Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Вправа 1. Прочитайте наступні числівники.3, 13, 30, 4, 14, 40, 5, 15, 50, 8, 18, 80, 12, 100, 226, 705, 1000, 4568, 6008, 75 137, 425 712, 1 306 527, 2 032 678.

Вправа 2. Перекладіть англійською мовою.

12 січня 1946 р. 23 березня 1949 р.

31 березня 1950 р. 25 травня 1900 р.

22 вересня 1948 р. 20 серпня 1950 р.

21 грудня 1946 р. 11 жовтня 1951 р.

Вправа 3. Прочитайте наступні числівники.

Five, sixth, eleven, sixteen, million, forty-five, thousand, seventeenth, three, twenty-one, thirty, seventy-two, hundred, 3 million, tenth, fifth, eighth.

Lesson 6

 

 
 
Граматика: Займенник. Особливі , присвійні, зворотні, вказівні та питальні, неозначені та кількісні займенники. The Pronoun. Personal Pronouns. Possessive Рronouns. Reflexive Pronouns. Demonstrative Pronouns. Indefinite Рronouns. Quantitative Pronouns.

 


Займенник

Особові займенники

Особові займенники в англійській мові мають два відмінки: називний (the Nominative Case) і об'єктний (the Objective Case).

Називний відмінок Об'єктний відмінок
І—я he — він she—вона it — воно (він, вона) we—ми you—ви, ти they — вони   mе—мене, мені him—його, йому her — її, їй it — його, йому, її, їй us — нас, нам you — вас, вам, тебе, тобі them—їх, їм  

Займенник heвживається замість іменників, що є назвами істот (здебільшого людей) чоловічої статі: fatherбатько, boy хлопець, cockпівень, охвіл та ін.

Займенник sheвживається замість іменників, що є назвами істот жіночої статі: sisterсестра, girlдівчина, cowкорова та ін.

Займенник itзамінює іменники — назви неістот, тварин і рослин, а також іменник babyнемовля. На українську мову особовий займенник itперекладається словами він, вона, воно залежно від роду відповідного іменника в українській мові:

The house is large. It is new. Будинок великий. Вінновий.
Take this book. It is good. Візьми цю книжку. Вонахороша.
Eat the apple. It is ripe. Їж яблуко. Воностигле.

Займенник youвживається при звертанні до однієї або кількох осіб і відповідає українським займенникам ти і ви.

Особові займенники в називному відмінку виконують функцію підмета:

Не was there yesterday. Biнбув там учора.

Особові займенники в об'єктному відмінку виконують функцію додатка:

Do you know him? Ви знаєте його?
Tell me everything about them. Розкажіть мені все про них.

Після прийменників особові займенники вживаються лише в формі об'єктного відмінка. На українську мову об'єктний відмінок особових займенників перекладається різними непрямими відмінками з прийменниками і без них.

Примітка. У функції іменної частини присудка особові займен­ники вживаються як у називному, так і в об'єктному відмінку:

"Who's that" — "It's I”. (Dickens) «Хто там»? — «Це я».

It's her, I am sure. (Bronte) Це вона, я певна.

Присвійні займенники

Ванглійській мові присвійні займенники мають дві форми: залежну (conjoint) і незалежну (absolute).

Залежна форма Незалежна форма Українські відповідники
my mine мій, моя, моє, мої
his his його (чоловічий рід)
her hers її
its - його (середній рід), її
our ours наш, наша, наше, наші
your yours ваш, ваша, ваше, ваші твій, твоя, твоє, твої
their theirs їхній, їхня, їхнє, їхні

Присвійні займенники в залежній формі вживаються перед іменниками в ролі означення: myaddress моя адреса; his nameйого ім'я; its windowsйого вікна (напр., будинку); ourschool наша школа; your coat твоє (ваше) пальто; their house їхній будинок.

Зворотні займенники

Зворотні займенники утворюються додаванням закінчення -self (в однині) і -selves (у множині) до присвійних займенників my, your, our,особових займенників у об'єктному відмінку him, her, it, themта неозначеного займенника one: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves, oneself.

Наголос у зворотних займенниках падає на -self,-selves.

Деякі дієслова із зворотними займенниками перекладаються на українську мову зворотними дієсловами з часткою -ся (-сь):

І dressed myself.Я одяглася.

Часто англійські зворотні займенники відповідають українському зворотному займеннику себе в різних відмінках:

You call yourselfa gentleman. Ви називаєте себе джентльменом.
І told myselfthat it was true. Я сказав собі, що це правда.
Не does not like to talk about himself. Він не любить говорити про себе.

Вказівні займенники

До вказівних займенників належать: thisцей, thatтой, suchтакий, the sameтой самий. Займенники this і thatмають форму множини: theseці і thoseті.

Займенник this (those)вживається стосовно предметів, що перебувають близько від того, хто говорить, а також тоді, коли йдеться про щось близьке в часі, що належить до теперішнього часу.

Займенник that (those)вживається стосовно предметів, більш віддалених від того, хто говорить, а також тоді, коли йдеться про щось більш віддалене в часі, що належить до минулого або майбутнього часу.

Займенники thisі thatвживаються як займенники-прикметники у функції означення і як займенники-іменники у функції підмета і додатка:

This watch is dear. (означення) Цей годинник дорогий.
This is a dear watch. (підмет) Це дорогий годинник.
If you need a pen, takethis. Якщо тобі потрібна ручка, візьми цю.

В англійській мові, на відміну від української, вказівні займенники у функції підмета узгоджуються в числі з іменною частиною складеного присудка, наприклад:

Це парта. This is a desk.

Це парти. Theseare desks.

То наш будинок. Thatis our house.

To наші будинки. Thoseare our houses.

Питальні займенники

В англійській мові є такі питальні займенники: whoхто;what що, який; which який, котрий; whose чий.

Питальний займенник who має два відмінки: називний (the Nominative Case) — who і об'єктний (the Objective Case) — whom.

Займенник who в називному відмінку виконує функцію підмета або іменної частини присудка (предикатива):

Who told you about it? (підмет) Хто розповів вам про це?
Who is this girl? Хто ця дівчина?

Відповіддю на це запитання може бути: This girl is my sister, отже, запитання стосується предикатива, а тому питальний займенник who в цьому реченні є предикативом.

Займенник who в об'єктному відмінку (whom) виконує функцію додатка:

Whomdid you see there? Кого ви там бачили?
With whom did you live when you were in that town? 3 ким ви жили, коли були в тому місті?

В усному мовленні на початку речення часто вживається замість об'єктного називний відмінок займенника who:

Whodid you see there? Кого ви там бачили?

Займенник who вживають стосовно до людей, іноді тварин. Якщо who є підметом, то дієслово-присудок після нього, як і в українській мові, вживається в однині:

Who works in that room? Хто працює в тій кімнаті?

Але якщо who- іменна частина присудка, то дієслово зв'язка узгоджується з підметом і може стояти в множині:

Who is your friend? Хто твій товариш?
Who are your friends? Хто твої товариші?

Питальний займенник what вживається як займенник-іменник що і займенник-прикметник який:

What are you doing? Що ви робите?
Whatnewspaper are you reading? Яку газету ви читаєте?

Займенник whatвживається стосовно неістот, абстрактних понять, а також тварин. Щодо людей what вживається, якщо йдеться про професію, заняття, звання тощо:

-Whatare you then? - Philosophers. - Хто ж ви тоді? - Філософи.
What was my father? Ким був мій батько?

Питальний займенник which який, котрий вживається стосовно істот і неістот, коли мається на увазі вибір (Хто з...?, Який з...?).

Він може бути займенником-іменником і займенником-прикметником:

Whichof them is a doctor? Хто з них лікар?
Which of these stories do you like better? Яке з цих оповідань вам більше подобається?
Whichmagazine do you want to take? Який журнал (який з цих журналів) ви хочете взяти?

 

Прийменник, що сполучається з питальним займенником, здебільшого ставиться після дієслова, а за наявності додатка — після додатка. Якщо замість whom вжито who, така позиція прийменника є єдино можливою:

What are you talking about? Про що ви говорите?
What are you looking at? На що ви дивитесь?
Whoare you working for? Для кого ви працюєте?

В англійській мові питальні займенники в функції означення ставляться безпосередньо перед означуваним іменником на відміну від української мови, де між займенником який, чий і означуваним іменником можуть стояти інші члени речення:

Whose bag have you taken? Чий портфель ти взяв? Чий ти взяв портфель?

Неозначені займенники

До неозначених займенників належать some, any, one,а також складні займенники somebody, someone, something, anybody, anyone, anything.

Займенники someі anyвживаються:

а) як займенники-прикметники у функції означення:

I've got somestamps. У мене є кілька поштових марок.
Have you any stamps? У тебе є поштові марки?

б) займенники-іменники у функції підмета і додатка:

Somewore their steel helmets. Деякі носили сталеві шоломи.
Does any of your engineers know French? Хто-небудь з ваших інженерів знає французьку мову?
- Have you any stamps? - Yes, I have some. (No, I haven't any.) - У тебе є поштові марки? - Так, є кілька. (Ні, нема.)

Займенник some, вжитий перед злічуваним іменником у множині або замість нього, означає кілька, деякі, дехто:

There are someshops inour village. У нашому селі с кілька крамниць.
Somelooked pretty bad. Дехто мав досить поганий вигляд.

Перед злічуваними іменниками в однині some означає який-небудь, якийсь:

І read it in some magazine. Я читав це в якомусь журналі.

З незлічуваними іменниками some означає деяка кількість і на українську мову звичайно не перекладається:

Don't forget to buy somebutter. He забудь купити масла.

 

Перед числівниками some має значення приблизно:

I've read some 50 pages. Я прочитав десь сторінок 50.

Займенник any означає який-небудь, які-небудь, скільки-небудь. На українську мову він здебільшого не перекладається:

Are there any mushrooms? Там є гриби?

Складні неозначені займенники somebody, someone хтось, хто-небудь; something щось; anybody, anyone хто-небудь; anything що-небудь є займенниками-іменниками. Вони вживаються в загальному і присвійному відмінках. У загальному відмінку ці займенники виконують функції підмета і додатка (іноді іменної частини присудка), а в присвійному відмінку — функцію означення:

Somebody knocked on the door. Хтось постукав у двері.
They did not say anything. Вони не сказали нічого.
There was somebody'scoat there. Там було чиєсь пальто.

Займенники some, somebody, someone, something вживаються:

а) у стверджувальних реченнях:

There were some old apple trees in his garden. В його саду було кілька старих яблунь.
I've brought you something. Я вам щось приніс.

б) у запитаннях, що починаються питальними словами, а також у питальних реченнях, що виражають пропозицію або прохання:

Where have you left some of your notes? Де ви залишили деякі з своїх записів?
Why have somepupils gone home? Чому деякі учні пішли додому?
Will you have some more tea? Вам ще налити чаю?
Can I have some more milk? Можна мені ще молока?

Займенники any, anybody, anyone, anythingвживаються:

а) у запитаннях без питального слова і в заперечних реченнях

Are there any fruit-trees there? Там є фруктові дерева?
І don't see anything. Я не бачу нічого.
Did anyone see you going to her room? Хто-небудь бачив, як ви йшли до її кімнати?
Was anybody here just now? Тут був хто-небудь тільки що?

б) у стверджувальних реченнях, де any має значення будь-який; anybody, anyone — будь-хто; anything— будь-що:

You can buy stamps atanypost-office. Марки можна купити в будь-якому поштовому відділенні.
You can have anything you like. Можеш взяти все, що тобі подобається.

Кількісні займенники

До кількісних займенників належать: many, much ,багато; few, littleмало; a few, a littleкілька, трохи. Усі вони мають ступені порівняння:

many — more — most

much — more — most

few — fewer — fewest

little — less — least

Кількісні займенники вживаються як займенники-прикметники і як займенники - іменники.

Manyі few вживаються перед злічуваними іменниками множини, а також замінюють їх. Як іменник manyозначає багато хто, fewмало хто:

There were many studentsin the room. У кімнаті було багато студентів.
Manystay here. Багато хто залишається тут.
She has few note-books. У неї мало зошитів.
Manypeople tried toclimbthe mountain but fewreachedthe top of it. Багато людей пробували піднятися на гору, але мало хто досяг вершини.

Займенники muchі littleвживаються перед незлічуваними іменниками, а також замінюють їх. Крім того, muchі littleвживаються після дієслів як прислівники:

There is much snowon the ground. На землі багато снігу.
Muchof what you say is true. Багато з того, що ви кажете, правда.
Не worksvery much. Він працює дуже багато.
Іhavevery littletime. У мене дуже мало часу.
She reads littlenow. Вона зараз мало читає.

Практичні завдання

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.