Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Спеціально-юридичні функції права: регулятивна, охороннаЧи знаходить свій вираз право у формі нормативних або правозастосовчих актів, чи здійснюється у загальних або конкретних правовідносинах, встановлює пра­вовий статус, правосуб'єктність громадян, чи визначає ком­петенцію державних органів і юридичних осіб — в усіх на­званих формах знаходить прояв його основне соціальне при­значення — регулювання суспільних відносин.

Особливості цієї функції полягають перш за все в установленні позитив­них правил поведінки, в організації суспільних відносин, координації соціальних взаємозв'язків.

В рамках регулятивної функції виділяють дві підфункції:

Þ регулятивну статичну;

Þ регулятивну динамічну.

Регулятивна статична функція виражається у впливі пра­ва на суспільні відносини шляхом їх закріплення у тих чи інших правових інститутах, у чому і полягає одне із зав­дань (призначень) правового регулювання. Право, перш за все, юридично закріплює, чітко урегульовує суспільні відно­сини, що є основою нормального і стабільного існування суспільства, відповідну інтересам його більшості чи силам, які стоять при владі.

Вирішальне значення у виконанні статичної функції на­лежить інститутам права власності, юридична суть яких у тому і полягає, щоб закріпити економічні основи суспільного устрою. Статична функція чітко виражена також у інших інститутах (у тому числі у виборчому, авторському праві тощо).

Регулятивна динамічна функціязнаходить вираз у впливі права на суспільні відносини шляхом оформлення їх руху (динаміки) і втілена, наприклад, в інститутах цивільного, адміністративного, трудового права, що опосередковують процеси в економіці й інших сферах суспільного життя.

Характеристика регулятивної функції права передбачає виявлення найважливіших шляхів її здійснення.

Найбільш характерними шляхами (елементами) здійснен­ня регулятивної функції права є:

ÖВизначення засобами норм права праводієздатності (правосуб'єктності) громадян.

ÖЗакріплення і зміна правового статусу громадян.

ÖВизначення компетенції державних органів, у тому числі й компетенції (повноважень) посадових осіб.

ÖВстановлення правового статусу юридичних осіб.

ÖВизначення юридичних факторів, спрямованих на ви­никнення, зміну і припинення правовідносин.

ÖВстановлення конкретного правового зв'язку між суб'єктами права (регулятивні правовідносини).

ÖВизначення оптимального типу правового регулюван­ня стосовно до конкретних суспільних відносин.

Отже, регулятивну функцію можна визнати як обумов­лений її соціальним призначенням напрям правового впли­ву, що виражається у встановленні позитивних правил по­ведінки, наданні прав і покладенні юридичних обов'язків на суб'єктів права[50].

Необхідність у охороні суспільних відносин була завжди й існуватиме доти, поки буде існувати суспільство. Право, як відомо, існувало не завжди, але з моменту появи воно стає одним з найважливіших засобів охорони суспільних відносин. Даний прояв правового впливу і становить охо­ронну функцію.

Охоронна функція права — це обумовлений соціальним призначенням напрям правового впливу, спрямований на охорону загальнозначущих, найбільш важливих економіч­них, політичних відносин, подолання явищ, сторонніх да­ному суспільству.

Специфіка охоронної функції права полягає у наступному:

Ø По-перше, вона характеризує право як особливий спосіб впливу на поведінку людей, що виражається у впливі на їх свідомість погрозою санкцій, встановленням заборон і реа­лізацією юридичної відповідальності.

Ø По-друге, вона інформує суб'єктів суспільних відно­син про те, які соціальні цінності знаходяться під охороною засобами правових приписів.

Ø По-третє, вона є показником політичного і культурно­го рівня суспільства, гуманних засад, що містяться у праві. Спосіб охорони дуже часто залежить від розвитку суспіль­ства, його політичної сутності.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.