з водоприймачів, самопливних (сифонних) трубопроводів, очищення грат і сіток.

13 Заходи щодо захисту риби (вибір і опис рибозахисного пристрою).

14 Підбір допоміжного обладнання водоприймача і насосної станції.

15 Будівельна частина.

16 Санітарна охорона водозабору.

Графічна частина виконується на двох листах формату А1.
До складу графічної частини входить план підземної частини водоприймача (оголовка і берегового сітчастого колодязя), розріз споруд у напрямку руху води, поперечний розріз берегового сітчастого колодязя, план і два розрізи насосної станції, висотна схема водозабору, специфікація та експлікація обладнання (об’єднані для водоприймача і насосної станції). В залежності від розмірів споруд можна прийняти масштаб 1:50 або 1:100. Усі креслення мають бути виконані з урахуванням вимог єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД). На кресленнях мають бути вказані всі необхідні розміри (геометричні розміри споруд, габаритні розміри основного обладнання, діаметри труб, прив’язка осей трубопроводів, обладнання тощо) і позначки, в тому числі: позначки рівнів води у водному джерелі та береговому колодязі, позначки землі, дна споруд, підлоги павільйону обслуговування, підземної та наземної частин насосної станції, вікон, дверей, розміщення обладнання, осей насосів і труб. Приклад побудови висотної схеми водозабору поданий у додатку Б. Форма специфікації та експлікації обладнання наведені у додатку В.

Студентам, що навчаються за напрямом 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» (спеціальність «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») слід приділити більше уваги таким розділам, як «Вибір місця розташування і характеристика типу водозабору», «Заходи щодо захисту риби» та «Санітарна охорона водозабору». Студентам, що навчаються за напрямом 6.060101 «Будівництво» (спеціальність «Водопостачання та водовідведення») більше уваги слід приділити конструюванню споруд.

ВИБІР МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.