Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Заходи щодо захисту військ від ЗМУСистема захисту від зброї масового ура­ження (ЗМУ), що прийнята в Збройних силах України,— це комплекс заходів узгоджених за часом, місцем виконання, організаційним та інформаційним забезпеченням. Вона ґрунту­ється на спільних діях усього особрвого складу, командирів і начальників і базується на ви­явленні факту застосування зброї масового ураження, використанні спеціальних засобів захисту, проведенні заходів із дегазації, дезак­тивації та дезінфекції, а також наданні допо­моги та подальшого лікування потерпілих.

Захист військ, медичних підрозділів і час­тин від зброї масового ураження

 

Найбільш важливим ланцюгом у цій сис­темі є індивідуальний захист від ЗМУ кожного військовослужбовця. Надійність цієї системи залежить від умілого використання засобів ін­дивідуального захисту, а також чітких і вмілих дій при різних екстремальних ситуаціях.

 

Одночасно з цим, захист особового складу забезпечується тактичними рішеннями команди­рів, спеціально спрямованими на попередження або максимальне зниження втрат, які можуть бути обумовлені вражаючою дією ЗМУ в ході ведення бойових дій.

 

Заходи щодо захисту, які проводять­ся в підрозділах самостійно, надалі суттєво доповнюються силами і засобами спеціальних військ і служб: інженерною, хімічною, медич­ною тощо. Метою їхньої дій є попередження ураження особового складу військ від ЗМУ і надання необхідної медичної допомоги по- страждалим підрозділам.

Усі ці заходи, доповнюючи і підсилюючи один одного, забезпечують високий ступінь захищеності особового складу підрозділів, що призводить до збереження їхньої боєздатності в умовах застосування ЗМУ.

 

Як було вказано, невід'ємною частиною комплексної системи захисту є медичні заходи.

 

Виходячи із загальних завдань захисту, на медичну службу покладено всебічне медич­не забезпечення військ із метою збереження боєздатності особового складу та повернення його до строю.

 

Медичний склад повинен мати чіткі уяв­лення про місце і значення медичних заходів у загальній системі захисту військ, грамотно взаємодіятй з різними службами і спеціалістами при вирішенні завдань бойового забезпечення підрозділів.

 

Захист від ЗМУ — це комплекс тактич­них і спеціальних заходів, які здійснюються з метою максимального послаблення впливу ЗМУ, збереження боєздатності й забезпечення успішного виконання особовим складом бойо­вих завдань.

Заходи щодо захисту військ від ЗМУ пе­редбачають:

1. Завчасне виявлення підготовки противни­ком до застосування ЗМУ.

2. Розосередження військ і періодичну зміну районів їх розташування.

3. Інженерне облаштування зайнятих війська­ми районів, позицій та підготовку шляхів до маневру.

4. Підготовку шляхів до маневру.

5. Використання захисних і маскувальних властивостей місцевості.

6. Попередження військ про безпосередню загрозу та початок застосування проти­вником ЗМУ, а також про свої ядерні, хімічні удари.

7. Оповіщення про безпосередню загрозу і по­чаток застосування противником ЗМУ, а також оповіщення про радіоактивне й хі­мічне та бактеріологічне зараження.

8. Проведення комплексу протиепідемічних, санітарно-гігієнічних і спеціальних про­філактичних заходів.

9. Виявлення наслідків застосування проти­вником ЗМУ.

10. Створення безпечних умов і організацію захисту особового складу при діях у зонах заражень, руйнувань, пожеж і затоплень.

11. Ліквідацію наслідків застосування проти­вником ЗМУ.

 

Залежно від характеру діяльності військ і обстановки вказані заходи можуть проводи­тися в повному обсязі або частково.

Заходи щодо захисту військ від ЗМУ здійснюються при взаємодії сил і засобів ви­дів Збройних сил, родів військ і спеціальних військ. Ця взаємодія полягає в узгодженій системі попередження й оповіщення, обміні інформацією про застосування і вплив ЗМУ, про зони уражень, руйнувань, пожеж і затоплень, у наданні допомоги при ліквідації наслідків впливу ЗМУ.

Складовою частиною загального комплексу захисту військ і частиною медичного забезпечен­ня військ є заходи медичної служби щодо за­хисту військ від ЗМУ, які проводяться з метою попередження або максимального ослаблення дії ЗМУ на особовий склад, збереження і від­новлення його боєздатності.

Проведення заходів щодо захисту від ЗМУ не повинне зупиняти виконання бойових за­вдань. Загальне керівництво організацією захис­ту від ЗМУ в з'єднанні (частині) здійснюється командиром і є одним із найважливішим його обов'язків.

Основними завданнями медичної служби щодо захисту військ від ЗМУ є:

• попередження або ослаблення ураження особового складу військ іонізуючим ви­промінюванням, отруйними речовинами;

• надання медичної допомоги ураженим, евакуація їх із вогнища ураження та лі­кування з метою швидкого відновлення боєздатності.

Відповідно до змісту, часу і мети про­ведення всі ці заходи прийнято розподіляти на дві гоупи:

• попереджувальні заходи, які виконуються до можливого застосування ЗМУ;

в заходи, які проводяться після впливу ЗМУ і спрямовані на ліквідацію наслідків її дії на особовий склад.

 

До заходів, які виконує медична служба до можливого застосування ЗМУ, належать:

• забезпечення особового складу спеціаль­ними медичними препаратами, індивіду­альними засобами профілактики, а та­кож навчання його правилам і прийомам

застосування їх для надання першої ме­дичної допомоги;

• участь у психологічній підготовці особового складу до дій в умовах застосування ЗМУ;

• проведення санітарно-гігієнічних і проти­епідемічних заходів, спрямованих на попе­редження або зниження вражаючої дії ЗМУ;

• виділення сил і засобів медичної служби для участі в ліквідації наслідків застосування противником ЗМУ, їхня підготовка.

 

Навчання особового складу військ спосо­бам профілактики та надання першої медичної допомоги при ураженнях, пораненнях здійсню­ється з метою вивчення правил використання спеціальних медичних засобів профілактики і надання першої медичної допомоги, прище­плення навичок надання само- і взаємодопо­моги, а також поведінки на зараженій місце­вості та виконання правил особистої гігієни. За своїм значенням це навчання займає одне із провідних місць у загальній системі бойової підготовки військ.

Медична служба бере також участь у морально-психологічній підготовці до дій в екстремальних умовах. Правильна органі­зація цих заходів значно зменшить кількість реактивних станів серед особового складу в ході бойових дій.

 

Після застосування ЗМУ виконуються за­ходи, головна мета яких складається з того, щоб ліквідувати наслідки впливу уражаючих факторів на особовий склад військ. До них належать:

• участь в оцінці наслідків застосування ЗМУ;

• участь у проведенні лікувально-евакуаційних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у вогнищах ураження;

• медичний контроль за військовослужбовця­ми, які підлягли впливу ЗМУ, але зберегли боєздатність.

Вияв наслідків впливу ЗМУ базується на підрахунку втрат особового складу, техніки, масштабів і характеру забруднення, руйнувань, пожеж і затоплень. Здійснюється на підставі даних радіаційної, хімічної та бактеріологічної розвідки, а також за рахунок узагальнених даних, отриманих із військ.

На медичну службу покладається вико­нання таких заходів:

• участь у рятівних роботах в осередках ма­сового ураження;

• проведення лікувально-евакуаційних за­ходів;

• проведення специфічної індикації бактері­ологічних засобів, екстреної профілактики й участь в ізоляційно-обмежувальних за­ходів у вогнищах бактеріального забруд­нення;

• медичний контроль за якістю санітарної обробки особового складу.

 

На організацію лікувально-евакуаційних заходів буде впливати характер санітарних втрат, які виникнуть, як правило, одночасно та на відносно невеликій території.

У проведенні рятівних робіт, лікувально- евакуаційних, санітарно-гігієнічних і проти­епідемічних заходів використовують медичні підрозділи постраждалих частин; у необхідних випадках залучаються медичні підрозділи ін­ших частин, а також засоби та сили, надані старшим начальником медичної служби.

Головною задачею медичного складу є ор­ганізація надання ураженим першої медичної допомоги та участь у виносі (вивозі) за межі осередка для наступної евакуації на розгорнуті медичні пункти.

Після завершення лікувально-евакуаційних заходів в осередках масового ураження медич­на служба згідно з даними радіометричного, хімічного і бактеріологічного контролю орга­нізує виявлення й облік військовослужбовців, які попали під дію ЗМУ, але зберегли боє­здатність. Начальник медичної служби бере участь в оцінці їхньої боєздатності, організує за ними спостереження, проведення необхід­них лікувально-профілактичних заходів, раннє виявлення тих, хто потребує госпіталізації, подає пропозиції щодо порядку подальшого використання обмежено боєздатних військо­вослужбовців.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.