Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Оцінка аудиторної роботиПоточне оцінювання всіх видів учбової діяльності студента здійснюється в рейтинговій бальній системі. Наприкінці вивчення учбового модуля викладач виставляє оцінку за аудиторну роботу студента. Цю оцінку викладач трансформує в інші системи оцінювання (національну, ECTS). Рейтинг оцінки аудиторної роботи додається до загального рейтингу модуля.

 

Оцінка позааудиторної роботи

 

Позааудиторна оцінка самостійної роботи складається із оцінки рівня підготовки до практичних занять. Рівень підготовки до практичних занять оцінюється в аудиторній роботі.

 

Оцінка модульного контролю

 

Модульний контроль складається з оцінки результатів виконання тесту. Система оцінки тесту передбачає оцінку порівняльних, асоціативних і методологічних знань студентів. Тест складається із завдань різного рівня складності, сформованого за системою Mastery Learning (різнорівневе опитування).

Низький рівень складності (Н) передбачає тільки відкритий тест із варіантами відповіді, матеріал для відповіді поширений у рекомендованих літературних джерелах, тест має просту логіку відповіді (можна здогадатися самостійно навіть без літератури).

Середній рівень складності (С) передбачає як відкритий тест із варіантами відповіді, так і закритий тест на визначення поняття. Матеріал для відповіді потребує присутності студента на заняттях (записи конспекту) або самостійної поглибленої роботи із рекомендованими літературними джерелами (ретельне вивчення).

Високий рівень складності (В) передбачає тільки закриті тести теоретичного (I) або практичного (II) характеру. Рішення тесту потребує обов’язкової присутності на практичних заняттях (із написанням конспекту) та глибокого вивчення із аналізом рекомендованої літератури.

Визначення результатів поточного контролю

Поточний контроль оцінюється за результатами рейтингу модулю. Визначення рейтингу за поточні знання студентів наведені нижче.

Вид поточного контролю Кількість зарахованих балів Оцінка за шкалою ECTS Коментарі
мінімум максимум мінімум максимум Підсумковий контроль складений
Аудиторна робота Е А

 

Якщо за результатами поточного модульного контролю студентом не набрано мінімальну кількість балів (55), він обов’язково проходить підсумковий контроль (складання модулю/заліку/іспиту).

Підсумковий контроль

 

Підсумковий контроль передбачає перевірку знань курсу „Іноземна мова” наприкінці вивчення цього курсу. Підсумковий контроль припускає перевірку теоретичних і практичних знань і умінь студентів з усіх питань курсу. Умови складання підсумкового контролю мають три варіанти дій, які наведені нижче.

1) Підсумок оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного модульного контролю, завдання якого оцінюються у діапазоні від 0 до 100 балів. Підсумковий бал за результатами поточного модульного контролю визначається під час останнього заняття та є основою для виставлення підсумкового контролю по дисципліні „Іноземна мова”.

2) Викладач має право виставити підсумковий контроль при умові, якщо студент набрав не менш, ніж 55 балів за підсумком поточного модульного контролю.

3) Студент, що не набрав за результатами підсумкового модульного контролю 55 балів, зобов’язаний складати модуль/залік/іспит.

Під час контролю студенту пропонується виконати теоретичні і практичні завдання за системою оцінки Mastery Learning, для чого надаються залікові завдання, що мають типовий характер і повинні оновлюватися не менше, ніж один раз у 2 роки. Оцінювання заліку (навчальних досягнень) студентів при вивченні дисципліни „Іноземна мова” наведено нижче.

 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою Оцінка за національною шкалою Коментарі результатів складання заліку
A 90 - 100 5 (відмінно) Складено успішно
B 81 - 89 4 (добре) Складено успішно
C 75 - 80 4 (добре) Складено успішно
D 65 - 74 3 (задовільно) Складено успішно
E 55 - 64 3 (задовільно) Складено успішно
FX 30 - 54 2 (незадовільно) Не складено, але надано можливість повторного складання
F 0 - 29 2 (незадовільно) Не складено із обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

Дисципліна вважається засвоєною, якщо продемонстровано:

1) задовільні знання у викладі теоретичного матеріалу з вживанням відповідної термінології і лексики та наведенням відповідних прикладів;

2) припускаються мовні помилки, які не спотворюють основний зміст відповіді;

3) враховуються семантична насиченість відповіді, повнота викладення, уміння виразити свої думки із наданого питання.

Дисципліна не вважається засвоєною, якщо виявлено:

1) незнання теоретичного матеріалу курсу і невміння виразити свої думки із запропонованого питання;

2) незадовільне уміння і навички практичного застосування іноземної мова та вміння висловити свої думки;

3) значні мовні помилки, що спотворюють зміст відповіді;

Протягом складання заліку при необхідності студенту можуть бути поставлені додаткові питання.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.