Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВАЗМІСТ

ВСТУП......................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ

ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА.............................................6

1.1. Зміст категорії «трудовий потенціал»........................................................6

1.2. Характеристики та чинники, що впливають на трудовий

потенціал .....................................................................................................24

1.3. Основні методологічні підходи щодо оцінки трудового потенціалу

підприємства................................................................................................37

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДП «АСЗ № 1» ПАТ «АК “БОГДАН МОТОРС”»…..............43

2.1. Загальна характеристика ДП «АСЗ № 1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”»

та аналіз основних показників його діяльності........................................43

2.2. Аналіз складових трудового потенціалу підприємства...........................50

2.3. Оцінка ефективності трудового потенціалу ДП «АСЗ № 1» ПАТ «АК “Богдан Моторс”».......................................................................................59

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ...........................................................................73

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................83

ДОДАТКИ..............................................................................................................87

 

 

ВСТУП

Актуальність теми дослідження.Складна економічна ситуація в країні та світі, політична нестабільність в суспільстві не могли не зачепити одну з найважливіших сфер, що характеризує ефективність економіки – трудовий потенціал країни. Велике значення має управління трудовими ресурсами, яке включає формування, раціональне використання трудових ресурсів, регулювання, контроль трудового потенціалу, розробку новітніх методів покращення показників продуктивності праці.

Спад виробництва, що спостерігається у багатьох галузях практично по всій країні, став причиною того, що кількість вакансій у виробничій сфері безупинно скорочується, а кількість безробітних збільшується, значна частина населення виїжджає за кордон. Зміни в економіці, погіршення екологічної ситуації призвели до негативних змін структури, кількості трудових ресурсів, погіршили демографічну ситуацію.

Проблемою є також визначення прийнятних показників співвідношення витрат праці і результатів діяльності. У науковій літературі відношення результати/витрати називають ефективністю, та на даний час серед аналітиків не вироблено єдиного підходу до визначення цього показника. Вирішення цієї проблеми у контексті сучасних умов господарювання вітчизняних підприємств потребує вивчення традиційних методів розрахунку показників ефективності використання трудових ресурсів та виявлення резервів її зростання у зарубіжних країнах, а також з’ясування перспектив можливого їх застосування до управління та ефективного використання трудового потенціалу вітчизняних підприємств.

Разом з тим, незважаючи на підвищену увагу до проблем розвитку та підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства, слід констатувати недостатню дослідженість питань комплексного оцінювання професійно-кваліфікаційного рівня працівників та техніко-організаційних умов праці. За сучасних швидких змін економічних умов господарювання підприємств необхідний подальший розвиток механізму управління процесом узгодження трудових ресурсів, їх трудового потенціалу з наявними характеристиками техніко-технологічного забезпечення праці. Основою цього механізму повинні бути сучасні методики оцінки техніко-технологічної бази, кваліфікаційного рівня та особистісних трудових характеристик працівників.

Дослідженню трудового потенціалу підприємства присвячено численні наукові роботи, зокрема таких вчених-економістів, як Онікієнко В. В., Саков А. А., Маслов Є. В., Сергєєв Г. П., Чіжов Л. С., Кибанов А. Я. тощо. Однак дотепер не є розробленим комплексний підхід до оцінки впливу факторів на рівень ефективності використання трудових ресурсів.

У відповідності з методиками аналізу ефективності використання трудових ресурсів, що напрацьовані вітчизняними та зарубіжними дослідниками, виділяються наступні етапи:

1. Аналіз чисельності, складу та руху робочої сили;

2. Аналіз використання фонду робочого часу;

3. Аналіз трудомісткості продукції;

4. Аналіз продуктивності праці;

5. Визначення резервів підвищення ефективності використання трудових ресурсів.

Актуальність піднятих проблем, недостатнє їх дослідження і висвітлення в економічній літературі, велике теоретичне та практичне значення зумовили вибір теми дослідження.

Предмет дослідження – теоретичні та методичні основи трудового потенціалу підприємства.

Об’єктом вивчення є трудовий потенціал підприємства та його ефективне функціонування на ДП «АСЗ № 1 ПАТ «АК ‘‘Богдан Моторс”».

Мета дослідження: вивчити механізм організації розвитку трудового потенціалу на ДП «АСЗ № 1 ПАТ «АК ‘‘Богдан Моторс”» та визначити напрямки усунення знайдених проблем. Поставлена мета могла бути досягнута завдяки виконанню таких завдань дослідження:

1) охарактеризувати поняття «трудовий потенціал»;

2) визначити чинники, що впливають на його формування;

3) дослідити методичні підходи до аналізу й оцінки ефективності
трудового потенціалу підприємства ;

4) дати характеристику ДП «АСЗ № 1 ПАТ «АК ‘‘Богдан Моторс”» та проаналізувати основні показники його діяльності;

5) здійснити аналіз складових трудового потенціалу підприємства;

6) оцінити ефективність трудового потенціалу підприємства ДП «АСЗ № 1 ПАТ «АК ‘‘Богдан Моторс”»;

7) визначити напрями подолання наявних проблем.

Для аналізу нами було використано такі методи дослідження: діалектичне пізнання, конкретного й абстрактного, логічного й історичного, системного та порівняльного аналізу, статистичних порівнянь, а також описовий, конкретизації, економічного аналізу, структурного аналізу, припущення.

Інформаційною базою курсової роботи є нормативно-правові акти, статистичні збірники, фінансова документація ДП «АСЗ № 1 ПАТ «АК ‘‘Богдан Моторс”» , наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених.

Структура курсової роботи зумовлена її метою та завданнями. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел і додатків.

 

 

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.