Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 11 страницаПроцесуальна форма — урегульовані системою правових при писів умови і послідовність провадження окремих процесуальних дім і прийняття процесуальних рішень, узяті в сукупності1.

Основні ознаки процесуальної форми: 1) установлюється дл| упорядкування діяльності правосуддя; 2) регулюється нормами при цесуального права; 3) залежить від системи принципів процсс\.і їй ного права; 4) надає процесуальні гарантії учасникам про цс і \ 5) має системність.

Кожен юридичний процес має свою процесуальну форму. Нон,і являє собою не тільки визначений законом порядок діяльності плі і реалізацію цього порядку в конкретній діяльності. Дотримання про цесуальної форми органом дізнання, слідчим, судом є прояві і високої професійно-правової культури.

Процесуальна форма як внутрішня організація юридичної щх\\ тики це:

процесуальний режим (система юридичних гарантій);

процесуальні провадження (комплекс взаємообумовлених і він ємозалежних процесуальних дій);

процесуальні стадії (система взаємозалежних частин проїк' \ що складаються з ряду юридичних дій, які характеризують динамі ку розгляду заведеної юридичної справи). Для того щоб ефект іп.п. і діяла вся система юридичної практики, необхідно насамперед щ безпечити її внутрішню організацію.

В Україні процесуальна форма визначається кодексами — кримі нально-процесуальним, цивільно-процесуальним, про адміністрапіиш правопорушення, господарським, а також регламентами Верховної Ради, Конституційного Суду й іншими нормативно-правовими ам і ми. Відповідним законодавством чітко названі учасники проїк розподілені функції між ними, зазначені способи виконання цих ф\ 11 кцій. Так, кримінально-процесуальним кодексом передбачене і суб'єктів, уповноважених проводити дізнання, попереднє сліді з кримінальних справ, здійснювати нагляд за слідством і пр.і восуддям, підтримувати державне обвинувачення, виконувати вирої и

1 Один із перших дослідників процесуальної форми проф. В. М. Горшеш.ои і н.

таке її визначення: «...це сукупність однорідних процесуальних вимог; пропої..........

нихдо дій учасників юридичної діяльності, і спрямованих на досягнення юриді значимого результату». Див.: Юридическая процессуальная форма:теория п нр " тика /Под рсд. П. Е Недбайло и В. М. Горшенева. — М., 1976. — С. 13.

чіп і практика. Юридична практична діяльність____ 131

11 оі слдів. Установлено чіткий порядок, послідовність прийнят-ірмлсння тих чи інших рішень по справах, уся процесуальна пильності по розслідуванню правопорушень у цілому і роз­прав у судах: порушення справи; попереднє розслідування;

н..... іка і призначення судового засідання; судовий розгляд і ви-

"•її рішення (вироку); перегляд рішення суду, що не вступило шу силу; виконання рішення (вироку); у виняткових випад-ін регляд судових рішень, що вступили в законну силу.

111.... есуальна форма перебуває в нерозривному зв'язку зі зміс-

і К Іридичний процес і процесуальна форма не можуть існувати і одного. Недотримання процесуальної форми є підставою > ' і н \ вання раніше прийнятого рішення або неприйняття, пове-I мі 11 або залишення документа (позовної заяви, скарги, конститу­цій! о звертання, подання і т. п.) без розгляду.

I Ірцвова процесуальна форма визначається конституційним і спе-
і и-іиїм іаконодавством і виключає відступ від неї, щоб забезпечити
И юронній, законний і обґрунтований розгляд справи. Процесуаль-

■ пшоном спеціально вирішується питання про склад учасників, ■ її ь івність, підстави у межах їхніх дій на кожній стадії.

§ б. Юридичний процес і його види

И Юридичний процес (лат. ргосеззиз — рух уперед; англ. _)игі-

іі |)госе5з) — урегульований процесуальними нормами порядок

і И пості компетентних державних органів, що виражається в сис-

н їхніх процесуальних дій по підготовці, прийняттю і документу-

иню юридичних рішень загального й індивідуального характеру.

иі цьому відповідно до процедурно-процесуальних норм відбува-

істосування норм матеріального права, вирішення індивіду-

....... опкретних справ і фіксування їхнього розгляду в правових

іептах. Н Іридичний процес — збірне наукове поняття, різновид соціаль­ні ■ ■ процесу, що представляє собою форму перетворення юридич-.іп.них моделей, закріплених у національному законодавстві і народних актах, у реальну систему правовідносин з її про-і рпою стороною, спрямованою на досягнення юридичного ре-

II і II V (мЄТИ).

Ииі.іки юридичного процесу:

і) різновид соціального процесу;

Розділ V

2) має юридичну природу, його призначення — вирішення юриди­чних справ (правопорушення, спори про право, скарги й ін.);

3) регламентується процесуальними нормами національних і між­народних актів, на основі яких здійснюється;

4) є владною діяльністю уповноважених суб'єктів — компетен­тних органів і посадових осіб;

5) складається з процесуальних стаді— сукупності процесуа­льних дій, пов'язаних найближчою мєтоїо;

6) має на меті прийняття юридичних рішень загального (норма­тивні акти) або індивідуального (правоззстосовчі акти) характеру;

7) фіксується, як правило, у документально оформлених право­вих актах різними технічними засобами.

Система процесуальних дій — визначений нормами права поря­док діяльності слідчих, адміністративних, судових та інших органів.

Юридичний процес можна класифікувати по галузях процесуа­льного права: конституційний; кримінальний; цивільний; господар­ський; адміністративний (в частині адміністративної діяльності судів і діяльності будь-яких адміністративних органів по залученню до юридичної відповідальності). У даному «шадку за основу класифі­кації узяті відповідні галузі матеріального права. Однак за допомо­гою такої класифікації неможливо уявити іоридичний процес як сис­тему в усій її структурній єдності.

Найбільш оптимальною для цієї мети (.класифікація юридично­го процесу по основних правових формах здійснення функцій (фор­мах діяльності) держави:

Правотворчий процес — урегульована правовими нормами система взаємозалежних процедур (стадій) по прийняттю, зміні, обнародуванню (доведенню до відома виконавців) законів і підза-конних актів уповноваженими органами держави, організаціями і посадовими особами.

Правозастосовчий процес — урегульована правовими нормами система взаємозалежних процедур (стадій) по розгляду і вирішен­ню юридично значимих індивідуальний справ уповноваженими органами держави, організаціями і посадовими особами.

Судовий процес (як різновид правозастосовчого процесу) — урегульована правовими нормами систзма взаємозалежних про­цедур (стадій) по судовому розгляду і вирішенню юридично зна­чимих індивідуальних справ — цивільних, кримінальних, господар-

Юридична практика. Юридична практична діяльність___ _133

ських. Для кожного виду судових справ судовий процес має ос0°" ливості.

Контрольно-наглядовий процес — урегульована правовЙМИ нормами система взаємозалежних процедур (стадій) по пере£ІРш уповноваженими органами держави, організаціями і посадовими особами відповідності (невідповідності) контрольованих об'£кт1Б формально-визначеним нормативам (стандартам), що завершується ухваленням рішення про заходи реагування, адекватні отриманим результатам.

Установчий процес — урегульована правовими нормами сис" тема взаємозалежних процедур (стадій), здійснюваних уповнова" женими органами держави, організаціями і посадовими особам^ п0 формуванню, перетворенню або скасуванню органів держави, їхніх структурних підрозділів, посадових осіб.

Судовиробничими процесами є наступні види:

конституційний — його змістом є спір про право і діяльііість конституційних та інших видів судів з вирішення такого спору :* УС1" ма встановленими законом для цього діями. У конституційному за" коні «Про Конституційний Суд України» другий розділ присвяч£нии загальним правилам конституційного судочинства, третій — особ­ливостям конституційного провадження;

кримінальний — його змістом є розслідування справи про зл0" чин відповідними органами і розгляд справи судом загальної к>Рис_ дикції з винесенням рішення про вид і міру відповідальності об£инУ-вачуваного, використовуючи для цього усі встановлені законом Д11 (запити, експертизи і т. д.). Для кримінального процесу характ"еРш такі елементи, як порушення кримінальної справи; учасники; докази' підсудність; провадження в суді першої інстанції, у касаційній ін­станції, виконання вироку і т. д.;

цивільний — його змістом є спір про право, вчинені правопо­рушення і діяльність цивільного суду з вирішення такого сг>°РУ; розгляд справи про цивільне правопорушення провадиться з г56" сенням рішення про вид і міру відповідальності правопорушнику використовуючи для цього усі встановлені законом дії (запити,, екс" пертизи і т. г.). Цивільний процес характеризується наявністю Уча" сників, доведенням і доказами, процесуальними строками, підгото­вкою справи до розгляду, порядком розгляду і вирішенням справи> винесенням постанови й ін. Його особливістю є те, що обидві сто­рони, котрі сперечаються, не мають владних повноважень;

134____________________________________________ р„ и

господарський — його змістом є спір про право, вчинені пр| вопорушення і діяльність господарського суду, третейського і з вирішення такого спору; розгляд справи про господарське правоио» рушення провадиться з винесенням рішення про вид і міру віднині • дальності, використовуючи для цього усі встановлені законом ііі (запити, експертизи і т. п.). У господарському процесі також < ГИ елементи, як доведення і докази, процесуальні строки, підгої1

справи до розгляду, порядок розгляду і вирішення справи, винсо

постанови й ін.;

адміністративний — його змістом є спір про право і дія п. ність адміністративного суду з вирішення такого спору з усіма і її обхідними для цього діями (запити, експертизи і т. п.)2. В адмінії тративному судочинстві трохи в іншій ролі виступають док. являючи собою положення про органи і посадових осіб, та ін. II. н процес можна назвати адміністративно-юстиційнилі або адміні стративно-судовиробничим (правозахисним) процесом по до 11 мі манню законності в державному управлінні3.

Усі зазначені види судовиробничого процесу є взаємно пере хідними, що зумовлено пов'язаністю між собою норм матерій м. них галузей права.

Кожен процес складається із системи різних проваджені, Наприклад, кримінальний процес включає: досудове провадженні і заявами і повідомленнями; слідче (дізнання і досудове слідстім і) систему судових проваджень (попереднє провадження; судомнії розгляд; апеляційне провадження; касаційне провадження; винятю і ве провадження).

2 У системі адміністративних судів України введені .місцеві адміністративні
Окружний адміністративний суд АР Крим, 24 окружні судів в областях, Окр\ .ми
адміністративні суди міст Києва і Севастополя, а також апеляційні адміністр.і пішії
суди — Дніпропетровський, Донецький, Київський, Львівський, Одеський, < ми.
топольський, Харківський. Позивачами в адміністративних судах можуть бути гри
мадяни, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи, що не є суб'єктами
владних відносин, а також представники атади у випадках, коли позов подаси., і Щ
виконання повноважень останніх.

3 Крім зазначеного виду адміністративного процесу функціонують насі)...............

його види: адміністративпо-управлінський (правозастосувальний) — викопними титульного юридичного процесу державного органа, що діє в рамках своєї коми, тенції; административно-юрисдикційний — регулювання відносин, що складніші, ся в зв'язку з порушенням адміністративно-правових приписів.

чічіш практика. Юридична практична діяльність_____ 135

§ 7. Юридична справа і її вирішення. Види процесуальних актів

Н Юридична справа — сукупність документів, зібраних разом
цім чином оформлених, котрі стосуються передбаченої норма-
•.... рана визначеної життєвої обставини, прийнятої до процесуаль­
ні юиаджєння.
Н Юридична справа як документальне утворення формується бід­
но до рішень уповноважених органів з метою фіксації фактів
топленому законом порядку, змісту і результатів процесуаль-
і п.пості цих органів. Матеріали справи включають також до-
иіп правозастосовчих органів. Юридична справа існує реально;
| мі шнідуалізованою (стосується визначеного казусу, конкретної
її), має початок і кінець; підлягає реєстрації (має обліково-ре-
. іраційний номер). Сферу юридичних справ становлять цивільні
і правопорушення, сімейні конфлікти, трудові конфлікти й ін.

і ...... іа обставина, прямо передбачена законом, є елементарним

і ом юридичної практики і має потребу в професійному докуме-і иому забезпеченні з боку юриста-практика. Наприклад, кри­ті і и.ним законом передбачено, що таке є злочин і які види пока-

і..... і парю застосовувати до злочинця за вчинені правопорушення.

і іочіїн иимагає застосування заходів кримінального покарання . держави, яка в особі уповноважених органів (дізнання, попе-

і..... слідство, прокуратура, суд) вирішує юридичну (кримінальну)

прану, котра є підсумковим документальним продуктом професій-

....... і п.ності цих органів.

Нирішсння юридичної справи — творчий акт мислення, умін-

111 пу вати факти і робити офіційні узагальнення у вигляді доку-

Н ні.і паю оформленого результату — акта, що постановляється.

ь і що постановляється, — процесуальний акт (документ), що

юридичний характер.

Процесуальний акт — процесуальна дія чи рішення посадової

п аоо органа, уповноважених законом виконувати завдання

іннства, контролю і т. п., що мають процесуальну форму і фік-

н і,ся в процесуальних документах.

І Іропссуальний акт є збірним поняттям: ним може бути як акт Нірп нічного характеру, так і акт (процесуальна дія), що не має су-юридичного значення, однак відіграє чималу роль у процесі.


чіп і практика. Юридична практична діяльність


Види процесуальних актів (документів):

Юридичний процесуальний документ має офіційний характер і и кільки виходить від посадових осіб офіційних органів, уповноважені і ч на їхнє прийняття або видачу. Належним чином оформлений у вигля и акта-документа, він є знаковою стороною процесуальної форми З ним пов'язані психологічні переживання обвинувачуваного. Види процесуальних актів у залежності від навантаженню що вони виконують у ході юридичного процесу: вихідні, підсум кові (прості і складні), проміжні, допоміжні, інформаційні.

Процесуальний акт

(документ),

що маєюридичний характер

— є індивідуальним розпоряд­
женням, вираженим у відповід­
ній формі, що встановлена нор­
мами права (обвинувальний ви­
сновок слідчого, вирок і рішення
суду, протест прокурора й ін.), і
має визначені реквізити (підпис,
печатка і т. п.)_____________

Процесуальний акт

(документ),

що не має юридичного харамеру

---- ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ДОВЄДЄ шиї

(обґрунтування) фактів, що не м(
ють юридичного значення. Напри
клад, протоколи, складені в хоДІ
слідства і дізнання (огляд}' місця і я >
дії, допиту, очної ставки, обшук \ І
виїмки документів); висновку скі
пертизи й ін._______________

 

 

засідання, стан розкриття злочи­ нів тощо (протокол судового засі­ дання; звітний документ (довід­ ка); статистичні відомості про здійснення того чи іншого виду юридичної практики та ін.)___

нич н процесуальні дії упо-піїх осіб у ході розгляду постанови, рішення, нака-

....... риклад про здійснення ві-

іі \ проведення роз'яснень,

І) ІІІЖІВ І Т. П.)__________________

'// процесуальних актів в залежності від предмета пра-

■ • регулювання: цивільно-процесуальні, адміністративно-
\.і п.пі, кримінально-процесуальні й ін.

Циди процесуальних актів у залежності від відповідних сфер

■ <>.•<> регулювання: юрисдикційні — забезпечують надійність
і і\ юридичної справи (пов'язані з визначенням міри юридичної

її н,пості) і неюрисдикційні. Циди процесуальних актів за субординацією:

обов'язкові (постанови, протоколи, рішення, вирок та ін.);

факультативні (підписки, письмові доручення, заяви, повідом­им і пояснення, описи, повістки та ін.).

Допоміжні- - акти, якими вно-сяться виправлення, доповнення,

Вихідні процесуальні акти

— відкривають розгляд справи (порушення провадження в справі, щ
є початковою стадією юридичного процесу)_______________
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.