Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розподіл етапів навчанняМіністерство освіти і науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

О.В.Гончарова, Є.Д.Коротенко, Т.З.Косовська, Н.І.Ковальова

 

 

ГРАМАТИКА сучасної англійської мови

 

Навчальний посібник

Для студентів вищих навчальних закладів

Денної та заочної форм навчання

 

 

Затверджено

на засіданні

методичної ради

Протокол № 12 від 01/07/09

 

Краматорськ 2009

УДК 811.111

ББК 81.2

Рецензенти:

Глущенко В.А., доктор філологічних наук, професор кафедри загального і російського мовознавства, теорії й історії літератури Слов’янського державного педагогічного університету.

Бодик О.П.,кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедрою української філології та методики викладання мов Краматорського економіко-гуманітарного інституту.

 

Г.65 Гончарова О.В.

Граматика сучасної англійської мови: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів денної та заочної форми навчання / О.В.Гончарова, Є.Д.Коротенко, Т.З.Косовська, Н.І.Ковальова. – Краматорськ : ДДМА, 2009 - 208 с.

 

ISBN 978-966-379-344-3

 

Посібник складається з 20 розділів, кожен з яких охоплює основні граматичні явища сучасної англійської мови, значення яких необхідне для правильного володіння письмом, ведення бесіди і розуміння текстів англійською мовою. Кожен розділ містить спрощені сформульовані правила, таблиці, а також практичні вправи та тести на розпізнавання граматичних явищ, які мають бути засвоєні рецептивно.

Посібник може використовуватися як для самостійної роботи студентів, так і для роботи під час аудиторних занять. Призначений для студентів технічних вузів денної та заочної форм навчання.

Визначальною рисою посібника є його практична спрямованість на оволодіння граматикою англійської мови.

УДК 811.111

ББК 81.2

 

ISBN 978-966-379-344-3 © О.В.Гончарова

Є.Д.Коротенко

Т.З.Косовська

Н.І.Ковальова

 

© ДДМА, 2009

Зміст

Lesson 1 Англійський алфавіт.………………………………………… Практичні завдання.......................................................................  
Lesson 2 Іменник………………………………………………………….. Утворення множини іменників……………………………….............. Правила правопису множини іменників...............................................Окремі випадки утворення множини іменників.................................. Присвійний відмінок .............................................................................. Практичні завдання................................................................................. Підсумкові тести з граматики.................................................................    
Lesson 3 Артикль ………………………………………………………… Вживання неозначеного артикля …………………………………… Вживання означеного артикля ……………………………………… Відсутність артикля перед обчислюваними іменниками…………… Вживання артикля з власними іменниками............................................... Практичні завдання................................................................................. Підсумкові тести з граматики………….................................................  
Lesson 4 Прикметник ……………………………………………………. Практичні завдання................................................................................. Підсумкові тести з граматики ……... …………………………………  
Lesson 5 Числівник...................................................................................... Практичні завдання.................................................................................  
Lesson 6 Займенник..................................................................................... Особові займенники………………………………………………….... Присвійні займенники ............................................................................ Зворотні займенники ………………………………………………….. Вказівні займенники………………………………………………........ Питальні займенники…………………………………………………... Неозначені займенники............................................................................ Кількісні займенники ………………………………………………….. Практичні завдання................................................................................. Підсумкові тести з граматики ……... ...................................................  
Lesson 7 Прийменник……………………………………………………..  
Lesson 8 Дієслово ………………….….………………………………..…. Неозначені часи дієслова:………………………………..……. Теперішній неозначений час………………………………………..….. Минулий неозначений час…………………………………………..….. Майбутній неозначений час……………………………………………. Практичні завдання ……………………………………………………. Підсумкові тести з граматики………………………………………….  
Lesson 9 Тривалі часи дієслова…………………………………………... Теперішній тривалий час ……………………………………………… Минулий тривалий час………………………………………………….. Майбутній тривалий час………………………………………………... Практичні завдання……………………………………………………. Підсумкові тести з граматики………………………………………….  
Lesson 10 Перфектні часи дієслова………………………………………..Теперішній перфектний час ……………………………………………. Минулий перфектний час ……………………………………………… Майбутній перфектний час ……………………....................................... Практичні завдання……………………………………………………. Підсумкові тести з граматики ………………………………………...  
Lesson 11 Узгодження часів……………………………………………….. Практичні завдання…………………………………………………….  
Lesson 12 Модальні дієслова: Дієсловоcan…………………………………..…………………….….. Дієсловоmay…………………………………………………………... Дієсловоmust…………………………………………………………. Дієсловаshould і ought……………………………………………….. Модальне дієсловоto have……………………………………………. Модальне дієсловоto be……………………………………………… Практичні завдання……………………………………………………. Підсумкові тести з граматики …………………………………………  
Lesson 13 Типи питальних речень………………………………………. Практичні завдання ……………………………………………………  
Lesson 14 Пасивний стан дієслова………………………………………. Практичні завдання …………………………………………………… Підсумкові тести з граматики………………………………………….  
Lesson 15 Інфінітив Значення і вживання форм інфінітива…………………………………. Функції інфінітива в реченні…………………………………………. Практичні завдання ……………………………………………………  
Lesson 16 Об'єктний інфінітивний комплекс…………………………. Вживання об'єктного інфінітивного комплексу……………………. Суб'єктний інфінітивний комплекс………………………... Вживання суб'єктного інфінітивного комплексу…………………... Переклад суб'єктного інфінітивного комплексу на українську мову…………………………………………………………………… Практичні завдання ……………………………………………………  
Lesson 17 Дієприкметник…………………………………………………. Утворення дієприкметників…………………………………………… Форми дієприкметників………………….............................................. Значення та вживання Present Participle………………….. Значення та вживання Past Participle ………………………….. Функції дієприкметника в реченні……………………………………. Практичні завдання ……………………………………………………  
Lesson 18 Об'єктний дієприкметниковий комплекс………………… Суб'єктний дієприкметниковий комплекс………………. Незалежний дієприкметниковий комплекс………………... Практичні завдання ……………………………………………..  
Lesson 19 Герундій Дієслівні властивості герундія………………………………………... Іменникові властивості герундія……………………………………… Вживання герундія…………………………………………………….. Герундій і віддієслівний іменник……………………………………... Переклад герундія українською мовою………………………………. Комплекси з герундієм………………………………………………… Практичні завдання……………………………………………………. Підсумкові тести з граматики………………………………………….  
Lesson 20 Умовні речення………………………………………………… Практичні завдання……………………………………………………. Підсумкові тести з граматики………………………………………….  
Тексти для читання ……………………………………………  

Передмова

 

В умовах швидкого науково-технічного прогресу, комп’ютеризації, поширення контактів міжнародного співробітництва, важливого значення набуває практичне володіння іноземною мовою. Навчання іноземним мовам є невід’ємним компонентом формування спеціаліста з вищою освітою, розвиває пізнавальну й розумову діяльність, розширює обсяг отриманої інформації у процесі роботи з іноземними джерелами. В ході навчання здійснюється можливість розв’язувати виховні та загальноосвітні завдання, набувати навичок і досвіду самоосвіти. Виходячи з кваліфікаційної характеристики випускника вищої школи та з урахуванням Болонської угоди сформульовано мету навчання іноземним мовам з урахуванням потреб спеціаліста – сформувати практичне володіння іноземною мовою як вторинним засобом усного й письмового спілкування у сфері професійної діяльності.

 

Розподіл етапів навчання

 

Курс навчання іноземним мовам у ВНЗ поділяється на три етапи. Ці етапи являють собою взаємозалежні частини курсу.

Завдання у сфері професійно-орієнтованого спілкування у формі читання та усної мови за досягнення мети навчання мають на увазі:

- сформувати вміння читати оригінальні тексти згідно з профілем фаху студента для одержання й використання наявної інформації.

- поглибити й розкрити практичне володіння усною мовою спілкування.

В результаті вивчення повного курсу іноземної мови студенти повинні вміти:

- самостійно читати тексти з різним цільовим призначенням: перегляду, ознайомлення та поглибленого читання. Читання з різними завданнями має на меті пошук інформації для прийняття самостійного професійно-значущого рішення;

- виконувати переклади, анотації і реферати наукових статей, складати повідомлення і доповіді;

- готувати захист курсових і дипломних проектів іноземною мовою (для студентів груп поглибленого вивчення мови);

- володіти усною мовою у формі монологічних висловлювань, діалогів, повідомлень за фахом на основі оригінальних джерел, обговорень, характерних для ситуацій спілкування з професійною метою.

На всіх етапах навчання читання та усна мова виступають як мета і засіб навчання.

На першому етапі здійснюється навчання початковим мовним умінням та навичкам (мовний матеріал першого етапу навчання добирають з урахуванням повторення шкільного мінімуму).

На другому етапі виробляються базові уміння і навички, необхідні для ознайомчого та навчального видів читання, а також для монологічного висловлювання, діалогу і бесіди.

На третьому етапі вдосконалюються уміння і навички у читанні та усній мові у процесі самостійного використання студентами іноземної мови при вивченні своєї спеціальності. На цьому етапі здійснюється перехід від вивчення іноземної мови як навчального предмету до її практичного застосування з професійною метою.

Іноземна мова належить до гуманітарних дисциплін, але викладання іноземної мови в ВНЗ тісно пов’язане з іншими дисциплінами навчального плану. Починаючи з другого етапу студенти всіх спеціальностей вивчають іноземну мову, користуючись підручниками та навчальними посібниками фахової спрямованості.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.