Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Показники стану й ефективності використання трудового потенціалу на підприємствіПоказники Формули для розрахунку Умовні позначення
1. Показники стану трудового потенціалу
1.1 Середньооблікова чисельність       Чпоч – чисельність робітників на початок періоду, осіб. Чпр – чисельність прийнятих робітників, осіб. Двідпр – кількість відпрацьованих днів, днів. Дк – кількість календарних днів, днів. Чзв – чисельність робітників у звітному періоді, осіб.  
1.2 Коефіцієнт плинності кадрів Кпл=Чвиб/Чссп Кпл=(Чпр-Чвиб)/Чпоч Чвиб – кількість вибувших працівників, осіб.  
1.3 Коефіцієнт обороту по прийому Кпр=Чпр/Чк Чк – чисельність робітників на кінець періоду, осіб.
1.4 Коефіцієнт обороту по вибуттю Кзв=Чзвіл/Чн Чзвіл – чисельність звільнених робітників, осіб.  
1.5 Коефіцієнт загального обороту Кзаг=Кпр+Квиб Кпр – коефіцієнт приросту. Квиб – коефіцієнт вибуття.  
1.6 Коефіцієнт постійності кадрів Кпос=Чк/Чссп Чк – чисельність робітників на кінець періоду, осіб.  
1.7 Коефіцієнт співвідношення основного і допоміжного персоналу Косн-доп=Чоп/Чдопп Чоп – чисельність основного персоналу, осіб. Чдопп – чисельність допоміжного персоналу, осіб.  
1.8 Коефіцієнт співвідношення висококваліфікованих і кваліфікованих працівників Кквал=Чсспкв/Чсспр Qpмк, Qpмпоч – кількість робочих місць на кінець та на початок періоду відповідно. Чмин – чисельність робітників у минулому році, осіб. Тзв, Тмин – товарообіг у звітному і минулому періоді відповідно, тис. грн. Чмин– чисельність робітників у минулому році, осіб.  
1.9 Зміна робочих місць ΔQpм=Qpмк-Qpмпоч
1.10 Коефіцієнт еластичності робітників в залежності від товарообігу
       

Закінчення табл. 1.4

2. Показники ефективності використання трудового потенціалу
2.1 Продуктивність праці ПП=Т/Чссп Т – товарообіг підприємства, тис. грн.. ПП – продуктивність праці, тис.грн./особ.  
2.2 Трудомісткість товарів ТМ=1/ПП
2.3 Індекс продуктивності праці Іпп=(100±ΔZПП)/100 ΔZПП – темп росту продуктивності праці, %. ΔZТМ– темп росту трудомісткості праці, %.
2.4 Індекс трудомісткості Ітм=(100±ΔZТМ)/100
2.5 Приріст продуктивності праці за рахунок впливу економічної ΔZпп=(ΔЧ*100)/(Чб-ΔЧ)

 

 

3. Коефіцієнт віддачі повної заробітної плати (Квзп):

 

Квзп= Врч /(Фзп+Фмс), (1.3)

 

де Врч – чиста виручка від реалізації, тис. грн.;

Фзп – фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу, тис. грн.;

Фмс – фонд матеріального стимулювання персоналу підприємства, тис. грн..

За методикою оціни потенціалу на основі одиниці живої праці:

1. Визначається одиниця живої праці одного робітника через встановлення її фондового аналога у вартісному виразі.

2. Визначається трудовий потенціал технологічного персоналу.

3. Управлінський потенціал (Пупр) у вартісному виразі виявляється на основі частки витрат на адміністративно-управлінський апарат у загальній структурі витрат підприємства.

4. Загальний трудовий потенціал:

 

Птруд=Птруд тех. + Птруд упр, (1.4)

 

де Птруд тех. – вартість технологічного персоналу.

Досить поширено використовується коефіцієнтна методика оцінки трудового потенціалу підприємства.

Всі показники згідно з методикою інтегруються у групи:

1. Показники професійної компетентності.

2. Показники творчої активності.

3. Показники кількості, якості та оперативності виконаних робіт.

4. Показники трудової дисципліни.

5. Показники колективної роботи тощо.

Результативна методика базується на постулаті щодо корисності праці персоналу підприємства. Як ефект роботи працівників підприємства беруть кількість чи вартість виготовленої продукції.

Для оцінки розміру трудового потенціалу підприємства пропонуємо використовувати затратну методику та коефіцієнтну методики, так як наші дані в повному обсязі дозволяють це зробити.

Методика оцінки потенціалу на основі одиниці живої праці є трудомісткою у процесі оцінки трудового потенціалу, оскільки потрібно розрахувати трудовий потенціал кожного працівника, а це потребує багато часу.

Для вирішення проблемних питань оцінки та управління трудовим потенціалом підприємства можна рекомендувати такий алгоритм:

1. Розподіл працівників підприємства на однорідні групи за професійними, кваліфікаційними, статево-віковими та іншими категоріями. Сегментація персоналу підприємства повинна проводитись виходячи з мети аналізу та схожості реакції представників груп на типові управлінські рішення. Кінцевим результатом даного кроку є створення мінімальних трудових сегментів підприємства, що дасть змогу уникнути зайвих витрат на дослідження трудового потенціалу кожного окремого працівника та спростити процедуру визначення інтегрального показника.

2. Створення системи факторів, що зумовляють інтенсивність праці та її результативність у розрізі окремих трудових сегментів підприємства. Тут визначаються внутрішні фактори кожної групи, а також загальні корпоративні чинники впливу. Кінцевим результатом цього кроку є визначення істотних факторів впливу на розмір трудового потенціалу окремих сегментів підприємства.

3. Комплексний опис та оцінка результатів діяльності підприємства у розрізі різних систем структуризації з проведенням факторного аналізу їх розміру.

4. Оцінювання трудового потенціалу певних сегментних груп працівників підприємства.

5. Аналіз розміру та фактичних залежностей трудового потенціалу груп працівників, а також розроблення по кожному з виявлених істотних чинників системи заходів щодо управління ними.

Отже, головним завданням та результатом стратегічного управління персоналом є формування та ефективне використання трудового потенціалу підприємства. Як об'єкт стратегічного управління персоналом, трудовий потенціал може істотно вплинути на результати діяльності підприємства за умови, що всі інструменти стратегії управління персоналом – набір, вибір, адаптація, кар'єрне просування, оцінка і мотивація персоналу, поєднані у цілісну програму, яка є невід’ємним елементом стратегії управління персоналом підприємства. Реалізація такого підходу дозволить забезпечити підприємству стратегічні переваги на ринку праці.

 

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДП « АСЗ № 1 ПАТ «АК ‘‘БОГДАН МОТОРС’’»

 

2.1. Загальна характеристика ДП «АСЗ №1 ПАТ АК ‘‘Богдан Моторс’’» та аналіз основних показників його діяльності

 

ДП «Автоскладальний завод №1» ПАТ «Автомобільна компанія “Богдан Моторс”» (ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”») являється одним із найбільших вітчизняних виробників автомобільної техніки, що має давню історію свого розвитку.

У зв’язку з реорганізацією структури ВАТ «ЛуАЗ», на базі луцького виробничого майданчика створено дочірнє підприємство «Автоскладальний завод №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”» керується у своїй роботі законодавством України, Статутом та рішеннями засновника.

ПАТ «АК “Богдан Моторс”» – група підприємств, яка спеціалізується на проектуванні та випуску дорожніх і транспортних засобів. До його складу входять такі підприємства: Луцький автомобільний завод – спеціалізується на випуску легкових автомобілів та автобусів, в складі: ДП автоскладальний завод № 22 (м. Черкаси) – підприємство будується; ДП «Науково-технічний центр – ЛуАЗ» (м. Луцьк) – займається науково-технічними розробками.

Предметом діяльності ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”» є:

– розробка, виробництво, реалізація обслуговування транспортних засобів;

– виконання науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт, спрямованих на модернізацію продукції, що випускається та розробку нових зразків продукції;

– виконання робіт з гарантійного та технічного обслуговування автомобілів;

– розробка нової автомобільної техніки та створення торгових мереж для реалізації транспортних засобів.

Метою діяльності ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”» є насичення внутрішнього ринку транспортними засобами, ефективне використання виробничого та комерційного потенціалу для одержання прибутку. Сьогодні основним видом діяльності ДП «АСЗ №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”» є виробництво легкових і вантажних автомобілів, автобусів і тролейбусів.

ВиробничіпотужностіДП «АСЗ №1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”», в створення яких інвестовано понад 440 млн. Доларів США, дозволяють сьогодні виготовляти 120-150 тис. легкових авто, до 8000 автобусів та тролейбусів на рік, а також приблизно 15 тис. вантажівок і спеціалізованої техніки.

Корпорація «Богдан» реалізує свою продукцію більше ніж у 10 країнах Центральної і Східної Європи, а саме: Російська Федерація, Республіка Казахстан, Грузія, Республіка Болгарія, Чеська Республіка, Словацька Республіка, Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Айзербайджанська Республіка, Республіка Сербія, Республіка Польща, Республіка Молдова.

Підприємства Волинської області у 2013 році експортували товарів на суму 266,7 млн. дол. США, імпортували – на 612,2 млн. дол., що відповідно на 5,8% і 11% більше, ніж у відповідному періоді 2012р. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 345 млн. дол. США проти негативного 299 млн. дол. США у попередньому році.

Зовнішньоторговельні операції здійснювались з партнерами 82 країн світу (експортували товари в 48 країни, імпорт отримували з 75). Підприємствами області сформовано 43% загальнообласного обсягу експорту товарів та 57% імпорту.

В країни СНД експортовано товарів на 123,8 млн.дол. (50% загального обсягу), що на 11,4% більше, ніж у 2012р., в країни Євросоюзу – 118,4 млн.дол. (48%), на 0,6% менше, решта – в інші країни світу. Головними торговими партнерами серед країн СНД як в експорті, так в імпорті товарів залишаються країни Митного союзу (Російська Федерація, Казахстан і Білорусь), на які припадає 93,8% загального обсягу експорту в країни СНД та 46,7% загальнообласного, імпорту – відповідно 99,9% та 16,4%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Австрії та Словаччини, імпортні – з Німеччини, Франції, Польщі, Італії, Нідерландів та Словаччини.

Серед підприємств області найбільшими експортерами є: ПАТ «СКФ Україна», ТзОВ «Комо-Експорт», ДП «Автоскладальний завод №1» ПАТ «Автомобільна компанія ‘‘Богдан Моторс”», ТзОВ «Цунамі», ПАТ «ВГП», приватне акціонерне товариство «Спільне українсько-словацьке підприємство «Теріхем-Луцьк», ТзОВ «Луцька картонно-паперова фабрика» та ряд інших.

У 2013 роціДП «Автоскладальний завод №1» ПАТ «Автомобільна компанія ‘‘Богдан Моторс”» вибороло перше місце у ТОП-10 підприємств України у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Так, підприємство очолило рейтинг за результатами загальнодержавного статистичного ранжування «Експортер року 2013». У такий спосіб «Богдан» випередив такі підприємства, як: ТзОВ «Український автобус», ПрАТ «Бориспільський автозавод», ПАТ «Українська автомобільна корпорація» тощо.

Крім того, «Богдан» займає першу сходинку в такому престижному рейтингу вже другий рік поспіль.

Організаційна структура підприємства ДП «Автоскладальний завод №1» ПАТ «Автомобільна компанія ‘‘Богдан Моторс”» має лінійно-функціональний вид (див. додаток Е). В основу такої структури покладено принцип розподілення повноважень і відповідальності за функціями та прийнятті рішень по вертикалі. Лінійно-функціональна структура дозволяє організувати управління за лінійною схемою, а функціональні підрозділи допомагають лінійним керівникам у вирішенні відповідних управлінських функцій.

Функціональні керівники ДП «Автоскладальний завод №1» ПАТ «Автомобільна компанія ‘‘Богдан Моторс”» мають право безпосередньо впливати на виконавців.

Директор підприємства видає конкретні завдання для кожного підрозділу. Наприклад, головному інженеру підпорядковується «Відділ головного конструктора», де займаються розробкою нових виробів, удосконаленням вже існуючих і модернізація продукції; «Відділ головного технолога», займається розробкою виготовлення деталей; «Відділ головного енергетика» який забезпечує електроресурсами підприємство.

Лінійно-функціональна оргструктура ДП «Автоскладальний завод №1» ПАТ «Автомобільна компанія ‘‘Богдан Моторс”» застосовується при вирішенні задач, які постійно повторюються, забезпечуючи максимальну стабільність організації. Вона ефективна для масового виробництва зі стабільним асортиментом продукції при незначних (еволюційних) змінах технології виробництва.

Діяльність підприємства регулюється такими законодавчими актами як: Митний Кодекс, Господарський Кодекс, Податковий Кодекс, ЗУ «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок», ЗУ «Про ціни та ціноутворення», ЗУ «Про інвестиційну діяльність», ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність», ЗУ «Про режим іноземного інвестування» і т.д.

Рівень розвитку науки і техніки впливає на технологію виробництва, основні фонди, сировину і, нарешті, на появу нових видів товарів і послуг на ринку.

Отже, на діяльність ДП «Автоскладальний завод №1» ПАТ «Автомобільна компанія ‘‘Богдан Моторс”» фактори непрямого впливу мають значний вплив. Найбільше він проявляється в економічній сфері. Характерною рисою макросередовища є його постійні зміни, які потрібно постійно відслідковувати для кращого пристосування до них.

Основна ціль діяльності підприємства – досягнення та перевищення рівня якості та надійності роботи підшипникового заводу в Східній Європі, зміцнення позицій на світових ринках.

Проведемо аналіз основних показників діяльності підприємства у 2011- 2013 роках (табл. 2.1) на основі даних відображених у додатку: А (баланс ф. № 1), Б (звіт про фінансові результати, ф. № 2), Д (звіт про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання, ф. № 6-ПВ (річна)).

 

Таблиця 2.1

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.